ЛВ

МАМ

Програма кандидата на посаду директора

 

КЗОЗ « Богодухівський медичний коледж»

 

Михайлюченка Андрія Михайловича

 

 Шановні викладачі, співробітники та студенти!

 Стратегічним курсом у моїй роботі буде забезпечення виконання статутних завдань, подальше поліпшення якості підготовки фахівців відповідно до державних стандартів освіти, забезпечення стійкого фінансово-економічного стану, нормальної життєдіяльності та ефективного використання матеріальних, фінансових, енергетичних ресурсів.

 Основними пріоритетами моєї роботи буде:

 Реалізація сформованого курсу щодо інноваційного розвитку коледжу, що передбачає розробку і запровадження сучасних форм і методів роботи, забезпечення підготовки висококваліфікованих фахівців, максимально адаптованих до вирішення завдань практичної діяльності, здатних працювати в умовах ринкової економіки та міжнародних відносин.

 Оптимізація обсягів прийому на навчання до коледжу, посилення індивідуалізації профорієнтаційної роботи, розширення ступеневої підготовки фахівців. Реалізація кадрової політики щодо поліпшення якісного складу педагогічного персоналу, підвищення рівня ефективності підготовки педагогічних кадрів, збереження кадрового потенціалу.

Розвиток матеріально-технічної бази з метою забезпечення подальшого поліпшення умов проведення навчального процесу, фізкультурно-спортивної та виховної роботи, підвищення побутової комфортності для працівників і студентів.

Соціальний розвиток колективу, підвищення мотивації праці, дотримання безпечних умов праці, виконання соціальної та екологічної програм.

Перед нами стоїть завдання - не лише вижити у сучасних складних умовах реформування системи вищої освіти, а й впевнено розвиватися, зберігаючи і примножуючи традиції, сформовані за увесь час існування навчального закладу. Прогнозованість результатів, прозорість рішень, працездатність, відповідальність за доручену справу - ось що має визначати стиль нашої спільної роботи.

 

  1. Вдосконалення організаційних засад та системи управління

 Удосконалення організаційної структури коледжу та підвищення ефективності управління, покращення освітньої діяльності, раціонального використання фінансових, матеріальних і кадрових ресурсів.

Розвиток демократичних засад управління на основі вдосконалення організації роботи колегіальних і дорадчих органів та залучення до управління органів студентського самоврядування.

 Вжиття у межах своїх повноважень заходів до запобігання проявам корупційних правопорушень у коледжі.

Сприяння підвищенню рівня суспільної активності профспілкової організації для реального захисту прав працівників коледжу.

Забезпечення поінформованості співробітників, студентів, громадськості щодо організаційних заходів, здобутків та подій у коледжі через засоби комунікації: сайт, інші інформаційні джерела.

 Обладнання плазмової панелі у фойє навчального корпусу для трансляції роликів з відображенням інформації, розміщеної на офіційному сайті коледжу.

Продовження роботи щодо розвитку та поглиблення співробітництва з органами державного управління, ринковими структурами з питань підготовки для них висококваліфікованих фахівців середньої ланки.

Сприяння збереженню в колективі здорової атмосфери, доброзичливості у взаємовідносинах, доброї психологічної обстановки, бажання сумлінно працювати.

Розвиток сформованого іміджу коледжу, духу новаторства як важливої складової авторитету та утримання здобутих позицій в освітньому середовищі України.

  2. Кадрова політика

 У кадровій політиці пріоритетним для мене є зосередження зусиль на подальшому підвищенні якісного складу викладацького персоналу, досягненні кожним викладачем високої педагогічної майстерності, опануванні інноваційними освітніми технологіями для забезпечення якості освіти відповідно до вимог галузевих стандартів вищої освіти .

        • Проведення роботи щодо збільшення частки науково-педагогічних працівників.

        • Створення умов для професійного зростання викладачів,забезпечення своєчасного і якісного підвищення їх кваліфікації; активізація роботи щодо підготовки педагогічних працівників для присвоєння їм педагогічних звань методиста, старшого викладача; сприяння навчанню педагогічних працівників для забезпечення неперервної педагогічної освіти викладачів.

  1. Забезпечення навчального процесу відповідно до державних стандартів

 

освіти

 Продовження сформованого курсу на забезпечення підготовки висококваліфікованих фахівців відповідно до вимог галузевих стандартів освіти та нових підходів до формування знань, вмінь та навичок у вимірі компетенції за рівнями освіти і кваліфікації.

Проведення роботи щодо досягнення відповідності якості організації та змісту освіти в коледжі вимогам стандартів освіти.

 Вдосконалення навчальних планів підготовки молодших спеціалістів із забезпеченням дотримання галузевих стандартів вищої освіти, з врахуванням регіональних потреб та потреб замовників-роботодавців. Удосконалення системи безперервного професійного розвитку фахівців.

 Уніфікація навчальних дисциплін з метою раціонального використання навчального часу та підвищення ефективності навчального процесу.

Оптимізація структури аудиторного навантаження з профільних дисциплін із збільшенням годин для практичних занять з метою формування у студентів старших курсів професійних практичних навичок та вмінь щодо розв'язання ситуаційних вправ, ділових ігор тощо.

Продовжити роботу, спрямовану на створення багатопрофільної підготовки майбутніх спеціалістів згідно попиту на робочу силу та вимог сьогодення ( відкриття ліцензованих курсів лікувальної фізкультури, масажу тощо)

 Продовження практики залучення висококваліфікованих фахівців організацій та ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації для викладання студентам окремих дисциплін (тем), проведення майстер-класів, круглих столів тощо.

 Удосконалення якості навчально-методичного забезпечення, приведення його у відповідність до вимог підготовки конкурентоспроможних фахівців на основі професіонального спрямування дисциплін, інформатизації та інтенсифікації навчального процесу, сприяння забезпеченню освітнього процесу електронними навчальними посібниками та методичними розробками.

 Подальша інтеграція навчального процесу у виробничій співпраці з потенційними роботодавцями різних форм власності.

 Подальше впровадження технологій WI-FI на території коледжу. Забезпечення вільного доступу до Інтернет-ресурсів за допомогою технологій WI-FI в бібліотеці коледжу.

Розширення співпраці з навчальними закладами свого рівня та ВУЗами споріднених спеціальностей для підвищення якості підготовки фахівців, інтеграції освіти і науки, забезпечення конкурентоспроможності випускників коледжу.

Подальший розвиток інформатизації навчального процесу за рахунок впровадження нових ліцензійних комп'ютерних програм, інтерактивних засобів проведення занять.

Поліпшення забезпеченості бібліотеки електронними підручниками та навчальними посібниками та подальше створення електронного каталогу книжкового фонду бібліотеки коледжу.

Вдосконалення системи діагностики, контролю та оцінювання знань і навичок студентів на основі прозорих критеріїв, запровадження автоматизованого обліку успішності із застосуванням комп'ютерних програм і технологій.

Започаткування проведення щорічної науково-практичної конференції за результатами навчально-методичної роботи викладачів коледжу з обов’язковим виданням матеріалів конференції окремим збірником.

 Стимулювання педагогічних працівників до підготовки навчально-методичних посібників, підручників, впровадження ефективних інноваційних технологій у навчальний процес. Запровадження системи економічного стимулювання педагогічних працівників до публікації у фахових наукових виданнях, участі у семінарах, конференціях тощо.

  4. Виконання державного замовлення та договірних зобов'язань щодо

підготовки фахівців

 Забезпечення оптимізації обсягів прийому на навчання за державним замовленням та договорами з юридичними і фізичними особами з врахуванням змін у структурі абітурієнтів та кон'юнктури на ринку праці.

Враховуючи загострення конкуренції між навчальними закладами нашого рівня щодо формування контингенту студентів, забезпечення здійснення індивідуалізації та трансформації профорієнтаційної роботи з урахуванням сучасних умов: розширення рекламної діяльності в соціальних мережах; охоплення більшого контингенту вступників за допомогою інформаційних технологій тощо.

Сприяння успішному проведенню планових акредитацій усіх спеціальностей коледжу..

 5. Організаційно-виховна та фізкультурно-спортивна робота

 Забезпечення формування особистості шляхом патріотичного, правового, екологічного виховання, утвердження в учасників освітнього процесу моральних цінностей, соціальної активності, громадської позиції та відповідальності, здорового способу життя, вміння вільно мислити та самоорганізовуватися в сучасних умовах.

Здійснення професійного та трудового виховання з формуванням у студентів усвідомленого ставлення до навчання як основної форми трудової діяльності у період перебування в коледжі, бережливого ставлення до державного майна, дотримання норм і правил проживання у гуртожитку, участь у суботниках, інших заходах з благоустрою території коледжу.

 Підтримка проявів турботи про дітей в будинках - інтернатах, дитячих будинках, донорства, участі студентів в акціях милосердя та волонтерському русі.

 Сприяння подальшому розвитку художньо-естетичного виховання студентів на основі їх залучення до гуртків художньої самодіяльності, проведення тематичних вечорів, творчих та інтелектуальних конкурсів, ігор, диспутів, зустрічей з відомими людьми регіону, відвідання музеїв, театрів, виставок тощо.

Забезпечення належного рівня фізичного виховання у коледжі. Продовження роботи щодо поширення мережі фікультурно - оздоровчих секцій, проведення спартакіад, спортивних змагань, козацьких забав. Забезпечення участі студентів у тренуванні та змаганнях різного рівня шляхом залучення спортивних баз міста.

Сприяння розвитку студентського самоврядування, підвищення його ролі як рівноправного партнера в управлінні, тісна співпраця з органами самоврядування з метою залучення студентів до модернізації коледжу, вдосконалення організації навчального процесу.

6. Розвиток матеріально-технічної бази та соціальної сфери. Забезпечення стабільного фінансового стану

 Подальше удосконалення матеріально-технічної бази з метою забезпечення сприятливих умов для навчання, побуту та праці студентів і співробітників з визначенням пріоритетних напрямів, етапності та концентрації фінансових і матеріальних ресурсів.

Пошук шляхів залучення спонсорів до розвитку коледжу.

Забезпечення ефективного використання матеріалів, енергоресурсів, безпечності та надійної експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж шляхом своєчасної профілактики, модернізації, проведення капітальних, поточних ремонтів.

 Поліпшення санітарно-гігієнічних умов праці за рахунок реконструкції , ремонту і технічного переоснащення навчальних та службових приміщень.

Модернізація комп'ютерного забезпечення навчальних аудиторій та робочих місць викладачів. Укомплектування сучасною комп ’ютерною технікою комп’ютерного класу . Проведення опоряджувальних робіт у житлових кімнатах і приміщеннях загального користування гуртожитку.

Проведення капітального ремонту інженерних мереж та заміна системи газового опалення гуртожитку та навчального корпусу на твердопаливне.

Проведення ремонту, технічного оснащення аудиторного фонду відповідно до щорічних планів здійснення ремонтних робіт. Проведення капітального ремонту даху навчального корпусу та гуртожитку.

Забезпечення прозорості фінансової діяльності та збалансованості бюджету. Цільове та ефективне використання коштів державного бюджету та власних коштів.

Забезпечення своєчасного проведення розрахунків з юридичними та фізичними особами; своєчасного та у повному обсязі виконання коледжем зобов'язань перед державним бюджетом, органами Пенсійного фонду України, державними соціальними фондами.

 Забезпечення виконання кошторису доходів і видатків коледжу, недопущення виникнення заборгованості із заробітної плати, за спожиті послуги з енергопостачання та комунальні послуги.

 Забезпечення стабільного фінансово-економічного стану, розширення переліку платних освітніх та інших послуг, збільшення надходжень за рахунок інших джерел, а також раціонального та економного їх витрачання.

 Створення фінансово-господарських механізмів для ресурсного забезпечення діяльності коледжу у разі тимчасового ускладнення надходжень від надання освітніх послуг у роки можливого зменшення контингенту студентів.( пошук надання освітніх послуг шляхом розширення сфери підготовки).

 Реалізація соціальної програми, спрямованої на досягнення соціальних цілей: забезпечення своєчасної виплати заробітної плати, вдосконалення системи морального і матеріального заохочення працівників і студентів, підтримки осіб, які вкрай цього потребують, охорони праці тощо.

 Забезпечення виконання плану заходів з енергозбереження (заміна ламп розжарювання на енергоощадні, завершення заміни старих віконних блоків у навчальних корпусах та гуртожитку на металопластикові з енергозберігаючими стекло пакетами).

Поповнення матеріально-технічної бази кабінетів сучасним обладнанням та інвентарем.

 Усвідомлюючи свою відповідальність перед Вами, при Вашій підтримці готовий працювати директором КЗОЗ « Богодухівський медичний коледж», тому що знаю про здобутки і обізнаний з проблемами нашого навчального закладу та маю чіткий план, наполегливість та бажання щодо їх вирішення.

 Сподіваюся, що завдяки взаємній довірі, тісній співпраці керівництва коледжу, викладачів, всіх співробітників і студентів ми зможемо зберегти і розбудувати наш рідний коледж, підвищити його авторитет в регіоні та в Україні.

  З повагою, кандидат на посаду директора Андрій Михайлович Михайлюченко

ПЕРЕДВИБОРЧА ПРОГРАМА КАНДИДАТА НА ПОСАДУ ДИРЕКТОРА БОГОДУХІВСЬКОГО  МЕДИЧНОГО КОЛЕДЖУ ВЛАЩЕНКА ВАСИЛЯ ВАСИЛЬОВИЧА

  Шановні викладачі, співробітники та студенти!

 Пропоную вашій увазі програму розвитку Богодухівського медичного коледжу на наступні п’ять років. Переконаний, що успішна діяльність навчального закладу може бути тільки за умови гармонійного поєднання якісної організації навчально-виховного процесу та забезпечення інтересів усіх його учасників.

 У    нашому коледжі склалася певна система роботи. Навчальний заклад має високий імідж не лише в області, а й за її межами. Колектив здатний виконувати всі завдання з підготовки висококваліфікованих фахівців, що ставить перед нами Конституція України, Закон України «Про вищу освіту», законодавчі акти України, Статут коледжу.

 Тому, визначальним для коледжу має стати забезпечення та примноження досягнень і кращих традицій, розвиток, поглиблення нових напрямків діяльності, стабільність та системність роботи на фоні позитивного морально-психологічного клімату в колективі, подальше формування авторитету навчального закладу у місті, області та в Україні вцілому.

 У     програмі визначено стратегічний вектор розвитку навчального закладу, який потрібно виконати та запровадати. Його реалізація, безумовно,не можлива без участі всіх педагогічних працівників, співробітників та студентів. Я сподіваюсь на вашу підтримку, на те, що ми разом будемо розвивати коледж, підвищувати його авторитет в регіоні, в Україні та за її межами.

 Переконаний, що тільки у тісній співпраці керівництва коледжу, колективу педагогів, усіх працівників і студентів ми зможемо успішно реалізувати всі намічені плани.

Структура управління

 Пріоритетними завданнями у сфері управління у коледжі варто вважати:

 -        впровадження сучасних технологій кадрового менеджменту, а саме орієнтація діяльності колективу на досягнення кінцевого результату;

 -    розроблення системи мотивацій для роботи в команді задля успішності та конкурентоспроможності коледжу;

 -        залучення та закріплення молодих кадрів, готових до інноваційної діяльності;

 -         інформування працівників коледжу про мотиви та цілі ухвалених управлінських рішень на дошці оголошень і сайті коледжу;

 -   впровадження електронної системи контролю виконання наказів, службових розпоряджень та доручень;

 -            приведення структури управління коледжу до вимог чинного антикорупційного законодавства з метою недопущення корупційних дій.

 Освітня діяльність

 Освітня діяльність коледжу повинна бути спрямована на підвищення якості підготовки медичних фахівців, інтеграції медичної освіти і науки, забезпечення конкурентоспроможності випускників коледжу на вітчизняному та міжнародному ринках праці.

 Метою освітньої діяльності є:

 створення організаційних умов для підвищення якості вищої медичної освіти шляхом приведення її стандартів до міжнародних вимог та ефективного використання матеріально-технічного і педагогічного потенціалу Коледжу.

 Для реалізації цієї мети необхідно:

 -      розширення співпраці Коледжу з науковими кафедрами Харківського національного медичного університету, Харківського Національного фармацевтичного університету, Харківського національного університету ім. Каразіна з подальшим навчаням випускників коледжу у навчальних закладах ІІІ – ІУ рівня акредитації ;

 -    підвищити ефективність використання фінансових і матеріально-технічних ресурсів для здійснення навчального процессу;

-      впроваджувати в навчальний процес принципи доказової медицини та стандарти надання медичної допомоги;

-             вивчити можливість залучення науково-викладацький персоналу Харківського державного медичного університету до науково-педагогічної діяльності коледжу;

 -             оформити  ліцензію для надання освітніх послуг  з подальшим відкриттям курсів для перепідготовки медичних працівників центральної  районної лікарні;

 -             відкрити підготовчі курси для абітурієнтів з подальшим вступом до медичного коледжу;

-             відкрити курси професійного масажу; комп'ютерного набору; іноземної мови;

-             оформити  ліцензію   для надання освітніх послуг іноземним абітурієнтам;

-             для підготовки фахівців застосовувати монопрофільний метод  із подальшим працевлаштуванням згідно попиту на необхідні  медичні професії;

 -      продовжити оснащувати кабінети коледжу сучасною комп’ютерною та проекційною апаратурою;

 -        удосконалювати комп’ютерну мережу коледжу, забезпечити широкий доступ студентів і викладачів до глобальної інформаційної мережі Інтернет в навчальних приміщеннях, бібліотеці, гуртожитку та на території коледжу;

 -     розширити центр тестування і створити банк тестових завдань з кожної навчальної дисципліни;

 -    провести модернізацію бібліотеки, забезпечити доступ до електронних баз даних різних джерел інформації, розширити фонд необхідної навчальної і наукової літератури;

 -         виробляти у студентів практичні навички з обраної спеціальності, удосконалювати зміст, форми та ефективність навчальних і виробничих практик, гармонійно поєднувати теоретичні знання з практичними вміннями;

 -        розширювати перелік базових лікувальних закладів для проведення практичної підготовки студентів;

 -            підвищувати кваліфікацію педагогічних працівників у контексті безперервної освіти, сприяти їх систематичному стажуванню у провідних вищих навчальних закладах і наукових установах України;

 -      впроваджувати різноманітні форми заохочення співробітників Коледжу залежно від ефективності їх навчально-методичної роботи, результативності наукових досліджень, використання сучасних технологій у навчальному процесі;

 -   створити сприятливі умови для вивчення студентами іноземних мов;

 -          створення центру навчально-тренінгових технологій та навчально-методичного центру з паліативної допомоги;

проведення всеукраїнських та регіональних науково-теоретичних та науково-практичних конференцій із залученням головних лікарів та старших медичних сестер базових лікувальних закладів  з актуальних питань освіти та медицини;

 -    створення ефективної системи професійного удосконалення та кваліфікації медичних фахівців на відділенні післядипломної освіти;

 -    використовувати можливості Інтернет для організації системи дистанційного навчання на основі телекомунікацій, застосовувати мультимедіа в дистанційному навчанні на відділенні післядипломної освіти ;

Організація навчально-виховного процесу

 Виховна робота у Коледжі повинна здійснюватися на засадах демократизму,

використання виховного потенціалу студентського самоврядування і спрямовуватися на забезпечення гармонійного цілісного розвитку особистості.

Основними завданнями виховання в коледжі повинні бути:

 -    підготовка національносвідомого громадянина, оновлення і збагачення інтелектуального генофонду нації, примноження культурного потенціалу, який забезпечить високу ефективність діяльності майбутніх спеціалістів;

-    виховання майбутніх спеціалістів авторитетними високоосвіченими людьми, носіями високої загальної, політичної, правової, інтелектуальної, соціально-психологічної, естетичної та фізичної культури;

-    створення умов для вільного розвитку особистості, її мислення, культури, залучення до різних видів творчості (науково-дослідної, культурно-просвітницької, суспільно-гуманістичної, фізкультурно-оздоровчої та спортивної, правоохоронної тощо);

-    формування громадянської, соціальної активності та відповідальності, залучення молоді до участі в процесі державотворення, розвитку суспільних відносин;

-    усвідомлення взаємозв'язку індивідуальної свободи з правами людини та її громадянського обов'язку;

-    культивування кращих рис української ментальності: працелюбності, прагнення до свободи, гармонії з природою, любові до рідної Батьківщини, до рідного краю;

-    збагачення естетичного досвіду, участь у відродженні і створенні національно-культурних традицій регіону, міста, коледжу;

-    створення умов для самореалізації особистості відповідно до її здібностей, суспільних та власних інтересів;

-    формування в студентів потреби в створенні здорової сім'ї і уміння правильно будувати сімейні стосунки;

-    розвиток волонтерського руху на засадах милосердя, чуйності з метою вирішення проблем людей з особливими потребами;

-    проведення та аналіз анонімних опитувань студентів щодо якості навчально-виховного процесу, створення у кожному семестрі соціально-психологічного портрету педагогічного і студентського колективів;

-    пропаганда здорового способу життя, викорінення шкідливих звичок та запобігання правопорушенням;

-    сприяння роботі спортивних секцій і участі студентів у спортивних змаганнях;

-    сприяння розвитку драмгуртку та іншим творчим колективам.

 Соціальний захист

Соціальні пільги і гарантії для співробітників та студентів коледжу повинні забезпечувати закладені в Колективному договорі між адміністрацією, профспілковим комітетом та Студентським самоврядуванням.

Основними пріоритетами соціального захисту в Коледжі повинно бути:

-    своєчасне забезпечення всіх соціальних виплат студентам і працівникам;

-    преміювання і заохочування працівників усіх категорій та студентів, надання їм матеріальної допомоги;

-    здійснення заходів, спрямованих на зменшення захворюваності серед співробітників та студентів;

-    забезпечення проведення періодичних медоглядів працівників та студентів;

-    проведення культурно-просвітницької роботи;

-    покращувати санітарний стан, техніку безпеки та пожежну безпеку в корпусах, гуртожитку і на території коледжу;

-    забезпечення спецодягом працівників служб обслуговування.

Студентське самоврядування

 Студентське самоврядування –це право студентів самостійно або через органи студентського самоврядування брати участь в управлінні Коледжем та вирішувати питання, які стосуються організації навчального, наукового, виховного процесу студентів, їх змістовного дозвілля, відпочинку, а також соціального захисту.

Для реалізації цього права потрібно:

-    сприяти розвитку студентського самоврядування на рівні Коледжу, відділень, груп і в гуртожитку, залучати керівників студентських представницьких органів до складу педагогічної ради та комісій коледжу;

-    проведення анкетування та соціологічних опитувань для аналізу потреб та побажань студентів;

-    створити сайт Студентської ради;

-    створити єдиний інформаційний центр, який завжди зможе надавати оперативну інформацію студенту.

Розвиток матеріально-технічної бази

 Розвиток матеріально-технічної бази коледжу - забезпечувати дотримання бюджетної та кошторисної фінансової діяльності, своєчасності та достовірності ведення фінансового обліку, складання фінансової звітності, здійснювати постійний контроль за станом розрахункової діяльності;

-    здійснювати суворий контроль за дотриманням постанов Кабінету Міністрів України та наказів Міністерства освіти та науки щодо підвищення платні працівників бюджетної сфери на основі Єдиної тарифної сітки розрядів та коефіцієнтів;

-    забезпечувати цільове та раціональне використання коштів загального та спеціального фондів бюджету;

-    підвищувати ефективність використання фінансових і матеріально-технічних ресурсів, що залучаються для забезпечення розвитку освітньої діяльності коледжу;

-    здійснювати постійний контроль за станом розрахункової дисципліни згідно плану фінансування діяльності коледжу;

-    здійснювати заходи з реалізації програм енергозбереження;

-    забезпечувати ефективне використання матеріально-технічної бази під час навчального процесу в осінньо-зимовий період;

-    впорядковувати навчальні та допоміжні приміщення у лікарні міста, що є базою коледжу ;

-    здійснити ремонт даху навчального корпусу та гуртожитку медичного коледжу;

-    провести капітальний ремонт  аудиторій коледжу;

-        переобладнати  та перевести котельню з газового опалення на на твердопаливне для забезпечення стабільного режиму теплопостачання , створення комфортних умов для роботи і навчання в навчальних корпусах та гуртожитку коледжу;

-    провести капітальний ремонт санітарних вузлів та кухонь у гуртожитку Богодухівського медичного коледжу;

-    для зміцнення спортивно-оздоровчої бази коледжу, провести зустрічі з керівниками обласної ради для розгляду питання про побудову спортивного залу  Богодухівського медичного коледжу;

-озеленення території коледжу.

Міжнародне співробітництво

 Розвиток взаємовідносин навчального закладу з іншими вищими навчальними закладами має значну перспективу в плані підготовки фахівців, підвищення професійного розвитку викладацького складу, створення авторитету навчального закладу через участь у наукових, науково - практичних конференціях студентів, викладачів коледжу та організацію конференцій на базі коледжу.

 Враховуючи зміни в законодавстві, нам необхідно зберегти та примножити відносини з іншими вищими навчальними закладами, розширювати співробітництво, ділові та культурні зв’язки студентської молоді коледжу з іншими навчальними закладами як в Україні, так і за її межами, сприяти інтеграції коледжу

 у   вітчизняний освітній простір шляхом співпраці із провідними вищими навчальними закладами країни, а також створювати канали інформаційного обміну з навчальними закладами іноземних держав.

 

З повагою, Василь Васильович Влащенко

ПОРЯДОК акредитації та організації роботи спостерігачів на виборах директора Комунального закладу охорони здоров’я “Богодухівський медичний коледж”

Затверджено

Організаційним комітетом

з проведення виборів директора

КЗОЗ “Богодухівський медичний

коледж”

Протокол № від ______2019 р.

_______________О.В. Сербіна

 

 

 

ПОРЯДОК

 акредитації та організації роботи спостерігачів на виборах директора

Комунального закладу охорони здоров’я

Богодухівський медичний коледж”

 

 

 

 

 

м. Богодухів

2019 р.

 

 

1.1. Цей порядок визначає умови організації роботи спостерігачів під час проведення виборів директора КЗОЗ “Богодухівський медичний коледж” (надалі - Коледж) з метою забезпечення демократичності, прозорості та відкритості виборів шляхом таємного голосування.

1.2. Під час голосування та підрахування голосів мають право бути присутніми представник Харківської обласної ради (далі - Засновник), спостерігачі кандидата на посаду директора коледжу (далі - Кандидат), не більше трьох громадських спостерігачів акредитованих організаційним комітетом.

Контроль за кількістю спостерігачів, які одночасно перебувають у приміщенні для голосування, покладається на голову (заступника) відповідної виборчої комісії.

1.3. Повноваження спостерігачів починаються з моменту їх реєстрації виборчою комісією з проведення виборів директора коледжу і припиняються після підрахунку голосів на виборах директора коледжу.

1.4. Спостерігачем від кандидата на посаду директора коледжу чи громадської організації може бути будь-яка особа. Не може бути спостерігачем: член виборчої комісії коледжу, член організаційного комітету коледжу.

1.5. Кандидат на посаду директора коледжу має право мати спостерігачів.

1.6. Громадська організація, до статутної діяльності якої належать питання освітньої та наукової діяльності, зареєстрована у встановленому законом порядку, не пізніше ніж до 16 години 12 квітня 2019 року може звернутися до організаційного комітету з клопотанням про акредитацію спостерігача під час виборів директора коледжу. До клопотання, підписаного керівником громадської організації та засвідченого печаткою організації, додаються нотаріально засвідчені копії статуту та свідоцтва про державну реєстрацію громадської організації. У поданні до організаційного комітету про акредитацію спостерігачів зазначаються їх прізвища, імена, по батькові, дата народження, місце проживання, місце роботи, посада (заняття), номери контактних телефонів. До подання додаються заяви про згоду цих осіб бути спостерігачами від громадської організації.

1.7. Організаційний комітет на наступний день (не враховуючи вихідних) з дня отримання клопотання приймає рішення про надання акредитації спостерігачу або про відмову в наданні такої акредитації, про що повідомляє громадську організацію наступного дня після дня прийняття відповідного рішення. Підставою для відмови може бути лише порушення громадською організацією вимог, встановлених пунктами 1.4., 1.6. цього Порядку.

1.8. Подання про реєстрацію спостерігача від кандидата на посаду директора, вноситься до організаційного комітету кандидатом на посаду директора коледжу не пізніше як до 16 години 12 квітня 2019 року. Організаційний комітет на наступний день (не враховуючи вихідних) з дня отримання клопотання надає спостерігачу відповідне посвідчення (Додаток 1). Підставою для відмови у видачі посвідчення спостерігача може бути лише порушення пунктів 1.4. цього Порядку.

1.9. Акредитація журналістів і технічних працівників засобів масової інформації (відеооператорів і фотокореспондентів) здійснюється не пізніше ніж до 16 години 12 квітня 2019 року,шляхом реєстрації вищезгаданих осіб на підставі офіційного звернення засобу масової інформації до організаційного комітету з клопотанням про акредитацію ЗМІ.

Організаційний комітет не пізніше наступного дня (не враховуючи вихідних) після отримання клопотання приймає рішення про надання дозволу (акредитації) представнику ЗМІ та видає йому/їй посвідчення за встановленою формою (додаток 1). У разі умотивованої відмови в акредитації організаційний комітет у такий же термін повідомляє представників ЗМІ письмово із зазначенням причин відмови.

ЗМІ можуть подати по одному журналісту й одному технічному працівнику для акредитації.

Про акредитацію представників ЗМІ, відповідальною особою оргкомітету, вноситься запис до Журналу реєстрації акредитованих спостерігачів від кандидата, громадських спостерігачів і представників засобів масової інформації (додаток 2).

1.10. Виборча комісія приймає рішення про реєстрацію спостерігачів на виборах директора на підставі посвідчення (акредитації) виданого організаційним комітетом.

1.11. Спостерігач має право:

1) у день голосування перебувати у приміщенні для голосування, спостерігати з будь-якої відстані за діями членів виборчої комісії, у тому числі під час видачі бюлетенів особам, які беруть участь у виборах директора і підрахунку голосів, не заважаючи членам виборчої комісії фізично;

2) робити фото - та кінозйомки, аудіо - та відеозаписи, не порушуючи при цьому таємниці голосування;

3) бути присутнім під час виготовлення бюлетенів для голосування;

4) бути присутнім на засіданнях виборчої комісії, у тому числі під час підрахунку голосів та встановленні підсумків голосування, в день голосування у приміщенні, де проводиться голосування (не більше двох осіб від одного кандидата, однієї від громадської організації);

5) звертатися із заявою чи скаргою до виборчої комісії щодо усунення порушень в разі їх виявлення;

6) складати акт про виявлення порушення, що підписується ним та не менше ніж двома особами, які мають право брати участь у виборах директора, які засвідчують факт цього порушення, із зазначенням їх прізвищ, імен, по батькові місця проживання, та подавати його до виборчої комісії;

7) вживати необхідних заходів в межах законодавства щодо припинення протиправних дій під час голосування та підрахунку у приміщенні для голосування;

8) вимагати проведення повторного підрахунку бюлетенів, поданих за кожного з кандидатів, а також бюлетенів визнаних недійсними;

9) отримати копії протоколів про результати голосування.

1.12. Спостерігачі не мають право:

1) безпідставно втручатися в роботу виборчої комісії, чинити дії, що порушують законний хід виборчого процесу або неправомірно заважають членам виборчої комісії здійснювати свої повноваження;

2) заповнювати бюлетень для голосування замість особи, яка має право брати участь у виборах директора коледжу (у тому числі і на його прохання);

3) бути присутнім при заповненні особою бюлетеня у кабіні для таємного голосування або іншим чином порушувати таємницю голосування.

1.13. Виборча комісія може достроково припинити повноваження спостерігача у разі порушення ним цього Порядку. Про дострокове припинення повноважень спостерігача комісією приймається мотивоване рішення.

1.14. У разі порушення спостерігачем вимог пункту цього Порядку виборча комісія робить йому попередження. У випадку повторного або грубого порушення вимог пункту цього Порядку виборча комісія може позбавити його права бути присутнім на своєму засіданні або під час підрахунку бюлетенів.

1.15. Виборча комісія може прийняти мотивоване рішення про позбавлення права спостерігача бути присутніми на своєму засіданні, під час проведення голосування, підрахунку голосів якщо він протиправно перешкоджає проведенню вказаних дій. Таке рішення приймається не менше ніж двома третинами голосів від складу виборчої комісії присутніх на засіданні комісії.

1.16. Кандидат на посаду директора коледжу або керівник громадської організації має право відкликати свого спостерігача, звернувшись з письмовою заявою до виборчої комісії про дострокове припинення його повноважень, і може подати документи для реєстрації спостерігачем на іншу особу у встановленому порядку.

1.17. Спостерігач від кандидата на посаду директора коледжу, громадської організації має право у будь-який час звернутися до виборчої комісії із заявою про складання своїх повноважень. На підставі такої заяви виборча комісія приймає рішення про дострокове скасування реєстрації спостерігача, копія якого надається кандидату на посаду директора коледжу чи керівнику відповідної громадської організації.

1.18. Зміни, уточнення та доповнення до цього Порядку можуть вноситися на підставі рішення організаційного комітету.

  

Додатки:

 Додаток 1. Зразок посвідчення громадського спостерігача (представника ЗМІ) на виборах директора КЗОЗ “Богодухівський медичний коледж”.

 

 

Додаток 1

до Порядку акредитації та організації

роботи спостерігачів на виборах директора

КЗОЗ “Богодухівський медичний коледж”

 

 

Організаційний комітет з проведення виборів директора КЗОЗ “Богодухівський медичний коледж”

 

Посвідчення №

спостерігача на виборах директора

КЗОЗ “Богодухівський медичний коледж”

 

___________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові)

 

є громадським спостерігачем (представником ЗМІ) на виборах директора КЗОЗ “Богодухівський медичний коледж” ______________2019 року від

____________________________________________________________________

(найменування громадської організації, засобу масової інформації)

 

Посвідчення дійсне за наявності документа, що засвідчує особу.

 

Голова організаційного комітету з

проведення виборів директора

КЗОЗ “Богодухівський медичний

коледж” ___________ _____________

(підпис) (прізвище, ініціали)

 

 

Дата видачі “___” ____________2019 року

 

 

МП

 

 

Голова організаційного комітету О.В. Сербіна

 

 

Додаток 2. Зразок Журналу реєстрації акредитованих спостерігачів від кандидата, громадських спостерігачів і представників засобів масової інформації.

 

Додаток 2

до Порядку акредитації та організації

роботи спостерігачів на виборах директора

КЗОЗ “Богодухівський медичний коледж”

 

Журнал реєстрації акредитованих спостерігачів від кандидата, громадських спостерігачів і представників засобів масової інформації

 

 

 

 

Дата

запису

 

ПІБ

спостерігача, представника ЗМІ

 

Номер та дата видачі посвідчення

Підпис

спостерігача, представника ЗМІ про отримання посвідчення

ПІБ кандидата

на посаду

директора,

найменування

громадської

організації,

ЗМІ

 

Дата та

підстава

скасування акредитації

 

Підпис

відповідальної особи оргкомітету

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова організаційного комітету О.В. Сербіна

 

про організаційний комітет

ПОГОДЖЕНО                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО

Профспілковим комітетом                                    Педагогічною радою

КЗОЗ “Богодухівський                                          КЗОЗ “Богодухівський медичний коледж”

медичний коледж”                                                 Протокол № __від________

_____________А.А.Павленко                               ___________Л.А.Ковалівська

  

ПОЛОЖЕННЯ

про організаційний комітет з проведення виборів директора

КЗОЗ “Богодухівський медичний коледж”

 1.Загальні положення

 1.1. Організаційний комітет з проведення виборів директораКЗОЗ “Богодухівський медичний коледж” (далі — Коледж) утворюється відповідно до Закону України “Про освіту”, Закон України “Про вищу освіту”, Методичних рекомендацій щодо особливостей виборчої системи та порядку обрання керівника вищого навчального закладу, затверджених постановою КМУ від 5 грудня 2014 року за №726 (далі - Методичні рекомендації), Положення про порядок призначення на посаду та звільнення із займаної посади  керівників  комунальних підприємств, установ, закладів, що є у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, затверджених рішенням Харківської обласної ради від 30 серпня 2018 року за № 793-VІI, Положення про порядок проведення виборів директора КЗОЗ “Богодухівський медичний коледж”, Статуту Коледжу, наказу по Коледжу «Про організацію та проведення виборів директора» від 28 січня 2019 року.

1.2. Дане Положення регламентує діяльність та визначає завдання і функції організаційного комітету з проведення виборів директора Коледжу.

 2. Формування складу організаційного комітету

2.1. Організаційний комітет формується зі штатних педагогічних працівників, працівників інших категорій, студентів Коледжу. Загальна кількість членів організаційного комітету становить не менше 5 осіб. Кількісний та персональний склад організаційного комітету затверджується наказом по Коледжу.

Голова, заступник та секретар обирають на першому засіданні організаційного комітету.

2.2. Особи, які є членами організаційного комітету на час виконання ними повноважень можуть бути звільнені за їх заявою від основної роботи в Коледжі зі збереженням за ними заробітної плати.

2.3. Організаційний комітет набуває своїх повноважень з моменту видання наказу про організацію виборів директора Коледжу. Повноваження членів організаційного комітету припиняються після завершення процедури проведення виборів директора Коледжу та призначення його на посаду у порядку передбаченому Законом України “Про вищу освіту”.

 3. Завдання та функції організаційного комітету

3.1. Основним завданням організаційного комітету є підготовка та проведення виборів директора Коледжу, прозорості і відкритості, гласності, таємного та вільного волевиявлення; демократичності; забезпечення рівності прав учасників виборів.

3.2. Організаційний комітет на етапі підготовки виборів директора Коледжу:

3.2.1. Розробляє Положення про порядок проведення виборів директора Коледжу, Положення про виборчу комісію Коледжу, Положення про порядок обрання представників, для участі у виборах директора Коледжу шляхом проведення прямих таємних виборів і подає їх на затвердження педагогічній раді Коледжу.

3.2.2. Визначає співвідношення педагогічних штатних працівників, виборних представників з числа інших штатних працівників, виборних представників з числа студентів згідно з абзацом п’ятим частини другої статті 42 Закону України “Про вищу освіту”.

3.2.3. Визначає і доводить квоти представництва штатних працівників Коледжу (що не належать до педагогічних) та студентів для організації прямих таємних виборів для обрання представників для участі у виборах директора Коледжу.

3.2.4. Формує та передає виборчій комісії не пізніше ніж за 7 календарних днів до дати проведення виборів директора Коледжу списки осіб, які мають право брати участь у виборах.

3.2.5. Оперативно оприлюднює інформацію про хід підготовки виборів (веб-сайт, дошка оголошень, інформаційний стенд).

3.2.6. Негайно доводить до відома виборчої комісії інформацію про надходження письмових заяв від кандидатів на посаду директора коледжу щодо зняття своєї кандидатури з виборів.

3.2.7. Визначає та затверджує порядок організації роботи спостерігачів.

3.2.8. Забезпечує проведення таємних виборів осіб, які мають право брати участь у виборах директора Коледжу, із категорій працівників, які не належать до педагогічних працівників, і своєчасно передає виборчій комісії до встановленої квоти.

3.2.9. Забезпечує виборчу комісію прозорими урнами для голосування, сейфом (металевою шафою).

3.2.10. Організаційний комітет попереджає кандидатів на посаду директора Коледжу щодо припинення агітації за одну добу до виборів.

3.3. На етапі проведення виборів директора Коледжу організаційний комітет:

3.3.1. Отримує від виборчої комісії Коледжу два примірники протоколу про результати голосування: перший примірник передає до Харківської обласної ради (далі — Засновник), а другий зберігається в Коледжі протягом п’яти років.

3.3.2. Отримує від виборчої комісії усі заяви та скарги, подані кандидатами на посаду директора Коледжу, спостерігачами, а також рішення, прийняті за результатами їх розгляду та протоколи виборчих комісій.

3.3.3. Якщо у виборах брали участь декілька кандидатів і жоден з них не набрав 50 відсотків голосів осіб, які мали право брати участь у виборах, приймає рішення про проведення другого туру виборів й організовує його проведення через 7 днів після першого туру.

3.3.4. Оприлюднює результати виборів на веб-сайті Коледжу протягом доби після складання протоколу про результати голосування.

3.3.5. Передає в установленому порядку до архіву Коледжу всю документацію, пов’язану з проведенням виборів директора Коледжу, яка зберігається протягом п’яти років.

 4. Організація роботи організаційного комітету

4.1 Основною формою роботи організаційного комітету є засідання, які проводяться за потреби. Рішення про проведення засідання приймає голова організаційного комітету.

4.2. Члени організаційного комітету зобов’язані брати участь у його засіданнях. Делегування членами організаційного комітету своїх повноважень іншим особам не допускається.

4.3. Засідання проводить голова організаційного комітету або за його дорученням заступник голови. Засідання організаційного комітету є повноважним, якщо в ньому бере участь не менше як 2/3 складу комітету.

4.4. Рішення організаційного комітету приймаються більшістю голосів від кількості присутніх членів та оформляються протоколами, які підписують голова та секретар організаційного комітету.

4.5. Організаційно-технічне забезпечення засідань організаційного комітету, підготовку необхідних матеріалів і оформлення протоколів засідань здійснює секретар організаційного комітету.

 

Голова організаційного комітету О.В.Сербіна

про виборчу комісію

ПОГОДЖЕНО                                         ЗАТВЕРДЖЕНО

Профспілковим комітетом                      Педагогічною радою

КЗОЗ «Богодухівський                            КЗОЗ «Богодухівський

медичний коледж»                                медичний коледж»

_____________ А.А.Павленко                 Протокол № _ від ___2019р.

                                                             ____  Л.А.Ковалівська                                          

  

ПОЛОЖЕННЯ

про виборчу комісію

Комунального закладу охорони здоров’я

Богодухівський медичний коледж”

 І. Загальні положення

1.1. Виборча комісія Комунального закладу охорони здоров’я “Богодухівський медичний коледж” (далі - Коледж) відповідно до Закону України “Про освіту”, Закону України “Про вищу освіту”, Методичних рекомендацій щодо особливостей виборчої системи та порядку обрання керівника вищого навчального закладу, затверджених постановою КМУ від 5 грудня 2014 року за №726 (далі - Методичні рекомендації), Положення про порядок призначення на посаду та звільнення із займаної посади  керівників  комунальних підприємств, установ, закладів, що є у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, затверджених рішенням Харківської обласної ради від 30 серпня 2018 року за № 793-VІI, Положення про порядок проведення виборів директора КЗОЗ “Богодухівський медичний коледж”, Статуту Коледжу, наказу по Коледжу «Про організацію та проведення виборів директора» від 28 січня 2019 року.

1.2. Виборча комісія діє відповідно до Статуту Коледжу та цього Положення, яке затверджується педагогічною радою Коледжу за погодженням з комітетом профспілкової організації працівників Коледжу.

1.3. На виборчу комісію покладається підготовка і проведення виборів директора Коледжу.

1.4. До складу виборчої комісії включаються педагогічні працівники, інші працівники та студенти Коледжу. Кандидат не може бути членом виборчої комісії. Одна і та ж особа не може бути одночасно членом виборчої комісії і організаційного комітету.

1.5. Виборча комісія на першому засіданні обирає зі свого складу голову, заступника голови та секретаря.

1.6. Особи, які є членами виборчої комісії на час виконання ними повноважень можуть бути звільнені за їх заявою від основної роботи в Коледжі зі збереженням за ними заробітної плати.

1.7. Директор Коледжу зобов’язаний забезпечити створення належних умов для роботи виборчої комісії, надавати інформацію та документи, необхідні для виконання завдань, покладених на комісію, надати придатне для роботи приміщення, забезпечити наявність у цьому приміщенні необхідних засобів зв’язку, оргтехніки тощо.

 

ІІ. Підготовка виборів в Коледжі

2.1. Вибори призначаються не пізніше ніж на тридцятий день з дати закінчення строку прийому документів претендентів без урахування канікулярного періоду.

2.2. Брати участь у виборах директора Коледжу мають право:

- кожен педагогічний штатний працівник Коледжу;

- представники з числа інших штатних працівників, які обираються відповідними працівниками шляхом проведення прямих таємних виборів;

- виборні представники з числа студентів, які обираються студентами шляхом прямих таємних виборів.

2.3. При формуванні списків для голосування та визначення квот береться до уваги кількісний склад категорій працівників та кількість студентів кожного відділення денної форми навчання.

2.4. Критерієм віднесення штатного працівника Коледжу до певної категорії є посада за основним місцем роботи, яку займає такий працівник у Коледжі.

2.5. Штатний працівник Коледжу, який на момент проведення виборів перебуває у відпустці, має право брати участь у виборах.

2.6. Студенти денної форми навчання, які на момент проведення виборів є одночасно штатними працівниками Коледжу, беруть участь у виборах за квотою представництва студентів Коледжу.

2.7. Порядок обрання представників для участі у виборах з числа штатних працівників, які не є педагогічними працівниками Коледжу, визначається Положенням про порядок обрання представників з числа штатних працівників, які не є педагогічними працівниками, для участі у виборах директора Коледжу, яке затверджується педагогічною радою Коледжу.

2.8. Порядок обрання представників для участі у виборах з числа студентів Коледжу визначається Положенням про обрання виборних представників з числа студентів, що мають право брати участь у виборах директора Коледжу.

2.9. Директор Коледжу протягом семи календарних днів з дати публікації оголошення про проведення конкурсу видає наказ про організацію виборів, в якому, зокрема, визначається:

- персональний склад виборчої комісії;

- кінцевий строк обрання представників для участі у виборах з числа інших штатних працівників Коледжу, які не є педагогічними працівниками, а також виборних представників з числа студентів.

2.10. Організаційний комітет і виборча комісія діють відповідно до Статуту Коледжу та Положень, які затверджуються педагогічною радою Коледжу за погодженням з профспілковою організацією Коледжу.

До складу Організаційного комітету та виборчої комісії включаються педагогічні, інші працівники та студенти Коледжу. Кандидат не може бути членом організаційного комітету чи виборчої комісії. Одна і та ж особа не може бути одночасно членом організаційного комітету і виборчої комісії.

Організаційний комітет і виборча комісія на першому засіданні обирають зі свого складу голову, заступника голови та секретаря.

Особи, які є членами виборчої комісії на час виконання ними повноважень можуть бути звільнені за їх заявою від основної роботи в Коледжі зі збереженням за ними заробітної плати.

2.11. Директор Коледжу зобов’язаний забезпечити створення належних умов для роботи виборчої комісії, надавати інформацію та документи, необхідні для виконання покладених на неї завдань, а також надати виборчій комісії окреме придатне для роботи приміщення, забезпечити наявність у такому приміщенні необхідних засобів зв’язку, оргтехніки тощо

2.12. Організаційний комітет складає та подає виборчій комісії список осіб, які мають право брати участь у виборах (далі - Список виборців), не пізніше ніж за сім календарних днів до дати проведення виборів директора Коледжу.

2.13. Кандидат має право зняти свою кандидатуру шляхом подання письмової заяви до Організаційного комітету не пізніше ніж за 24 години до початку виборів. Така інформація невідкладно доводиться Організаційним комітетом до відома виборчої комісії для внесення відповідних змін до бюлетенів для голосування.

2.14. Бюлетені для голосування виготовляються виборчою комісією не раніше ніж за 20 і не пізніше ніж за 12 годин до початку виборів у кількості, що відповідає кількості осіб, які мають право брати участь у виборах (далі - Виборці) та включені до списку Виборців, засвідчуються на зворотному боці підписом голови та секретаря виборчої комісії, що виготовляє бюлетені, та скріплюються печаткою Коледжу.

Кандидати та спостерігачі мають право бути присутніми під час виготовлення бюлетенів для голосування.

2.15. Бюлетені для голосування зберігаються за формою, затвердженою Міністерством освіти і науки України.

2.16. Бюлетені для голосування зберігаються у приміщенні виборчої комісії у закритому сейфі (металевій шафі), який опечатується стрічкою з проставлянням на ній підписів голови комісії, а також його заступника або секретаря. Персональна відповідальність за відповідність кількості бюлетенів кількості Виборців та збереження бюлетенів покладається на голову виборчої комісії.

2.17. Скриньки для голосування повинні бути прозорі, опломбовані та скріплені печаткою Коледжу.

2.18. Порядок організації роботи спостерігачів визначається Організаційним комітетом.

ІІІ. Проведення виборів та підрахунок голосів

3.1. Вибори проводяться шляхом таємного голосування, яке здійснюється з 9 до 15 години у приміщенні Коледжу.

3.2. Інформація про дату, час і місце проведення виборів підлягає оприлюдненню виборчою комісією не пізніше ніж за 7 календарних днів до дати проведення виборів директора Коледжу з використанням інформаційних ресурсів Коледжу (дошки оголошень, офіційного веб-сайту тощо).

3.3. Під час голосування та підрахунку голосів мають право бути присутніми представники Харківської обласної ради (далі - Засновник), кандидати на посаду директора Коледжу (далі - Кандидати), не більше двох спостерігачів від кожного Кандидата та не більше трьох громадських спостерігачів, акредитованих Організаційним комітетом.

Порядок акредитації спостерігачів визначається Організаційним комітетом.

3.4. Приміщення для голосування повинне бути обладнане достатньою кількістю кабін для таємного голосування. Розміщення обладнання у приміщенні для голосування здійснюється у такий спосіб, щоб місця видачі бюлетенів для голосування, вхід і вихід із кабін для таємного голосування, виборчі скриньки перебували у полі зору членів виборчої комісії та осіб, які мають право бути присутніми у приміщенні для голосування. У кабінах для таємного голосування необхідно забезпечити наявність належного освітлення та засобів для заповнення бюлетеня для голосування.

3.5. Організація проведення голосування, підтримання належного порядку у приміщенні для голосування та забезпечення таємності голосування покладаються на виборчу комісію.

3.6. Голова виборчої комісії перед початком голосування:

- надає для огляду членам виборчої комісії, присутнім Кандидатам, а також спостерігачам усі наявні на виборчій дільниці виборчі скриньки;

- передає необхідну кількість бюлетенів для голосування членам виборчої комісії, які видають бюлетені виборцям;

- передає членам виборчої комісії, які видають бюлетені для голосування, список виборців. Відповідні члени виборчої комісії забезпечують їх збереження і дотримання порядку використання.

3.7. Член виборчої комісії здійснює видачу бюлетеня для голосування за умови пред’явлення виборцем документа, що засвідчує особу. Особа, яка отримує бюлетень для голосування, ставить у списку виборців навпроти свого прізвища підпис.

3.8. Бюлетень для голосування заповнюється виборцем особисто в кабіні для таємного голосування. Під час заповнення бюлетенів забороняється присутність у кабіні для таємного голосування інших осіб, здійснення фото - та відеофіксації у будь-який спосіб. Особа, яка внаслідок фізичних вад не може самостійно заповнити бюлетень для голосування, має право за дозволом голови виборчої комісії скористатися допомогою іншої особи, крім членів виборчої комісії, Кандидатів, а також спостерігачів.

3.9. У бюлетені для голосування виборець у квадраті навпроти прізвища Кандидата, за якого він голосує, проставляє позначку (“+”) або іншу, що засвідчує волевиявлення. Виборець може голосувати лише за одного Кандидата. Особа, яка бере участь у голосуванні, опускає заповнений бюлетень для голосування у скриньку. Забороняється висувати вимогу або висловлювати прохання до особи, яка бере участь у голосуванні, оприлюднити своє волевиявлення.

3.10. Після завершення голосування приміщення для голосування зачиняється і в ньому мають право перебувати тільки члени виборчої комісії, представники Засновника, Кандидати і спостерігачі.

3.11. Скриньки для голосування після перевірки цілісності пломб та печаток відкриваються членами виборчої комісії почергово. Під час відкриття скриньки її вміст викладається на стіл, за яким розміщуються члени виборчої комісії.

3.12. Підрахунок голосів членами виборчої комісії починається негайно після закінчення голосування та проводиться відкрито у тому ж приміщенні, де відбувалося голосування, без перерви і закінчується після складення та підписання протоколу про результати голосування.

3.13 Перед початком підрахунку голосів виборча комісія підраховує кількість невикористаних бюлетенів для голосування та ліквідує їх шляхом відрізання правого нижнього кута, вносить цю інформацію до протоколу результатів голосування.

3.14 Члени виборчої комісії підраховують загальну кількість виданих для голосування бюлетенів та кількість бюлетенів, наявних у скриньках для голосування. Бюлетені для голосування розкладаються на місця, позначені окремими табличками, що містять з обох боків прізвища та ініціали Кандидатів. Окремо робиться табличка з написом “Недійсні”. Під час розкладання бюлетенів визначений виборчою комісією член комісії показує кожний бюлетень усім членам комісії та представникам Засновника, Кандидатам і спостерігачам, які присутні під час підрахунку голосів, та оголошує прізвище Кандидата за якого подано голос. У разі виникнення сумнівів щодо змісту бюлетеня виборча комісія приймає рішення шляхом голосування. При цьому кожен член виборчої комісії має право оглянути бюлетень особисто. На час огляду бюлетеня робота з іншими бюлетенями припиняється.

3.15. Бюлетень для голосування може бути визнаний недійсним, якщо:

- позначка у бюлетені проставлена більш як за одного Кандидата;

- не проставлена жодна позначка;

- зміст волевиявлення неможливо встановити з інших причин.

У разі коли члени виборчої комісії не можуть дійти згоди щодо віднесення бюлетеня до недійсних, зазначене питання вирішується шляхом голосування. Такий бюлетень повинен бути продемонстрований членам комісії та представникам Засновника, Кандидатам і спостерігачам, присутнім під час підрахунку голосів. При цьому кожен член виборчої комісії має право особисто оглянути бюлетень. На час огляду бюлетеня підрахунок інших бюлетенів припиняється.

3.16. Після розкладення бюлетенів окремо за кожного Кандидата, а також окремо недійсних бюлетенів визначений виборчою комісією член комісії вголос підраховує кількість бюлетенів, поданих за кожного з Кандидатів, а також кількість недійсних бюлетенів. На вимогу члена виборчої комісії, Кандидата чи спостерігача може бути проведено повторний підрахунок бюлетенів, поданих за кожного з Кандидатів, а також бюлетенів, визнаних недійсними. Під час підрахунку голосів кожен член виборчої комісії має право перевірити або перерахувати відповідні бюлетені. Результати підрахунку голосів оголошується головою виборчої комісії і підлягають включенню секретарем до протоколу про результати голосування.

3.17. Виборча комісія зобов’язана під час підрахунку голосів перевірити відповідність кількості осіб, які взяли участь у голосуванні, кількості бюлетенів, поданих за кожного Кандидата, а також кількості бюлетенів, визнаних недійсними.

3.18. Виборча комісія за результатами підрахунку голосів складає протокол за формою, затвердженою Міністерством освіти і науки України. Або форма протоколу може бути затвердженою Організаційним комітетом з проведення Виборів Директора коледжу.

3.19. Протокол про результати голосування складається виборчою комісією у двох примірниках. Копії протоколу надаються кожному членові виборчої комісії, Кандидатам та спостерігачам.

3.20. Кожен примірник протоколу підписується головою, заступником голови, секретарем та присутніми членами виборчої комісії. У разі незгоди з результатами підрахунку голосів, зафіксованими у протоколі, член виборчої комісії має право письмово викласти свою окрему думку, яка обов’язково додається до протоколу. Відмова від підписання протоколу не допускається.

3.21. Перший примірник протоколу про результати голосування передається Організаційному комітетові з наступною їх передачею Засновникові, другий — залишається у Коледжі.

3.22. Разом з протоколом Організаційному комітетові передаються усі заяви та скарги, подані Кандидатами, спостерігачами, а також рішення, прийняті за результатами їх розгляду.

3.23. Процес голосування і підрахунку голосів підлягає фіксуванню за допомогою відео засобів. При цьому таке фіксування не може порушувати таємницю голосування.

3.24. Результати виборів оприлюднюються протягом 24 годин після складення протоколу про результати голосування шляхом розміщення у друкованому вигляді відповідної інформації на інформаційних стендах у доступних для загального огляду місцях, розташованих у приміщеннях Коледжу, а також на офіційному веб-сайті Коледжу та веб-сайті Засновника.

3.25. Якщо у виборах брали участь декілька Кандидатів і жоден з них не набрав більше 50 відсотків голосів виборців. Організаційний комітет приймає рішення про проведення другого туру виборів директора Коледжу, який проводиться через 7 календарних днів після проведення першого туру. У разі коли дата другого туру виборів припадає на святковий (неробочий) день, вибори проводяться у наступний після святкового (неробочого) дня робочий день. До бюлетенів для голосування включаються два Кандидата, які набрали найбільшу кількість голосів у першому турі виборів.

3.26. Вибори вважаються такими, що не відбулися, якщо:

- участь у виборах взяли менш як 50 відсотків виборців;

- у першому турі виборів брав участь один Кандидат і він не набрав більше 50 відсотків голосів виборців;

- у другому турі виборів жоден з Кандидатів не набрав більше 50 відсотків голосів виборців.

3.27. У разі прийняття виборчою комісією рішення про визнання виборів такими, що не відбулися, Засновник протягом двох тижнів з дня прийняття зазначеного рішення оголошує проведення нового конкурсу.

3.28. Документація, пов’язана з проведенням виборів, зберігається у Коледжі протягом п’яти років.

  

 

Голова організаційного комітету О.В.Сербіна

Претенденти на посаду директора коледжу

21 січня 2019 року Харківською обласною радою було оголошено конкурс на заміщення посади директора КЗОЗ «Богодухівський медичний коледж». Пропозиції від кандидатів на зазначену посаду приймалися упродовж двох місяців до 21 березня 2019 року.

По закінченню встановленого терміну для участі у конкурсі на посаду директора коледжу надійшло 4 заяви від:

Грищенко Яни Анатоліївни,

Назаренко Лілії Володимирівни,

Михайлюченка Андрія Михайловича,

Влащенка Василя Васильовича.