Щорічний звіт керівника

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

 

З В І Т

Комунального закладу охорони здоров’я

“Богодухівський медичний коледж”

 

за 2014/2015 навчальний рік

 

 

 

2015

 

Зміст

І.       Підготовка спеціалістів.

ІІ.      Навчальний процес.

ІІІ.     Практичне навчання.

ІV.     Науково – методична робота

V.      Виховна робота.

VІ.     Кадрове забезпечення.

VІІ. Додатки (таблиці 1- 16 ).

І. Підготовка спеціалістів

Організація навчально–виховного процесу в КЗОЗ “Богодухівський медичний коледж” ведеться на підставі діючих директивно-нормативних документів:

-  Конституцією України;

-  Законом України «Про освіту» від 23.03.1996 р. (зміни 18.09.2012р.);

-  Законом України «Про вищу освіту»

-  Законом «Про студентське самоврядування»;

-  Указом Президента України «Про Національну стратегію розвитку освіти України на період до 2021 року» від 25.06.2013р. №344/2013;

-  Програмою діяльності Кабінету Міністрів України «Назустріч людям»;

-  Постановою Кабінету Міністрів України від 12.02.1996р. №200 «Про ліцензування, атестацію та акредитацію закладів освіти»;

-  Постановою Кабінету Міністрів України від 09.08.2001р. №978 «Про затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах»;

-  Постановою Кабінету Міністрів України від 08.08.2007р. №1019 «Про ліцензування освітньої діяльності з надання освітніх послуг»;

-  Постановою Кабінету Міністрів України від 05.09.1996р. №1074 «Про затвердження Положення про державний вищий навчальний заклад»

-  Наказ МОН України від 06.06.2010р. №930 (зміни 20.12.2011р. №1473) «Про затвердження змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників»;

-  Наказ МОН України від 06.06.1996р. №191/153 «Про затвердження Положення про академічні відпустки та повторне навчання у вищих закладах освіти»;

-  Наказ МОН України від 15.07.1996р. №245 «Про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів у вищих закладах освіти»;

-  Наказом Міністерства освіти і науки України від 27.10.1999р. №370 «Про затвердження Положення про порядок затвердження та погодження статутів вищих та професійно-технічних навчальних закладів у Міністерстві освіти України»;

-  Наказом Міністерства освіти і науки України від 13.07.2007р. №604 «Про порядок введення в дію переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста»;

-  Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.08.2002р. №450 «Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів»;

-  Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.09.2007р. №794 «Про постанову Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007р. № 1019»;

-  Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 07.07.2010р. №675 «Про затвердження положення про державну підсумкову атестацію студентів з предметів загальноосвітньої підготовки у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації, які здійснюють підготовку кадрів на основі базової загальної середньої освіти»;

-  Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 07.12.2005р. №690 «Про затвердження Положення про організацію та проведення практики студентів медичних і фармацевтичних навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації»;

-  Постановою Кабінету Міністрів України від 24.05.1997р. №507 «Про перелік напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями»;

-  Постановою Кабінету Міністрів України від 20.01.1998р. №65 «Про затвердження Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту)» (зміни №1482 від 13.08.1999 року);

-  Наказом МОН України від 04.03.1998 року №86 «Про введення в дію «Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту) та про нормативне і навчально-методичне забезпечення підготовки фахівців з вищою освітою»;

-  Наказом МОН України від 13.07.2007р. «Про затвердження зразків документів для внесення вищих навчальних закладів до Державного реєстру»;

-  Постановою Кабінету Міністрів України від 20.06.2007р. №839 «Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста»;

-  Листом МОН України від 14.07.2008р. №1/9-457 «Щодо реалізації окремих положень наказу МОН від 13.07.2007р. №604 «Про порядок введення в дію переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста»;

-  Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 01.06.2013 року №460 «Про затвердження протоколів медичної сестри (фельдшера, акушерки) з догляду за пацієнтом та виконання основних медичних процедур та маніпуляцій»;

-  Наказом Міністерства охорони здоров’я України 12.12.2013р. «Про затвердження плану заходів щодо удосконалення підготовки молодших спеціалістів, бакалаврів і магістрів»;

-  Наказом  Міністерства освіти і науки України від 24.05.2013р. №584 «Про затвердження Положення про порядок створення та організацію роботи державної екзаменаційної комісії у вищих навчальних закладах України».

     Коледж готує молодших спеціалістів за напрямом підготовки 6.120101 Сестринська справа за ліцензованими обсягами прийому

     5.12010101 Лікувальна справа – 60 осіб

     5.12010102 Сестринська справа – 60 осіб.

У 2014 році прийом до КЗОЗ «Богодухівський медичний коледж» здійснювався відповідно до Закону України «Про вищу освіту», наказу МОЗ України «Положення про особливості ступеневої освіти медичного спрямування» (№ 35 від 24.02.2000р.),відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2014 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 29 жовтня 2013р. №1510 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 31 жовтня 2013р. за №1855/24387, Положення про приймальну комісію КЗОЗ «Богодухівський медичний коледж».

Прийом на відділення «Лікувальна справа» та «Сестринська справа» КЗОЗ «Богодухівський медичний коледж» здійснювався на основі «Правил прийому до Богодухівського медичного коледжу».

З метою виконання плану прийому абітурієнтів в коледжі проводилась

профорієнтаційна робота. Організатором цієї роботи була профорієнтаційна рада.  Форми профорієнтаційної роботи різноманітні:

-         проведення Дня відкритих дверей в коледжі;

-         розміщення повідомлень про життя коледжу в районній та регіональних газетах, передачі по місцевому радіо;

-         поїздки викладачів у школи району з метою пропаганди медичної професії;

-         проведення конкурсів „Кращий за професією”, на які запрошуються учні шкіл міста, району;

-         оформлення стенду „На допомогу абітурієнту” та інші.

         Апеляцій і скарг по прийому за останні 3 роки не було.

         Аналіз результатів прийому за 2014 рік показав, що план на державне замовлення повністю виконано, прийом на контрактній основі був виконаний на  34,4% - лікувальне відділення, на сестринському – 65%. Конкурс абітурієнтів на бюджетній основі становив за спеціальностями :

         Лікувальна справа – 2,7

         Сестринська справа – 3,8

         Результати прийому розглядались на засіданні педагогічної ради (Протокол № 1 від 30.08.2014р.). Були визначені конкретні завдання профорієнтаційної роботи з випускниками шкіл.

         В коледжі навчається 14 груп студентів, що становить 286 осіб, з них за спеціальностями:

                    лікувальна справа   – 141 осіб, з них -  контракт - 37 осіб; 

                    сестринська справа – 145 осіб, з них -  контракт - 44 осіб.

         Особливу увагу педагогічний колектив приділяє збереженню контингенту студентів. Індивідуальна робота зі студентами, організація дозвілля забезпечують стабільність колективу.

         В звітному році з коледжу були відраховані 6 (2,2%) студентів.

         Це відраховані студенти, з них 2 особи за невиконання навчального плану, 4 особи за власним бажанням.

         Випуск молодших медичних спеціалістів становить 74 особи. З них за спеціальностями:

                   Лікувальна справа – 39 осіб – бюджет – 30 осіб, контракт – 9 осіб;

                   Сестринська справа – 35 осіб, бюджет – 30 осіб, контракт – 5 осіб.

         Працевлаштування випускників, що навчались за державним замовленням, становить 100%.

Медичний коледж має тісні зв’язки з Харківським медичним університетом, Харківським Національним фармацевтичним університетом та з академією позадипломної освіти. Щорічно спільно з базовим медичним коледжем та представниками кафедр ХМУ проводяться науково – практичні конференції. Студенти ІІ - х курсів коледжу завжди відвідують музей анатомії університету.

ІІ. Навчальний процес

У 2014/2015 навчальному році навчальний процес за спеціальністю «Лікувальна справа» проводився за навчальними планами 2011 року, за спеціальністю «Сестринська справа» за навчальними планами 2011 року. На основі них у коледжі розроблені робочі навчальні плани для кожного курсу з усіх спеціальностей.

         Навчально-виховний процес у коледжі проводиться відповідно графіка навчального процесу.

         Складено робочі навчальні програми з усіх дисциплін,  в яких враховані всі вимоги організації навчального процесу у вищих навчальних закладах.

         Перелік діючих програм доведено до відома педагогічного колективу наказом по коледжу № 51 від 27.08.2014 року.

         Розклад занять складено на підставі робочого навчального плану та у відповідності з інструктивним листом за № І-І-19/4280 і рекомендаціями Міносвіти України «Про впровадження 5-денного тижня», наказів Міносвіти і науки України № 450 від 07.08.02 р. «Про затвердження норм часу планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової й організаційної роботи  педагогічних і науково - педагогічних працівників ВНЗ».

         Діяльність педагогічного колективу була направлена на якісну підготовку молодших медичних працівників та на успішне засвоєння студентами навчальної програми повної загальної середньої школи. З цією метою в практичній діяльності коледжу використовуються різноманітні форми і методи навчання та контролю за навчально-виховною та методичною роботою.

         Важливе місце в роботі педагогічного колективу займає аналіз рівня освоєння студентами програми повної загальної середньої школи. З цією метою у вересні – жовтні на перших курсах проводяться директорські контрольні  роботи з предметів загальноосвітніх дисциплін, результати яких допомагають виявити прогалини в освоєнні програми окремими студентами. Виходячи з цього, викладачі планують додаткові заняття, консультації, індивідуальну роботу зі студентами. Згідно наказів №72 від 19.12.2014р., №33 від 06.06.2015р., №35 від 13.06.2015р. по Богодухівському медичному коледжі державна атестація з дисциплін загальноосвітньої підготовки передбачена на ІІІ-ІV семестрах. Результати наступні:

Дисципліни

Рівень знань (бали)

Абсолютний показник

Якісний показник

12-10

9-7

6-4

3-1

Українська мова

Л-20

С-20

1

37

16

1

100

67,3

Біологія

Л-20

С-20

0

32

23

0

100

58,2

Математика

Л-20

С-20

3

29

22

1

100

58,2

         Показники державної атестації вищі в порівнянні з минулими на 9-12%. Це результат додаткових занять, консультацій, індивідуальної роботи зі студентами.

         Найвідповідальнішою ланкою в роботі коледжу є опанування студентами теоретичних знань і практичних умінь освітньо-професійних програм молодших спеціалістів. Питанню якісної підготовки медичних фахівців підпорядковані всі напрямки роботи коледжу: методична, виховна, організаційна.

         Кредитно-модульна система навчання підвищила контроль, відповідальність викладачів та студентів за якість своєї роботи, і це вплинуло на якісні показники успішності студентів в порівнянні з минулим роком. Якісні результати екзаменаційної сесії на 7,6% вищі, ніж у минулому році, і становить 55,6%.

         Результати ліцензійних іспитів Крок М «Лікувальна справа» становлять  80,0%, що на 7,2% більше ніж у попередньому навчальному році, при абсолютному показнику 100 %. Показники Крок М «Сестринська справа» знизилися на 4,9% і становлять 80,1% при абсолютному показнику 97,2%. Зниження якісного показника теоретичної підготовки випускників сестринського відділення можна виправдати тим, що серед них є діти-інваліди (3 особи це становить 8,3%), які на протязі навчального року багато хворіли і відповідно на низькому рівні засвоїли клінічні дисципліни.

         Педагогічний колектив велику увагу приділяє комп’ютеризації навчального  процесу. За цей навчальний рік придбали 4 сучасних комп’ютери, створені навчальні та контролюючі програми з біофізики, медичної біології та медичної хімії, оновлені матеріали програмного контролю з педіатрії, хірургії, медсестринство в педіатрі, медсестринства у внутрішній медицині. В коледжі створена відеотека навчальних фільмів, що широко використовуються на заняттях клінічних дисциплін.

         Підключення Інтернету через ADSL дає можливість підключити 17 комп`ютерів в єдину мережу Інтернет і використовувати його як інформаційне поле для викладачів і студентів.

         Велику роль в навчально-виховній та методичній роботі коледжу відіграє бібліотека. Книжний фонд її становить 14295 примірників

навчальний фонд    – 9123 примірники;

посібники                - 1080 примірників;

художня література – 4192 примірники.

         Бібліотека коледжу поповнилась підручниками та посібниками з природничо-наукових та професійних дисциплін на суму 2125 грн. В цьому році в бібліотеці створений банк сайтів та каталогів з дисциплін загальноосвітньої підготовки та дисциплін професійної та практичної підготовки.

         Підвівши підсумки навчальної роботи, педагогічний колектив головним завданням вважає:

 1. 1.     Підвищення відповідальності кожного викладача за результати своєї роботи шляхом матеріального та морального впливу.
 2. 2.     Активізацію діяльності студентського самоуправління з питань успішності студентів.
 3. 3.     Постійне вдосконалення навчально-методичної роботи та професійної майстерності викладачів.
 4. 4.     Широке використання мережі Інтернет як інформаційного поля для викладачів і студентів.

ІІІ. Практична підготовка

         Практична підготовка є основною складовою частиною навчальної підготовки і має за мету застосувати в практичній медицині  засвоєні знання, одержані при вивченні теоретичного курсу.

Згідно наказу Харківського обласного відділу охорони здоров’я № 1097 від 29.12.2010 року “Про закріплення лікувально-профілактичних установ базами практичної підготовки студентів медичних коледжів Харківської області на 2010-2015 рр.”, за КЗОЗ “Богодухівський медичний коледж” закріплені: КУОЗ Богодухівська ЦРЛ, КЗОЗ Валківська ЦРЛ, КЗОЗ Краснокутська ЦРЛ, КЗОЗ Золочівська ЦРЛ, КЗОЗ РТМО “Дергачівська ЦРЛ”. Всі вони відповідають вимогам програм проходження виробничої та переддипломної практики для студентів, які навчаються за спеціальностями «Лікувальна справа» та «Сестринська справа», мають належну матеріально-технічну базу і укомплектовані високо-кваліфікованими спеціалістами. З головними лікарями цих закладів укладені угоди про співпрацю між навчальним закладом та базою практики про спільну підготовку медичних кадрів.

Стан практичного навчання перебуває під постійним контролем, вивчається і аналізується. Відповідно до цього розробляються заходи щодо його покращення. Робота кабінетів і лабораторій проводилась відповідно до планів і виконана у повному обсязі: оформлені паспорти кабінетів, заповнені журнали з техніки безпеки, в основному всі кабінети і лабораторії забезпечені навчально-методичними комплексами для проведення як теоретичних, так і практичних занять, розроблена тематика та методичні вказівки до самостійної позааудиторної роботи, протягом року кабінети поповнювалися нормативною документацією, виготовлено ряд таблиць, стендів. Персональними комп’ютерами оснащено 2 кабінети практичного навчання, що дає можливість демонструвати фільми і презентації під час проведення практичних занять.

Завчасно проведені зустрічі із заступниками головних лікарів по медичному обслуговуванню населення та старшими медсестрами відділень ЛПЗ, із загальними та безпосередніми керівниками виробничої та переддипломної практик з метою узгодження умов проходження практик. За кожною практичною базою, де проводиться виробнича та переддипломна практика, наказом по коледжу призначався методичний керівник із числа викладачів клінічних дисциплін.

Всі студенти, методичні та безпосередні керівники забезпечувались програмою практики, зразками обліково-звітної документації, програмою самостійної роботи та іншою навчально-методичною документацією. Складався графік-контроль за ходом виробничої та переддипломної практик методичними керівниками, який затверджувався заступником директора з НР. Вівся журнал обліку проведення роботи зі студентами методичними керівниками практик.

Під час проходження виробничої та переддипломної практик значна увага приділялась самостійній роботі студентів, в ході якої студенти вдосконалювали практичні навички виконання маніпуляцій, готували тематичні реферати, бюлетені на медичні теми, оформляли стенди, повторювали чинні накази, обробляли статистичні дані захворюваності, готували матеріали до науково-практичних конференцій. За ходом практики здійснювався систематичний контроль адміністрацією навчального закладу, методичними керівниками, загальними та безпосередніми керівниками практики, про що свідчать їх звіти та підписи в щоденниках студентів. Після проходження виробничої практики студенти складали на робочому місці та в кабінетах доклінічної практики з предмету диференційований залік по оволодінню практичними навичками та вміннями в присутності методичних керівників, адміністрації коледжу та головних медсестер ЛПЗ.

Захист переддипломної практики проводився комісією відповідно до наказу по медичному коледжу. За результатами переддипломної практики з усіх спеціальностей проведені науково-практичні конференції, в роботі яких брали участь провідні спеціалісти ЛПЗ області, загальні та безпосередні керівники практики. Проведено анкетування студентів-випускників під час проходження переддипломної практики. Результати переддипломної практики заслуховувались на педраді.

         Відповідно до навчального плану практична підготовка була представлена виробничими практиками  ІІ-х і ІІІ-х курсів лікувального відділення,  ІІІ курсу сестринського відділення; підсумковою клінічною практикою ІІ-х і ІІІ-х курсів сестринського відділення  та переддипломною практикою на ІV-х курсах лікувального та сестринського відділень згідно графіка.

         Останнім часом прийнятним шляхом підготовки медичних сестер визнано органічне поєднання в навчальному процесі доклінічного комплексу аудиторних занять з набуттям практичних навиків та професійних вмінь безпосередньо в лікувально-профілактичних закладах, тобто в реальних виробничих умовах. Тому особливу увагу колектив викладачів приділяв організації та проведенню підсумкових практик з основ медсестринства та клінічних дисциплін на ІІ-ІІІ-х курсах сестринського відділення, які були органічно поєднані з доклінічною практикою, що проходила на базі стаціонарного та поліклінічного відділень КУОЗ Богодухівська ЦРЛ. Викладачі диференційовано підходили до кожного студента, оцінювали його особистісні та професійні особливості  засвоєння ними матеріалу програм практики по темам, що давало можливості студентам тематично закріплювати знання, приймати самостійні рішення по догляду за пацієнтами в конкретних виробничих умовах.

         Всього за звітний період 2014/2015 н.р. практичну підготовку проходили 225 студентів, на 15 практичних базах лікарняно-профілактичних закладів Харківської області. Основний тягар випав на КУОЗ Богодухівська ЦРЛ – 165 студентів.

         Після закінчення практики студенти здавали диференційований залік, який приймала комісія у складі викладачів клінічних дисциплін та представників ЦРЛ, загальних керівників практики. Результати наступні :

Лікувальне відділення

ІІ курс (виробнича практика «Догляд за хворими та медична маніпуляційна техніка»

                  “5” – 10  – 31 %

                   “4” – 14  – 44 %

                   “3” – 8   –  25 %

                   “2” – 0

Всього:                32

Абсолютний показник – 100%

Якісний показник         -  75 %

ІІІ курс (медсестринська виробнича практика)

“5” – 5  – 15 %

“4” – 22   – 65 %

“3” – 6   –   18 %

“2” -   1   2%

Всього:                34

Абсолютний показник –  97%

Якісний показник        -   79 %

 

Сестринське відділення

         Студенти ІІ-ІІІ-х курсів сестринського відділення Богодухівського медичного коледжу поглиблюють, доповнюють та закріплюють практичні навички в різних спеціалізованих відділеннях КУОЗ Богодухівська ЦРЛ під час проходження ними підсумкової та виробничої практик та на інших базах, з якими укладено дво- та тристоронні угоди.

         Студенти показали відповідні результати:

ІІ курс (основи медсестринства)

 “5” –   10    – 23 %

               “4” –   23  –  52 %

               “3” -    11  –  25 %

               “2” -    0

Всього:           44

Абсолютний показник –  100 %

Якісний показник        -   75 %

ІІІ  курс (виробнича практика)

«Медсестринство у внутрішній медицині»:

              “5” –   5  – 12 %

               “4” –   27  –  63 %

               “3” –   11  – 25 %

               “2” –   0 

Всього:            43

Абсолютний показник –  100 %

Якісний показник        -   74 %

«Медсестринство в хірургії» :

               “5” –  3   – 7 %

               “4” –   25  –  58 %

               “3” –   14  –  33 %

               “2” –   1  - 2%

Всього:              43

Абсолютний показник –  98 %

Якісний показник        -   65 %

         Аналіз атестації студентів ІІ і ІІІ курсів з практичних навичок та умінь показав, що якісний показник знизився як у студентів ІІ курсів – з 81% до 75%, так і у студентів ІІІ курсів – з 75% до 73%.

         Результати практики в основному показують, що наші студенти оволоділи необхідними теоретичними знаннями і практичними навичками для самостійної роботи за фахом. Але показники практичної підготовки дещо нижчі, ніж у минулому навчальному році в зв’язку з тим, що студенти, які навчаються за контрактом безвідповідально відносяться до занять. Позитивним є те, що штатні викладачі тепер мають можливість безпосередньо бачити недоліки в оволодінні студентами практичними навичками і уміннями на базах клінічної практики.

         Адміністрація коледжу велику увагу приділяє організації, проведенню та  контролю за проходженням студентами лікувального та сестринського відділень переддипломної практики, яка проходила згідно навчальних планів під керівництвом завпрактикою і методичних керівників.

Залік з переддипломної практики здали 75 випускників лікувального та сестринського відділень, з них:

Лікувального відділення                       Сестринського відділення

         “5” –  6 – 15 %                                            “5” –  13 –  36 %

        “4” –  26 – 67 %                                           “4” –  17 – 47 %

         “3” –   7 – 18 %                                           “3” –  6  – 17 %

         “2” – 0                                                        “2” – 0

Всього:     39                                                       Всього:      36

Абсолютний показник –  100%                          -        100%

Якісний показник -            82 %                          -        83 %

         Можна констатувати, що якісний показник на лікувальному і сестринському відділеннях підвищився в порівнянні з минулим роком, бо  випускники стали більш добросовісно відноситися до професійної підготовки.

Підводячи підсумки практичної підготовки студентів, адміністрація виявила ряд недоліків. На виробничих базах відсутній чіткий контроль за виконанням та оцінюванням  практики по відділенням з боку безпосередніх керівників практики. Підсумкова конференція з виробничої практики проходить без активної участі студентів. Безпосередні керівники практики нерегулярно підводять підсумки роботи практикантів на своїх базах практики.

Важливою проблемою на цьому етапі є існуюча на сьогодні ситуація в лікарні, а саме: незавантаженість відділень пацієнтами, відсутність тематичних пацієнтів, не завжди медперсонал доброзичливо ставиться до присутності студентів у відділенні, більшість ліків пацієнти купують за власні кошти і тому не погоджуються на виконання маніпуляцій студентами.

Проаналізувавши стан організації практики, можна відзначити, що багато проблем залежать не від навчального закладу, а від баз проходження практики.

На жаль, зараз, в умовах перенасиченості ринку праці, яка викликана скороченням робочих місць, лікарні часто не бачать в практикантах своїх майбутніх працівників. А звідси і байдужість до якості їх підготовки. Це і є основною причиною виявлених проблем.

Вирішити їх можливо лише в тісній співпраці колективу коледжу і баз практики. І для цього часто недостатньо зв’язку по телефону, відвідування баз методкерівниками, завідувачем практики, адміністрацією. Адже під час відвідувань не завжди вдається зустрітись з керівниками практики від бази і вирішити проблемні питання. Лише спільне ґрунтовне, конструктивне обговорення проблем дасть можливість знайти найбільш оптимальні шляхи для їх вирішення. Необхідно вирішити питання оплати праці безпосереднім керівникам практики. Більш жорстко контролювати за виробничою практикою з боку як методичних керівників, так і керівників від баз, на кожній базі в кожному відділенні завести журнали обліку відвідувань, які контролюватимуться загальними керівниками практики. Захист переддипломної проведити на базах. Цим ми досягнемо дуже важливого: серйозного ставлення керівників баз і керівників практики до цього питання, підвищимо відповідальність студентів

ІV. Науково - методична робота

         Науково – методична робота коледжу, її стратегія і тактика виходять із визначальних тенденцій розвитку системи освіти України. Такими тенденціями освіти сьогодні є: поглиблення її фундаменталізації, посилення гуманістичної спрямованості, духовної та загальнокультурної складової освіти, формування у студентів системного підходу до аналізу складних професійних і соціальних ситуацій, розвиток стратегічного мислення, виховання соціальної та професійної мобільності.

         Цьому відповідали питання, які розглядались на засіданнях педагогічної ради:

 • Освітня стратегія педагогічного колективу КЗОЗ «Богодухівський медичний коледж» на 2014/2015 навчальний рік;
 • Робота навчальних кабінетів та лабораторій в умовах кредитно-модульної системи навчання;
 • Аналіз професійної компетенції викладачів, що атестуються;
 • Результати моніторингу якості знань та умінь студентів випускних груп лікувального та сестринського відділень і готовність їх до переддипломної практики;
 • Робота методичної ради та предметних циклових комісій з молодими викладачами.

У 2014/2015 навчальному році педагогічний колектив працював над проблемою: «Підвищення якості методичного забезпечення навчального процесу та контролю освітньої діяльності як основа підготовки висококваліфікованих фахівців».

         Методична робота проводилась згідно плану. Важливе місце в організації цієї роботи належить методичній раді. Члени методичної ради брали участь у плануванні роботи різних ланок коледжу, у випуску методичних бюлетенів, інформували викладачів про новинки науково-методичної літератури, знайомили з нормативними документами, надавали консультації та  індивідуальну допомогу викладачам.

         Методична робота базувалась  на співпраці  методичного кабінету коледжу з методичним кабінетом Харківського базового медичного коледжу № 1 та предметними цикловими комісіями коледжу по втіленню сучасних педагогічних технологій, науково- методичних інноваційних методів викладання та виховання в світі вимог сьогодення і модернізації вищої освіти України.

         Згідно планів у коледжі  працює 6 предметних циклових комісій. Вони проводять роботу по удосконаленню професіоналізму та обміну досвідом шляхом відкритих занять, тижнів дисциплін, олімпіад, конференцій, семінарів, виставок навчально-методичних напрацювань викладачів як в коледжі, так і в Харківському базовому медичному коледжі № 1 та інших коледжах, навчальних закладах регіону.

         Було проведено 7 відкритих занять. Серед них слід відмітити заняття з внутрішньої медицини Коваль Л.А., медичної та соціальної реабілітації          Комар О.Ю., історії України Шевченко Л.В.

         У коледжі відповідно до планів були проведені тижні дисциплін (української писемності, іноземної мови, терапії, сестринської справи, педіатрії, природничо-наукових дисциплін); семінари, конференції, виставки тощо. Серед них слід відмітити педагогічну конференцію «Застосування інноваційних технологій змісту навчання у вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладах І-ІІ р.а.»; інтелектуальну гру «Пізнаємо світ» з загальноосвітніх дисциплін; олімпіади з анатомії та фізіології, хірургії і терапії, математики, турнір з українознавства; студентську науково-практичну конференцію «Розвиток охорони здоров`я на Слобожанщині в історичному та сучасному вимірі». Робота гуртка  «Акушер» під керівництвом викладача акушерства та гінекології Юдіної Т.В. «Метаболічний синдром і його вплив на організм жінки» була представлена на підсумковій конференції в Харківському базовому медичному коледжі № 1.

         Проведені педагогічні читання «Історичні, філософські, мовознавчі, релігієзнавчі та педагогічні проблеми в працях Івана Огієнка – митрополита Іларіона», круглий стіл «Обмін досвідом – відкрий світ, відкрий себе», науково-методичні семінари «Впровадження інноваційних технологій на заняттях професійно-орієнтованих дисциплін: від теорії до практики», «Роль особистості викладача в якісному забезпеченні навчально-виховного процесу». Методичний кабінет працює над подальшим накопиченням та систематизацією методичних матеріалів, створенням та поповненням навчальної відеотеки. Протягом року відеотеку поповнено з дисциплін «Гінекологія», «Історія медицини», «Невідкладні стани в акушерстві та гінекології», «Фізіологія», «Фармакологія та медична рецептура», «Основи біологічної фізики та медичної  апаратури», «Основи медсестринства».

         Значною ланкою методичної роботи є вивчення, узагальнення та втілення передового досвіду викладачів. У цьому навчальному році  вивчався та узагальнювався досвід викладачів Шевченко Л.В. (викладач історії України та всесвітньої історії), Коваль Л.А. (викладач внутрішньої медицини), Терзіян Т.О. (викладач анатомії людини та фізіології), Комар О.Ю. (викладач медичної та соціальної реабілітації).

         З метою розповсюдження передового досвіду використовувались різні форми: наочна, усна, практичний показ, відкриті заняття, презентація робіт, взаємовідвідування.

         Стимулом до творчої діяльності викладачів, їх професійного росту є атестація та підвищення фахової кваліфікації на ФПК. У 2014/2015 навчальному році курси  ФПК пройшли 5 викладачів (звіт додається). 

         Атестацію  пройшли  7  викладачів. Вони відповідають займаній посаді.

         Відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» викладач основ економічної теорії, людини і світ Білаш В.І., викладач історії України та всесвітньої історії Шевченко Л.В. Присвоєно педагогічне звання «викладач-методист» Білаш В.І. Присвоєна кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії» викладачу внутрішньої медицини Коваль Л.А. Присвоєна кваліфікаційна категорія «спеціаліст першої категорії» викладачу медичної та соціальної реабілітації Комар О.Ю. Відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст першої категорії» викладач інфектології та медсестринства в інфектології Загорулько О.І., викладач медсестринства в хірургії, анестезіології та реаніматології Грищенко Я.А. Відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст другої категорії» викладач медсестринства в хірургії Петриніна Н.А.

         Методична робота базується на співпраці з методичним кабінетом Харківського базового методичного коледжу № 1 по втіленню сучасних педагогічних технологій, методів викладання та виховання.

Недоліки в методичній роботі:

 • вдосконалити методичні рекомендації по організації та проведенні виробничої практики;
 • звернути увагу на зміст методичних матеріалів;
 • не відповідає сучасним вимогам видавнича діяльність коледжу;
 • методичній раді та предметним цикловим комісіям звернути увагу на роботу з молодими викладачами та викладачами-початківцями.

Загалом же педагогічний колектив КЗОЗ «Богодухівський медичний коледж» намагається працювати творчо, відповідально, розвиваючи педагогічну майстерність шляхом підвищення свого науково-методичного та культурного рівня відповідно до вимог сьогодення.

V. Виховна, культурно – масова і спортивно - масова робота

Виховна робота у КЗОЗ “Богодухівський медичний коледж” спрямована на виконання Указів Президента України, рішень Верховної Ради України, Державної національної програми "Освіта" (Україна XXI століття). Закону України «Про вищу освіту», інших програм діяльності Уряду, Постанов Кабінету Міністрів України, директивних документів Міністерства освіти та науки України, Міністерства соціальної політики України, Міністерства охорони здоров'я України.

Виховна робота проводиться згідно з "Концепцією виховної роботи в коледжі" та планом виховної роботи коледжу, з яким скоординовані плани роботи відділень, кураторів груп, гуртожитку та бібліотеки, спортивно-масової роботи, органів студентського самоврядування.

Планування виховної роботи всіма структурними підрозділами ґрунтується на науково-правовій базі, яка передбачає використання різних засобів масового та індивідуального впливу з урахуванням вікових, статевих і психологічних особливостей студентів.

Спрямованість на досягнення виховної мети коледжу здійснюється переважно через реалізацію виховних завдань і проблем академічних груп та їх кураторів.

         Основні завдання виховної роботи:

- поєднання професійного становлення студентів з формуванням у них гідних рис громадян України;

- оновлення і збагачення інтелектуального генофонду нації, виховання її духовної еліти;

- примноження культурного потенціалу, який забезпечить високу ефективність діяльності майбутніх спеціалістів;

- вільний розвиток особистості та формування її соціально-громадянського досвіду;

- виховання патріотизму, любові до України, поваги до народних звичаїв, традицій, національних цінностей українського народу, а також інших націй і народів;

- створення умов для творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку студентів;

- формування у студентів свідомого і відповідального ставлення до власного здоров'я та здоров'я оточуючих, навичок безпечної поведінки;

- пошук, розвиток та підтримка здібних, обдарованих і талановитих студентів;

- організація дозвілля студентів, пошук його нових форм.

         Інформативною базою всієї виховної роботи є бібліотека та методичний  кабінет. Питання організації та проведення виховної роботи розглядаються на засіданнях адміністративної, педагогічної, методичної ради та методичному об'єднанні кураторів груп. Саме на базі бібліотеки проходили заходи, присвячені Дню соборності України «За Україну, за її волю»,до Міжнародного дня права «Вивчаємо свої права і обов’язки»,до дня народження Т.Г.Шевченка «Скарби безсмертного Кобзаря»,до дня матері «Жінка - берегиня роду», до 120-річчя з дня народження О.П.Довженка «Поет екрану: О.П.Довженко», до 70-річчя з дня визволення України «Ніхто не забутий, ніщо не забуте» тощо.

Методичне об'єднання кураторів - один з основних підрозділів системи керування виховним процесом коледжу, який координує науково-методичну та організаційну роботу кураторів. На засіданнях переважно розглядаються сучасні актуальні питання методики виховання, педагогіки та психології. Куратори академічних груп першочергово зорієнтовані на сучасні проблеми держави і суспільства. Значна увага приділяється національно-громадянському, превентивному, правовому, профорієнтаційному, гендерному та сімейно-родинному вихованню, а також пропаганді здорового способу життя.

Система виховної роботи реалізується через різноманітні форми і методи: години спілкування, інформаційно-просвітницькі години, тематичні вечори, вечори-зустрічі, літературно-музичні вечори, літературні читання конкурси, конференції, бесіди, КВК, диспути, екскурсії.

Відкриті виховні заходи є показником роботи куратора з групою. Вже стали традиційними в коледжі:

- День знань;

- День працівників освіти;

- День студента з посвяченням у студентську родину ( «Будьмо знайомі»);

- Новий рік;

- День Святого Валентина «Все починається з любові»;

- День української писемності з українознавчим турніром;

- День здоров'я;

- День туризму;

- День медичної сестри;

- День медика;

- Свято жінок.

Цікавою формою роботи стало проведення фотовиставок «Краса очима студентів», “Наші студенти”, “Україна нашими очима”; виставок «Новорічний букет», «Світ моїх захоплень», «Великодній кошик», які дають можливість проявити студентами свої творчі здібності та вміння.

На високому рівні проводиться випускний вечір. Приємно, що це свято демонструє не тільки достатній рівень культури, сценічної майстерності. естетичного виховання, а й глибоку шану й повагу студентів випускних груп до своїх викладачів та співробітників коледжу.

Студенти коледжу беруть активну участь у загальноміських та обласних конкурсах, змаганнях і святах:

- свято фізичної культури та спорту;

- міська «Зірниця» на приз Віталія Сахна;

- заходах .«Вшануймо солдатів АТО»

Національно-громадянському вихованню сприяли проведені в коледжі заходи по відзначенню Дня незалежності Украї­ни, Дня Перемоги, Дня пам’яті голодомору в Україні, Дня пам’яті Чорнобильської трагедії, Шевченківських днів, українські посиденьки з театралізованими виступами, «Свято рідної мови», Міжнародному конкурсі з української мови імені Петра Яцика та Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнів та студентської молоді імені Тараса Шевченка та інші.

З метою всебічного розвитку світогляду студентів постійно проводяться екскурсії, зокрема, до Національного літературно-меморіального музею Г. С. Сковороди; до Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному; до анатомічного музею Харківського національного медичного університету; до Харківського планетарію ім. Ю.А.Гагаріна. Цього року група студентів коледжу здійснила екскурсійну поїздку до Києва, Львова та Закрпаття.

Важливою і необхідною умовою удосконалення виховної роботи в коледжі є студентське самоврядування, яке діє на рівнях: студентська група – відділення – студентський гуртожиток – коледж. Залучення студентської ради до реалізації управлінських функцій надає змогу студентам брати участь в обговоренні проблем студентського життя, визначенні перспектив діяльності, розв’язанні організаторських завдань, надає можливість врахувати наслідки роботи. В рамках розвитку студентського самоврядування адміністрація коледжу проводить зустрічі з членами Студентської ради. На цих заходах обговорюються питання розвитку коледжу, підвищення якості викладання дисциплін, навчання та відвідування студентів.

Так, студенти медичного коледжу, а саме члени студентської ради з допомогою кураторів підготували та провели щорічний День самоврядування, залучили студентів старших курсів до проведення лекторію присвяченого Всесвітньому Дню боротьби із захворюваннями на туберкульоз, вели агітаційну роботу в акції «Серце до серця». Також у коледжі силами студентів у співпраці з кураторами груп постійно випускається газета «Ескулап» у якій висвітлюються актуальні питання життєдіяльності коледжу.

В 2014/2015 н.р. році викладачами та кураторами академічних груп проводилась належна робота з превентивного виховання та правової культури. Організовано співпрацю з міським відділом юстиції та Центром соціальної служби для молоді, фахівці яких проводять лекційно-просвітницьку роботу зі студентами з психологічних, соціальних та юридичних питань. Організовано зустрічі з працівниками правоохоронних органів, ведеться групова та індивідуальна робота зі студентами, проводиться анкетування. Питання правопорядку постійно контролюються адміністрацією коледжу. Аналізуються пропуски занять студентами, вивчаються їх причини і вживаються заходи щодо запобігання цим випадкам. Для кураторів груп розроблені методичні рекомендації з профілактики правопорушень серед студентської молоді. Налагоджена співпраця з районним центром зайнятості населення, який допомагає у проведенні лекційних годин з майбутнього працевлаштування.

Індивідуальна робота кураторів та викладачів тісно пов'язана зі студентами, що проживають в гуртожитку. Особлива увага приділяється санітарно-гігієнічному вихованню студентів і впровадженню здорового способу життя. Рада гуртожитку разом з заступником директора з вихованої роботи та кураторами груп організують вечори відпочинку, бесіди, перегляд кінофільмів. Вже стали традицією проведення у гуртожитку Дня знайомств, вечорів - диспутів, новорічні святкування «Андріївські вечорниці», “Масляна”, конкурс «Міс гуртожиток 2015», обговорення питань студентського життя.

Велика робота проводиться викладачами та кураторами з професійного виховання студентів. Традиційно в коледжі проходять тижні та місячники клінічних дисциплін, конкурси «Краща медична сестра», «Перші кроки до професійної майстерності», конференції за результатами пошуково-дослідницької роботи. Зі студентам перших курсів проводяться години-спілкування « Медична сестра очима пацієнта», «Медик за покликом серця», «Подвиг медиків в роки війни», «Жінки – перші медичні сестри кримської війни». Підготовка майбутніх спеціалістів потребує значного врахування індивідуальних здібностей студентів та уваги до їх розвитку. Практичною школою виховання доброти, гуманізму, залучення до загальнолюдських цінностей є для студентів коледжу участь в групі Милосердя та Товаристві Червоного Хреста. Вихованню у студентів коледжу милосердя та гуманного відношення до людей сприяли благодійні акції «Чисте сяйво доброти», «Назустріч мрії», «Вища школа Харківщини – шкільним бібліотекам Луганщини та Донеччини», «Допоможемо солдатам АТО» та годин спілкування «Сльоза на щоці вічності», « Хочеш жити для себе – живи для інших», «Хто я є як людина».

Виховна робота зі студентами знаходить відображення у відеофільмах, фотоальбомах, місцевій пресі . Таким чином, виховна робота в коледжі має системний, комплексний характер, є дієвою та результативною.

VІ. Кадрове забезпечення.

         Навчальний процес у 2014/2015 навчальному році здійснювали                           37 викладачів, з них: 25 штатних, що становить 67,6 % від загальної кількості, 12 сумісників з погодинною оплатою.

         Серед штатних викладачів коледжу мають кваліфікаційні категорії:

спеціаліст вищої категорії –   12 осіб (48,0% )

спеціаліст першої категорії – 7осіб ( 28,0 % )

спеціаліст другої категорії –  2 особи (8,3 % )

спеціаліст – 4 особи ( 16,7% ).

         Мають педагогічне звання:

Викладач – методист  – 6 осіб (24 %).

         Атестація викладачів проводилась відповідно наказу № 930 від 06.10.2010 року «Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників».

         Відповідно до плану на 2014/2015 навчальний рік атестацію пройшли 7 осіб. Згідно рішення атестаційної комісії всі викладачі відповідають займаній посаді: 2 відповідають раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії», 1 викладачу встановлена вища кваліфікаційна категорія, 1 викладачу — І кваліфікаційна категорія, 2 викладачі відповідають раніше присвоєній кваліфікаційній категорії  «спеціаліст І категорії»,  1 викладач відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст ІІ категорії», 1 викладач отримав звання викладач-методист.

         План підвищення кваліфікації виконано на 125%, із запланованих 4 осіб курси пройшли 5 осіб.

         Коледж має потребу в штатних викладачах хірургії, педіатрії.

 

Директор КЗОЗ “Богодухівський медичний коледж”                                           А.Ф.Глазунова