Статут


РОЗДІЛ І

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Даний Статут розроблений відповідно до чинного законодавства України і є документом, який регламентує діяльність КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я «БОГОДУХІВСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ» (далі - Коледж), який є правонаступником Богодухівського медичного училища, комунального закладу охорони здоров’я, прийнятого до спільної власності територіальних громад сіл, міст Харківської області згідно із рішенням VІ сесії обласної ради ХХІV скликання від 29 грудня 2002 року та відповідно до розпорядження голови Харківської обласної державної адміністрації від 15 грудня 2005 року № 649 «Про реорганізацію медичних училищ у медичні коледжі».

1.2. Коледж належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Харківської області.

1.3. Коледж входить до сфери управління Харківської обласної ради. Органом, що здійснює управління майном Коледжу, є Харківська обласна рада. Галузеву політику та розвиток Коледжу забезпечує Управління охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації (далі по тексту — Управління охорони здоров’я). Повноваження Управління охорони здоров’я щодо управління діяльністю Коледжу визначаються відповідними рішеннями обласної ради, розпорядженнями голови Харківської обласної державної адміністрації та чинним законодавством України.

1.4. Контроль за забезпеченням Коледжем державних стандартів освіти здійснюють: Міністерство охорони здоров’я України, Міністерство освіти і науки України та Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації.

1.5. Повна назва Коледжу: КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я «БОГОДУХІВСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ».

Скорочена назва: КЗОЗ «Богодухівський медичний коледж».

1.6. Юридична адреса та місцезнаходження Коледжу: Україна, 62103, Харківська область, місто Богодухів, вулиця Центральна, 29.

1.7. Коледж є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахункові рахунки в установах банків та територіальному відділенні Державної казначейської служби України, круглу печатку зі своїм найменуванням, штамп із зазначенням свого повного найменування, бланки та інші необхідні реквізити.

1.8. Коледж має право укладати від свого імені договори, має право на придбання майна, матеріалів, обладнання та інших цінностей, має право приймати будь-які рішення, які не суперечать діючому законодавству України та цьому Статуту, бути позивачем, відповідачем, третьою особою у судах різної юрисдикції.

1.9. Коледж є неприбутковим закладом у галузі охорони здоров’я.

1.10. У своїй діяльності Коледж керується Конституцією та законами України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами та розпорядженнями Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки України, рішеннями Харківської обласної ради, розпорядженнями голови Харківської обласної ради, розпорядженнями голови Харківської обласної державної адміністрації, наказами Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації та Управління охорони здоров’я, іншими нормативно-правовими актами та цим Статутом.

 РОЗДІЛ ІІ

МЕТА ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ КОЛЕДЖУ

 2.1. Основною метою діяльності Коледжу є підготовка згідно із державним замовленням і договірними зобов’язаннями висококваліфікованих фахівців освітньо-професійних рівнів «молодший спеціаліст», «молодший бакалавр» для потреб лікувально-профілактичних установ України, Харківської області, м. Харкова та інших галузей народного господарства, для установ і організацій, заснованих на різних формах власності, забезпечення умов, необхідних для отримання особою вищої освіти відповідного ступеня за обраними спеціальностями та здобуття професійної освіти.

2.2. Головним завданням Коледжу є:

-     провадження на високому рівні освітньої діяльності, яка забезпечує здобуття особами вищої освіти відповідного ступеня за обраними ними спеціальностями;

-     забезпечення виконання місцевого замовлення в межах ліцензійного обсягу та угод на підготовку фахівців з вищою освітою;

-     забезпечення набуття студентами знань в галузі медицини та підготовка їх до професійної діяльності в лікувально-профілактичних установах;

-     вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці і сприяння працевлаштуванню випускників;

-     забезпечення високих етичних норм, атмосфери доброзичливості і взаємної поваги у стосунках між працівниками, викладачами та студентами;

-     запровадження освітніх інновацій, інформаційних технологій на основі комп’ютеризації навчально-виховного процесу;

-     здійснення зовнішніх зв’язків з навчальними закладами інших країн; з іноземними організаціями, які сприяють підвищенню якості освітньої, наукової та виховної діяльності;

-     надання платних освітніх послуг відповідно до чинного законодавства України;

-     профорієнтаційна робота;

-     навчальна, наукова, пошукова та дослідницька робота;

-     робота по підвищенню рівня навчально-методичного і матеріального забезпечення освітньої діяльності та розповсюдження навчально-методичних видань, підготовлених викладачами Коледжу.

-     стимулювання у молоді прагнення до здорового способу життя.

-     здійснення пошукової, творчої, культурно-виховної, спортивної та оздоровчої діяльності;

-     відкриття нових спеціальностей згідно з потребами регіону у відповідності до чинного законодавства України;

-     розповсюдження навчально-методичних видань, підготовлених викладачами Коледжу.

2.3. Відповідно до рішення Державної акредитаційної комісії від 24 липня 2015 року протокол №118 та наказу Міністерства освіти і науки України від 28.07.2015 № 1709л, Коледж визнаний акредитованим за І (першим) рівнем акредитації.

2.4. Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 06.11.2015 «Про особливості запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року №266» Коледж має право готувати фахівців з галузі знань 22 “Охорона здоров’я” за спеціальністю 223 “Медсестринство” зі спеціалізаціями згідно освітніх програм та навчальних планів.

2.5. Коледж має право видавати дипломи про вищу освіту державного зразка.

2.6. Інші спеціальності можуть відкриватися в установленому законодавством України порядку.

 РОЗДІЛ ІІІ

СТРУКТУРА КОЛЕДЖУ

3.1. Структурні підрозділи Коледжу створюються відповідно до чинного законодавства України та головних завдань діяльності Коледжу і функціонують згідно із окремими розробленими положеннями, які затверджуються директором Коледжу.

3.2. Cтруктурними підрозділами Коледжу є:

  • денні відділення;
  • предметні (циклові) комісії;
  • методичний кабінет;
  • бухгалтерська служба;
  • лабораторії;
  • відділ кадрів;
  • бібліотека;
  • адміністративно-господарча частина.

3.2.1. Відділення – структурний підрозділ, що об’єднує навчальні групи з однієї або кількох спеціальностей.

Керівництво відділенням здійснює завідуючий. Завідуючий відділенням призначається на посаду директором Коледжу з числа педагогічних працівників, які мають повну вищу медичну освіту і досвід навчально-методичної роботи.

Завідуючий відділенням забезпечує організацію навчально-виховного процесу, виконання навчальних планів і програм, здійснює контроль за якістю викладання навчальних дисциплін, навчально-методичною діяльністю викладачів і несе повну відповідальність за результати роботи відділення.

3.2.2. Предметна (циклова) комісія – структурний навчально-методичний підрозділ, що проводить навчально-виховну та методичну роботу з однієї або кількох споріднених навчальних дисциплін.

Предметна (циклова) комісія створюється рішенням директора Коледжу за умови, якщо до її складу входить не менше ніж три педагогічних працівники.

Перелік предметних (циклових) комісій, голова та персональний склад затверджується наказом директора Коледжу на один навчальний рік.

3.2.3. Для надання методичної допомоги викладачам і організації обміну досвідом навчально-методичної та виховної роботи діє методичний кабінет.

Основні завдання методичного кабінету:

- надання навчально-методичних консультацій педагогічним працівникам;

- координація колективних форм і методів роботи та самоосвіти по підвищенню педагогічної майстерності і удосконалення фахової підготовки викладачів;

- організація заходів, які спрямовані на розвиток творчого потенціалу педагогів, впровадження досягнень кращих педагогічних досвідів та освітніх технологій.

3.2.4. У відповідності до діючих навчальних планів у Коледжі створені навчальні кабінети і лабораторії.

3.2.5. Закладами культурно-побутового призначення є буфет, гуртожиток, актовий зал.

Для забезпечення студентів, викладачів літературою та періодичними виданнями в Коледжі функціонує бібліотека з читальним залом, яку очолює завідуючий.

3.2.6. Для забезпечення діяльності та виконання зобов’язань Коледж має у своєму складі бухгалтерську службу, відділ кадрів, архів, адміністративно-господарську частину.

3.2.7. Коледж може мати у своєму складі підготовчі відділення, підрозділи перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів, лабораторії, навчально-методичний кабінет, заклади культурно-побутового призначення та інші підрозділи, діяльність яких не заборонена законодавством України.

3.3. Структурні підрозділи підпорядковані безпосередньо директору Коледжу, який призначає керівників підрозділів, визначає напрямки основної діяльності, порядок фінансово-господарської діяльності, структуру управління та умови використання матеріально-технічної бази Коледжу.

 РОЗДІЛ ІV

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЗАСНОВНИКА

 4.1. Харківська обласна рада, як засновник Коледжу, здійснює такі повноваження:

-         затверджує Статут Коледжу та зміни до нього;

-         призначає керівника Коледжу на умовах контракту та звільняє його із займаної посади відповідно до вимог Закону України «Про вищу освіту»;

-         здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Коледжу;

-         приймає рішення щодо припинення діяльності Коледжу шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу чи перетворення) або ліквідації;

-         закріплює за Коледжем на праві оперативного управління необхідне для здійснення статутної діяльності майно;

-         здійснює планові та позапланові перевірки стану та ефективності використання майна Коледжу та виконання керівником умов контракту;

-         здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством України.

 РОЗДІЛ V

ОБСЯГ ЦИВІЛЬНОЇ ПРАВОЗДАТНОСТІ КОЛЕДЖУ

 5.1. Коледж є юридичною особою. Цивільна правоздатність Коледжу виникає з моменту державної реєстрації та припиняється з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань запису про його припинення.

5.2. Коледж має право:

- визначати зміст освіти з урахуванням державних і галузевих стандартів та освітньо-професійних програм, встановлених для вищих навчальних закладів І рівня акредитації;

- визначати форми та засоби проведення навчально-виховного процесу відповідно до ліцензованої освітньої діяльності;

- отримувати за результатами акредитації додаткові права та пільги, передбачені для закладів відповідного рівня;

- розробляти у встановленому порядку навчально-методичну документацію;

- визначати порядок і розміри преміювання та надання матеріальної допомоги працівникам та студентам відповідно до вимог чинного законодавства України;

- надавати платні послуги відповідно до чинного законодавства України;

- отримувати кошти і матеріальні цінності (будинки, споруди, обладнання, транспортні засоби тощо) від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, громадських організацій, громадян і благодійних фондів;

- розвивати власну соціальну базу, мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних закладів;

- готувати фахівців за державним замовленням і замовленням (угодами) галузевих міністерств, підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності, громадських організацій та за договорами з громадянами;

- з дозволу Управління охорони здоров’я, за погодженням Харківської обласної ради здійснювати капітальне будівництво, реконструкцію, капітальний і поточний ремонт основних фондів у порядку, передбаченому чинним законодавством України;

- створювати власні або використовувати за договором інші матеріально-технічні бази для проведення навчально-виробничої практики студентів Коледжу, а також для власної господарської діяльності;

- спрямовувати кошти на будівництво або благоустрій соціально-побутових об’єктів, а також на соціальну підтримку педагогічних та інших категорій працівників Коледжу і осіб, які навчаються в Коледжі;

- користуватися пільгами, встановленими чинним законодавством України для вищих навчальних закладів;

- проводити видавничу діяльність в установленому порядку згідно із чинним законодавством України;

- брати участь у діяльності міжнародних організацій;

- отримувати за результатами акредитацій додаткові права та пільги, передбачені для навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації.

5.3. Коледж зобов’язаний:

- забезпечувати на належному рівні навчальний процес, надання інформаційних послуг, виконання умов державного контракту та інших угод про підготовку фахівців з вищою медичною освітою;

- дотримуватися вимог державних та галузевих стандартів вищої освіти щодо підготовки фахівців відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня;

- створювати належні умови для якісної організації навчально-виховного процесу студентів та високопродуктивної праці співробітників, забезпечувати дотримання законодавства України про працю, правил та норм охорони праці, безпеки праці, соціального страхування, протипожежної безпеки;

- здійснювати матеріально-технічне забезпечення навчально-виховного процесу, наукової та інформаційної діяльності;

- своєчасно сплачувати податки та інші відрахування згідно із чинним   законодавством України;

- дотримуватися договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності та громадянами;

- забезпечувати дотримання екологічних вимог відповідно до чинного  законодавства України;

- здійснювати бухгалтерський оперативний облік та вести статистичну звітність згідно із чинним законодавством України;

- дотримуватися фінансової дисципліни та збереження майна Коледжу;

5.4. Права та обов'язки викладачів, педагогічних працівників, науково-педагогічних працівників та осіб, що навчаються у Коледжі, визначаються відповідно до законодавчих та нормативних актів України з питань вищої освіти.

Педагогічні працівники - особи, які за основним місцем роботи в Коледжі професійно займаються педагогічною діяльністю.

5.4.1. Посади педагогічних працівників можуть займати особи з повною вищою освітою, які пройшли спеціальну педагогічну підготовку.

5.4.2. Основними посадами педагогічних працівників у Коледжі є: викладач, старший викладач, завідуючий відділенням, голова предметної (циклової) комісії, заступник директора, директор.

Педагогічні працівники призначаються на посаду директором Коледжу і кожні п'ять років проходять атестацію. За результатами атестації визначається відповідність працівників займаній посаді, присвоюються категорії, педагогічні звання.

Порядок атестації педагогічних працівників встановлюється Міністерством освіти і науки України.

Позитивне рішення атестаційної комісії може бути підставою для підвищення за посадою, а негативне - підставою для звільнення педагогічного працівника з посади в порядку, встановленому чинним законодавством України.

В окремих випадках, у разі неможливості забезпечення освітнього процесу наявними штатними працівниками, вакантні посади науково-педагогічних працівників можуть заміщуватися за трудовим договором у поточному навчальному році.

5.4.3. Педагогічні працівники та науково-педагогічні працівники Коледжу мають право на:

- захист професійної честі та гідності;

- вільний вибір методів та засобів навчання в межах затверджених навчальних планів;

- проведення наукової роботи у вищих навчальних закладах всіх рівнів акредитації;

- індивідуальну педагогічну діяльність;

- участь у громадському самоврядуванні Коледжу;

- участь в об’єднаннях громадян;

- на внесення конкретних пропозицій щодо удосконалення навчально-виховного процесу і розвитку матеріальної бази Коледжу;

- підвищення кваліфікації, перепідготовку, вільний вибір змісту, програм, форм навчання, навчальних закладів, установ та організацій, що здійснюють підвищення кваліфікації і перепідготовку;

- позачергову атестацію з метою отримання відповідної професійної категорії, педагогічного звання відповідно до чинного законодавства України;

- працювати за сумісництвом, а також на умовах погодинної оплати у своєму та інших навчальних закладах.

За досягнення високих результатів у праці педагогічні працівники Коледжу у встановленому порядку мають право на такі види заохочення:

-     представленням до державних нагород;

-     присвоєнням почесних звань;

-     відзначенням державними преміями, грамотами, нагородами;

-     іншими видами матеріального і соціального заохочення.

5.4.4. Педагогічні працівники та науково-педагогічні працівники Коледжу зобов’язані:

-     постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність;

-     забезпечувати високий науково-теоретичний і методичний рівень викладання дисциплін у повному обсязі освітньої програми відповідної спеціальності;

-     дотримуватися норм педагогічної етики, моралі, поважати гідність осіб, які навчаються в Коледжі, прищеплювати їм любов до України, виховувати їх у дусі українського патріотизму і поваги до Конституції України;

-     дотримуватися Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, цього Статуту та Правил внутрішнього розпорядку Коледжу;

-     дотримуватися вимог законів України щодо освітньої діяльності, вимог Правил внутрішнього трудового розпорядку Коледжу;

-     забезпечувати умови для засвоєння студентами навчальних програм на рівні обов’язкових вимог щодо змісту, рівня та обсягу освіти, сприяти розвиткові здібностей студентів;

-     особистим прикладом утверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, працелюбства, поміркованості, інших доброчинностей;

-     виховувати у студентів повагу до батьків, жінок, народних традицій, історичних і культурних цінностей України, її державного і соціального устрою;

-     готувати студентів до свідомого життя в дусі взаєморозуміння і гуманістичних принципів;

-     захищати студентів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

-     формувати у студентів потребу в здоровому способі життя.

5.4.5. Робочий час педагогічного працівника та науково-педагогічного працівника визначається директором Коледжу відповідно до законодавства України про працю.

Графік робочого часу викладача визначається розкладом навчальних занять і розкладом (графіком) методичних, виховних, контрольних заходів та іншими видами робіт, передбачених індивідуальним планом викладача. Викладач зобов'язаний дотримуватися встановленого йому графіка робочого часу, що не суперечить чинному законодавству України.

Час виконання навчальних, методичних, організаційних та інших обов'язків у поточному навчальному році не повинен перевищувати річний робочий час.

Види навчальних занять, що входять до навчального навантаження педагогічного працівника, відповідно до його посади встановлюються Коледжем в індивідуальному плані працівника.

Залучення викладача до роботи, не обумовленої трудовим договором, може здійснюватися лише за його згодою або у випадках, передбачених чинним законодавством України.

Відволікання викладачів від виконання професійних обов'язків не допускається за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.

5.4.6. За рішенням вищого колегіального органу самоврядування Коледжу, педагогічним працівникам та особам, що навчаються, можуть бути надані додаткові права та обов’язки згідно із чинним законодавством України та колективного договору.

5.4.7. Педагогічні працівники Коледжу підвищують кваліфікацію та проходять стажування у відповідних наукових установах, як в Україні, та за її межами, не рідше ніж один раз на п’ять років із збереженням середньомісячної заробітної плати.

5.5. Особами, які навчаються в Коледжі, є студенти.

Студент - особа, яка у встановленому порядку зарахована до Коледжу і навчається за денною формою навчання з метою здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший спеціаліст” та “молодший бакалавр”.

5.5.1. Прийом громадян на навчання до Коледжу здійснюється на конкурсній основі відповідно до їх здібностей. Умови конкурсу мають забезпечувати дотримання прав громадян в галузі освіти.

Поза конкурсом, а також за цільовими направленнями до Коледжу зараховуються особи у випадках і порядку, передбаченому нормативно-правовими актами України.

Прийом на навчання до Коледжу для підготовки фахівців усіх освітньо-кваліфікаційних рівнів проводиться відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів.

Правила прийому на навчання до Коледжу затверджуються директором Коледжу.

Зарахованим особам видаються студентські квитки та залікові книжки встановлених зразків.

5.5.2. Студенти Коледжу мають право на:

- вибір форми навчання;

- безпечні і нешкідливі умови навчання, побуту та праці;

- трудову діяльність у позанавчальний час;

- надання пропозицій щодо умов і розмірів оплати за навчання;

- обрання навчальних дисциплін за спеціальністю в межах, передбачених освітньо-професійною програмою підготовки та робочим навчальним планом;

- на користування навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою базою Коледжу;

- на участь у науково-дослідницьких роботах, конференціях, виставках, конкурсах, представлення своїх робіт для публікацій;

- на академічну відпустку за станом здоров’я, за сімейними обставинами тощо;

- складання екзаменів та заліків достроково при виконанні всіх вимог, передбачених навчальними програмами;

- участь у діяльності органів громадського самоврядування Коледжу та відділень, педагогічної ради Коледжу, органів студентського самоврядування;

- участь у формуванні індивідуального навчального плану;

- моральне та матеріальне заохочення за успіхи в навчанні та активну участь у науково-дослідній роботі;

- канікулярну відпустку тривалістю не менше ніж вісім календарних тижнів;

- на пільговий проїзд у транспорті, а також на забезпечення гуртожитком у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

- на захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства;

- на безкоштовне користування бібліотекою, інформаційними фондами, послугами навчальних, методичних і медичних підрозділів Коледжу;

- обирати і бути обраним до колегіального органу самоврядування;

- на отримання грошової допомоги з фондів Коледжу;

- на поновлення і переведення до іншого вищого навчального закладу згідно із чинним законодавством України;

- на отримання стипендій, призначених юридичними та фізичними особами, які направили їх на навчання, а також стипендій відповідно до порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

5.5.3. Студенти Коледжу зобов’язані:

- дотримуватися законів України, Статуту і Правил внутрішнього розпорядку Коледжу;

- систематично і глибоко оволодівати знаннями, практичними навичками;

- підвищувати культурний рівень та професійну майстерність;

- виконувати графік навчального процесу та вимоги навчального плану;

- вчасно інформувати адміністрацію про неможливість відвідування занять з поважних причин, складання (перескладання) іспитів і заліків.

5.5.4. Випускники Коледжу, які навчалися за державним замовленням і яким присвоєно кваліфікацію фахівця з вищою освітою певного освітньо-кваліфікаційного рівня, працевлаштовуються на підставі направлення на роботу відповідно до угоди, укладеної між замовником, керівником Коледжу та випускником.

5.6. Відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення студентів Коледжу здійснюється відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15.07.1996 №245.

 РОЗДІЛ VІ

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

6.1. Організація навчально-виховного процесу в Коледжі здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

6.2. Учасниками навчально-виховного процесу у Коледжі є:

- педагогічні працівники;

- студенти;

- працівники Коледжу (категорійні спеціалісти, лаборанти, завідуючі лабораторіями, методисти та інші).

6.3. Керівництво Коледжу забезпечує учасникам навчально-виховного процесу:

-     належні умови праці, побуту, відпочинку, медичного обслуговування;

-     правовий, соціальний, професійний захист;

-     встановлення посадових окладів та надбавок відповідно до чинного законодавства України.

6.4. Навчання в Коледжі здійснюється за денною формою.

6.5. Зміст освіти визначається освітньо-професійною програмою підготовки спеціалістів, навчальними програмами дисциплін, іншими нормативними актами органів державного управління освітою. Освітньо-професійна програма підготовки визначає нормативний строк та нормативну частину змісту навчання за певним напрямом та спеціальністю відповідно освітньо-кваліфікаційного рівня, встановлює вимоги до змісту, обсягу та рівня освіти і професійної підготовки фахівців. Освітньо-професійні програми підготовки затверджуються Міністерством освіти і науки України.

6.6. Основними нормативними документами, які визначають організацію навчального процесу в Коледжі, є навчальні плани та програми навчальних дисциплін.

Навчальні плани визначають графік навчального процесу, перелік, послідовність та час вивчення навчальних дисциплін, форми навчальних занять та змін їх проведення, а також форми проведення підсумкового контролю.

Програми навчальних дисциплін визначають їх інформаційний обсяг, рівень сформованості вмінь та знань, перелік рекомендованих підручників, інших методичних та дидактичних матеріалів, категорії успішності навчання та засоби діагностики успішності навчання.

Навчальний план та програми навчальних дисциплін розробляються Коледжем відповідно до освітньо-професійних програм підготовки і затверджуються директором Коледжу.

Варіативні навчальні дисципліни визначаються Коледжем.

Для конкретизації планування навчального процесу на кожний навчальний рік складається робочий навчальний план.

Для кожної навчальної дисципліни, яка входить до освітньо-професійної підготовки, на підставі навчальної програми та навчального плану викладача Коледжем складається робоча програма дисципліни, яка є нормативним документом Коледжу.

6.7. Форми організації навчального процесу: навчальні заняття, самостійна робота студентів, практична підготовка, контрольні заходи, виконання індивідуальних завдань.

Основними видами навчальних занять у Коледжі є: лекція, практичне, семінарське, лабораторне, індивідуальне заняття, консультація.

Коледжем можуть бути встановлені інші види навчальних занять.

Самостійна робота студента регламентується робочим навчальним планом і становить від однієї третини до двох третин загального обсягу навчального часу студента, відведеного для вивчення конкретної дисципліни.

Практична підготовка студентів Коледжу є обов’язковим компонентом освітньо-професійної програми для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня і має на меті набуття студентом професійних навичок та вмінь. Практична підготовка проводиться в умовах професійної діяльності під організаційно-методичним керівництвом викладача Коледжу та медичного працівника -  спеціаліста з даного фаху. Програма практичної підготовки та терміни її проведення визначаються навчальним планом і програмою практики.

6.8. Контрольними заходами оцінюється засвоєння студентами навчального матеріалу.

Контрольні заходи включають:

-     поточний контроль, який здійснюється під час проведення практичних, лабораторних та семінарських занять і має на меті перевірку рівня підготовки студента до виконання конкретної роботи;  

-     підсумковий контроль, який проводиться з метою оцінки результатів навчання на певному освітньому, освітньо-кваліфікаційному рівні або на окремих його завершальних етапах. Підсумковий контроль включає семестровий контроль (екзамен, диференційований залік або залік з конкретної навчальної дисципліни) та державну атестацію студента.

Екзамени складаються студентами в період екзаменаційних сесій, передбачених навчальним планом, і проводяться згідно із розкладом, який доводиться до викладачів і студентів не пізніше, як за місяць до початку сесії.

6.9. Студент вважається допущеним до семестрового контролю з конкретної навчальної дисципліни (екзамену, диференційованого заліку або  заліку), якщо він виконав всі види робіт, передбачених навчальним планом з цієї навчальної дисципліни.

Результати складання екзаменів і диференційованих заліків оцінюються: "відмінно", "добре", "задовільно", "незадовільно", а заліків – "зараховано", "не зараховано" і вносяться в екзаменаційну відомість і залікову книжку студента.

Студенти, які одержали під час сесії більше двох незадовільних оцінок, відраховуються з Коледжу.

Студентам дозволяється ліквідувати академічну заборгованість до початку наступного навчального семестру. Повторне складання екзаменів допускається не більше двох разів з кожної дисципліни: один раз викладачеві, другий – комісії, яка створюється завідуючим відділення.

Студенти, які не з’явились на екзамен без поважних причин, вважаються такими, що одержали незадовільну оцінку.

6.10. Державна підсумкова атестація студентів, що навчаються на основі базової загальної освіти, здійснюється відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію студентів з предметів загальноосвітньої підготовки у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації, які здійснюють підготовку кадрів на основі базової загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07.07.2010 № 675.

6.11. Державна атестація студента з метою отримання вищої освіти здійснюється державною екзаменаційною комісією після завершення навчання з метою встановлення фактичної відповідності рівня освітньої підготовки вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики.

Порядок формування і робота державної екзаменаційної комісії здійснюється згідно з законодавством України.

Голова державної екзаменаційної комісії з державної атестації студентів щорічно затверджується Управлінням охорони здоров’я за поданням директора Коледжу.

До складу державної екзаменаційної комісії Коледжу входять: директор або його заступники, завідуючий відділенням, голови предметних (циклових) комісій, якщо вони є фахівцями з цієї спеціальності, викладачі, які формують профіль підготовки фахівців, викладач з охорони праці, провідні спеціалісти лікувально-профілактичних закладів.

Персональний склад членів державної екзаменаційної комісії і екзаменаторів затверджується директором Коледжу не пізніше як за місяць до початку роботи державної комісії.

Розклад роботи державної екзаменаційної комісії, узгоджений з головою комісії, затверджується директором Коледжу на підставі подання заступника директора з навчальної роботи і доводиться до загального відома студентів, викладачів та голови комісії не пізніше як за місяць до початку складання державних екзаменів. До складання державних екзаменів допускаються студенти, які виконали всі вимоги навчального плану.

Результати складання державних екзаменів визначаються оцінками «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно».

6.12. Студенту, який склав державний екзамен відповідно до вимог освітньо-професійної програми підготовки, рішенням державної комісії присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень певної спеціальності і видається диплом державного зразка.

6.13. Студенту, який отримав підсумкові оцінки "відмінно" не менше ніж з 75 відсотків усіх навчальних дисциплін та індивідуальних завдань, передбачених навчальним планом, а з інших навчальних дисциплін та індивідуальних завдань – оцінки "добре", склав державні екзамени з оцінкою "відмінно", а також виявив себе у творчій роботі, що підтверджується рекомендацією предметної (циклової) комісії, видається диплом з відзнакою.

6.14. Студент, який не склав державного екзамену, допускається до повторного складання державних екзаменів протягом трьох років після закінчення Коледжу.

6.15. Систему стандартів вищої освіти в Коледжі складають :

а) державний стандарт вищої освіти;

б) галузеві стандарти вищої освіти;

в) стандарти вищої освіти Коледжу, які мають складові:

-   перелік спеціалізації за спеціальностями;

-   варіативні частини освітньо-кваліфікаційних характеристик випускників;

-   варіативні частини освітньо-професійних програм підготовки;

-   варіативні частини засобів діагностики якості вищої освіти;

-   навчальні плани;

-   програми навчальних дисциплін.

6.16. Навчально-методичне забезпечення в Коледжі включає:

-     робочі програми навчальних дисциплін;

-     підручники і навчальні посібники;

-     інструктивно-методичні матеріали та завдання до семінарських, практичних і лабораторних занять, самостійної позааудиторної роботи студентів; 

-     контрольні роботи з навчальних дисциплін для перевірки рівня засвоєння навчального матеріалу.

 РОЗДІЛ VІІ

УПРАВЛІННЯ КОЛЕДЖЕМ, ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ 

ДИРЕКТОРА КОЛЕДЖУ

 7.1. Управління Коледжем здійснюється на основі принципів:

-     автономії та самоврядування;

-     розмежування прав, повноважень та відповідальності засновника, уповноважених органів управління, керівництва Коледжу та його структурних підрозділів;

-     поєднання колегіальних та єдиноначальних засад;

-     незалежності від політичних партій, громадських та релігійних організацій.

7.2. Автономія та самоврядування в Коледжі реалізуються відповідно до чинного законодавства України і передбачають право на:

- самостійно визначати форми навчання, форми та види організації навчального процесу;

- приймати на роботу педагогічних та інших працівників;

- надавати додаткові платні освітні послуги відповідно до законодавства України;

- здійснювати видавничу діяльність, розвивати власну поліграфічну базу;

- на підставі спільних договорів провадити спільну діяльність з іншими вищими навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями;

- брати участь у роботі міжнародних організацій;

- звертатися з ініціативою до органів управління вищою освітою про внесення змін до чинних або розроблення нових нормативно-правових актів у галузі вищої освіти, а також брати участь у роботі над проектами щодо їх удосконалення;

- проведення в установленому Міністерством освіти і науки України порядку педагогічних експериментів;

- відрядження викладачів і інших працівників Коледжу на факультети підвищення кваліфікації, міжвідомчі семінари, семінари, організовані Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я України, на відрядження адміністративних працівників, викладачів, працівників Коледжу;

- запроваджувати власну символіку та атрибутику;

- користуватися земельними ділянками в порядку, встановленому Земельним кодексом України.

7.3. Безпосереднє управління діяльністю Коледжу здійснює його керівник - директор.

Директор Коледжу призначається на посаду на умовах контракту та звільняється з посади рішеннями Харківської обласної ради у встановленому порядку відповідно до чинного законодавства України.

Кандидат на посаду директора Коледжу повинен вільно володіти державною мовою, мати вчене звання та науковий ступінь і стаж роботи на посадах науково-педагогічних працівників не менш як 10 років. Кандидат на посаду керівника Коледжу має бути громадянином України.

7.4. Призначення та звільнення заступників директора, керівників структурних підрозділів, їх заступників та інших працівників здійснюється за наказом директора Коледжу на умовах, передбачених трудовим законодавством України та Статутом Коледжу.

7.5. Директор Коледжу в межах наданих йому повноважень:

- вирішує питання діяльності Коледжу, затверджує його структуру і штатний розпис;

- видає накази і розпорядження, обов’язкові для виконання всіма працівниками і структурними підрозділами Коледжу;

- представляє Коледж у державних та інших органах, відповідає за результати його діяльності перед Міністерством освіти і науки України, Міністерством охорони здоров’я України, Харківською обласною радою або уповноваженим органом, Управлінням охорони здоров’я;

- є користувачем майна Коледжу та розпорядником його коштів;

- виконує кошторис, укладає договори, дає доручення, відкриває рахунки в установах банків та територіальному відділенні Державної казначейської служби України;

- приймає на роботу та звільняє з роботи працівників, робить ротацію кадрів;

- забезпечує охорону праці, дотримання законності та порядку;

- визначає функціональні обов’язки працівників, затверджує Правила внутрішнього розпорядку Коледжу, Положення про структурні підрозділи Коледжу;

- формує контингент студентів Коледжу за погодженням з органами студентського самоврядування відповідно до чинного законодавства України;

- контролює виконання навчальних планів і програм;

- контролює дотримання всіма підрозділами штатно-фінансової дисципліни;

- забезпечує дотримання службової та державної таємниці;

- здійснює контроль за якістю роботи викладачів, організацією навчально-виховної та культурно-масової роботи, станом фізичного виховання і здоров’я, організовує побутове обслуговування учасників навчально-виховного процесу та інших працівників коледжу;

- розробляє і разом з профспілковим комітетом подає на ухвалення загальних зборів трудового колективу коледжу Правила внутрішнього  розпорядку та Колективний договір і після ухвалення підписує їх;

- забезпечує ведення діловодства та архівної справи відповідно до чинного законодавства України;

- відповідає за провадження освітньої діяльності в Коледжі, за результати фінансово-економічної діяльності, стан і збереження будівель та іншого майна коледжу;

- створює робочі та дорадчі органи, а також визначає їх повноваження;

- щорічно звітує перед Міністерством охорони здоров’я України, Управлінням охорони здоров’я, Харківською обласною радою та вищим колегіальним органом громадського самоврядування Коледжу;

- здійснює інші повноваження не заборонені чинним законодавством України.

         7.6. Директор Коледжу відповідно до Статуту може делегувати частину своїх повноважень своїм заступникам та керівникам структурних підрозділів.

         7.7. У Коледжі для вирішення основних питань діяльності діє педагогічна рада, методична рада, робочі і дорадчі органи.

- робочі органи – адміністративна рада, приймальна комісія, державна кваліфікаційна комісія;

- дорадчі органи – педагогічна рада, методична рада.

Положення про робочі та дорадчі органи і їх функції затверджуються наказом директора Коледжу.

7.7.1. Адміністративна рада створюється і працює у відповідності до Статуту Коледжу та Закону України «Про вищу освіту».

Головне завдання адміністративної ради полягає в координації адміністративних заходів, виробленні єдиних умов та вимог в організаційній роботі Коледжу, контролі за діяльністю адміністративних підрозділів Коледжу.

До складу адміністративної ради за посадами входять: усі заступники директора, завідувачі відділень, головний бухгалтер, начальник відділу кадрів, завідуючий бібліотекою, методисти.

Головою адміністративної ради є директор Коледжу. При його відсутності головує на засіданні адміністративної ради перший заступник директора з навчальної роботи.

Основні функції Адміністративної ради:

-     координація адміністративної роботи в Коледжі;

-     розробка головних напрямів удосконалення роботи з управління Коледжем, удосконалення структури управління, планів розвитку Коледжу в цілому і окремих його підрозділів зокрема;

-     заслуховування звітів керівників підрозділів про виконання ними посадових обов’язків, Правил внутрішнього трудового розпорядку Коледжу, заходів щодо використання та забезпечення матеріальних та грошових коштів, доручень адміністративної ради;

-     на розгляд адміністративної ради можуть виноситись питання витрачання позабюджетних коштів, формування штатного розкладу, попередній розгляд питань скорочення штатів, придбання обладнання та інше;

-     адміністративна рада може розглядати питання попереднього аналізу положень, правил та інших внутрішніх нормативних актів, які директор вважає за доцільне ввести в Коледжі і попередньо погодити їх з радою;

-     розгляд інших питань діяльності Коледжу.

Засідання адміністративної ради проводяться у міру необхідності, але не менше одного разу на два місяці.

Засідання адміністративної ради є правомірним, якщо на ньому присутні не менше двох третин фактичного складу адміністративної ради. Член адміністративної ради може бути відсутнім на його засіданні тільки в таких випадках: проведення в час засідання адміністративної ради занять за розкладом, хвороба (підтверджується лікарняним листом), відрядження, в інших випадках з дозволу директора чи першого заступника директора Коледжу (у випадках відсутності директора). В усіх перелічених випадках член адміністративної ради повинен особисто чи по телефону довести до відома директора про можливість своєї відсутності на засіданні адміністративної ради. Члени адміністративної ради зобов’язані реєструватися.

Рішення ради приймаються простою більшістю голосів від кількості присутніх членів адміністративної ради.

Рішення адміністративної ради оформляються в формі протокольних доручень, які є обов’язковими для адміністрації та працівників Коледжу, які вказані в дорученні.

Усе діловодство адміністративної Ради, її технічну підготовку, повідомлення та реєстрацію членів адміністративної ради веде позаштатний секретар ради. Секретар веде й оформляє протоколи засідань адміністративної ради. На секретаря адміністративної ради покладається відповідальність здійснювати контроль за виконанням доручень Ради, направлення повідомлень посадовим особам та викладачам про доручення адміністративної ради, які вони повинні виконати.

Рішення адміністративної ради набирають силу після їх прийняття. Якщо адміністративна рада прийняла рішення про видання директором наказу чи розпорядження з відповідного питання, воно є обов’язковим для виконання.

Якщо директор Коледжу не згоден з рішенням адміністративної ради, він може винести спірне питання на повторний розгляд адміністративної ради. Якщо адміністративна рада повторно двома третинами голосів від її загальної чисельності прийме рішення, воно є обов’язковим для виконання адміністрацією Коледжу.

Адміністративна рада не може приймати остаточне рішення з питань, які Статутом Коледжу та чинним законодавством України віднесені до виключної компетенції директора Коледжу. Рішення та доручення з таких питань можуть носити характер рекомендації.

Адміністративна рада не може приймати доручення, які погіршують умови роботи працівників Коледжу, або порушують їхні права та суперечать чинному законодавству України.

7.7.2. Функції приймальної комісії визначаються Положенням про приймальну комісію Коледжу, затвердженим директором Коледжу.

Директор Коледжу є головою приймальної комісії і наказом затверджує її склад, до якого входять заступник директора з навчальної роботи (заступник голови комісії), відповідальний секретар та його заступник і члени приймальної комісії.

Основні функції приймальної комісії:

- розробляє згідно із Умовами прийому до вищих навчальних закладів України правила прийому до Коледжу, в яких до початку прийому документів визначає і вносить до правил прийому поточного року:

- дисципліни, іспити з яких є профілюючими;

- порядок зарахування до складу студентів Коледжу;

- кількість та форми проведення вступних випробувань;

- терміни проведення зарахування на навчання тощо;

- координує діяльність усіх підрозділів Коледжу, що займаються профорієнтацією молоді;

- організує прийом документів, приймає рішення про допуск абітурієнтів до вступних випробувань, звільнення від вступних іспитів (згідно із правилами прийому до Коледжу), визначає умови зарахування їх до складу студентів;

- здійснює контроль за роботою екзаменаційних комісій, розглядає апеляції;

- розглядає результати вступних випробувань, приймає рішення про зарахування до складу студентів з урахуванням джерел фінансування.

7.7.3. Функціями педагогічної ради є розгляд та обговорення заходів по виконанню Коледжем наказів, положень та інструктивних листів Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України.

До складу педагогічної ради входять заступники, завідувачі відділень, завідуючий бібліотеки, голови предметних (циклових) комісій, методист, завідуючий практики, педагогічні працівники, головний бухгалтер. Головою педагогічної ради є директор, у разі його відсутності – заступник директора. Засідання педагогічної ради проводяться раз у два місяці.

Засідання педагогічної ради проводяться згідно з планом роботи. Рішення педагогічної ради є правомірними, якщо на засіданні ради присутні не менше 2/3 її членів.

У своїй роботі педагогічна рада керується Положенням про педагогічну раду, затвердженим директором Коледжу.

Функціями педагогічної ради Коледжу є розгляд та обговорення:

- заходів з виконання нормативно-правових актів, інструктивних листів Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України та Управління охорони здоров’я;

- питань розвитку Коледжу;

- плану розвитку і зміцнення матеріально-технічної бази;

- аналізу роботи кабінетів та лабораторій;

- досвіду роботи відділень, циклових (предметних) комісій, кращих викладачів;

- стану і підсумків навчально-виховної та методичної роботи;

- стану дисципліни та успішності студентів, підсумків семестрових та перевідних екзаменів, державних екзаменів;

- аналізу показників навчально-виховної роботи;

- дотримання Правил внутрішнього трудового розпорядку;

- стану практичного навчання студентів;

- забезпечення фізичної підготовки і здійснення заходів щодо зміцнення здоров’я студентів;

- результатів чергової і позачергової атестації педагогічних працівників.

З обговорених питань педагогічна рада приймає рішення. Рішення вводяться в дію наказом директора.

        7.7.4. Методична рада створюється з метою координації та систематизації роботи циклових (предметних) комісій. Головою є заступник директора з навчальної роботи. Персональний склад методичної ради затверджується наказом директора.

        Функціями методичної ради Коледжу є обговорення і підготовка рекомендацій з питань навчально-виховної, методичної роботи, видання рекомендацій щодо втілення в навчальний процес нових ефективних форм і методів роботи, узагальнення та розповсюдження передового досвіду викладачів.

        7.7.5. Функції державної кваліфікаційної комісії визначаються рекомендаціями про порядок створення, організацію і роботу державної екзаменаційної (кваліфікаційної) комісії у вищих навчальних закладах України.

        7.8. Положення про робочі та дорадчі органи затверджуються наказом директора Коледжу.

        7.9. Склад адміністративної, методичної ради затверджується директором Коледжу терміном на один навчальний рік.

        7.10. Склад приймальної та державної екзаменаційної комісій затверджується директором Коледжу у відповідності до вимог Положень про їх діяльність.

        7.11. Стипендіальна комісія є колегіальним органом, який у своїй роботі керується законами та іншими нормативно-правовими актами, що визначають права і обов’язки студентів, Статутом Коледжу та Положенням про призначення стипендій.

        7.12. До складу стипендіальної комісії Коледжу входять: голова комісії - директор; члени комісії - заступники з навчальної та виховної роботи, головний бухгалтер, завідувач відділеннями, голова профспілкової організації, голова студентської ради, куратори та старости груп.

        7.13. Стипендіальна комісія розглядає питання призначення стипендії студентам Коледжу за результатами сесії, надання матеріальної допомоги і преміювання студентів. Рішення стипендіальної комісії реалізуються наказами директора Коледжу.

 РОЗДІЛ VІІІ

ОРГАНИ ГРОМАДСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

8.1. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування Коледжу є загальні збори трудового колективу, включаючи виборних представників з числа осіб, які навчаються у Коледжі.

У вищому колегіальному органі громадського самоврядування Коледжу повинні бути представлені всі категорії працівників Коледжу та представники з числа осіб, які навчаються у Коледжі. При цьому не менш як 75 відсотків загальної чисельності делегатів (членів) виборного органу повинні становити педагогічні працівники Коледжу, які працюють у цьому Коледжі на постійній основі, і не менш як 10 відсотків - виборні представники з числа осіб, які навчаються у Коледжі.

8.2. Загальні збори скликаються не рідше ніж один раз на рік. Загальні збори трудового колективу правомірні, якщо в її роботі бере участь не менше 2/3 делегатів від загальної кількості. Рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх делегатів відкритим голосуванням. На загальних зборах обирається президія в складі голови та секретаря.

Право скликати загальні збори трудового колективу мають: директор Коледжу, адміністрація, делегати загальних зборів трудового колективу, якщо за це висловились не менш третини їх загальної чисельності.

Рішення загальних зборів трудового колективу повинні бути доведені до учасників навчально-виховного процесу уповноваженою на це особою.

8.3. Загальні збори трудового колективу Коледжу:

-     розглядають та ухвалюють Статут Коледжу, а також зміни до нього;

-     обирають претендентів на посаду директора Коледжу і подають обласній раді свої пропозиції;

-     вносять подання обласній раді про дострокове звільнення директора Коледжу;

-     щорічно заслуховують звіт директора Коледжу та оцінюють його діяльність;

-     обирають виборних представників до складу конкурсної комісії під час обрання директора Коледжу;

-     обирають комісію із трудових спорів відповідно до Кодексу законів про працю України;

-     розглядають та ухвалюють Правила внутрішнього трудового розпорядку Коледжу;

-     ухвалюють Положення про органи студентського самоврядування;

-     розглядають інші питання діяльності Коледжу не заборонені  чинним законодавством України.

8.4. У Коледжі може створюватися профспілкова організація, яка представляє інтереси своїх членів та захищає їх трудові, соціально-економічні права та інтереси. Діяльність профспілкової організації регламентується  чинним законодавством України.

8.5. Між адміністрацією і трудовим колективом (уповноваженим ним органом) укладається Колективний договір, який не повинен суперечити чинному законодавству України.

8.6. Колективним договором регулюються виробничі, трудові і економічні відносини трудового колективу з адміністрацією Коледжу, питання охорони праці та соціального розвитку.

8.7. Сторони, які уклали Колективний договір, не менше двох разів на рік звітують про його виконання на загальних зборах трудового колективу.

8.8. Розбіжності, які виникають при укладанні або виконанні Колективного договору, вирішуються в порядку, встановленому законодавчими актами України.

8.9. У Коледжі створюються і діють органи студентського самоврядування у формі студентської ради, старостатів відділень, ради гуртожитку.

Рішення органів студентського самоврядування мають дорадчий характер.

8.10. У студентському самоврядуванні беруть участь студенти. Усі студенти мають рівне право на участь у студентському самоврядуванні.

8.11. Вищим органом студентського самоврядування є конференція студентів Коледжу, на якій:

- ухвалюють Положення про студентське самоврядування;

- обирають виконавчі органи студентського самоврядування та заслуховують їх звіти;

-  визначають структуру, повноваження та порядок обрання виконавчих органів студентського самоврядування.

Делегати конференції з правом вирішального голосу обираються від академічних груп загальними зборами груп.

Встановлюється така кількість делегатів: від кожної академічної групи – п’ять делегатів. Повноваження делегатів встановлюються строком на два роки.

Конференція правомірна, якщо в її роботі бере участь не менше 2/3 делегатів від загальної кількості. Рішення приймаються простою більшістю голосів відкритим голосуванням.

Право скликати конференцію мають: директор Коледжу, адміністрація, делегати конференції, якщо за це висловились не менше третини їх загальної чисельності.

Рішення конференції повинні бути доведені до студентів уповноваженою на це конференцією особою.

8.12. Вищий органи студентського самоврядування:

-     приймають акти, що регламентують їхню організацію та діяльність;

-     проводять організаційні, наукові, культурно-масові, спортивні, оздоровчі та інші заходи;

-     сприяють працевлаштуванню осіб, які навчаються у Коледжі;

-     користуються коштами та майном Коледжу;

-     організовують співробітництво зі студентами в інших вищих навчальних закладах і молодіжних організаціях;

-     виконують інші функції.

        За погодженням з вищим органом студентського самоврядування у Коледжі приймається рішення про:

-     відрахування студентів та їх поновлення на навчання;

-     переведення студентів за державним замовленням, на навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб;

-     переведення студентів за контрактом за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб, на навчання за державним замовленням;

-     поселення студентів в гуртожиток і виселення з гуртожитку;

-     затвердження рішень з питань гуртожитків для проживання студентів.

        8.13. Фінансовою основою студентського самоврядування є кошти, визначені педагогічною радою Коледжу в розмірі не менше 0,5 відсотка коштів спеціального фонду Коледжу.

        8.14. Кошти органів студентського самоврядування спрямовуються на виконання їх завдань і повноважень.

        8.15. Директор Коледжу має всебічно сприяти створенню належних умов для діяльності органів студентського самоврядування (надання приміщення, меблів, оргтехніки, забезпечення телефонним зв'язком, постійним доступом до мережі Інтернет, відведення місць для встановлення інформаційних стендів тощо).

  РОЗДІЛ ІХ

МАЙНО ТА КОШТИ КОЛЕДЖУ

9.1. Матеріально-технічна база Коледжу включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, інші матеріальні цінності, які знаходяться на праві оперативного управління, вартість яких відображено у самостійному балансі Коледжу.

9.2. Майно Коледжу знаходиться у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Харківської області і належить йому на праві оперативного управління.

9.3. Коледж на праві оперативного управління користується зазначеним майном відповідно до законодавства України.

9.4. Коледж з дозволу обласної ради має право: списувати, передавати з балансу на баланс в межах спільної власності майно Коледжу та здавати в оренду вільні площі відповідно до вимог чинного законодавства України та порядку, встановленому обласною радою.

9.5. Джерелами формування майна та коштів Коледжу є:

-     кошти обласного бюджету;

-     благодійні надходження від юридичних і фізичних осіб;

-     власні надходження Коледжу, які надійшли як плата за послуги, що надаються в порядку, встановленому чинним законодавством України;

-     інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

9.6. Фінансування Коледжу здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету.

9.7. Основним плановим документом, який надає повноваження Коледжу щодо отримання доходів і здійснення видатків, визначає обсяг і спрямування коштів для виконання Коледжем своїх функцій та досягнення цілей, визначених на рік відповідно до бюджетних призначень, є кошторис доходів і видатків Коледжу.

9.8. Порядок складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до виконання кошторису доходів і видатків визначений законодавством України.

9.9. Коледж забезпечує своєчасну сплату податків та інших відрахувань згідно з законодавством України.

9.10. Оплата праці в Коледжі проводиться відповідно до чинного законодавства України.

9.11. Форми і системи оплати праці, умови і показники преміювання працівників Коледжу, порядок встановлення надбавок і доплат працівників, а також порядок встановлення і скасування підвищених посадових окладів визначається окремим Положенням, яке затверджує директор Коледжу за погодженням з профспілковим комітетом.

9.12. Адміністрація Коледжу при сприянні профспілкового комітету розробляє і впроваджує заходи з питань соціального розвитку та соціального захисту членів трудового колективу.

9.13. Розмір плати за весь строк навчання або за надання додаткових освітніх послуг встановлюється Коледжем у грошовій одиниці України – гривні, з урахуванням офіційно визначеного рівня інфляції за попередній календарний рік.

Розмір плати за весь строк навчання або за надання додаткових освітніх послуг зазначається у договорі, що укладається між Коледжем та особою, яка навчатиметься, або юридичною особою, що оплачуватиме навчання або надання додаткових освітніх послуг, і не може змінюватися протягом усього строку навчання.

Розмір плати за весь період навчання або за надання додаткових освітніх послуг оприлюднюється у загальнодержавних засобах масової інформації та інформаційних збірниках Міністерства освіти і науки України.

Плата за навчання, підготовку або за надання додаткових освітніх послуг може вноситися за весь строк навчання, підготовки або надання додаткових освітніх послуг повністю одноразово або частками згідно умов укладених договорів.

Коледж має право переводити студентів, які навчалися за рахунок коштів фізичних чи юридичних осіб, на навчання за кошти державного бюджету, за умови наявності вільних місць державного замовлення.

 РОЗДІЛ Х

ПОРЯДОК ЗВІТНОСТІ, КОНТРОЛЮ ЗА

ЗДІЙСНЕННЯМ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 10.1. Коледж є самостійним при виконанні фінансово-господарської діяльності.

10.2. Коледж в своїй діяльності визначає перспективи розвитку, керуючись потребою населення в послугах, планів Управління охорони здоров’я, Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації.

10.3. Фінансово-господарська діяльність Коледжу здійснюється на підставі перспективних і поточних планів, які затверджуються директором за погодженням з Харківською обласною радою.

10.4. Відносини Коледжу з іншими підприємствами, установами, організаціями у всіх сферах господарської діяльності здійснюються на основі договорів.

10. 5. Для вирішення покладених завдань Коледж має право:

-     укладати від свого імені цивільно-правові договори, виступати позивачем і бути відповідачем у судах;

-     здійснювати інші права, що не суперечать законодавству України.

        10.6. Коледж визначає штатний розпис, виходячи із потреби та встановлених нормативів.

        10.7. Контроль за правильним використанням коштів здійснюють директор Коледжу, Управління охорони здоров’я, відповідні контролюючі органи.

        10.8. Коледж здійснює бухгалтерський облік результатів фінансово-господарської діяльності і веде статистичну звітність в установленому законодавством України порядку. Порядок ведення бухгалтерського обліку та статистичної звітності в Коледжі визначається законодавством України.

        10.9. Коледж щоквартально надає обласній раді та Управлінню охорони здоров’я звіт про результати своєї фінансово-господарської діяльності, інформацію про рух основних засобів та наявність вільних площ.

        10.10. Коледж щомісячно надає обласній раді інформацію про нарахування та перерахування плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, що знаходиться в оперативному управлінні Коледжу, за встановленою формою.

        10.11. Коледж щоквартально надає обласній раді інформацію щодо орендарів, яким передано в оренду майно спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, за встановленою формою.

        10.12. Обласна рада має право проводити планові і непланові перевірки стану та ефективності використання майна, а також виконання керівником умов контракту. Перевірку витрат на ремонт і оновлення майна Коледжу здійснює Управління охорони здоров’я.

        10.13. Контроль за окремими сторонами діяльності Коледжу здійснюють державні органи, на які покладено нагляд за нарахуванням та своєчасним перерахуванням податків і зборів, а також нагляд за безпекою виробництва і праці, протипожежної та екологічної охорони, інші органи згідно з чинним законодавством України.

        10.14. Посадові особи органів виконавчої влади й місцевого самоврядування можуть давати Коледжу вказівки тільки згідно зі своєю компетенцією, встановленою законодавством України.

        10.15. Контроль за дотриманням Коледжем державних стандартів освіти здійснюється Управлінням охорони здоров’я та Департаментом науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації.

        10.16. Основною формою контролю за діяльністю Коледжу є державна акредитація, яка проводиться не раніше одного разу на 5 років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

        10.17. У період між акредитацією проводяться перевірки Коледжу з питань, пов’язаних з його навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше 1 разу на рік. Перевірки, з питань, не пов’язаних з навчально-виховною діяльністю, проводяться Управлінням відповідно до законодавства України.

РОЗДІЛ ХІ

КОНЦЕПЦІЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОЛЕДЖУ

 11.1 Освітня діяльність Коледжу ґрунтується на концептуальних засадах національної Доктрини розвитку освіти, Законів України «Про освіту» та «Про вищу освіту», Державній національній програмі «Освіта» («Україна ХХІ століття»).

11.2. Цілі освітньої діяльності:

-     відтворення інтелектуального потенціалу держави;

-     забезпечення сфер соціальної та виробничої діяльності висококваліфікованими фахівцями;

-     забезпечення духовного, професійного та інтелектуального розвитку особистості;

-     утвердження нової гуманістичної етики, що розглядає людину як найвищу цінність суспільства;

-     формування покоління, здатного навчатися впродовж життя, створювати і розвивати цінності громадянського суспільства;

-     формування особистості професіонала-патріота і громадянина України з високоморальними якостями та нормами поведінки, підготовленого до життя і праці у XXI столітті.

11.3. Цілі освітньої діяльності Коледжу реалізуються в умовах ступеневої підготовки фахівців молодшого медичного персоналу і базуються на принципах:

- доступності та конкурсності здобуття вищої освіти кожним громадянином України;

- незалежності здобуття вищої освіти від впливу політичних партій, громадських і релігійних організацій;

- збереженні і розвитку досягнень і традицій української вищої школи;

- гласності при формуванні структури і обсягів освітньої і професійної підготовки фахівців.

- багатопрофільності;

- якості освітніх послуг (якості змісту освіти, якості результатів освіти, якості технологій навчання);

- ступневості підготовки фахівців;

- становлення демократичної системи навчання;

- задоволення освітніх потреб студентів відповідно до їх інтересів, здібностей та потреб суспільства;

- використання державних стандартів вищої освіти як обов’язкового мінімуму змісту освіти і змісту навчання;

- випереджального інноваційного розвитку освіти;

- мобільності підготовки фахівців щодо задоволення вимог ринку праці;

- інтеграції до європейського та світового освітніх просторів;

- формування національних і загальнолюдських цінностей;

- системності аналізу всіх чинників, що впливають на якість освітньої діяльності, моніторингу та своєчасного запобігання кризових явищ на рівні академічної групи, навчального курсу, навчального закладу;

- моніторинг якості освіти, забезпечення його прозорості, сприяння розвитку громадського контролю.

        11.4. Цільові програми діяльності освіти та засоби реалізації:

Навчальна робота

Реалізація освітньої діяльності Коледжу забезпечується такими засобами:

-          створенням рівних умов для задоволення освітніх і професійних потреб молоді;

-          підвищення якості навчально-виховного процесу;

-          належної підтримки підготовки фахівців з числа інвалідів, дітей-сиріт, чорнобильців;

-          дотримання обсягів підготовки фахівців, що здійснюється за державні кошти, кошти фізичних та юридичних осіб з урахуванням потреб особи, а також інтересів держави, м. Харкова та Харківської області;

-          послідовного виконання навчального плану і програм навчальних дисциплін відповідно терміну навчання;

-           використання різних форм діагностики успішності навчання.

Тенденції у здійсненні освітньої діяльності передбачають:

-          формування змісту освіти та змісту навчання на основі суб’єктивно-діяльнісного підходу за принципами цілеспрямованості, прогностичності та діагностичності;

-          наповнення компонентом державних стандартів вищої освіти з урахуванням потреб галузі та запитів студентів;

-          оновлення змісту освіти та організації навчально-виховного процесу відповідно до демократичних цінностей, сучасних науково-технічних досягнень;

-          розробку і впровадження ефективних освітніх технологій, зокрема комп’ютерних;

-          вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці і сприяння працевлаштуванню випускників.

Організація процесу освіти характеризується різноманітністю форм роботи зі студентами. Співвідношення різних видів аудиторної роботи (лекцій, семінарів, практичних, лабораторних та індивідуальних занять) визначається принципом доцільності і відповідає завданням активізації і диференціації навчального процесу. Доля самостійної роботи студентів відносно велика і зростає від початкових курсів до старших.

Система організаційних і дидактичних заходів, спрямованих на реалізацію змісту освіти відповідно до визначених освітньо-кваліфікаційних рівнів, здійснюється на основі чинного законодавства, нормативних документів Міністерства освіти і науки України та Положення про організацію навчального процесу.

Дослідницько-пошукова та навчально-методична робота:

Дослідницько-пошукова та навчально-методична діяльність учасників навчально-виховного процесу розглядається у Коледжі як важлива умова забезпечення високого рівня підготовки майбутніх фахівців. Поєднання освіти і науки забезпечує фундаменталізацію освіти, залучення до наукової діяльності обдарованої студентської молоді, забезпечує якість освіти відповідно до новітніх досягнень науки, культури і соціальної практики.

Дослідницько-пошукова та навчально-методична діяльність учасників навчально-виховного процесу в Коледжі регулюється Законом України “Про наукову і науково-технічну діяльність”.

 

Виховна робота

В основу виховного процесу в Коледжі покладено формування гармонійно розвиненої, високоосвіченої, соціально активної й національно-свідомої особистості майбутнього фахівця, здатного до саморозвитку і самовдосконалення, що наділена громадянською відповідальністю, високими духовними якостями, родинними й патріотичними почуттями, є носієм кращих надбань національної та світової культури.

Виховання майбутніх фахівців у Коледжі здійснюється через:

-     формування у молоді сучасного світогляду, розвиток творчих здібностей та навичок самостійного наукового пізнання, самоосвіти і самореалізації особистості;

-     формування потреби і вміння жити в громадянському суспільстві, прищеплення студентам демократичних поглядів, виховання в дусі патріотизму і поваги до Конституції України;

-     забезпечення культурного і духовного розвитку особистості, фізичної досконалості, моральної, художньо-естетичної, трудової, екологічної культури студентів;

-     формування національних світоглядних позицій, ідей, поглядів і переконань на основі цінностей вітчизняної та світової культури;

-     сприяння розвитку високої мовної культури майбутніх фахівців, вихованню поваги до державної мови та мов національних меншин України, толерантності у ставленні до носіїв різних мов і культур;

-     стимулювання у молоді прагнення до здорового способу життя.

Кадрова політика

Рівень вищої медичної освіти забезпечується висококваліфікованим штатом педагогічних кадрів, якісним удосконаленням викладацького корпусу Коледжу, приведення у відповідність кадрового забезпечення вимогам атестації та акредитації спеціальностей, стажування та підвищення кваліфікації педагогічних працівників є важливими напрямками діяльності всіх підрозділів Коледжу.

Поліпшення якісного складу педагогічних кадрів планується досягти шляхом захисту кандидатських дисертацій, запрошення для роботи до Коледжу відомих науковців.

Концепція освітньої діяльності доповнюється та деталізується концепціями освітньої діяльності відділень Коледжу.

 РОЗДІЛ ХІІ

ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ КОЛЕДЖУ

 12.1. Зміни та доповнення до Статуту здійснюються шляхом викладання його у новій редакції та вносяться за тією ж процедурою, за якою затверджувався і сам Статут.

12.2. Ці зміни та доповнення набувають чинності з моменту державної реєстрації Статуту в новій редакції.

РОЗДІЛ ХІІІ

ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОЛЕДЖУ

        13.1. Припинення діяльності Коледжу здійснюється шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу чи перетворення) або ліквідації.

        13.2. Припинення діяльності Коледжу проводиться за рішенням обласної ради (уповноваженого органу) або за рішенням суду відповідно до чинного законодавства України у встановленому порядку.

        13.3. При реорганізації або ліквідації Коледжу працівникам, що звільняються, гарантується дотримання їх прав і інтересів відповідно до трудового законодавства України.

        13.4. У разі ліквідації Коледжу його активи передаються іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховуються до доходу обласного бюджету.

        13.5. Припинення діяльності Коледжу здійснюється з моменту внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.