Стратегічний план розвитку

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

КЗОЗ «БОГОДУХІВСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ»

 

 

 

 

 

 

 

Стратегічний план

розвитку та вдосконалення освітньої послуги у сфері вищої освіти по підготовці молодших спеціалістів зі спеціальностей 5.12010101 Лікувальна справа та 5.12010102 Сестринська справа

КЗОЗ «Богодухівський медичний коледж» з урахуванням потреби ринку праці та освітніх прагнень громадян на період до 2021 року


 

І. Загальні положення

КЗОЗ «Богодухівський медичний коледж» є вищим навчальним закладом І рівня акредитації який, має право надання освітніх послуг, пов’язаних з одержанням вищої освіти на рівні кваліфікованих вимог молодшого спеціаліста з галузі знань 1201 «Медицина» зі спеціальностей:

5.12010101 Лікувальна справа

5.12010102 Сестринська справа

Стратегічний план розвитку коледжу розроблений на основі Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року (Указ Президента України від 25 червня 2013 року №344/2013), Конституції та чинного законодавства України, законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», Постанов і розпоряджень Міністерства освіти і науки та Міністерства охорони здоров’я України, департаменту освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації, Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, затверджених наказом № 161 від 02.06.1993 року, наказу Міністерства охорони здоров’я України за № 690 від 07.12.2005 року «Про затвердження Положення про організацію та проведення практики студентів медичних і фармацевтичних навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації», Статуту коледжу.

Розроблення Стратегічного плану розвитку та вдосконалення підготовки молодших медичних фахівців зумовлено необхідністю кардинальних змін спрямованих на підвищення якості і конкурентоспроможності освіти в нових економічних умовах, прискоренні інтеграції України у міжнародний освітній простір та забезпечення гармонійного розвитку людини як найвищої цінності суспільства.

Основною метою діяльності коледжу є забезпечення умов, необхідних для отримання студентами вищої освіти, підготовка фахівців для потреб України відповідно до їх покликання, інтересів, здібностей та нормативних вимог у галузі вищої освіти.

Концепцією розвитку коледжу, прийнятою на засіданні педагогічної ради, визначено, що головними завданнями педагогічних працівників коледжу є:

 • Ø провадження освітньої діяльності, яка забезпечує підготовку фахівців з вищою медичною освітою відповідно до встановлених напрямів, освітньо-кваліфікаційних рівнів та обраних професій;
 • Ø здійснення наукової, науково-методичної і інноваційної діяльності;
 • Ø забезпечення виконання державного замовлення на підготовку фахівців;
 • Ø сприяння працевлаштуванню випускників;
 • Ø підвищення освітньо-культурного рівня студентів та виховання їх у дусі українського патріотизму;
 • Ø здійснення міжнародних зв’язків, розвиток міжнародного співробітництва в галузі освіти і науки з вищими навчальними закладами, науковими установами, організаціями.
 • Ø задоволення потреб держави у висококваліфікованих молодших медичних спеціалістах для закладів охорони здоров’я.

Ринок праці, що інтенсивно формується, ставить нові вимоги до рівня підготовки молодших медичних працівників, що в свою чергу вимагає якісних змін у їх підготовці.

Державі потрібен медичний працівник нового типу — професійно й соціально мобільний, такий, що має глибокі професійні та правові знання, здатний до творчості, самовдосконалення, готовий до роботи в умовах динамічних змін, спричинених євроінтеграційними процесами.

Стратегічним завданням є формування високопрофесійних молодших медичних працівників, підвищення якості підготовки випускників до рівня, що забезпечить формування такої особистості медика-професіонала, яка буде здатною здійснювати ефективну соціально-професійну, навчально-організаційну діяльність у закладах системи охорони здоров’я.

ІІ. Загальна характеристика КЗОЗ «Богодухівський медичний коледж»

 КЗОЗ «Богодухівський медичний коледж» є вищим навчальним закладом комунальної форми власності І рівня акредитації, який проводить підготовку спеціалістів, пов’язану із здобуттям вищої освіти за освітньо-кваліфікаційними рівнями молодшого спеціаліста за денною формою навчання за спеціальностями «Лікувальна справа» та «Сестринська справа», має відповідний рівень кадрового,  матеріально-технічного, інформаційного забезпечення.

Коледж розташований за адресою: 62103, Харківська обл., м.Богодухів, вул. Леніна 27.

Богодухівський медичний коледж створено згідно наказу №49 Міністерства охорони здоров’я УРСР і наказу №44 від 20.03.1965 року Харківського обласного відділу охорони здоров’я.

З початку заснування і до 1969 року в училищі велась підготовка медичних фахівців трьох спеціальностей:

- фельдшер

- акушерка

- медична сестра

Враховуючи забезпеченість акушерками районних лікарень з 1969 року по 1971 рік в училищі готували медичних працівників двох спеціальностей: фельдшер і медична сестра, а з 1971 по 1973 рік - лише фельдшерів для військових частин, з 1973 по 1976 рік - лише медичних сестер, з 1976 по 1984 рік – тільки фельдшерів, а з 1984 року і по нині готує молодших медичних працівників за фахом – медична сестра і фельдшер.

Богодухівський медичний коледж  функціонує на засадах комунальної форми власності і підпорядкований Департаменту охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації (свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серії АОО № 471296 від 16.10.1997 р., видане Богодухівською районною державною адміністрацією Харківської області, довідка АБ № 606699 про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, видана Головним управлінням статистики у Харківській області 21.01.2013 р.).

Богодухівський медичний коледж діє на підставі Статуту, який погоджений з Міністерством освіти і науки України , затверджений Харківською обласною радою та погоджений Департаментом охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації. 

Навчальний заклад здійснює підготовку молодших медичних спеціалістів на підставі ліцензії Серія АВ № 552214, виданий 11.08.2010 року терміном до 01.07.2015 року. Ліцензований обсяг відповідно до додатку до ліцензії, складає: «Лікувальна справа» - 60 осіб та «Сестринська справа» - 60 осіб.

Згідно із сертифікатом про акредитацію МОН України КЗОЗ «Богодухівський медичний коледж» визнано акредитованим за І рівнем. Сертифікати:

«Лікувальна справа» - НД-І № 2140288

«Сестринська справа» - НД-І № 2140287

    Станом на 01.10.2014 року контингент студентів коледжу складає 293 особи:

«Лікувальна справа» - 145 осіб

«Сестринська справа» - 148 осіб

Підготовка молодших спеціалістів у Богодухівському медичному коледжі здійснюється на базі повної загальної середньої освіти та на основі базової загальної середньої освіти. Протягом всього терміну існування навчального закладу підготовлено понад 5 тисяч спеціалістів, які працюють у закладах охорони здоров’я Харківської області та  в інших областях України.

Структурними підрозділами коледжу є:

-          відділення лікувальної справи;

-          відділення сестринської справи;

-          5 предметних (циклових)  комісій;

-          бібліотека;

-          бухгалтерія;

-          господарська частина.

Структурні підрозділи коледжу функціонують відповідно до положень, посадових інструкцій та функціональних обов’язків.

Відомча приналежність Богодухівського медичного коледжу:

 • Міністерство охорони здоров'я України;
 • Харківська обласна рада;
 • Департамент охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації.

Форма власності – комунальна.

Загальна характеристика КЗОЗ «Богодухівський медичний коледж» відображена в таблиці 2.1

Основними напрямками діяльності коледжу є:

‒  підготовка висококваліфікованих фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста згідно з держаним замовленням та на договірних засадах для системи охорони здоров’я України;

‒  методична, культурно-освітня, видавнича, фінансово-господарська  діяльність;

‒  організація та  проведення в тісному зв’язку з навчальним процесом науково-пошукової роботи;

‒  розширення, зміцнення та оновлення матеріально-технічної бази;

‒  пошуки оптимальних форм і методів навчально-виховної роботи зі студентською молоддю;

‒  формування соціально-зрілої, творчої особистості;

‒  виховання морально, психічно і фізично здорового покоління громадян;

‒  підвищення кваліфікації педагогічних працівників згідно з чинним законодавством, вимогами педагогічної та медичної науки ;

‒  розповсюдження медичних, санітарно-гігієнічних знань серед населення;

‒  профорієнтаційна робота з молоддю;

‒  фінансово-господарська діяльність відповідно до вимог законодавства України;

‒  надання платних освітніх та інших послуг, не заборонених законодавством України;

‒  здійснення зовнішніх зв’язків.

Практична підготовка здійснюється на базі провідних лікувально-профілактичних установ області та міста з залученням досвідчених фахівців різних галузей медицини, що дає Богодухівському медичному коледжу широкі можливості для підготовки висококваліфікованих спеціалістів.

Досвід педагогів у професійній підготовці та вихованні дає змогу здійснювати підготовку майбутніх медичних фахівців на основі традицій, що склалися у навчальному закладі за час його існування.

Медична освіта розвиває у студентів уміння поєднувати знання фундаментальних, загальноосвітніх,  професійно-орієнтованих  дисциплін з набуттям умінь і навичок самостійного навчання. Це дозволяє випускникам розвинути свої творчі здібності, своєчасно адаптуватися до сучасних ринково-економічних умов праці.

Таблиця

Загальна характеристика

КЗОЗ «Богодухівський медичний коледж»

№ з/п

Показники діяльності

Кількісні параметри

Денна (очна) форма навчання

Заочна форма навчання

1.

Ліцензований обсяг спеціальності 5.12010101 Лікувальна справа (осіб)

120

-

 

у т.ч. за освітньо-кваліфікаційними рівнями:

 

 

- молодший спеціаліст (осіб)

120

-

2.

Кількість студентів разом:

293

-

у т.ч. за формами навчання:

 

-

- денна (осіб)

293

-

- вечірня (осіб)

-

-

3.

Кількість навчальних груп (одиниць)

14

-

4.

Кількість напрямів підготовки

спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців (одиниць)

2

 

-

у т.ч. за освітньо-кваліфікаційними рівнями:

 

 

- молодший спеціаліст (одиниць)

2

-

5.

Кількість предметних (циклових) комісій (одиниць)

5

 

з них випускових (одиниць)

2

 

6.

Кількість відділень (одиниць)

2

 

7.

Загальні навчальні площі будівель (кв. м)

3488

 

з них:

 

 

- власні (кв. м)

2503

 

- орендовані (кв. м)

995

 

З метою організації навчально-виховного процесу на сучасному рівні у Богодухівському медичному коледжі створена достатня матеріально-технічна база, яка забезпечує належний рівень підготовки і відповідає сучасним вимогам підготовки молодших медичних спеціалістів – фельдшерів та медичних сестер.

Матеріально-технічна база коледжу дозволяє здійснювати навчальний процес на сучасному рівні відповідно до вимог державних стандартів освіти підготовки молодших медичних спеціалістів – ОПП та ОКХ. Богодухівський медичний коледж розташований у двох навчальних корпусах, має всі необхідні кабінети, які передбачені навчальними планами спеціальностей 5.12010101 Лікувальна справа та 5.12010102 Сестринська справа.

Теоретична та практична підготовка студентів здійснюється в 12 лекційних аудиторіях, кабінетах та лабораторіях, які обладнані твердим інвентарем та спеціальним медичним устаткуванням, перелік яких відповідає вимогам навчальних планів підготовки спеціалістів заявлених спеціальностей. У навчальному закладі періодично проходить перепрофілізація кабінетів згідно з новими навчальними планами і програмами. У закладі функціонує кабінет для самостійного засвоєння та відпрацювання студентами професійних умінь і навичок, де в позааудиторний час під наглядом лаборанта та викладача студенти відпрацьовують відповідні навички та уміння.

Одночасно навчальна практика з клінічних дисциплін студентами ІІІ-IV курсів проводиться у навчальних кабінетах Богодухівської центральної районної лікарні, які використовуються на підставі наказів МОН України від 08.04.1993 р. №93 «Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України», який зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30 квітня 1993  р. №35, МОЗ України від 05.06.1997 р. №174 «Про затвердження Положення про клінічний лікувально-профілактичний заклад охорони здоров’я», який зареєстрований у Міністерстві юстиції України 07 липня 1997 р. №245/2049, загальна площа яких становить  427 м². Згідно з переліком необхідних кабінетів спеціальності та відповідно до наказу директора коледжу функціонують такі кабінети:

 1. Анатомії людини та фізіології з патоморфології та патофізіології.
 2. Основ латинської мови з медичною термінологією і фармакології та медичної рецептури.
 3. Біології , хімії та медичної біології, медичної хімії.
 4. Української мови і української мови (за професійним спрямуванням).
 5. Медичної інформатики та ТЗН.
 6.  Математики та інформатики.
 7.  Соціально-економічних дисциплін.
 8. Захисту Вітчизни і військово-медичної підготовки та медицини надзвичайних ситуацій.
 9.  Методичний кабінет.

10. Інфектології та епідеміології і основ екології та профілактичної медицини (Медсестринства в інфектології та основ екології та профілактичної медицини).

11. Догляду за хворими та медичної маніпуляційної техніки.

12. Основ медсестринства та громадського медсестринства.

13. Основ охорони праці, безпеки життєдіяльності та охорони праці в галузі.

14. Внутрішньої медицини, сімейної медицини, геронтології та геріатрії.

15. Медсестринства у внутрішній медицині, сімейній медицині, геронтології та геріатрії.

16. Акушерства, гінекології, репродуктивного здоров’я та планування сім’ї (Медсестринства в акушерстві, гінекології, репродуктивного здоров’я та планування сім’ї).

17. Хірургії та онкології і анестезіології та реаніматології (Медсестринства в хірургії та онкології і анестезіології та реаніматології).

 1. 18.  Вузьких спеціальностей (дерматології та венерології, оториноларингології, офтальмології)
 2. 19.  Медичної та соціальної реабілітації і основ біологічної фізики та медичної апаратури.
 3. 20.  Педіатрії (Медсестринства в педіатрії та росту і розвитку людини).
 4. 21.  Неврології, психіатрії та наркології (Медсестринство в неврології, психіатрії та наркології).

У доклінічних кабінетах є необхідна кількість обладнання для забезпечення наочності викладання дисциплін. Так, наприклад, мультимедійні проектори, комп’ютери, відеокамери, відеомагнітофони, телевізори, магнітофони, музичний центр, ксерокси, сканери та інша оргтехніка, а також сучасні тренажери, моделі, муляжі, манекени фірм «ОНІКО» та «ДЕЯ» дозволяють не тільки ознайомити студентів із досягненнями та можливостями сучасної медичної практики, але і відпрацювати практичні навички з обстеження, догляду та надання невідкладної допомоги пацієнтам.

Кабінети коледжу мають достатню кількість необхідної науково-методичної документації (комплекси методичного забезпечення дисциплін і спеціальностей), технічні засоби навчання, методичні розробки, рекомендації, посібники, комп’ютерну та відеотехніку, матеріали тестового контролю тощо.

Усі кабінети мають паспорти, інвентарні книги, в яких зазначено перелік обладнання, інструктажі з техніки безпеки у відповідних журналах та інша документація, передбачена типовим  переліком. Розроблено та затверджено Положення про навчальний кабінет Богодухівського медичного коледжу.

Санітарно-технічні умови всіх корпусів відповідають нормативам: у них є тепло, водопостачання, світлопостачання, санітарні вузли та дотримується належний порядок. Будівлі закладу забезпечені необхідною кількістю вогнегасників, протипожежні водопроводи укомплектовані пожежними рукавами. Відповідальні  особи за протипожежний стан в окремих підрозділах регулярно проводять перевірку знань та інструктаж з пожежної безпеки. Проведені також заміри опору внутрішніх електромереж.

Санітарно-гігієнічний стан всіх приміщень навчального закладу відповідає нормативним вимогам і підтверджений висновком державної санітарно-епідеміологічної служби на відповідність наявних приміщень КЗОЗ «Богодухівський медичний коледж» вимогам санітарних норм і правил за №05.03.02-04/79233  від 29.12.2014р.

Щорічно проводяться  огляди кабінетів, метою яких є вивчення стану забезпечення навчального процесу необхідними методичними матеріалами, обладнанням, муляжами, медичним інструментарієм та іншим.  На виконання наказу МОЗ України від 05.11.2003 року №516 «Про забезпечення виконання Постанови Кабінету Міністрів України «Про підсумки соціально-економічного розвитку України» була розроблена комплексна довгострокова програма матеріально-технічного забезпечення і переоснащення навчального процесу на 2010-2015 роки. За останні три роки придбані медичний інструментарій, фантоми та тренажери медичної сестри, комп’ютери з комплетуючими до них, мультимедійні проектори,  підручники, ксерокси та інше.

Під час навчальної практики в стаціонарах ЦРЛ під наглядом викладачів-сумісників використовується діагностична апаратура, що належить лікарні та центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф: апарати ультразвукової діагностики, комп’ютерні томографи, рентгенодіагностичні апарати, мамограф, апарати для ендоскопічних досліджень та інше.  У навчальному процесі використовуються також набори рентгенограм, комп’ютерних томограм, електрокардіограм. Зазначені технічні засоби використовуються при читанні лекцій, проведенні навчальних практик та засідань дослідницьких гуртків.

У коледжі фукціонує 1 комп’ютерний клас та кабінет технічних засобів навчання. Комп’ютерним оснащенням забезпечені навчальна частина, методичний кабінет, відділ кадрів, бухгалтерія, кабінет завідувачів відділень, кабінет завідувача практики, циклові комісії, студентський творчий колектив, які мають доступ до інтернету. Всі комп’ютери об'єднані у локальну мережу з правом доступу в Internet, що дає можливість проводити комп’ютерне тестування з дисциплін та підготовку до ліцензійного екзамену КРОК М, користуватися банком інформації з лекційного матеріалу всіх дисциплін навчальних планів обох спеціальностей.

У навчальному процесі використовуються навчально-контролюючі комп’ютерні програми, мультимедійні навчальні підручники. Комп’ютерне тестування ефективно використовується для проведення базисного проміжного підсумкового та заключного контролю підготовки студентів.

У цілому кабінети та аудиторії Богодухівського медичного коледжу дозволяють забезпечити виконання навчальних планів та навчальних програм. Забезпеченість робочих місць унаочненнями складає 100%.

Загальна площа приміщень, яка використовуються в навчальному процесі Богодухівського медичного коледжу становить 3490 м², з них площа навчальних приміщень – 2503 м², в тому числі орендована площа спортивної школи –560 м² та навчальних кімнат Богодухівської ЦРЛ - 427 м², загальна площа гуртожитку - 1331 м². На одного студента припадає 10,2 м² площі приміщень коледжу.

Одним із основних напрямків КЗОЗ «Богодухівськй медичний коледж» є розвиток соціальної інфрастуктури закладу.

У коледжі створені сприятливі умови для навчання, праці та відпочинку як студентів так і викладачів. Важливий підрозділ роботи – гуртожиток, розрахований на 60 місць, який укомплектований необхідними меблями, м'яким інвентарем, кімнатами гігієни, душовими. Кожного року проводиться ремонт гуртожитку. Забезпеченість іногородніх студентів гуртожитком - 100%.

Особлива увага приділяється студентам – першокурсникам щодо поселення в гуртожиток, у першу чергу - сиріт, напівсиріт, дітей Чорнобильської зони, багатодітних та малозабезпечених сімей.

Адміністрація коледжу докладає чимало зусиль, щоб належно утримувати гуртожиток. Так, у 2012 - році проведений капітальний ремонт каналізаційної системи та водопроводу. Виконаний на 100% косметичний ремонт в кімнатах гуртожитку, замінені всі вікта на енергозберігаючі пакети. Оновлено на 80% меблі (шафи, ліжка, тумбочки) у кімнатах гуртожитку. Для розв'язування побутових проблем, сприяння організації дозвілля молоді, оперативного вирішення всіх інших питань, які повсякчас виникають створена студентська рада гуртожитку, до функцій якої входить організація роботи санітарних постів, проведення конкурсів на кращу кімнату, дотримання мешканцями режиму гуртожитку, контроль за самопідготовкою до занять та інше.

Бібліотека коледжу нараховує книжковий фонд близько 14150 тис. екземплярів наукової та навчальної літератури, щороку поповнюється періодичними виданнями, з них особлива увага приділяється фаховим виданням.

У коледжі функціонує читальна зала, яка має комплекс методичного забезпечення позааудиторної роботи для самопідготовки студентів, вдосконалення і розширення методів самостійної роботи та використовується також для проведення гурткової (пошукової) роботи та науково-практичних конференцій.

Для послуг студентів укомплектований спортивний майданчик.

Харчування студентів забезпечує буфет.

Оздоровлення студентів щоліта проводиться за рахунок батьків.

На втілення інноваційних методів навчання щорічно виділяються кошти на придбання технічних засобів. Все це дозволяє створювати власними силами навчальні відеофільми, комп’ютерні програми, навчальні посібники, методичні рекомендації тощо.

Коледж забезпечений такими технічними засобами навчання:

№ п/п

Назва технічного засобу

Кількість

1.

Комп’ютер

30

2.

Принтер

5

3.

Сканер

2

4.

Копіювальний апарат

5

5.

Телевізор

7

6.

Магнітофон

1

7.

Відеомагнітофон

2

8.

Відеокамера

1

9.

Мультимедійні проектори

2

10.

Відеоплеєр DVD

2

Матеріально-технічне забезпечення КЗОЗ «Богодухівський медичний коледж»  дозволяє провадити навчальний процес, наукову, методичну роботу з використанням інтернет-ресурсів на сучасному рівні згідно з вимогами державних стандартів освіти якісної підготовки фахівців за спеціальностями 5.12010101 Лікувальна справа та 5.12010102 Сестринська справа освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст та дозволяє коледжу відповідати Ліцензійним умовам надання освітніх послуг у сфері вищої освіти і складає 100%.

Таблиця

 Забезпечення приміщеннями навчального призначення

та іншими приміщеннями

КЗОЗ «Богодухівський медичний коледж»

з/п

Найменування приміщень за функціональним призначенням

Площа приміщень (кв. м)

загальні

У тому числі

власні

орендо-вані

здано в оренду

1.

Навчальні приміщення, усього:

у тому числі:

3490

2503

987

-

1.1.

Приміщення для занять студентів, (лекційні, аудиторні приміщення, кабінети, лабораторії тощо)

2370

 

1943

427

-

1.2.

Комп’ютерні лабораторії

58

58

-

-

1.3.

Спортивний зал

560

-

560

-

2.

Приміщення для педагогічних працівників

86

86

-

-

3.

Службові приміщення

115

115

-

-

4.

Бібліотека,

у тому числі читальні зали

52

34

52

34

-

-

5.

Гуртожиток

1331

1331

-

-

6.

 

Їдальня

буфет

-

-

-

-

27

27

-

-

7.

База відпочинку

-

-

-

-

8.

Медичний пункт

-

-

-

-

Таблиця

 Обладнання лабораторій та спеціалізованих кабінетів

КЗОЗ «Богодухівський медичний коледж»

№ з/п

Найменування лабораторій, спеціалізованих кабінетів, їх площа

Найменування дисциплін

Перелік обладнання, устаткування, кількість

1

2

3

4

1.

Анатомії людини та фізіології з патоморфології та патофізіології, 20 м2

 

Анатомія людини, фізіологія, патоморфологія та патофізіологія

Відповідно до норм матеріального забезпечення лабораторій та спеціалізованих кабінетів підготовки спеціальностей лікувальна та сестринська справа  згідно з паспортом кабінету

2.

Основ латинської мови з медичною термінологією і фармакології та медичної рецептури, 18 м2

Основи латинської мови з медичною термінологією, фармакологія та медична рецептура

Відповідно до норм матеріального забезпечення лабораторій та спеціалізованих кабінетів підготовки спеціальностей лікувальна та сестринська справа  згідно з паспортом кабінету

3.

Біології та медичної біології і хімії та медичної хімії, 20 м2

 

Біологія, медична біологія, хімія, медична хімія

Відповідно до норм матеріального забезпечення лабораторій та спеціалізованих кабінетів підготовки спеціальностей лікувальна та сестринська справа  згідно з паспортом кабінету

4.

Основ охорони праці, безпеки життєдіяльності та охорони праці в галузі, 20 м2

Основи охорони праці та охорони праці в галузі,безпека життєдіяльності

Відповідно до норм матеріального забезпечення лабораторій та спеціалізованих кабінетів підготовки спеціальностей лікувальна та сестринська справа  згідно з паспортом кабінету

5.

Соціально-економічних дисциплін.

40 м2

 

Соціологія, основи економічної теорії, основи права, основи філософських знань, історія України, всесвітня історія

Відповідно до норм матеріального забезпечення лабораторій та спеціалізованих кабінетів підготовки спеціальностей лікувальна та сестринська справа  згідно з паспортом кабінету

6.

Математики та інформатики. 20 м2

Математика, інформатика

Відповідно до норм матеріального забезпечення лабораторій та спеціалізованих кабінетів підготовки спеціальностей лікувальна та сестринська справа  згідно з паспортом кабінету

7.

Медичної інформатики та ТЗН. 20 м2

 

Медична інформатика

Відповідно до норм матеріального забезпечення лабораторій та спеціалізованих кабінетів підготовки спеціальностей лікувальна та сестринська справа  згідно з паспортом кабінету

8.

Української мови і української мови (за професійним спрямуванням). 25м2

 

Українська мова, українська мова (за професійним спрямуванням)

Відповідно до норм матеріального забезпечення лабораторій та спеціалізованих кабінетів підготовки спеціальностей лікувальна та сестринська справа  згідно з паспортом кабінету

9.

Захисту Вітчизни і військово-медичної підготовки та медицини надзвичайних ситуацій. 120 м2

Захист Вітчизни, військово-медична підготовка та медицина надзвичайних ситуацій

Відповідно до норм матеріального забезпечення лабораторій та спеціалізованих кабінетів підготовки спеціальностей лікувальна та сестринська справа  згідно з паспортом кабінету

10.

Методичний кабінет. 20 м2

 

 

Відповідно до норм матеріального забезпечення лабораторій та спеціалізованих кабінетів підготовки спеціальностей лікувальна та сестринська справа  згідно з паспортом кабінету

11.

Догляду за хворими та медичної маніпуляційної техніки. 45 м2

 

Догляд за хворими та медична аніпуляцій на техніка

Відповідно до норм матеріального забезпечення лабораторій та спеціалізованих кабінетів підготовки спеціальності лікувальна справа  згідно з паспортом кабінету

12.

Основ медсестринства та громадського медсестринства

Основи медсестринства, громадське здоров’я та громадське медсестринство

Відповідно до норм матеріального забезпечення лабораторій та спеціалізованих кабінетів підготовки спеціальності сестринськасправа  згідно з паспортом кабінету

13.

Внутрішньої медицини, сімейної медицини, геронтології та геріатрії. 23 м2

 

Внутрішня медицина, сімейна медицина, геронтологія, геріатрія,та паліативна медицина

Відповідно до норм матеріального забезпечення лабораторій та спеціалізованих кабінетів підготовки спеціальності лікувальна справа  згідно з паспортом кабінету

14.

Медсестринства у внутрішній медицині, сімейній медицині, геронтології та геріатрії 20 м2

Медсестринство у внутрішній медицині, медсестринство в сімейній медицині, медсестринство в геронтології, геріатрії та паліативній медицині

Відповідно до норм матеріального забезпечення лабораторій та спеціалізованих кабінетів підготовки спеціальності сестринська справа та згідно з паспортом кабінету

13.

Педіатрії 35 м

(Медсестринство в педіатрії та росту і розвитку людини)

Педіатрія, медсестринство в педіатрії, ріст і розвиток людини

Відповідно до норм матеріального забезпечення лабораторій та спеціалізованих кабінетів підготовки спеціальностей лікувальна та сестринська справа  згідно з паспортом кабінету

14.

Акушерства, гінекології, репродуктивного здоров’я та планування сім’ї.

45 м2

(Медсестринство в акушерстві, гінекології, репродуктивного здоров’я та планування сім’ї)

 

Акушерство, гінекологія, репродуктивне здоров’я та планування сім’ї, медсестринство в акушерстві, медсестринство в гінекології

Відповідно до норм матеріального забезпечення лабораторій та спеціалізованих кабінетів підготовки спеціальностей лікувальна та сестринська справа  згідно з паспортом кабінету

16.

Хірургії та онкології і анестезіології та реаніматології. 35 м2

(Медсестринство в хірургії, онкології і анестезіологія та реаніматологія)

 

Хірургія, онкологія, анестезіологія та реаніматологія, медсестринство в хірургії, медсестринство в онкології

Відповідно до норм матеріального забезпечення лабораторій та спеціалізованих кабінетів підготовки спеціальностей лікувальна та сестринська справа  згідно з паспортом кабінету

17.

Інфектології та епідеміології і основ екології та профілактичної медицини. 20 м2

(медсестринство в інфектології  та основ екології та профілактичної медицини)

Інфектологія, епідеміологія, основи екології та профілактичної медицини, медсестринство в інфектології

Відповідно до норм матеріального забезпечення лабораторій та спеціалізованих кабінетів підготовки спеціальностей лікувальна та сестринська справа  згідно з паспортом кабінету

18.

Неврології, психіатрії та наркології. 20 м2

(Медсестринство в неврології, психіатрії та наркології)

Неврологія, психіатрія та наркологія, медсестринство в неврології, медсестринство в психіатрії та наркології

Відповідно до норм матеріального забезпечення лабораторій та спеціалізованих кабінетів підготовки спеціальностей лікувальна та сестринська справа  згідно з паспортом кабінету

19.

Медичної та соціальної реабілітації і основ біологічної фізики та медичної апаратури. 20 м2

 

Медична та соціальна реабілітація, основи біологічної фізики та медичної апаратури

Відповідно до норм матеріального забезпечення лабораторій та спеціалізованих кабінетів підготовки спеціальностей лікувальна та сестринська справа  згідно з паспортом кабінету

20.

Вузьких спеціальностей (дерматології та венерології, оториноларингології, офтальмології). 25 м2

 

Дерматологія та венерологія, оториноларингологія, офтальмологія, медсестринство в дерматовенерології, месестринство в офтальмології, мемдсестринство в оториноларинології

Відповідно до норм матеріального забезпечення лабораторій та спеціалізованих кабінетів підготовки спеціальностей лікувальна та сестринська справа  згідно з паспортом кабінету

21.

Клінічні ЦРЛ, 427 м²

Хірургія, внутрішня медицина, онкологія, анестезіологія та реаніматологія, офтальмологія, сімейна медицина, геронтологія та геріатрія, акушерство та гінекологія

Відповідно до норм матеріального забезпечення лабораторій та спеціалізованих кабінетів підготовки спеціальностей лікувальна та сестринська справа  згідно з паспортом кабінету

29.

Фізичне виховання,

560 м²

Фізичне виховання, фізична культура

Відповідно до норм матеріального забезпечення лабораторій та спеціалізованих кабінетів підготовки спеціальностей лікувальна та сестринська справа  згідно з паспортом кабінету

         

Таблиця

Обладнання, устаткування та програмне забезпечення спеціалізованих комп’ютерних лабораторій, які забезпечують виконання навчального плану спеціальностей 5.12010101 Лікувальна справа та 5.12010101 Сестринська справа Богодухівського медичного коледжу

№ з/п

Найменування комп’ютерної лабораторії, її площа

Найменування дисципліни за навчальним планом

Модель і марка персональних комп’ютерів, їх кількість

Назви пакетів прикладних програм

(в тому числі ліцензова

них)

Можливість доступу до Інтернет, наявність каналів доступу (так/ні)

1

2

3

4

5

6

1.

Кабінет інформатики

25 м2

Основи медичної

інформатики, інформатика,

анатомія людини, фізіологія, патоморфологія, патофізіологія, іноземна мова (за професійним спрямуванням), основи екології та професійної медицини,  основи психології, українська мова (за професійним спрямуванням), біофізика та медична апаратура, фізика, медична хімія, фармакологія та медична рецептура, основи філософських знань, соціологія, основи права, медична біологія, біологія, історія України, культурологія.

Intel Core 2 Duo CPU E7400 2.80GHz 2.79ГГц 3.0Гб ОЗУ- 6 шт.

AMD  Athlon (tm)X2 240 Processor 2.81 ГГц, 896 Mb ОЗУ- 2 шт.

AMD  Athlon (tm) 64x2 Dual Core Processor 5200+ 2.70 ГГц, 896Mb ОЗУ- 2 шт.

Intel Pentium Dual-Core G620 2.6GHz/3MB/5GT/s (BX80623G620) s1155 Box –

5 шт.

AMD Sempron(tm) LE-1200 2.11ГГц, 896 Mb ОЗУ –

 3 шт.

Linux Mint, Libre Office

 

Тестовий контроль

 

Віртуальні лабораторні роботи

Так

  2.

Кабінет ТЗН

25 м2

Ліцензовані іспити КРОК М спеціальності Лікувальна справа,

епідеміологія, медична та соціальна реабілітація, ВМП та медицина надзвичайних ситуацій, медична хімія, медична біологія

Intel Pentium Dual Core G6950 2.8GHz/3MB/1066MHz - 4 шт.

Intel Pentium Dual-Core E5700 3GHz/2MB/800MHz (BX80571E5700 - 4 шт.

AMD Sempron(tm) LE-1200 2.11ГГц, 896 Mb ОЗУ – 4 шт.

Microsoft Office

 

Тестовий контроль

 

Віртуальні лабораторні роботи

Так

3.

Кабінет внутрішньої медицини, сімейної медицини, геронтології та геріатрії. 23 м2

 

Внутрішня медицина, сімейна медицина, геронтологія, геріатрія та паліативна медицина

AMD 2200 Sempron(tm)145Processor 220ГГц, Bios:  7641MS/1.75 Гбайт ОЗУ/ 149.0 Гбайт/CD-ROM: SZA     8P6B81QJ09 /Видеокарта:     ATI Radeon 3000 Graphics/Сетев.карта:    Realtek PCIe GBE Family Controller                                                                                                                          1шт

Linux Mint, Libre Office

 

Тестовий контроль

Так

4.

Кабінет догляду за хворими та медичної маніпуляційної техніки. 45 м2

 

Доляд за хворими та медична маніпуляцій на техніка

Intel Celeron 1607(тест:1674)MГц/ ОЗУ 503.5 Mбайт/74.5 Гбайт/CD-ROM -HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H55N| сетевая карта Realtek RTL8169/8110 Family Gigabit Ethernet NIC          2шт

Linux Mint, Libre Office

 

Тестовий контроль

Так

5.

Кабінет хірургії та онкології і анестезіології та реаніматології. 35 м2

 

Хірургія, анестезіологія та реаніматологія, онкологія

Intel Pentium Dual Core G6950 2.8GHz/3MB/1066MHz - 1 шт.

 

Linux Mint, Libre Office

 

Тестовий контроль

Так

Таблиця

 Інформація про соціальну інфраструктуру

КЗОЗ «Богодухівський медичний коледж »

з/п

Найменування об’єктів соціальної інфраструктури

Кіль

кість

Площа

(кв. м)

1.

Гуртожиток для студентів

1

1331

2.

Житлова площа, що припадає на одного студента у гуртожитку

1

10,5

3

Буфет

1

27

4.

Кількість студентів, що припадає на одне посадкове місце в їдальні та буфеті (осіб)

-

-

5.

Актові зали

-

-

6.

Спортивні зали

1

560

7.

Тренажерний зал

-

-

3. Показники формування контингенту студентів

КЗОЗ «Богодухівський медичний колледж»

Формування контингенту студентів КЗОЗ «Богодухівський медичний коледж» здійснюється відповідно до Закону України «Про вищу освіту», наказу МОЗ України «Положення про особливості ступеневої освіти медичного спрямування» (№ 35 від 24.02.2000р.),відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2014 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, України від 29 жовтня 2013 року № 1510 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 31 жовтня 2013 року за №  1855/24387, Положення про приймальну комісію КЗОЗ «Богодухівський медичного коледжу».

Прийом до коледжу здійснюється на основі «Правил прийому до Богодухівського  медичного коледжу».

Рада з профорієнтаційної роботи медичного коледжу, яка затверджується директором, розробляє відповідний план, заходи і графіки проведення даної роботи. Основним завданням Ради є ознайомлення молоді з особливістю професії медичного працівника, роз’яснення умов прийому, специфікою навчання та майбутньої професійної діяльності.

На відділення «Лікувальна справа» приймаються громадяни України з базовою загальною середньою освітою, а на відділення «Сестринська справа» громадяни України з повною та базовою загальною середньою освітою, з  освітньо-кваліфікаційними рівнем молодший спеціаліст в межах ліцензованого обсягу, у порядку, передбаченому для них.

Вимоги до рівня освіти вступників:

−   на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти приймаються особи з базовою загальною середньою освітою за результатами конкурсного балу, який складається із вступних випробувань з біології (усно), української мови (диктант) та середнього балу із додатку до свідоцтва про базову загальну середню освіту (за 12-бальною) шкалою;

−   на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста приймаються особи з повною загальною середньою освітою за результатами конкурсного балу, що складає суму балів результатів зовнішнього незалежного тестування з біології (хімії), української мови та літератури та середнього балу додатку до атестату (за 200-бальною шкалою).

На відділення «Лікувальна справа» та «Сестринська справа» КЗОЗ «Богодухівський медичний коледж» здійснюється прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України № 245 від 15 липня 1996 року.

Профорієнтаційна робота організована відповідно до плану роботи приймальної комісії, який затверджується на засіданні Педагогічної ради коледжу. Ділова документація приймальної комісії ведеться згідно з вимогами законодавчих нормативних актів та наказу МОН України №384. Зарахування до коледжу проводиться на конкурсній основі відповідно Правилами прийому. За останні три роки апеляції, скарги батьків та абітурієнтів з питань прийому відсутні. Протоколи засідань приймальної комісії повністю охоплюють всі розділи роботи.

Ліцензований обсяг прийому КЗОЗ «Богодухівський медичний коледж» за останні роки є незмінним і складає 120 осіб.

Показники формування контингенту студентів наведені в таблиці 3.1

На виконання плану та заходів приймальної комісії Радою з профорієнтації впродовж навчального року проводиться значна профорієнтаційна і агітаційна робота в школах та медичних установах щодо залучення молоді на навчання. Інформація про Коледж розміщується в інформаційному довіднику «Вищі навчальні заклади України». Наказом директора викладачі закріплені за окремими районами Харківщини, де вони проводять профорієнтаційну роботу в школах, інших навчальних та лікувальних закладах. Інформація про медичний коледж, його традиції висвітлюються на власному сайті, в обласних та районній газетах, місцевому телебаченні та радіо, також друкуються оголошення про прийом, видаються буклети, проспекти, листівки та інше.

          Методичні керівники навчальної, виробничої,  переддипломної практик на базах лікувально-профілактичних закладів Харківської області та студенти під час зимових та літніх канікул, постійно проводять фахове орієнтування серед випускників шкіл та працівників середньої ланки медико-профілактичних  установ Золочівського, Валківського, Краснокутського, Дергачівського та інших районів Харківської області та Ахтирського і Великописарівського районів Сумської областей. Вони забезпечені в достатній кількості рекламними буклетами, які висвітлюють основні напрями діяльності коледжу та інформаційними листами щодо умов прийому до Богодухівського медичного коледжу.

Рекламні оголошення та інформаційні матеріали щодо вступу до коледжу друкуються в засобах масової інформації та транслюються по місцевому телебаченні. На офіційному сайті медичного коледжу (mеЭтот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.) розміщені «Правила прийому» та інформація щодо особливості умов вступу до коледжу на бюджетну та контрактну форми навчання.

У приймальній комісії оформлений стенд «До відома абітурієнтів», «Абітурієнт», функціонує скринька довіри та телефони довіри (3-31-15).

У коледжі щорічно проводяться «Дні відкритих дверей» відповідно до графіку.  Члени Ради з профорієнтаційної роботи традиційно беруть активну участь у заходах, що організовує Богодухівський районний центр зайнятості  для випускників шкіл району. Щоденно проводяться усні консультації, в т.ч. і по телефону.

Активна робота проводиться серед батьківської громадськості щодо роз’яснення основних напрямків реформування вищої медичної освіти, Програми розвитку медсестринства України на 2011-2016 роки, основ  європейської освітньої інтеграції, Концепції розвитку вищої медичної освіти в Україні до 2015 року.

Значну роль у покращенні профорієнтаційної роботи відіграють тематичні конкурси з професійної майстерності фельдшерів та медичних сестер, які проводяться традиційно  перед виходом студентів-випускників на переддипломну практику, на які запрошуються випускники шкіл Богодухівського району.

Таким чином, робота, проведена Радою з профорієнтаційної роботи,  дала змогу забезпечити достатню конкурсну ситуацію за даною спеціальністю.

Організація і проведення вступних випробувань, а також зарахування до коледжу здійснюється згідно з Правилами прийому, наказом директора, на основі рішення приймальної комісії та за системою зарахування через програму ЄДЕБО, яка введена в дію серед ВНЗ І-ІІ р.а. з прийому 2012 р. Зарахування проводиться в першу чергу на місця державного замовлення з урахуванням умов позаконкурсного вступу та рейтингом конкурсного балу.

Таблиця

Показники формування контингенту студентів

КЗОЗ «Богодухівський медичний коледж» в цілому

п/п

Показник

Роки

 

 

2010-2011

 

2011-

2012

2012-2013

2013-

2014

 

2014-2015

 

1

2

3

4

5

6

7

1.

Ліцензований обсяг підготовки

120

120

120

120

120

2.

Прийнято на навчання, всього (осіб):

• денна форма

в т.ч. за держзамовленням:

• нагороджених медалями

•таких, які пройшли довгострокову підготовку і профорієнтацію

• зарахованих на пільгових умовах, з якими укладені договори на підготовку

 

92

53

-

-

-

 

-

 

78

61

-

-

-

 

-

 

77

52

-

-

-

 

-

 

78

52

-

-

-

 

-

 

79

52

-

-

-

 

-

3.

Подано заяв на одне місце за денною формою навчання:

3,9

2,8

2,8

3,1

3,1

4.

Конкурс абітурієнтів на місця державного замовлення за денною формою навчання

3,9

2,8

2,8

3,1

3,2

5.

 

 

Кількість випускників ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, прийнятих на скорочений термін навчання на денну форму

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

4. Динаміка змін контингенту студентів

КЗОЗ «Богодухівський медичний коледж»

У КЗОЗ «Богодухівський медичний коледжі адміністрацією та викладачами постійно проводиться робота, спрямована на збереження існуючого контингенту студентів. З цією метою здійснюються заходи:

-       ознайомлення абітурієнтів та студентів нового набору з «Правилами внутрішнього розпорядку Богодухівського медичного коледжу», вимогами до підготовки та проведення занять у коледжі;

-       відвідування занять адміністрацією коледжу та завідувачем відділень з метою ознайомлення з рівнем індивідуальної підготовки студентів нового набору;

-       організація та проведення консультацій, додаткових занять з дисциплін, що викликають труднощі у студентів, у т.ч. першого року навчання;

-       проведення індивідуальної роботи завідувачем відділень із студентами нового набору, які отримують незадовільні оцінки;

-       розгляд на засіданнях Педагогічної ради коледжу питань, що стосуються проблем навчання та виховання студентів;

-       проведення батьківських зборів;

-       проведення роботи студентського самоврядування, направлену на поліпшення успішності.

В  коледжі достатньо актуальним є питання збереження контингенту студентів. Постійно на порядку денному засідань адміністративної ради (щопонеділка), оперативних нарад та засідань предметних (циклових) комісій стоять питання успішності та відвідувань занять студентами. Невстигаючих студентів викликають на засідання старостату, робота якого є важлива у поліпшенні успішності студентів та запобіганні відрахування їх за академічну заборгованість. Запрошуються на такі заходи проблемні студенти, підтримується постійний зв’язок із батьками, як у формі індивідуальних зустрічей, так і батьківських зборів.

В КЗОЗ «Богодухівський медичний коледж» в 2014 році прийнято 79 студентів (52 особи за державним замовленням і 27 осіб на контрактній основі).

На 01 жовтня 2014 року в коледжі навчалося 293 студенти (206 осіб за державним замовленням і 87 осіб на контрактній основі).

Динаміка змін контингенту студентів  медичного коледжу подана  в таблиці 4

 

Таблиця

Динаміка змін контингенту студентів по денній формі навчання

КЗОЗ «Богодухівський медичний коледж»

№  п/п

Назва показника

Роки

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1.

Всього студентів на  1.10 відповідного року на спеціальності

64

88

93

77

61

81

87

89

62

75

82

83

58

82

75

79

58

79

81

75

2.

Всього студентів на відділенні на 01.10. відповідного року

322

318

302

294

293

3.

Кількість студентів, яких відраховано (всього):

-

1

4

-

-

-

4

-

1

-

3

-

-

1

-

-

1

-

-

-

-    в т.ч. – за невиконання навчального плану

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-    за грубі порушення дисципліни

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

-

-

-

-

-

-    у зв’язку з переведенням до інших ВНЗ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-    інші причини

-

1

3

-

-

-

4

-

1

-

3

-

-

1

-

-

1

-

-

-

4.

Кількість студентів, які зараховано на старші курси (всього):

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-    в т.ч. переведених з інших ВНЗ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4. Кадрове забезпечення навчального процесу

КЗОЗ «Богодухівський медичний коледж»

Якісні та кількісні показники кадрів коледжу здійснюються  шляхом підбору кадрів, які забезпечують навчально-виховний процес. Кадри підбираються відповідно до Кодексу законів України «Про працю», законів України «Про вищу освіту», «Про освіту», Статуту коледжу та колективного договору.

Підготовку фахівців в коледжі забезпечують як викладачі штатного складу, так і викладачі з погодинною оплатою, які працюють у Богодухівській ЦРЛ, що дозволяє максимально ефективно поєднувати навчальний процес з навчальними практиками студентів та приблизити його до робочих ситуацій.

Станом на 1 жовтня 2014 року навчально-виховний процес КЗОЗ «Богодухівський медичний коледж» здійснюють 40 викладачів, у т.ч.:

-                     штатних - 25 осіб, з них:

-                     спеціалістів вищої категорії -11 осіб (44%), 

у тому числі мають звання: викладач-методист – 5(20%), старший викладач  - 1 (4%).

-                     викладач першої категорії – 7 (28%)

-                     викладач другої категорії – 3 (12%)

-                     спеціаліст –4 (16%)

-  викладачів - сумісників - 15 осіб, з яких 14 є провідними висококваліфікованими спеціалістами Богодухівської районної лікарні та мають вищу чи І категорію за фахом.

Підготовка фахівців проводиться за денною формою навчання. Ефективність впровадження сучасних технологій навчання, рівень кваліфікації науково-педагогічних працівників, вагомі досягнення в розвитку вітчизняної медичної освіти свідчать про значний внесок коледжу в підготовці висококваліфікованих молодших медичних спеціалістів для галузі охорони здоров'я.

Директор коледжу Глазунова Алла Федорівна має вищу медичну освіту за спеціальністю «Педіатрія», викладач вищої категорії, викладач-методист. Закінчила Кишинівський медичний інституту в 1971 зі спеціальності «Педіатрія». З 1971по 1978 працювала у практичній медицині, займала посаду завідувача консультації Богодухівської районної лікарні. З 1978 по березень 1981 рік працює викладачем педіатрії в Богодухівському медичному училищі, а з березня 1981 року і по сьогоднішній день директором даного навчального закладу.

Завідувачем відділень є Назаренко Лілія Володимирівна має вищу освіту, закінчила Харківський державний університет та магістратуру при ХНУ «Харківський політехнічний інститут», викладач-методист, працює на даній посаді з 01.09.1994 року.

Колектив КЗОЗ «Богодухівський медичний коледж» постійно працює над удосконаленням педагогічної та виховної роботи і перспективами подальшого розвитку спеціальностей «Лікувальна справа» та «Сестринська справа» за такими напрямками:

-                     приведення змісту фундаментальної, психолого-педагогічної, методичної, інформаційно-технологічної, практичної підготовки фельдшерів до нових стандартів, враховуючи зміни, які відбуваються в медичній галузі;

-                     розвиток інформаційного забезпечення навчального процесу;

-                     постійне оновлення оснащення навчальних кабінетів та лабораторій для виконання практичних навичок відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики;

-                     модернізація традиційних педагогічних та новітніх інформаційних навчальних технологій, а також створення нового покоління дидактичних засобів;

-                     підготовка фахівців за спеціальностями «Лікувальна справа» та «Сестринська справа» має стати невід’ємною ланкою у комплексі надання допомоги населенню області за вимогами  сімейної медицини;

-                     забезпечення культурного і духовного розвитку особистості студентів, виховання їх в дусі патріотизму і поваги до Конституції та Законів України.

Навчально-виховний процес в коледжі забезпечує 25 штатних викладача, що мають вищу освіту, яка відповідає профілю викладацької діяльності, необхідну теоретичну підготовку і достатній педагогічний досвід. Характеристика педагогічного складу, що забезпечує навчальний процес наведена в таблиці 2.2; якісний склад педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес у коледжі, показаний в таблиці 2.3.

Організація атестації педагогічних працівників, як важливого фактора підвищення рівня якісного складу викладачів, проводиться відповідно до Закону України «Про вищу освіту», «Типового положення про атестацію педагогічних працівників України».

Питання атестації педагогічних працівників розглядаються на засіданнях атестаційної комісії, на засіданнях педагогічної та методичної ради, засіданнях предметних (циклових) комісій. Розроблено графік проходження чергової атестації викладачами коледжу на п’ять років. Кожного року складається і затверджується графік проведення атестації, який доводиться під розпис до відома осіб, які атестуються, план заходів з підготовки до атестації викладачів. Відповідно до затверджених і розподілених обов’язків, атестаційна комісія вивчає систему роботи викладачів, які атестуються, і до 20 березня заслуховуються їх звіти, дається оцінка їх професійної діяльності, загальної культури, моральних якостей. Атестація педагогічних працівників коледжу відбувається за принципом демократизму, доступності, колегіальності, відкритості. На підставі всебічного аналізу наслідків педагогічної діяльності рівня фахової підготовки і професійної компетентності, думки батьків, студентів, атестаційна комісія приймає рішення.

Відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України атестаційні матеріали викладачів, які рекомендуються на вищу категорію чи педагогічні звання, розглядаються атестаційною комісією Департаменту охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації та Департаменту науки і освіти ХОДА.

В коледжі діє чітка система підвищення кваліфікації. Викладачі підвищують свій професійний рівень на факультетах підвищення кваліфікації в Національному медичному університеті ім. О.О. Богомольця, Національному Харківському медичному університеті, Харківській медичній академії післядипломної освіти, інституті підвищення кваліфікації при Національному фармацевтичному університеті, Харківській академії неперервної освіти, а також підвищують свою кваліфікацію шляхом стажування на базі Богодухівського ЦРЛ. Впродовж перших двох років роботи викладачі підвищують свою педагогічну майстерність у школі молодого викладача. План підвищення кваліфікації викладачів, який передбачає проходження ФПК кожних 5 років, виконується на 100 % та відображений в таблиці 2.4. Це відіграє значну роль у забезпеченні якості навчально-виховного процесу, сприяє якісній кадровій підготовці викладачів на сучасному рівні.

Після проходження ФПК викладачі звітують на засіданнях адміністративної ради, педагогічної ради, методичних об'єднань, передають досвід з позитивних напрямків викладання, отриманий під час навчання на ФПК, пропонують свої методичні розробки, рекомендації тощо. Копії документів про підвищення кваліфікації знаходяться в особових справах викладачів у відділі кадрів коледжу, дисципліна, що вказана у посвідченні, відповідає дисципліні, яка викладається.

Використовується також стажування викладачів на робочих місцях в лікувально-профілактичних закладах.

Підвищенню рівня кваліфікації викладачів медичного коледжу сприяє робота предметних (циклових) комісій, семінари педагогічної майстерності, узагальнення передового досвіду, створення методичних рекомендацій та розробок з практичних і лекційних занять.

В коледжі працює 5 предметних (циклових) комісій, які очолюються кращими досвідченими викладачами вищої та І кваліфікаційних категорій, з них дві є випусковими, а саме:

-   предметна (циклова) комісія загальноосвітньої підготовки;

-   предметна (циклова) комісія гуманітарної та соціально-економічної підготовки;

-   предметна (циклова) комісія циклу природничо-наукової підготовки;

 -  предметна (циклова) комісія № 1 циклу професійної та практичної підготовки;

 -  предметна (циклова) комісія № 2 циклу професійної та практичної підготовки.

Склад предметних (циклових) комісій і характеристика викладацького складу показана в таблиці 2.5.

Інформація про голів предметних (циклових) комісій наведена в таблиці 2.6.

 

Динаміка підвищення кваліфікації викладачів КЗОЗ «Богодухівський медичний коледж» з 2011 по 2014 роки та перспективи до 2021 року

п/п

Рік

План проходження кваліфікації (кількість)

Пройшли підвищення кваліфікації

%

виконання

плану

ФПК при

НМУ ім. О.О.Богомольця

ФПК при

 ХМАПО

ФПК при

ХАНО

ФПК при

 НФУ

ФПК при Житомирському інституті медсестринст.

 

1

2011

9

2

3

3

1

-

100

2

2012

5

3

-

2

-

-

100

3

2013

31

2

25

3

-

1

100

4

2014

8

3

-

3

1

1

100

5

2015

4

2

-

2

-

 

-

6

2016

10

5

2

2

-

1

-

7

2017

8

4

-

4

-

-

-

8

2018

5

2

-

2

-

1

-

9

2019

7

1

-

5

-

1

-

10

2020

3

3

-

-

-

-

-

Таблиця

Якісний склад педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес на лікувальному відділенні

 КЗОЗ «Богодухівський медичний коледж»

з/п

Найменуваннядисципліни (кількість лекційних годин)

Прізвище, ім’я та по батькові

Найменування посади;

для сумісників місце основної роботи, посада

Найменування закладу, який закінчив

(рік закінчення, спеціальність, кваліфікація за дипломом, спеціалізація)

Категорія, педагогічне звання

(за наявності – науковий ступінь, вчене звання)

Підвищення кваліфікації (найменування навчального закладу, вид документа, тема, дата видачі)

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки

1.1. Особи, які працюють за основним місцем роботи

1

 

Основи філософських знань (124 год.)

Соціологія

 (132 год.)

Основи економічної теорії (100 год)

Білаш Віра Іванівна

 

Викладач

 

Харківський державний університет ім.О.М. Горького, 1975р. Історія. Історик, викладач історії і суспільствознавства

 

Вища,

Старший викладач

ХМАПО, посвідчення, основи педагогіки та психології вищої та професійної освіти, січень 2013р.

ХОНМІБО, свідоцтво, Інноваційні технології навчання в процесі вивчення суспільних наук, історія та правознавство,12.06.2010р.

ХАНО, свідоцтво, економічна географія та суспільні науки, 20.02.2015р.

 

2

Англійська мова

(за професійним спрямуванням) (484 год)

Олейникова Дар’я Олександрівна

Викладач

Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди, 2012р.,  Мова і література (англійська), філолог,викладач англійської мови і зарубіжної літератури.

 

Спеціаліст

 

 

3

Німецька мова

(за професійним спрямуванням) (484 год.), українська мова (за професійним спрямуванням) (170год.)

Шигимага Ірина Олексіївна

Викладач

Сумський державний педагогічний інститут ім. А.С.Макаренка, 1996р.,українська мова і література та німецька мова, вчитель української мови і літератури та німецької мови

 

Вища

Викладач - методист

ХМАПО, посвідчення, основи педагогіки та психології вищої та професійної освіти, січень 2013р.

ХОНМІБО, свідоцтво, навчання діалогічного мовлення, німецька мова, 19.02.2010р.

ХАНО, сертифікат, українська мова та література, 28.10.2011р.

 

 

4

Історія України, (96 год.) Культурологія (96 год)

Основи права (136 год)

Шевченко Любов Василівна

Викладач

Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди,1998р., історія, вчитель історії та суспільствознавства

 

Вища

ХМАПО, посвідчення, основи педагогіки та психології вищої та професійної освіти, січень 2013р.

ХАНО, свідоцтво, фахова контрольна робота, історія, 08.05.2014р.

 

5

Фізичне виховання (321 год)

Дзюба Ігор Олександрович

Викладач

Харківський державний педагогічний інститут ім. Г.С. Сковороди, 1980р., фізичне виховання, вчитель фізичного виховання

 

вища

ХМАПО, посвідчення, основи педагогіки та психології вищої та професійної освіти, січень 2013р.

ХАНО, свідоцтво, зміст та методика домашніх завдань в розвитку рухових здібностей у студентів, фізична культура, 09.11.2012р.

 

6

Фізичне виховання (304год)

Рєпка Олександр Михайлович

Викладач

Харківський державний педагогічний інститут ім. Г.С. Сковороди, 2001р., педагогікаі методика середньої освіти, фізична культура, вчитель фізичної культури

ІІ категорія

ХАНО, свідоцтво, особливості планування роботи в спеціальних групах, фізична культура, 06.12.2013р.

 

2. Цикл природничо - наукової підготовки

2.1. Особи, які працюють за основним місцем роботи

7

Медична біологія (38 год.), медична хімія (42 год)

 

Ковалівська Людмила Анатоліївна

Викладач

Харківський державний університет ім. О.М. Горького,1983р., біологія, біолог, викладач біології та хімії

 

Вища

Викладач - методист

ХМАПО, посвідчення, основи педагогіки та психології вищої та професійної освіти, січень 2013р.

Національний медичний університет ім. О.О.Богомольца, посвідчення, інноваційні технології у вищій медичній освіті. Медична біологія, 29.03.2013р.

ХАНО, посвідення,  біологія, хімія, 18.04.2014р.

 

8

Фармакологія та медична рецептура

(64 год.), Основи латиської мови з медичною термінологією (108год)

Павленко Альбіна Анатоліївна

Викладач

Українська фармакологічна академія, 1993р. фармація, провізор

 

І категорія

ХМАПО, посвідчення, основи педагогіки та психології вищої та професійної освіти, січень 2013р.

Національний медичний університет ім. О.О.Богомольца, посвідчення, інноваційні технології у вищій медичній освіті. Фармакологія, 17.02.2012р.

Національний медичний університет ім. О.О.Богомольца, посвідчення, інноваційні технології у вищій медичній освіті. Латинська мова, 31.10.2014р.

 

9

Анатомія людини

 (32 год.), фізіологія (26год.)

патоморфологія і патофізіологія (88год.)

Терзіян Тетяна Олексіївна

Викладач

Харківський медичний інститут,1988р. Лікувальна справа. Лікар

 

Вища

ХМАПО, посвідчення, основи педагогіки та психології вищої та професійної освіти, січень 2013р.

Національний медичний університет ім. О.О.Богомольца, посвідчення, професійна медична освіта, напрямки розвитку та інноваційні технології.Нормальна фізіологія, 18.02.2011р.

 

10

Основи біологічної фізики та медична апаратура

 (30 год.),

Назаренко Лілія Володимирівна

Викладач

Харківський державний університет ім. М.Горького, 1994р. Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», 2014р. педагогіка вищої освіти, викладач університетів та вищих навчальних закладів

 

Вища

Викладач - методист

ХНУРЕ, стажування 05.04-26.04.2011р;

Національний медичний університет ім. О.О.Богомольца, посвідчення, сучасні психолого-пеагогічні аспекти діяльності керівного складу ВМНЗ України І-ІІ р.а., біофізика., 23.03.2012р.

ХАНО, свідоцтво, особливості навчання фізики в медичному коледжі, фізика, 14.06.2013р.

 

11

Основи медичної інформатики (54 год.), безпека життєдіяльності (28год), Основи охорони праці та охорона праці в галузі (16год)

Ковалівський Віктор Олександрович

Викладач

Харківський державний педагогічний інститут ім.. Г.С. Сковороди,1982р., фізика і математика, учитель фізики і математики

 

І категорія

ХМАПО, посвідчення, основи педагогіки та психології вищої та професійної освіти, січень 2013р.

ХАНО, свідоцтво, військово-патріотичне виховання допризовників, 21.10.2011р.

Департамент науки і освіти ХОДА, посвідчення, охорона праці та БЖД, 04.04.2014р.

 

12

Мікробіологія

(69 год.)

Ковач Юлія Павлівна

Викладач

Харківський національний  університет ім. В.Н. Каразіна, 2003р. біологія, біолог, викладач біології та хімії

 

 

ІІ категорія

Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця, посвідчення, психолого-педагогічні основи вищої медичної освіти. Мікробіологія, 28.09.2012р.

ХАНО, свідоцтво,  біологія, 07.03.2014р.

 

13

Соціальна медицина та організація охорони здоров’я (14год), громадське здоров’я та громадське медсестринство (20год)

Глазунова Алла Федорівна

Викладач

Кишинівський державний медичний інститут,1971р. Педіатрія. Лікар

Вища

Викладач - методист

ХМАПО, посвідчення, основи педагогіки та психології вищої та професійної освіти, 2013р.

КУОЗ «Богодухівська центральна районна лікарня», посвідчення, стажування з дисципліни «Громадське здоров’я та громадське медсестринство» червень 2011р.

 

14

Основи загальної та медичної психології (12год), основи психології та між особове спілкування (22год), медсестринська етика та деонтологія (12год)

Сербіна Ольга Валентинівна

Викладач

Київський державний університет ім.. Т.Г. Шевченка,1990р.Філософія. Філософ,Викладач філософії

 

 

І категорія

ХМАПО, посвідчення, основи педагогіки та психології вищої та професійної освіти, 2013р.

КНМУ ім.О.О. Богомольця, посвідчення, сучасні психолого- педагогічні та організаційні аспекти діяльності керівного складу ВМНЗ, філософія, 31.05.2013р.

НФУ, посвідчення, стажування з медичної психології, 19.11.2011р.

 

2.2. Особи, які працюють за зовнішнім сумісництвом

15

Основи  екології та профмедицини (32 год.)

Прошутя Віталій Василичьов 

Викладач

лікар-інфекціоніст

Харківський державний медичний університет, 1997р. Медико-профілактична справа, лікар-гігієніст, епідеміолог, профпатолог

Спеціаліст

ХМАПО, посвідчення, діагностика станів сп’яніння в загальній медицині, 2011р.

ХМАПО, посвідчення, керовані інфекції у дітей, 2012р.

ХМАПО, посвідчення, вибрані питання економіки та менеджменту в діяльності ЗОЗ 2013р.

 

16

Анатомія людини (26год), фізіологія (26год)

Кузьменко Юлія Павлівна

Викладач

лікар-бактеріолог

Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, 2002р., біологія, біолог, викладач біології та хімії

Спеціаліст

ХМАПО, посвідчення, передатестаційний цикл бактеріологія, 2010р.

 

3. Цикл професійної та практичної підготовки

3.1. Особи, які працюють за основним місцем роботи

17

Догляд за хворими та медична маніпуляцій на техніка (32год), медична та соціальна реабілітація (79год), основи медсестринства (34год),

Комар Оксана Юріївна

Викладач

Сумський державний педагогічний університет ім. А.С.Макаренка, 2008р., фізична реабілітація, фізичний реабілітолог

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» 2014р. « Педагогіка вищої школі» Викладач університетів та вищих навчальних закладів

 

ІІ категорія

ХМАПО, посвідчення, основи педагогіки та психології вищої та професійної освіти, 2013р.

КУОЗ «Богодухівська центральна районна лікарня, посвідчення, стажування з основ медсестринства, 23.06.2011р.

Національний медичний університет ім. О.О.Богомольца, посвідчення, інноваційні технології у вищій медичній освіті, медична та соціальна реабілітація та ЛФК, 31.10.2014р.

 

18

Внутрішня медицина (46год), невідкладні стани у внутрішній медицині, медсестринство у внутрішній медицині (47год)

Коваль Лариса Анатоліївна

Викладач

Харківський медичний інститут, 1985р. лікувальна справа, лікар

 

І категорія

ХМАПО, посвідчення, основи педагогіки та психології вищої та професійної освіти, 2013р.

ХМАПО, сертифікат, терапія, 13.10.2010р.

 

 

19

Внутрішня медицина (46год) невідкладні стани у внутрішній медицині, медсестринство у внутрішній медицині (47год)

Кульбака Ніна Олександрівна

Викладач

Полтавський медичний стоматологічний інститут,1984р., лікувальна справа,  лікар

 

Вища

ХМАПО, посвідчення, основи педагогіки та психології вищої та професійної освіти, 2013р.

ХМАПО, сертифікат, терапія, 12.05.2011р.

 

20

Педіатрія (48год), невідкладні стани в педіатрії, медсестринство в педіатрії (26год)

Куц Тетяна Іванівна

Викладач

Харківський державний медичний університет , 2001р., лікувальна справа, лікар

 

І категорія

Національний медичний університет ім. О.О.Богомольца, посвідчення, професійна медична освіта, напрямки розвитку та інноваційні технології. Актуальні проблеми педіатрії, 12.11.2010р.

ХМАПО, посвідчення, основи педагогіки та психології вищої та професійної освіти, 2013р.

 

21

Акушерство (24 год), гінекологія (28 год),

Невідкладні стани в акушерстві та гінекології,

Репродуктивне здоров’я та планування сім’ї (9год)

Юдіна Тетяна Володимирівна

Викладач

Луганський державний медичний університет, 2009р. Лікувальна справа. Лікар

 

спеціаліст

ДЗ " Луганський медичний університет", сертифікат,  акушерство та гінекологія, 26.06.2012р.

 

22

Неврологія (24 год), психіатрія та наркологія (12 год), військово-медична підготовка та медицина надзвичайних ситуацій (36 год), медсестринство в неврології (22год), медсестринство в психіатрії та наркології (54год),

Влащенко Василь Васильович

Викладач

Харківський медичний інститут,1983р. ,лікувальна справа, лікар

 

І категорія

ХМАПО, посвідчення, основи педагогіки та психології вищої та професійної освіти, 2013р.

ХМАПО, сертифікат, неврологія, 18.06.2011р.

КУОЗ «Богодухівська центральна районна лікарня», посвідчення, стажування з наркології та психіатрії, 11.07.2011р.

 

23

Інфектологія (80год), медсестринство в інсектології (48год)

Загорулько Олександр Іванович

Викладач

Харківський медичний інститут,1987р., гігієна, санітарія, епідеміологія, лікар-гігієніст

 

І категорія

ХМАПО, посвідчення, основи педагогіки та психології вищої та професійної освіти, 2013р.

ХМАПО, сертифікат, амбулаторно-поліклінічна допомога інфекційних хворих, березень 2011р.

 

3.2. Особи, які працюють за зовнішнім сумісництвом

24

Хірургія

(48 год.), невідкладні стани в хірургії,

Михайлюченко Андрій Михайлович

Викладач

Лікар-травматолог

Харківський державний медичний університет, 2007р., лікувальна справа, лікар

Спеціаліст

ХМАПО, посвідчення, надання невідкладної медичної допомоги в екстремальних ситуаціях, травматологія, ортопедія, 2011р.

 

25

Медсестринство в хірургії (50 год)

Петриніна Наталія Анатоліївна

Викладач

лікар-хірург

Харківський державний медичний університет, 2001р., лікувальна справа, лікар

ІІ категорія

ХМАПО, посвідчення, ультразвукова діагностика, 2011р.

ХМАПО, посвідчення, ендоскопія, 2011р.

 

26

Медсестринство в хірургії (25 год)

Чепурний Сергій Анатолієвич

Викладач

лікар-хірург

Харківський державний медичний університет, 200р., лікувальна справа, лікар

Спеціаліст

ХМАПО, посвідчення, клінічна гастроентерологія: питання діагностики та лікування, 2014р.

ХМАПО, посвідчення, до госпітальна діагностика гострих захворювань та травм живота, 2014р.

 

27

Хірургія

(16 год.), невідкладні стани в хірургії, анестезіологія та реаніматологія (18год)

Терзіян Арут Рубенович

Викладач

Лікар-анестезіолог

Харківський медичний інститут, 1988р., лікувальна справа, лікар

Спеціаліст

ХМАПО, посвідчення, анестезіологія перед.цикл, анестезіолог, 2014р.

 

28

Педіатрія (46год), невідкладні стани в педіатрії, медсестринство в педіатрії (48год)

Брусенко Олена Борисівна

Викладач

Лікар-педіатр

Харківський медичний інститут,1989р., педіатрія, лікар – педіатр

Спеціаліст

ХМАПО, посвідчення, організація управління охороною здоров’я, 2011р.

 

29

Медсестринство в педіатрії (48 год)

 Напрієнко Тетяна Анатоліївна

Викладач

лікар-педіатр

Харківський національний медичний університет, 7.2008р., педіатрія, лікар

Спеціаліст

ХМАПО, посвідчення, педіатрія, 2010р.

ХМАПО, посвідчення, дтячі інфекційні хвороби, 2011р.

 

30

Стоматологічні захворювання (18 год)

Церковна Ніна Іванівна

Викладач

Лікар-стоматолог

Полтавський медичний стоматологічний інститут, 1977р., стоматологія, лікар-стоматолог.

Спеціаліст

ХМАПО, посвідчення, стоматологія, 2012р.

 

31

Медсестринство в акушерстві (24год),

Медсестринство в гінекології (24год)

Цимбал Юлія Валеріївна

Викладач

лікар-акушер-гінеколог

Харківський державний медичний університет, 1999р., лікувальна справа, лікар

Спеціаліст

ХМАПО, посвідчення, невідкладна допомога в акушерстві та гінекології, 2012р.

ХМАПО, посвідчення, акушерство та гінекологія, 2013р.

 

32

Медсестринство в акушерстві (24год),

медсестринство в гінекології (24год)

Рудич Сергій Володимирович

Викладач

лікар-акушер-гінеколог

Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна, 2001р., лікувальна справа, лікар

Спеціаліст

ХМАПО, посвідчення, невідкладна допомога в акушерстві та гінекології, 2013р.

 

33

Дерматологія та венерологія (18 год)

Гербін Олексій Константинович

Викладач

Лікар-дерматовенеролог

Харківський медичний інститут, 1972р. лікувальна справа, лікар

Спеціаліст

ХМАПО, посвідчення, дерматовенеролог, 2011р.

 

34

Медсестринство в дерматології та венерології (18 год)

Павленко Людмила Олександрівна

Викладач

лікар-дерматовенеролог

Полтавський медичний стоматологічний  інститут, 1981р., лікувальна справа, лікар

Спеціаліст

ХМАПО, посвідчення, дерматовенеролог, 2011р.

 

35

Анестезіологія та реаніматологія (18 год)

Грищенко Яна Анатоліївна

Викладач

Лікар-анестеціолог

Харкіський медичний інститут, 1992р., лікувальна справа, лікар

І категорія

ХМАПО, посвідчення, анестезіологія перед.цикл, анестезіолог, 2013р.

 

36

Отоларингологія (16год), медсестринство в оториоларингології (16год)

Сизоненко Оксана Володимирівна

Викладач

Лікар-оториноларинголог

Харкіський медичний інститут, 1994р., лікувальна справа, лікар

Спеціаліст

ХМАПО, посвідчення, передатестаційний цикл отолариноларингологія, 2014р.

 

37

Офтальмологія (16год), медсестринство в офтальмології (12год), онкологія (20год), медсестринство в онкології (10год)

Книшенко Тетяна Михайлівна

Викладач

Лікар-офтальмолог

Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, 2001р. лікувальна справа, лікар

Спеціаліст

ХМАПО, посвідчення, передатестаційний цикл офтальмологія, 2013р.

 

38

Геронтологія, геріатрія та паліативна медицина (20год), медсестринство в геронтології, геріатрії та паліативній медицині (11год)

Біленко Лариса Сергіївна

Викладач

Сімейний лікар

Харківський медичний інститут,1993р., лікувальна справа, лікар

Спеціаліст

ХМАПО, посвідчення,  диференційна діагностика, сімейний лікар, 2014р.

 

39

Сімейна медицина (18год), медсестринство в сімейній медицині (21год)

Харченко Марина Юріївна

Викладач

Сімейний лікар

Харкіський медичний інститут, 1986р., лікувальна справа, лікар

Спеціаліст

ХМАПО, посвідчення гастроентерологія дитячого віку, лікар загальної практики сімейної медицини, 2013р.

 

40

Репродуктивне здоров’я та планування сім’ї (20год)

Кривенко Вікторія Миколаївна

Викладач

лікар-акушер-гінеколог

Харківський державний медичний університет, 2000р., лікувальна справа, лікар

Спеціаліст

Київська медична академія післядипломної освіти МОЗ України науково-методичний центр здоров’я жінки фірми «ШЕРІНГ АГ» Німеччина, сертифікат, планування сім’ї, гормональна терапія, сучасні методи гістеросальпінгографії. 2015р.

 

41

Епідеміологія (30год)

Повойко Олександр Вікторович

Викладач

Лікар-епідеміолог

Харкіський медичний інститут,1991р., гігієна, санітарія, епідеміологія, лікар-гігієніст, епідеміолог

Спеціаліст

ХМАПО, посвідчення, вибрані питання економіки та менеджменту в діяльності ЗОЗ 2013р.

 

                           

Таблиця 2.5

Склад предметних (циклових) комісій

і характеристика педагогічного складу, що працює

в КЗОЗ «Богодухівський медичний коледж» в цілому

(станом на 01.10 поточного року)

з/п

Назва

кафедри

(предметної

комісії)

Педагогічний склад

осіб %

З них працюють

На постійній основі

Сумісники

У тому числі

У тому числі

Разом,

осіб

%

Кваліф.

категорія

%

Канд.

наук,

доценти, осіб %

Разом

осіб

%

Без наукових

ступенів

і вчених звань,

осіб %

Канд.

наук,

доценти

осіб %

 1.  

Предметна (циклова) комісія загальноосвітньої підготовки

4

 

4

(100%)

 

вища - 3 (75%)

друга – 1 (25%)

-

-

-

-

 1.  

Предметна (циклова)  комісія циклу гуманітарної і соціально-економічної підготовки

5

 

5

 

вища - 4 (80%)

спеціал. - 1 (20%)

 

-

-

-

-

 1.  

Предметна (циклова)  комісія циклу природничо-наукової підготовки

8

 

6

(75%)

вища - 2 (25%)

перша – 3(37,5%)

друга – 1 (12,5%)

-

2

(25%)

2

(100%)

-

 1.  

Предметна (циклова)   №1професійної та практичної підготовки 

9

 

5

(55,6%)

вища - 1 (10%)

перша - 2(20%)

друга – 1(10%)

спеціаліст- 2(20%)

 

-

4

(44,4%)

4

(100%)

-

 1.  

Предметна (циклова) комісія №2 професійної та практичної підготовки 

10

 

5

(50%)

вища – 1 (10%)

перша – 2 (20%)

друга – 1(10%)

спеціал. -1(10%)

 

-

5

(50%)

5

(100%)

-

 

Разом:

36

 

25

(64%)

вища – 11 (28,2%)

перша -  7 (18%)

друга – 3 (7,7%)

спеціаліст-4 (10,3%)

-

-

11

(30,5%)

11

(100%)

-

-

Таблиця 

Інформація про голів випускових предметних (циклових) комісій 

КЗОЗ «Богодухівський медичний коледж»

 

з/п

Прізвище, ім’я,

по батькові

Найменування закладу, який закінчив

(рік закінчення, спеціальність, кваліфікація

за дипломом, спеціалізація)

Категорія, педагогічне звання

Педагогічний стаж

(повних років)

Інформація про попередню роботу

(період років, найменування організації, займана посада)

Примітки

(з якого часу працює у Богодухівському медичному   коледжі  за основним місцем роботи або за сумісництвом)

1

2

3

4

5

6

7

1.

Кульбака Ніна Олександрівна

Полтавський медичний стоматологічний інститут,1984р., лікувальна справа,  лікар

Вища

 

29

Богодухівська ЦРЛ

Богодухівська ЦРЛ

лікар-терапевт

2.

Куц Тетяна Іванівна

Харківський державний медичний університет , 2001р., лікувальна справа, лікар

Вища

6

Богодухівська ЦРЛ лікар-педіатр

Богодухівська ЦРЛ

лікар-педіатр

 


5. Відомості про навчально-методичне забезпечення навчального процесу

Організація навчально-виховного процесу в КЗОЗ «Богодухівський медичний коледж» здійснюється на основі чинного законодавства. Навчально-методичне забезпечення його проводиться планово і є складовою роботи навчального закладу із використанням сучасних технологій навчання та виховання.

У коледжі відпрацьовано систему обліку та ознайомлення керівного та викладацького складу з вхідною директивно-нормативною документацією. Інформація про зміст та основні нормативно-правові акти доводиться до відома викладачів на засіданнях педагогічної ради,   реалізується у відповідних планах роботи коледжу та обговорюється на засіданнях циклових комісій згідно з графіком засідань.

Науково-методичне забезпечення навчального процесу коледжу включає: державні стандарти освіти, навчальні плани спеціальностей, навчальні програми з усіх нормативних і вибіркових навчальних дисциплін; програми навчальної, виробничої, переддипломної практик; підручники і навчальні посібники; інструктивно-методичні матеріали до лекційних, семінарських, практичних та лабораторних занять; контрольні роботи; текстові та електронні варіанти тестів для тематичного, поточного і підсумкового контролю знань студентів, методичні матеріали для організації самостійної роботи студентів; матеріали для проведення державної підсумкової атестації із предметів загальноосвітньої підготовки; матеріали для проведення   електронну базу комплексних тестових завдань спеціальностей та інше.

Основним нормативним документом навчального закладу, що визначає організацію навчального процесу, є навчальний план. На основі планів з урахуванням освітньо-кваліфікаційної характеристики і навчальних освітньо-професійних програм Галузевого стандарту вищої освіти України складені робочі навчальні програми з спеціальностей 5.12010101 Лікувальна справа та 5.12010102 Сестринська справа.

На підставі навчальних планів у коледжі складені графіки навчального процесу, в яких визначається час на теоретичне навчання, навчальну, виробничу та переддипломну практики, термін екзаменаційних сесій, державних екзаменів.

Графік навчального процесу розробляється заступником директора з навчальної роботи і затверджується директором коледжу.

Робочі навчальні програми є з усіх дисциплін і містять розділи: мета і завдання дисципліни; зміст навчальної програми; тематичні плани лекцій; практичних (семінарських занять); перелік тем, винесених на самостійне вивчення; практичних навичок; матеріали для проведення початкового, поточного, проміжного та підсумкового контролю знань; білетну програму екзамену (диференційованого заліку); методику проведення екзамену (диференційованого заліку); критерії оцінок екзаменів (диференційованих заліків); перелік навчально-методичних посібників; технічних та інших навчально-наочних засобів;  рекомендовану літературу; зміст домашніх завдань. Робочі навчальні програми повністю відповідають навчальним програмам, які затверджені Міністерством охорони здоров’я України та Міністерством освіти і науки України, але систематично проводиться його корекція з доповненнями, які стосуються нових досягнень педагогіки та медицини, втілення нових наукових методів навчання та лікування та ін.

З метою перевірки якості знань та практичної підготовки студентів, об’єктивності оцінювання, адміністрацією коледжу упродовж року проводяться контрольні роботи відповідно до розроблених та затверджених графіків, заміри рівня засвоєння практичних навичок. Контрольні завдання відповідають вимогам освітньо-кваліфікаційних характеристик фахівців -  фельдшера та медичної сестри. Оцінювання знань студентів проводиться у відповідності до критеріїв оцінки знань студентів, які розроблені в коледжі.

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних занять з обов’язковим виставленням оцінок в академічні журнали. Поточний і семестровий контроль здійснюються у відповідності до «Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах», яке  затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 02.06.1993р. № 161. Семестрові екзамени складаються студентами в період екзаменаційних сесій, які передбачені навчальними планами. Екзамени проводяться згідно з розкладом, який затверджується  директором і доводиться до відома викладачів та студентів. Результати поточної та семестрової успішності студентів обговорюються на засіданнях педагогічної ради, адміністративних та методичних радах, засіданнях циклових комісій, старостатах, засіданнях студентського самоврядування.

Відповідно до робочих навчальних планів проводяться лекційні, практичні та семінарські заняття, здійснюється практична підготовка та самостійна позааудиторна робота студентів.

Велика увага приділяється самостійній роботі студентів, яка є ефективною та характеризує більш високу ступінь їх пізнавальної діяльності. Теми для самостійної позааудиторної роботи обговорені та затверджені цикловими комісіями. З кожної навчальної дисципліни розроблені методичні рекомендації з чітким визначенням знань і умінь, сформованих у ході позааудиторних занять, із вказівкою джерел опрацювання матеріалу та завдань для самоконтролю.

Навчальні дисципліни та всі види практик на 100% забезпечені навчально-методичними комплексами, до яких увіходять складені викладачами методичні розробки занять, паперові та мультимедійні тексти лекцій, опорні конспекти, плани семінарів, варіанти контрольних робіт, завдання для самостійної роботи, банки тестів для всіх видів контролю, нормативні документи галузі, законодавчі акти, дидактичні матеріали, які наочно  ілюструють конкретні теми навчальних програм.

У вирішенні поставлених перед коледжем завдань із підготовки молодших медичних спеціалістів важливе значення має систематичний і дієвий контроль, який допомагає виявити позитивні та негативні сторони навчально – виховної роботи. Даний напрямок роботи коледжу проводиться за щорічно розробленим планом внутрішнього контролю за такими напрямами роботи: організація та проведення навчально-виховного процесу, методична робота, підбір кадрів, формування контингенту студентів та робота з випускниками, керівництво підрозділами. У плані визначена мета контролю, зміст та об’єкти перевірки, форми і терміни контролю.

Стан успішності та відвідування занять студентами постійно контролюється заступниками директора з навчальної роботи і виховної роботи, завідувачами відділень, головами циклових комісій. Результати обговорюються на засіданнях циклових комісіях, щотижневих адміністративних нарадах, а в разі потреби – на педагогічній нараді.

Методична робота – комплекс заходів, спрямованих на розвиток творчого потенціалу викладачів, їх безперервну педагогічну, професійну та методичну освіту, що зорієнтована на підвищення рівня освіченості, професійної компетентності, вихованні студентів.

Головна  мета методичної роботи - надання реальної дієвої допомоги педагогу в розвитку професійної майстерності та активізації творчого потенціалу.

Зміст методичної роботи розроблений з урахуванням інноваційних технологій сучасної вищої школи та можливостей їх реалізації в умовах навчально-виховного процесу в коледжі.

Методична робота в КЗОЗ «Богодухівський медичний коледж» спланована як відкрита, цілісна, динамічна, соціально-педагогічна система, носить комплексний характер, реалізується за системою: викладач – предметна (циклова) комісія – методична рада коледжу – педагогічна рада коледжу.

Керує та направляє методичну роботу викладачів - методична рада, яка здійснює свою  роботу  за розробленим і затвердженим планом.

Таблиця 2.3.4.1

Забезпечення навчальними програмами дисциплін 

на спеціальності 5.12010101 Лікувальна справа

КЗОЗ «Богодухівський медичний коледж»

 (навчальний план, затверджений МОЗ України,  2011 р.)

з/п

Найменування дисципліни

за навчальним планом

Відмітка про наявність програми

Походження програми

Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки

1

Історія України

+

2012 МОЗ України

2

Українська мова (за проф. спрям.)

+

2011 МОЗ України

3

Культурологія

+

2011 МОЗ України

4

Основи філософських знань

+

2011 МОЗ України

5

Основи економічної теорії

+

2011 МОЗ України

6

Основи права

+

2011 МОЗ України

7

Соціологія

+

2011 МОЗ України

8

Іноземна мова (за проф. спрям.)

+

2011 МОЗ України

9

Фізичне виховання

+

2012 МОЗ України

 

 Цикл природничо-наукової підготовки

10

Основи латинської мови з медичною термінологією

+

2011 МОЗ України

11

Основи загальної та медичної психології

+

2011 МОЗ України

12

Основи медичної інформатики

+

2011 МОЗ України

13

Анатомія людини

+

2011 МОЗ України

14

Фізіологія

+

2011 МОЗ України

15

Медична біологія

+

2011 МОЗ України

16

Медична хімія

+

2011 МОЗ України

17

Мікробіологія

+

2011 МОЗ України

18

Основи біологічної фізики та медична апаратура

+

2011 МОЗ України

19

Основи екології та профілактичної медицини

+

2011 МОЗ України

20

Безпека життєдіяльності

+

2011 МОЗ України

21

Фармакологія та медична рецептура

+

2011 МОЗ України

22

Патоморфологія та патофізіологія

+

2011 МОЗ України

23

Соціальна медицина та ООЗ

+

2011 МОЗ України

 

Цикл професійної та практичної підготовки

24

Догляд за хворими та ММТ

+

2011 МОЗ України

25

Внутрішня медицина

+

2011 МОЗ України

26

Хірургія

+

2011 МОЗ України

27

Педіатрія

+

2011 МОЗ України

28

Акушерство

+

2011 МОЗ України

29

Гінекологія

+

2011 МОЗ України

29

Неврологія 

+

2011 МОЗ України

30

Психіатрія та наркологія

+

2011 МОЗ України

31

Стоматологічні захворювання

+

2011 МОЗ України

32

Дерматологія та венерологія

+

2011 МОЗ України

33

Інфектологія

+

2011 МОЗ України

34

Офтальмологія

+

2011 МОЗ України

35

Оториноларингологія

+

2011 МОЗ України

36

Анестезіологія та реаніматологія

+

2011 МОЗ України

37

Медична та соціальна реабілітація

+

2011 МОЗ України

38

Сімейна медицина

+

2011 МОЗ України

39

Онкологія

+

2011 МОЗ України

40

Геронтологія, геріатрія та паліативна медицина

+

2011 МОЗ України

41

Епідеміологія

+

2011 МОЗ України

42

Репродуктивне здоров’я та планування сім’ї

+

2011 МОЗ України

43

Військово-медична підготовка та МНС

+

2011 МОЗ України

44

Основи охорони праці та охорона праці  галузі

+

2011 МОЗ України

45

Невідкладні стани у внутрішній медицині

+

2011 МОЗ України

46

Невідкладні стани в хірургії

+

2011 МОЗ України

47

Невідкладні стани в педіатрії

+

2011 МОЗ України

48

Невідкладні стани в акушерстві та гінекології

+

2011 МОЗ України

49

Наскрізна практика

+

2011 МОЗ України

Забезпечення навчальними програмами дисциплін

на спеціальності 5.12010102 Сестринська справа

КЗОЗ «Богодухівський медичний коледж»

 (навчальний план, затверджений МОЗ України,  2011 р.)

з/п

Найменування дисципліни

за навчальним планом

Відмітка про наявність програми

Походження програми

Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки

1

Історія України

+

2012 МОЗ України

2

Українська мова (за проф. спрям.)

+

2011 МОЗ України

3

Культурологія

+

2011 МОЗ України

4

Основи філософських знань

+

2011 МОЗ України

5

Основи економічної теорії

+

2011 МОЗ України

6

Основи правознавства

+

2011 МОЗ України

7

Соціологія

+

2011 МОЗ України

8

Іноземна мова (за проф. спрям.)

+

2011 МОЗ України

9

Фізичне виховання

+

2012 МОЗ України

 

 Цикл природничо-наукової підготовки

10

Основи латинської мови з медичною термінологією

+

2011 МОЗ України

11

Основи  психології та між особове спілкування

+

2011 МОЗ України

12

Основи медичної інформатики

+

2011 МОЗ України

13

Анатомія людини

+

2011 МОЗ України

14

Фізіологія

+

2011 МОЗ України

15

Медична біологія

+

2011 МОЗ України

16

Медична хімія

+

2011 МОЗ України

17

Мікробіологія

+

2011 МОЗ України

18

Основи біологічної фізики та медична апаратура

+

2011 МОЗ України

19

Основи екології та профілактичної медицини

+

2011 МОЗ України

20

Безпека життєдіяльності

+

2011 МОЗ України

21

Фармакологія та медична рецептура

+

2011 МОЗ України

22

Патоморфологія та патофізіологія

+

2011 МОЗ України

23

Ріст та розвиток людини

+

2011 МОЗ України

 

Цикл професійної та практичної підготовки

24

Репродуктивне здоров’я та планування сім’ї

+

2011 МОЗ України

25

Історія медицини та медсестринства

+

2011 МОЗ України

26

Основи медсестринства

+

2011 МОЗ України

27

Медсестринство у внутрішній медицині

+

2011 МОЗ України

28

Медсестринство в хірургії

+

2011 МОЗ України

29

Медсестринство в педіатрії

+

2011 МОЗ України

30

Медсестринство в акушерстві

+

2011 МОЗ України

31

Медсетринство в гінекології

+

2011 МОЗ України

32

Медсестринсво в інфектології

+

2011 МОЗ України

33

Медсестринство в офтальмології

+

2011 МОЗ України

34

Медсестринство в оториноларингології

+

2011 МОЗ України

35

Медсестринство в онкології

+

2011 МОЗ України

36

Медсестринство в дерматології та венерології

+

2011 МОЗ України

37

Медсестринство в сімейній медицині

+

2011 МОЗ України

38

Медсестринство в геронтології, геріатрії та паліативній медицині

+

2011 МОЗ України

39

Медсестринство в неврології

+

2011 МОЗ України

40

Медсестринство в психіатрії та наркології

+

2011 МОЗ України

41

Громадське здоров’я і громадське медсестринство

+

2011 МОЗ України

42

Медсестринська етика та деонтологія

+

2011 МОЗ України

43

Медична та соціальна реабілітація

+

2011 МОЗ України

44

Військово-медична підготовка та МНС

+

2011 МОЗ України

45

Основи охорони праці та охорона праці  галузі

+

2011 МОЗ України

46

Виробнича практика

+

2011 МОЗ України

47

Переддипломна практика

+

2011 МОЗ України

Інформативною базою навчально-методичної роботи в коледжі є бібліотека.

Бібліотека коледжу вкладає вагомий внесок у інформаційне забезпечення навчального процесу  та включає в себе абонентний відділ, читальний зал і книгосховище. Робота бібліотеки КЗОЗ «Богодухівський медичний коледж» спрямована на задоволення читацького попиту та інформаційного забезпечення усіх учасників навчально-виховного процесу.

Бібліотекар укладає і готує до видання бібліографічні покажчики, списки літератури, створюють електронні бази даних на допомогу науково-методичній роботі коледжу, виконують всі види бібліотечних довідок, проводять бібліографічні огляди, організовують книжкові виставки тощо.

Книжковий фонд бібліотеки складає  станом на 01 жовтня 2014 року -14150  примірники , з них : суспільно - політичної літератури – 270 прм. , науково-медичної – 440 прм., художньої літератури – 4264 прм., підручників із фундаментальних та професійно-орієнтованих дісциплін - 6745 прм., гуманітарно-соціальних дисциплін – 2431 прм.

У коледжі функціонує читальна зала, яка має  комплекс методичного забезпечення позааудиторної роботи та матеріали самопідготовки студентів, вдосконалення і розширення якої використовується також для проведення гурткової (пошукової) роботи.

Щорічно проводиться заняття для студентів з основ інформаційної культури, бібліотекознавства та бібліографії, пропагується бібліотечно-бібліографічні знання шляхом проведення індивідуальних бесід, консультацій, організацій книжкових виставок. Відповідно до плану роботи бібліотеки коледжу проводяться тематичні вечори, бесіди за круглим столом, виховні години.

Бібліотека коледжу проводить підписку періодичних видань для навчального закладу та для співробітників, особлива увага приділяється фаховим виданням.

Таблиця 2.3.4.6

 Інформація про наявність бібліотеки

 у КЗОЗ «Богодухівського медичний коледж»

№ з/п

Найменування бібліотеки

Площа (кв.м)

Обсяг фондів навчальної, наукової літератури (примірників)

Наявність читального залу, його площа (кв.м),

кількість посадкових місць

Примітка

1

Бібліотека

 

56

14150

40

 

Таблиця 2.3.4.7

Забезпечення навчальними підручниками, посібниками,

довідковою та іншою навчальною літературою

спеціальностейКЗОЗ «Богодухівський медичний коледж»

з\п

Найменування навчальної дисципліни

Автор підручника (навчального посібника тощо)

Найменування підручника (навчального посібника тощо)

Найменування видавництва, рік видання

Кількість примірників

1

2

3

4

5

    6

1

 1.  

Іноземна мова (за проф. спрямування)

О.Карпюк     

Англійська мов

 

Т. Вид-во «Астон»

2012

15

І. Захарчук

 

Англійська мова

 

К., «Медицина»

2009

50

А.В.Янкова

Англійська мова

 

К., «Вища школа» 1998

26

А.Г.Саблук, Л.В.Левандовська

Англійська мова для студентів-медиків: Підручник для мед. ВНЗ І-ІІ р.а.

 

5

Т.Б.Криворук

Н.С.Шамрай

Ю.В.Гутнікевіч

Німецька мова

К., «Медицина» 2012

25

Г.Г.Миронова

Німецька мова для медичних коледжів

Ростов н/Д., «Фенікс» 2003

10

 1.  

2

Історія України

О.Рент

Історія України

К., «Ґенеза» 2010

 

25

С.В.Кульчицький

Історія України

К., «Освіта» 2010

50

 1.  

3

Українська мова(за проф.спрям.)

 

О.В. Заболотний

В.В.Заболотний

 

Укр.мова 10 кл

 

К., «Ґенеза»

2010

 

29

С.О.Караман 

Укр.мова 11 кл.

 

      К., «Освіта»

2012

 

25

Л.М.Паламар

 

Мова ділових паперів

 

      К., « Либідь»

2009

 

40

Г.О.Золотухін

Фахова мова медика

     К., «Здоров‘я»

2008

19

 1. 4

 

Г.Г.Кисіль

Професійне мовлення медиків

К., «Освіта» 2012

10

 1.  

4

 

 

Культурологія

Н.Є.Миропольська

Художня культура

      К., «Освіта»

2012

 

25

А.Баканурський 

 

 

Культурологія

 

 

К., «Знання»

2008

 

10

 За ред. професора

М.Г.Заковича

 

Культурологія

 

К., «Знання»

2009

20

5

Основи філософських знань

І.Ф.Надольного

Філософія

К., «Вікар»

2009

30

В.І.Петрушенко

Філософія

К., «Медицина»

              2011

32

О.Л.Воронюк

Філософія

К., «Медицина» 2013

10

6

Основи економічних теорій

Т.М.Каменська

 

Основи економічної теорії

К., «Медицина»

              2011

12

І.Є.Тимченко

Т.І.Чорна

М.В.Вачевський

 

Основи економічних знань 10-11 кл.

 

        К., «Освіта»

               2010

 

15

Л.П.Крупська

 

 

Економіка 11 кл

 

 

Вид-во «Ранок»

              2012

 

20

7

Соціологія

 

М.А.Лукашевич

Соціологія

К., «Медицина» 2009

26

В.Г.Городяненко

Соціологія

К.,  «Академія»

2010

10

8

Медична біологія

В.П.Піщака

 

 

Медична біологія

 

 

Вінниця        «Нова книга»2008                    

20

Н.О.Саляк

Практикум з мед.біології

К., «Медицина»

            2009

15

9

Основи біофізики та мед.апаратури

А.Ф Шевченко

Основи медичної і біологічної фізики

К., «Медицина»

2008

16

10

Медична хімія

А.С.Мороз

Д.Д.Луцевіч

Л.П.Яворська

Медична хімія

Вінниця        «Нова книга»

2008

 

11

Основи медичної інформатики

Л.В.Юшина

Л.О.Молоток

О.В.Рожнова

Основи медичної інформатики

К., «Медицина»

2009

 

12

Основи латинської мови з медичною термінологією

Є.М.Шевченко

Латинська мова і основи мед.термінології

 К., «Вища школа»

2011

60

М.М.Закалюжний

Латинська мова і основи мед.термінології

Т., «Укрмедкнига» 1999

99

А.В.Янкова

Латинська мова

К., « Здоров’я»

2009

 

58

13

Основи загальної та медичної психології

І.С.Вітенко

Л.М.Дутка

 

 

Основи загальної і медичної психології

 

 

К., «Вища школа»

2008

     

 

3

За ред.І.С.Вітенка

О.С.Чабана

Основи загальної і медичної психології

 

       Тернопіль, «Укрмедкнига»

2011

 

25

14

Анатомія людини

О.М.Очкуренко

Анатомія людини

К., «Вища школа»

2008

20

Є.А.Воробйова

Анатомія людини

М., «Медицина» 1987

91

15

Фізіологія

С.А.Георгієва

Фізіологія

М., «Медицина» 1986

64

В.В.Файфура

Ю.І.Бондаренко

 

Практикум з фізіології і патології людини

 

      Тернопіль, «Укрмедкнига»

          2008

 

25

П.І.Сидоренко

 

Анатомія та фізіологія людини.

 

К., « Здоров‘я»

2009

 

30

16

Патоморфологія і патофізіологія

М.І.Хара

Патофізіологія

 

К., «Медицина»

             2009

 

10

Ю.В.Биць

 

Анатомія та фізіологія з патологією

   Т.,«Укрмедкнига»

             2008

 

10

17

Мікробіологія

Ф.К.Черкес

Мікробіологія

М., «Медицина»

             1986

 

57

І.О.Ситник

 

Мікробіологія, вірусологія,імуноло-

гія

 

    Т.,«Укрмедкнига»

             2008

 

10

В.А.Люта

Практикум з мікробіології

К., «Медицина»

             2009

 

4

18

Основи екології та профілактичної медицини

І.І. Нікберг  та ін.

 

 

Гігієна з основами екології

 

К., «Здоров’я»

            2008    

 

15

В.А.Кондратюк

В.Н.Сергета

Загальна гігієна з основами екології

Т., «Укрмедкнига»

2009

15

Є.В.Саркісянц

Гігієна з основами екології

К., «Здоров’я»

            1986   

 

108

І.І.Лаврова

Соціальна гігієна

К., «Здоров’я»

            1986   

 

128

Г.О.Літвінова

Гігієна

К., «Здоров’я»

            1994   

 

38

19

Основи фармакології з рецептурою

М.П.Скакун

 

Основи фармакології з рецептурою.

 

Т., «Укрмедкнига»

2008

 

15

В.І. Астафьев

Руководство к практическим занятиям по фармакологии

М., «Медицина»

1995

 

46

В.В.Майский

Фармакология з рецептурою

М., «Медицина»

1986

 

92

20

Догляд за хворими та мед.техніка

Н.М.Касевич

 

Загальний догляд за хворими

К., «Медицина»

2008

 

54

І.Я.Губенко О.Т.Шевченко

Медсестринський  догляд за пацієнтом

К., «Медицина»

2008

 

15

21

Основи медсестринства

М.Г.Шевчук

Сестринська справа

К., «Здоров’я» 1994

128

М.Б.Шегедим

Медсестринство у світі

Л., «Край» 1999

1

З.М.Смирнова

Основи сестринської справи

К., «Здоров’я» 2002

25

Н.В.Пасечко

Основи сестринської справи

Т., «Укрмедкнига» 2002

10

Н.М.Касевич

Основи медсестринство в модулях

К., «Медицина» 2009

13

Н.М.Касевич

Практикум із сестринської справи

С., «Тавріда» 1995

68

М.К.Хобзей

Протоколи медичної сестри (фельдшера, акушерки) з догляду за пацієнтом і виконання основних медичних маніпуляцій

К., «Медицина» 2013

5

В.І.Литвиненко

Сестринська справа

К., «Медицина» 2011

5

22

Історія медицини та медсестринства

А.Голяченко

Історія медицини та фармації України на світовому тлі

Т., «Лілія» 2002

5

Т.С.Сорока

Історія медицини

К., «Медицини» 2005

10

23

Репродуктивне здоров’я та планування сім’ї

І.Б.Назарова

Репродуктинве здоров’я та планування сім’ї

К., «Медицина» 2007

17

24

Внутрішня медицина

Н.М.Сердюк 

Внутрішня медицина

 

К., «Медицина»

2008

 

40

Т.О.Антропова

Обстеження та визначення стану здоров’я

К., «Медицина»

2007

 

11

В.М.Круглікова

 

Практикум із внутрішніх хвороб у модулях

 

   К., Медицина»

2008

 

5

Н.М.Сердюк 

Внутрішня медицина

 

К., «Медицина»

2010

 

12

В.А.Левченко

Внутрішні хвороби

Л., «Світ» 1995

274

Г.П.Парашяк

Внутрішні хвороби

К., «Здоров’я»

            1995 

 

191

Н.М.Сердюк 

Навчальний посібник з внутрішньої медицини

 

К., «Медицина»

2007

 

2

25

Медсестринство у внутрішній медицині

О.С.Стасишин

Медсестринство у внутрішній медицині

К., «Медицина» 2014

5

О.Д.Демчишин

Медсестринство в терапії

К., «Здоров’я» 2001

61

М.Б.Шегедим

Медсестринство у внутрішній медицині

К., «Медицина» 2009

15

26

Невідкладні стани у внутрішній медицині

Т.О.Антропова

Невідкладні стани в терапії

К., «Медицина»

2008

60

В.І.Баран

Невідкладні стани у внутрішній медицині

К., «Медицина»

2011

15

27

Анестезіологія і реаніматологія

За ред.проф. Л.П.Чепкого

Реаніматологія та інтенсивна терапія

К., «Здоров’я»

            2011   

15

К.В.Бабаджанов

Г.І.Белебезьев

Анестезіологічне забезпечення та інтенсивна

К ., «Вища школа»

2008

23

 

 

Л.В.Палій

Основи реаніматології

К.,  «Медицина» 2008

10

Л.В.Палій

Анестезіологія та інтенсивна терапія

К.,  «Медицина» 2008

7

28

Хірургія

Д.Ф.Скрипниченко

 

Хірургія

 

К ., «Вища школа»

2009

 

112

О.Ю.Усенко

Хірургія

К., «Медицина»

2010

 

13

В.А.Буянов

Хірургія

М., «Медицина»

1990

 

147

О.Л.Ковальчук

Навчальний посібник з хірургії в модулях

К., «Медицина»

2009

 

15

Н.І.Надаховська

 

Посібник з хірургії

 

К. «Здоров’я»

2008

 

30

29

Невідкладні стани в хірургії

О.М.Кот

 

 

Невідкладні стани в хірургії

Т.,«Укрмедкнига»

2008

60

 

І.В.Роздольський

Невідкладні стани в хірургії

К., «Медицина»

2008

 

30

30

Медсестринство в хірургії

О.М.Кіт

Медсестринство в хірургії

Т., «Укрмедкнига» 2002

37

В.С.Тарасюк

Клінічне медсестринство в хірургії

К., «Медицина» 2006

15

М.Б.Шегедим

Медсестринство в хірургії

К., «Медицина» 2008

11

О.Л.Ковальчук

Медсестринство в хірургії

Т., «Укрмедкнига» 2002

10

31

Педіатрія

С.К.Ткаченко

 

 

Педіатрія

 

 

К., «Здоров’я» 2008   

86

В.С.Тарасюка 

Педіатрія в модулях

 

К., «Медицина» 2008

 

36

Н.О.Курдюмова

Педіатрія в модулях

 

К., «Медицина» 2008

 

20

32

Невідкладні стани в педіатрії

Р.І.Поцюрка

Невідкладні стани в педіатрії

К., «Медицина»

2009

35

33

Медсестринство в педіатрії

В.С.Тарасюк

Медсестринство в педіатрії

К., «Здоров’я» 2001

57

Ж.І.Андрієць

Посібник для дитячих медичних сестер відділень новонароджених

К., «Логос» 2014

35

34

Акушерство

С.В.Хміль

 

Акушерство

 

Т., «Укрмедкнига»

2009

 

25

В.І.Бадяжна

Акушерство

М., «Медицина» 1985

35

Н.Є.Кретова

Акушерство і гінекологія

М., «Медицина» 1985

70

П.Г.Жученко

 

Акушерство

К., «Медицина»

2008

117

І.Б.Назарова 

Фізіологічне акушерство

К., «Медицина»

2009

17

35

Медсестринство в акушерстві

І.Б.Назарова

Медсестринство в акушерстві

К., «Медицина» 2010

5

І.Б.Назарова

Медсестринство в акушерстві

К., «Медицина» 2000

5

І.Б.Назарова

Медсестринство в акушерстві

К., «Медицина» 2008

10

С.В.Хміль

Медсестринство в акушрстві

Т., «Укрмедкнига» 2000

39

36

Медсетринство в гінекології

І.Б.Назарова

Медсестринство в гінекології

К., «Медицина» 2007

15

С.В.Хміль

Медсестринство в гінекології

Т., «Укрмедкнига» 2000

20

37

Невідкладні стани в акушерстві

І.Б.Назарова 

Невідкладні стани в акушерстві

К., «Медицина»

2008

 

50

38

Гінекологія

О.В.Степанківська

Гінекологія

К., «Медицина»

2008

 

15

С.В.Хміль

 

Гінекологія

 

 

   Т., «Укрмедкнига»

2009

57

В.А.Загребіна

Гінекологія

М., «Медицина» 1985

200

39

Дерматологія та венерологія

Л.С.Новосад

Шкірні та венеричні хвороби

К., «Медицина»

2008

30

40

Медсестринство в дерматології та венерології

М.Б.Шегедим

Медсестринство в дерматології та венерології

К., «Медицина» 2008

5

В.І.Савчак

Медсестринство в дерматовенерології

Т., «Укрмедкнига» 2003

5

41

Інфектологія

М.А.Андрейчина

Інфекційні хвороби у загальній практиці

   Т., «Укрмедкнига»

2007

15

О.В.Денисенко

 

Інфекційні хвороби в модулях

 

К., «Медицина»

2011

 

15

М.Б.Тітова

Інфекційні хвороби

 

К ., «Вища школа»

2009

 

15

В.І.Покровський

Інфекційні хвороби з доглядом за хворими з основами епідеміології

 

К ., «Медицина»

2008

15

42

Медсестринство в інфектології

А.В.Чорновіл

Клінічне медсестринство в інфектології

К., «Медицина» 2010

20

В.С.Тарасюк

Клінічне медсестринство в інфекційних хворобах

К., «Медицина» 2006

4

43

Основи охорони праці та охорона праці в галузі

Н.М.Касевич

 

Охорона праці та безпеки

 

К., «Медицина»

2009

 

18

В.С.Тарасюк

Охорона праці та безпека життєдіяльності

К., «Медицина»

2010

 

22

44

Безпека життєдіяльності

Є.П.Желібо

 

 

Безпека життєдіяльності

 

 

К., « Здоров‘я»

       2008

 

15

В.С.Джигирей

 

Безпека життєдіяльності

 

Л., «Афіша»

2008

 

15

Я.І.Щедрій

 

Безпека життєдіяльності

 

Л.,«Магнолія»

2009

 

15

45

Неврологія

З.М.Драчова

Нервові та психічні хвороби

К ., «Вища школа»

2009

 

 

В.Т.Грубляк

В.В.Грубляк

 

Нервові хвороби

 

К., «Професіонал»

2008

10

46

Психіатрія та наркологія

О.К.Напрієнко

Г.Т.Сонник

Наркологія

Т., «Укрмедкнига»

2009

25

47

Медсестринство в неврології

Т.І.Кареліна

Медсестринство в неврології

К., «Медицина» 2013

 

48

Медсестринство в психіатрії та наркології

О.С.Чабан

Медсестринство в психіатрії

Т., «Укрмекнига» 2001

4

49

Громадське здоров’я і громадське медсестринство

Є.Я.Склярова

Громадське здоров’я і громадське медсестринство

К., СВС «Медицина» 2011

 

50

Медична та соціальна реабілітація

Є.М.Панасюк

Фізіотерапія

К., «Здоров‘я»

       2008

 

144

А.М.Порада

 

Основи фізичної реабілітації

 

К., «Медицина»

2008

 

17

М.В.Степашко

Масаж і лікувальна фізкультура в медицині

К., «Медицина» 2010

15

Н.П.Яковенко

Медична і соціальна реабілітація

К., «Медицина» 2013

15

51

Військово-медична підготовка та медицина надзвичайних ситуацій

 

Г.О.Черняков

 

Медицина катастроф

К., « Здоров’я»

2009

25

Ф.І.Комарова

Військово-медична підготовка

М., «Медицина» 1989

158

І.О.Семенов

Військово-медична підготовка

К., «Здоров’я» 1992

29

П.І.Сидоренко

Військово-медична підготовка

К., «Медицина»

2008

30

52

Офтальмологія

 

І.Я.Новицький

Очні хвороби

К., «Здоров ‘я»

2009

    60

53

Медсестринство в офтальмології

О.М.Корконішко

Медсестринство в офтальмології

К., «Медицина» 2008

6

54

Хвороби вуха, горла,носа

Ю.В.Мітін

 

 

Хвороби вуха, горла, носа

К., «Медицина»

2008

 

25

В.Т.Пальчик

 

Хвороби вуха, горла, носа

К., «Медицина»

2011

10

55

Медсестринство в оториноларин-

гології

І.Л.Яшан

Медсестринство в оториноларингології

Т., «Укрмедкнига» 1999

10

56

Медсестринство в геронтології, геріатрії та паліативній медицині

В.С.Тарасюк

Медсестринство в геронтології і геріатрії

К., «Медицина» 2008

5

57

Репродуктивне здоров’я та планування сім’ї

І.Б.Назарова

 

 

Репродуктивне

здоров я

 

 

 К., « Медицина»

2008

 

 

25

Ю.В.Вороненко

 

Дидактичні технології викладання питань репродуктивне

здоров’ я

К., «Книга –плюс»

2011

2

58

Соц .медицина та організація охорони здоров’я

Ю.В.Вороненко

 

Соц.медицина та організація охорони здоров’я

 

Т., «Укрмедкнига»

2008

 

10

 

 

О.М.Голяченко

Соц.медицина та організація охорони здоров’я

Т., «Укрмедкнига»

2009

 

10

 

 

59

Медсестринська етика та деонтологія

 

Н.М.Касевич

Медсестринська етика і деонтологія

К., «Медицина» 2013

15

В.Ф.Матвєєв

Основи медичної психології, етики і деонтології

М., «Медицина» 1989

185

60

Сімейна медицина

І.С.Вітенко

 

Сімейна медицина

К. «Медицина»

2008

30

61

Медсестринство в сімейній медицині

Т.О.Антропова

Медсестринство в сімейній медицині

К., «Медицина» 2010

5

Т.О.Антропова

Медсестринство в сімейній медицині

К., «Медицина» 2008

15

62

Онкологія

В.І.Дрижак

Онкологія

Т., «Укрмедкнига»

2008

 

15

63

Медсестринство в онкології

Л.М.Ковальчук

Медсестринство в онкології

К., «Медицина» 2013

5

Таблиця

Перелік фахових періодичних видань

КЗОЗ «Богодухівський медичний коледж»

 

  №

 

Назва фахового періодичного  видання

 

Роки                        надходження

 1.  

«Медична газета»

2005-2014

 1.  

«Здоровый образ жизни»

2005-2014

 1.  

«Медикус аминус»

2011

 1.  

«Медицина невідкладних ситуацій»

2005-2008

 1.  

«Журнал сучасного лікаря»

2011

 1.  

«Медична освіта»

2005-2014

 1.  

«Хірургія України»

2011

 1.  

«Медсестринство»

2014

 1.  

«Медицина невідкладних станів»

2005-2008

 1.  

«Бібліотека сімейного лікаря та сімейної медсестри»

2005-2008

 1.  

«Сестринское дело»

2005-2008

 1.  

«Медична сестра»

2005-2008

 1. 6.     Результати випуску, використання та адаптації випускників

Працевлаштування випускників здійснюється на підставі розпорядження Кабінету міністрів  України від 27.08.2010 року №1726 та постанови КМУ від 22.08.1996 №992 «Про підвищення рівня працевлаштування випускників  вищих навчальних закладів», проводить його підрозділ навчального закладу щодо сприяння працевлаштування студентів і випускників, який виконує свою роботу відповідно до Типового положення, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №596/19334 від 18.05.2011 року.

Випускники коледжу спеціальностей, що акредитуються, які підготовлені за держзамовленням, забезпечуються місцями роботи відповідно до отриманої кваліфікації гарантованими місцями роботи на 100%.

Таблиця

Результати випуску, використання і адаптації випускників
КЗОЗ
«Богодухівського медичний коледж» в цілому

п/п

Показник

Роки

2010

рік

2011

рік

2012

рік

2013

рік

2014

рік

1.

Кількість випускників (всього)

 

77

77

89

83

78

2.

Кількість випускників, що отримали диплом з відзнакою

(всього)

13

4

4

6

9

3.

Частка випускників, які склали державний іспит на «відмінно» та «добре» (%):

80,5

80,5

64,0

72,3

77,0

4.

Частка випускників, що навчались за держзамовленням і отримали місця призначення (%)

100

100

100

100

100

5.

Частка випускників, на яких навчальний заклад має дані про їх місце роботи і посаду (%)

100

100

100

100

100

Проходження виробничих та переддипломних практик здійснюється згідно з наказами МОН України № 93 від 08.04.1993 р. «Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України», який зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30 квітня 1993 р. № 35, МОЗ України № 690 від 7.12.2005 р. «Про затвердження Положення про організацію та проведення практики студентів вищих медичних і фармацевтичних навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації».

Виробничу та переддипломну практики студенти проходять на базах лікувально-профілактичних закладів Харківської області. Кожен студент має можливість протягом усієї навчальної практики  за спеціальністю попрацювати на певній посаді, яка відповідає вимогам кваліфікації молодшого спеціаліста  за спеціальністю.

Згідно з навчальними планами, затверджених МОЗ України 2011 року,  виробнича практика студентів зі спеціальності  5.12010102 Сестринська справа проводиться  з 2013/2014 навчального року. Для спеціальності  5.12010101 Лікувальна справа виробнича практика була завжди присутня в навчальних планах. Слід зазначити, що до 2013/2014 навчального року, згідно планів затверджених МОЗ України 2007 року, студенти спеціальності 5.12010102 Сестринська справа  проходили  тільки переддипломну практику.

Результати виробничої та переддипломної практики наведені в таблицях 2.4.1.4, 2.4.1.5

Таблиця

Зведені дані про результати складання виробничої практики студентами  КЗОЗ «Богодухівський  медичний коледж» в цілому

Рік

Кількість

студентів

Результати складання  виробничої практики

Абсолютна

успішність

Якісний

показник

Серед-ній

бал

«5»

«4»

«3»

«2»

 

 

 

Абс.

%

Абс.

Абс.

Абс.

Абс.

%

%

 

2011

87

100

12

53

22

-

100

75

3,9

2012

67

100

18

35

14

-

100

79

4,1

2013

92

100

20

49

23

-

100

66

4,0

2014

109

100

22

70

17

-

100

84,4

3,9

Таблиця

Зведені дані про результати складання переддипломної практики 

студентами КЗОЗ «Богодухівський медичний коледж» в цілому

Рік

Кількість

студентів

Результати складання  переддипломної  практики

Абсолютна

успішність

Якісний

показник

Серед-ній

бал

«5»

«4»

«3»

«2»

 

 

 

Абс.

%

Абс.

Абс.

Абс.

Абс.

%

%

 

2011

77

100

14

49

14

-

100

81,8

4,0

2012

89

100

15

49

25

-

100

71,9

3,9

2013

83

100

17

48

18

-

100

78,3

4,0

2014

78

100

23

33

22

-

100

71,8

4,0

З метою оцінки теоретичної та практичної підготовки студентів проводять державні комплексні кваліфікаційні екзамени.

Результати державних кваліфікаційних екзаменів наведені в таблиці

Таблиця

Зведені дані про результати складання
державних комплексних кваліфікаційних екзаменів

студентами КЗОЗ «Богодухівський медичний коледж» в цілому

Рік

Кількість студентів

Результати складання ДККЕ

Абсолютна успішність (%)

Якісний показник (%)

Середній бал

Отримали дипломи з відзнакою

абс

%

«5»

«4»

«3»

«2»

 

 

 

абс

%

абс.

%

абс.

%

абс.

%

абс.

%

 

 

 

 

 

2010

77

100

18

23,4

44

57,1

15

19,5

-

-

100

80,5

4,0

13

16,9

2011

77

100

19

24,7

43

55,8

15

19,5

-

-

100

80,5

4,1

4

5,2

2012

89

100

18

20,2

39

43,8

32

35,9

-

-

100

64,0

3,8

4

4,5

2013

83

100

20

24,1

40

48,2

23

27,7

-

-

100

72,3

3,9

6

7,2

2014

78

100

21

26,9

39

50,0

18

23,1

-

-

100

78,9

4,0

9

11,5

Фінансовове забезпечення КЗОЗ «Богодухівський медичний коледж»

Кошти вкладень у ремонт гуртожитку та навчального корпусу Богодухівського медичного коледжу в 2011-2014 роках

 

Всього

Бюджет

Контракт

2011

30,0

20,0

10,0

2012

31,0

22,0

9,0

2013

30,0

20,0

10,0

2014

69,0

27,0

42,0

Відповідальність за санітарно-технічний стан будівель та економію енергоресурсів покладено на завідувача господарською частиною коледжу.

Щорічно в коледжі проходить атестація кабінетів та лабораторій, в ході якої визначається рівень оснащення робочих місць студентів і викладачів. Це дає можливість постійно оновлювати і удосконалювати матеріально-технічне та навчально-методичне забезпечення .

За останні роки були замінені столи та стільці практично у всіх аудиторіях та навчальних кабінетах. Для гуртожитку були придбані ліжка, тумбочки, шафи. За 2013-2014 роки було використано на обладнання та придбання меблів в навчальні кабінети та лабораторії близько 39 тис.грн.

Навчальні кабінети і лабораторії в основному забезпечені необхідним медичним обладнанням, фантомами, інструментарієм, предметами догляду. За останні роки в кабінети та лабораторії придбано:

фантомів – 2 шт.,

муляжів – 16 шт.

Фінансово-господарська діяльність КЗОЗ «Богодухівський медичний коледж» здійснюється на підставі кошторису прибутків і видатків. Джерелами фінансування господарської діяльності є державні кошти та кошти, які надходять від фізичних осіб за освітні послуги.

Надходження та витрати фінансових коштів

за останні 4 роки

Показники

2011

2012

2013

2014

Б

К

Б

К

Б

К

Б

К

1

Загальний обсяг надходжень

3096,1

576,3

4198,0

592,3

4324,1

736,3

4075,3

726,3

2

Витрати,

в тому числі на:

3096,1

512,6

4198,0

592,3

4324,1

651,6

4075,3

699,5

 

заробітну плату

1362,0

338,7

1723,3

363,3

1800,0

427,4

1811,3

430,5

нарахування на заробітну плату

494,4

120,6

625,6

164,0

732,2

156,6

659,7

154,1

на господарські витрати

63,2

33,6

59,9

18,5

132,7

15,4

87,7

29,0

на відрядження

5,3

2,9

4,2

3,6

5,0

7,6

6,0

4,6

оплата комунальних послуг, в т. числі:

149,8

16,8

287,0

42,9

230,8

44,6

191,6

10,3

на електроенергію

15,3

0,8

15,9

3,2

18,6

2,9

19,5

3,8

водопостачання та водовідведення

6,5

1,0

5,7

3,2

7,2

-

12,3

0,8

інші енергоносії

128,0

15,0

265,4

36,5

205,0

41,7

159,8

5,7

3

Капітальні видатки

-

-

-

-

-

-

-

71,0

4

Стипендіальний фонд

1021,4

-

1498,0

-

1423,4

-

1319,0

-

ІІІ. Основні проблеми діяльності

КЗОЗ «Богодухівський медичний коледж»

Розбудова національної системи освіти в сучасних умовах з урахуванням кардинальних змін у всіх сферах суспільного життя, історичних викликів ХХІ століття вимагає критичного осмислення  досягнутого і зосередження зусиль та ресурсів на роз’язання найбільш гострих проблем, які стримують розвиток, не дають можливості забезпечити нову якість освіти, адекватну нинішній історичній епосі.

Формування трудового потенціалу є надзвичайно важливим завданням для подальшого розвитку України, від вирішення якого залежить доля вітчизняної економіки, стабільність соціально-політичного життя держави. Ситуація в системі освіти країни потребує неординарних, суттєво нових підходів до професійної підготовки майбутніх медичних спеціалістів.

Концепцією розвитку коледжу, прийнятою на засіданні педагогічної ради, визначено, що головним завданням педагогічних працівників коледжу є задоволення потреб держави у висококваліфікованих молодших медичних спеціалістах для закладів охорони здоров’я.

Ринок праці, що інтенсивно формується, висуває нові вимоги до рівня підготовки молодших медичних працівників, що, в свою чергу, вимагає якісних змін у їх підготовці.

Державі потрібен медичний працівник нового типу — професійно й соціально мобільний, такий, що має глибокі професійні  та правові знання,  здатний до творчості, самовдосконалення, готовий до роботи в умовах динамічних змін, спричинених євроінтеграційними процесами.

Зазначені вище вимоги висувають ряд актуальних проблем. Серед них є:

-                     недостатня відповідність освітніх послуг вимогам суспільства, запитам особистості, потребам ринку праці;

-                     застаріла нормативно-правова база в системі вищої освіти;

-                     необхідність підвищення соціального статусу молодших медичних працівників та педагогічних працівників;

-                     створення сучасної матеріально-технічної бази в системі професійної освіти;

-                     необхідність оновлення змісту, форм, і методів навчання;

-                     впровадження у навчально-виховний процес сучасних інформаційно-комунікаційних технологій;

-                     створення моделі моніторингових досліджень на різних рівнях управління (внутрішньоколеджанський, регіональний, національний);

-                     формування ефективної ситеми національного виховання, розвитку і соціалізації особистості;

-                     забезпечення доступності та безперервності освіти протягом життя.

ІV. Стратегічні напрямки та основні завдання

діяльності КЗОЗ «Богодухівськи медичний коледж»

 1. Забезпечити потреби держави в молодших медичних працівниках у відповідності до вимог ринку праці.
 2. Забезпечити відповідність профілів підготовки фахівців до регіональних потреб системи охорони здоров’я у молодших медичних працівниках.
 3. При викладанні дисциплін додержуватись стандартів вищої медичної освіти, які встановлюють освітні та кваліфікаційні вимоги до атестації якості їх професійної підготовки.
 4. Здійснювати контроль за адаптуванням навчальних планів до галузевих стандартів вищої освіти України.
 5. Створювати умови для друку матеріалів з досвіду роботи викладачів у наукових та методичних виданнях та спонукати до виконання їх наукової роботи і здобуття наукових ступенів.
 6. Забезпечити питому вагу викладачів вищої категорії для викладання лекційних курсів на спеціальностях на рівні 70%.
 7. Скласти списки осіб, зарахованих до кадрового резерву на керівні посади, а також біографічні довідки та аналіз діяльності на займаній посаді.
 8. Ввести в практику взаємозв’язки педагогічного колективу і ЦРЛ, систематично проводити спільні науково-практичні конференції, семінари з участю студентів-старшокурсників.
 9. Організувати участь педагогічних працівників коледжу в конкурсах, виставках навчально-методичного забезпечення, дидактичних засобів за новими технологіями, що проводять Харківський базовий медичний коледж №1 та Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації.
 10. Розширити інформаційний потенціал бібліотеки за рахунок орієнтованого формування фонду, створення власних інформаційних ресурсів.
 11. Оновлення комп’ютерного обладнання та розширення застосування сучасних електронних засобів навчання.
 12. Розробити і запровадити систему заохочень викладачів на рейтинговій основі за основними показниками науково-дослідницької роботи.