Колективний договір

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Мета укладення колективного договору.

Цей договір укладено з метою регулювання трудових та соціально-економічних відносин, узгодження інтересів найманих працівників і роботодавця, осіб, що навчаються, і адміністрації КЗОЗ «Богодухівський медичний коледж» з питань, що є предметом цього договору.

Положення і норми договору розроблені на основі Кодексу законів про працю України, Законів України «Про колективні договори і угоди», «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», «Про охорону праці», «Про оплату праці», «Про відпустки», «Основи законодавства про охорону здоров’я України» інших актів законодавства, Генеральної, Галузевої та Територіальної угод.

Договір містить узгоджені зобов’язання сторін, що його уклали, щодо створення умов підвищення ефективності роботи коледжу, реалізації на цій основі професійних, трудових і соціально-економічних прав та інтересів працівників та студентів.

1.2. Сторонами цього колективного договору є:

Адміністрація КЗОЗ «Богодухівський медичний коледж» в особі директора Глазунової Алли Федорівни (далі – «Адміністрація), яка представляє інтереси роботодавця і має відповідні повноваження, з однієї сторони, та профспілковий комітет первинної профспілкової організації КЗОЗ Богодухівського медичного коледжу в особі голови профспілкового комітету Павленко Альбіни Анатоліївни (далі Профком), який уповноважений на представництво трудовим колективом, з другої сторони.

1.3. Сторони визнають повноваження одна одної і зобов’язуються дотримуватися принципів соціального діалогу: паритетності представництва, рівноправності сторін, взаємної відповідальності, конструктивності і аргументованості при проведенні переговорів (консультацій) щодо укладання колективного договору, внесення змін і доповнень до нього, вирішенні всіх питань соціально-економічних і трудових відносин.

1.4. Сторони визнають цей колективний договір нормативним актом, на підставі якого здійснюватиметься регулювання всіх соціально-економічних і трудових відносин в закладі протягом усього періоду його дій.

При укладенні Договору обидві сторони виходять з того, що його умови не можуть погіршувати становище працівників у порівнянні з законодавством України, а встановлені законодавчими та іншими нормативними актами норми розглядаються як мінімальні державні гарантії і не можуть бути перешкодою для встановлення більш високих соціальних і економічних пільг за наявності реальних можливостей матеріального та фінансового забезпечення зобов’язань, що приймають на себе Сторони за цим договором.

1.5. Норми і положення цього колективного договору діють безпосередньо і є обов’язковими для дотримання Сторонами.

1.6. Дія колективного договору поширюється на всіх працівників коледжу, незалежно від їхньої належності до профспілкової чи іншої громадської організації тощо. Окремі положення договору поширюються на непрацюючих пенсіонерів та інвалідів праці, які звільнилися з коледжу, а також на працівників. звільнених з ініціативи адміністрації (у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці) до моменту їх працевлаштування.

1.7. Цей колективний договір схвалений загальними зборами трудового колективу (Протокол № 2 від 26.03.2014 р.) та набуває чинності з дня його підписання представниками сторін.

1.8. Колективний договір укладено на 2014 - 2018 роки, він діє до того часу, поки сторони не укладуть новий, або не переглянуть чинний. Колективний договір зберігає чинність у разі зміни складу, структури, найменування роботодавця, від імені якого укладено цей договір. У разі реорганізації закладу, колективний договір зберігає чинність протягом строку, на який його укладено, або може бути переглянутий за згодою сторін. Зміни в керівництві, складі, структурі, назвах Сторін не тягнуть за собою зупинення дії цього Договору.

1.9. Зміни та доповнення до цього колективного договору вносяться в обов’язковому порядку у зв’язку зі змінами законодавства.

1.10. Пропозиції кожної зі Сторін щодо внесення змін і доповнень до колективного договору Сторони розглядають спільно і приймають рішення у 10-денний строк після завершення колективних переговорів.

1.11. Жодна із Сторін, що уклали цей колективний договір, не може протягом усього строку його дії, в односторонньому порядку приймати рішення, що змінюють норми, положення, зобов’язання колективного договору або припиняють їх виконання.

1.12. Сторони починають переговори укладання нового колективного договору на наступний рік не пізніше, як за 3 місяці до закінчення передбаченого цим Договором строку його дії.

1.13. Адміністрація в триденний термін після підписання колективного договору подає його на повідомну реєстрацію в місцевий орган державної виконавчої влади, протягом 10 днів після реєстрації доводить його до відома всіх працівників закладу та забезпечує протягом всього терміну дії Договору ознайомлення з ним під розписку щодо прийнятих працівників.

2. РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН. РЕЖИМ ПРАЦІ ТА ВІДПОЧИНКУ.

Адміністрація зобов’язується:

2.1. Забезпечити ефективну діяльність КЗОЗ “Богодухівський медичний коледж”, виходячи з фактичних обсягів фінансування та раціонального використання спеціальних коштів для підвищення результативності роботи коледжу, поліпшення становища працівників.

2.2. Забезпечити розвиток і зміцнення матеріально-технічної бази коледжу, створити оптимальні умови для організації навчально-виховного процесу.

2.3. Застосовувати засоби матеріального і морального стимулювання якісної праці.

2.4. Забезпечити розробку посадових інструкцій для всіх категорій працівників коледжу.

2.5. Застосовувати трудові відносини з викладачами лише на підставі контрактів, що укладаються на термін від одного до п’яти років за згодою сторін.

2.6. Регулярно надавати профспілковій стороні наявну інформацію, документи з питань фінансово-господарської діяльності коледжу та перспектив її розвитку.

2.7. Забезпечити участь повноважного представника профспілкової сторони в засіданнях робочих та дорадчих органів коледжу, завчасно інформувати його про дати та порядок денний таких засідань.

2.8. На запрошення профспілкової сторони брати участь у заходах профспілки щодо розгляду питань трудових і соціально-економічних відносин працівників.

2.9. Включати представника профкому до складу тарифікаційної та атестаційної комісій.

2.10. Затверджувати режим роботи, графіки роботи, розклад занять за погодженням з профспілковим комітетом.

2.11. Забезпечити своєчасне (не рідше одного разу на 5 років) підвищення кваліфікації педагогічних працівників, гарантуючи їм при цьому відповідні виплати згідно з законодавством.

2.12. До початку роботи за укладеним трудовим договором ознайомити працівника з умовами цього колективного договору та Правилами внутрішнього трудового розпорядку, роз’яснити працівнику його права і обов’язки, проінформувати під розписку про умови праці.

2.13. Укладати трудові договори з працівниками в порядку, передбаченому законодавством України, під розписку ознайомлювати працівників з наказом про їх прийняття на роботу.

2.14. Не включати до трудових договорів умови, що погіршують становище працівників порівняно з законодавством та цим договором.

2.15. Надати працівникам роботу відповідно до їх професії, займаній посаді та кваліфікації.

2.16. Не вимагати від працівників виконання роботи, не обумовленої трудовим договором та функціональними обов’язками.

2.17. Здійснювати переведення працівника на іншу роботу виключно у випадках, на підставах і в порядку, встановленому законодавством.

2.18. Звільнення працівників з ініціативи адміністрації здійснювати за попереднім погодженням з профспілковим комітетом згідно з законодавством.

2.19. Звільнення педагогічних працівників у зв’язку із зменшенням обсягу роботи, скороченням чисельності штату здійснювати лише після закінчення навчального року.

2.20. Протягом двох днів з часу одержання інформації доводити до відома членів трудового колективу нові нормативні документи стосовно трудових відносин, організації праці, роз’яснювати їх зміст, права та обов’язки працівників.

Профспілковий комітет зобов’язується:

2.22. Сприяти зміцненню трудової дисципліни і дотриманню Правил внутрішнього трудового розпорядку в трудовому колективі коледжу.

2.23. Проводити роботу з працівниками стосовно раціонального та бережливого використання обладнання, технічних засобів навчання, збереження майна тощо.

2.24. Організувати збір та узагальнення пропозицій працівників з питань поліпшення діяльності коледжу, доводити їх до адміністрації і домагатися їх реалізації, інформувати трудовий колектив про вжиті заходи.

2.25. Утримуватися від організації масових акцій протесту, інших заходів, направлених на захист інтересів найманих працівників з питань, що є предметом цього колективного договору за умови їх вирішення в установленому законодавством та цим колективним договором порядку.

2.26. При необхідності запрошувати повноважного представника адміністрації на засідання профспілкової сторони, де розглядаються питання трудових і соціально-економічних прав працівників.

2.27. Здійснювати громадський контроль за дотриманням адміністрацією законодавства України про працю.

Сторони дійшли згоди про таке:

2.28. Узгоджувати між собою всі локальні акти коледжу з питань трудових, правових відносин і соціально-економічного захисту членів трудового колективу.

2.29. Запобігти виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), а в разі їх виникнення, прагнути до розв’язання в порядку, визначеному Законом України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» по можливості без порушення встановленого режиму роботи закладу.

2.30. Режим роботи коледжу, його структурних підрозділів, зокрема порядок прийняття та звільнення працівників, основні обов’язки працівників та роботодавця, робочий час, час відпочинку, питання трудової дисципліни та заохочень встановлюється в Правилах внутрішнього трудового розпорядку.

2.31. Щорічні оплачувані відпустки надати згідно з графіком навчального процесу, тривалістю не менше, ніж передбачено законодавством: для викладачів — в кількості 56 календарних днів, для співробітників — 24 календарних днів основної відпустки.

2.32. Черговість надання щорічних оплачуваних відпусток визначати графіком, складеним у відповідності до вимог і положень ст. 10 Закону України «Про відпустки», затвердженим адміністрацією за погодженням з профспілковим комітетом не пізніше 5 січня поточного року та доведенням до відома всіх працівників в 10 денний термін з дня затвердження.

2.33. При складанні графіків відпусток враховувати сімейні обставини, особисті інтереси та можливості відпочинку кожного працівника.

2.34. Надавати щорічні відпустки за бажанням  працівника в зручний для нього час, у випадках, передбачених законодавством.

2.35. Надавати щорічні відпустки повної тривалості до настання шестимісячного терміну безперервної роботи в перший рік роботи в коледжі за бажанням працівника у випадках, передбачених законодавством.

2.36. Перенесення щорічної відпустки, поділ щорічної відпустки на частини та відкликання з відпустки здійснювати виключно з дотриманням положень ст. 11,12 Закону України «Про відпустки».

2.37. Установити щорічні додаткові оплачувані відпустки окремим категоріям працівників за особливий характер праці (Додаток № 1) відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997 р. №1290 (із змінами і доповненнями) “Про затвердження Списків виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці”.

2.38. Установити щорічні додаткові оплачувані відпустки тривалістю до 7 календарних днів окремим категоріям працівників з ненормованим робочим днем у порядку, визначеному наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 10 жовтня 1997 р. № 7 (Додаток № 2).

         2.39. Надавати працівникам додаткові відпустки у зв’язку з навчанням у порядку й на умовах, передбачених законодавством.

         2.40. Працівникам коледжу, які навчаються без відриву від виробництва в навчальних закладах з вечірньою формою навчання, або підвищують кваліфікацію, надати можливість працювати у змінах, що дозволяють регулярно відвідувати заняття. Не залучати цих працівників в односторонньому порядку протягом періоду їх навчання до надурочних робіт та службових відряджень.

2.41. Надавати працівникам соціальні відпустки в порядку і на умовах, передбачених законодавством.

2.42. У випадках, передбачених ст. 25 Закону України «Про відпустки» в обов’язковому порядку надавати працівникам визначеної цією статтею тривалості відпустки без збереження заробітної праці, а також за їхнім бажанням і погодженням з адміністрацією, передбачені ст. 26 Закону України «Про відпустки» відпустити за сімейними обставинами та з інших причин без збереження заробітної прати.

2.43. Жінці, яка працює й має 2-х або більше дітей віком до 15 років, або дитину-інваліда, або яка усиновила дитину, одинокій матері, батьку, який виховує дитину без матері (у тому числі й у разі тривалого перебуванняматері в лікувальному закладі), а також особі, яка взяла дитину під опіку, надається щорічна додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів. За наявності декількох підстав для надання цієї відпустки її тривалість не може перевищувати 17 календарних днів.

         2.44. Надавати додаткову оплачувану відпустку терміном 6 календарних днів членам профспілкового комітету у зв’язку з профспілковим навчанням відповідно до ст. 15-1 Закону України «Про відпустки».

         2.45. Надавати працівникам коледжу інші види відпусток, передбачені законодавством України.

3. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАЙНЯТОСТІ

Адміністрація зобов’язується:

         3.1. Не допускати економічно необґрунтованого скорочення робочих місць.

         3.2. У разі виникнення об’єктивних причин, через які неминучі вивільнення працівників з ініціативи адміністрації, проводити їх лише за умови попереднього, не пізніше, як за 3 місяці, письмового повідомлення профспілкової сторони про причини й обсяги запланованих скорочень чисельності або штату працівників, терміни вивільнення, кількість та категорії працівників, що підлягають скороченню та проведення спільних консультацій щодо заходів, спрямованих на сприяння працевлаштування працівників, що звільняються, зведенню їх кількості до мінімуму, інших заходів пом’якшення негативних наслідків, у тому числі:

 • першочергове скорочення вакантних посад та сумісників;
 • припинення укладання трудових договорів, у тому числі строкових договорів, на період, коли планується звільнення;
 • скорочення замовлень у сторонніх організацій та послуг, які можна виконати власними силами;
 • розгляд та врахування пропозицій профспілкової сторони про перенесення термінів або тимчасове припинення чи відміну заходів, пов’язаних з вивільненням працівників;
 • не допущення звільнення одночасно двох і більше працівників з однієї сім’ї.

3.3. Звільнення працівників у зв’язку зі змінами в організації праці або перепрофілювання закладу, скорочення чисельності або штату працівників (п.1 ст.40 КЗпП України) здійснювати лише після використання всіх можливостей забезпечити їх роботою на іншому робочому місці.

         3.4. При вивільненні працівників у зв’язку зі змінами в організації праці (п.1 ст. 40 КЗпП України) дотримуватись вимог законодавства щодо переважного права на залишення на роботі окремих категорій працівників (ст. 42 КЗ пП.).

         Попереджати працівника про його вивільнення в письмовій формі під розписку не пізніше ніж за два місяці.

         За бажанням працівника та на підставі особистої заяви звільнення за скороченням штатів може бути проведене достроково, до спливу двомісячного строку після попередження.

         3.5. Розірвання трудового договору з ініціативи адміністрації (п.1, 2-5, 7 ст. 40, п. 2,3 ст. 41 КЗпП) проводити лише за попередньою згодою профспілкового комітету.

         3.6. Виплачувати працівникам, які звільняються у зв’язку зі змінами в організації праці: ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання закладу, скорочення чисельності штату працівників (п.1 ст.40 КЗпП України), у тому числі й на підставі особистої заяви про звільнення за скороченням штатів достроково, до спливу двомісячного строку після відповідного попередження, вихідну допомогу в розмірі не менше середнього місячного заробітку (ст. 44 КЗпП)

         3.7. Зберігати протягом одного року за працівниками, вивільненими із закладу з підстав, передбачених п.1 ст. 40 КЗпП України, право на укладання трудового договору в разі поворотного прийняття на роботу працівників аналогічної кваліфікації.

         У разі повторного прийняття на роботу таких працівників, зараховувати весь попередній стаж їх роботи в закладі до безперервного й відновлювати для них соціально-побутові пільги на рівні, не меншому, ніж до звільнення.

         3.8. У термін, визначений працівником, за його власним бажання розривати з ним трудовий договір ( в тому числі строковий), якщо в коледжі не виконується законодавство про охорону праці, умови колективного договору з цих питань з виплатою вихідної допомоги ( відповідно до ст.44 КзпП).

         Профспілковий комітет зобов’язується:

         3.9. Здійснювати контроль за виконанням законодавчих та нормативних актів з питань зайнятості працівників.

         3.10. Проводити спільно з адміністрацією консультації з питань вивільнень працівників та здійснення заходів щодо недопущення, зменшення обсягів або пом’якшення наслідків вивільнень. Вносити пропозиції про перенесення строків або тимчасове припинення чи відміну заходів, пов’язаних з вивільненням працівників.

         3.11. Забезпечувати захист вивільнюваних працівників згідно з законодавством.

3.12. Розглядати обґрунтоване письмове подання адміністрації про розірвання трудового договору з працівником, який є членом профспілки, що діє в коледжі, у випадках, передбачених законодавством.

         Повідомляти адміністрацію про прийняте рішення у письмовій формі в триденний строк після його прийняття.

3.13. Вести роз’яснювальну роботу серед трудового колективу з питань трудових прав та обов’язків, соціального захисту працівників. Надавати працівникам безкоштовну правову допомогу та консультації законодавства.

4. ОПЛАТА ПРАЦІ

Адміністрація зобов’язується:

4.1. Встановлювати працівникам коледжу конкретні розміри посадових окладів на підставі діючих умов оплати праці працівників бюджетної сфери за тарифними розрядами та коефіцієнтами Єдиної тарифної сітки, затвердженими постановою Кабінету міністрів України від 30.08.2002  № 1298 (із змінами, внесеними згідно з Постановами Кабінету Міністрів України) відповідно до займаних посад, кваліфікації працівників та з урахуванням складності і умов праці.

         Своєчасно складати, узгоджувати з профспілковим комітетом та затверджувати штатний розпис.

         4.2. Щорічно, одночасно з кошторисом та у випадку зміни розміру посадового окладу, доплат та надбавок складати тарифікаційні списки. Своєчасно проводити уточнення тарифікації працівників у зв’язку зі зміною освіти, кваліфікаційної категорії за підсумками атестації.

         Включати представника профкому до складу тарифікаційної та атестаційної комісії.

4.3. Виплачувати директору, заступникам з числа педагогів, завідувачу відділенням, педагогічним працівникам у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 31.01.2001р. №78 щомісяця надбавку за вислугу років у відсотках до посадового окладу (ставки заробітної плати) залежно від стажу педагогічної роботи у таких розмірах:

 • понад 3 роки — 10%;
 • понад 10 років — 20%;
 • понад 20 років — 30%.

         4.4. Виплачувати водію автотранспортного засобу щомісячну надбавку за класність до тарифної ставки у розмірі:

 • водію 2 класу – 10%;
 • водію 1 класу – 25%.

         4.5. Надбавки за високі досягнення в праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість у роботі в розмірі до 50% посадового окладу працівникам коледжу можуть установлюватись у відповідності до п.3 підп. 2,3 постанова Кабінету Міністрів України № 790 від 22.08.2005 р.

         4.6. Працівникам, які залучаються до роботи в нічний час, здійснювати доплати в розмірі 40% годинної тарифної ставки (посадового окладу) за кожну годину роботи в нічний час. Нічним вважається час з 10 години вечора до 6 години ранку.

         4.7. Доплати за суміщення професій (посад) або виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника без звільнення від своєї основної роботи виплачувати в розмірі до 50% посадового окладу за основною посадою.

         4.8. Доплати за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу робіт працівникам виплачувати в розмірі до 50% посадового окладу працівника.

         4.9. Виплачувати працівникам коледжу, які використовують у роботі дезінфікуючі засоби, а також працівникам, які зайняті прибиранням туалетів доплату в розмірі 10% посадового окладу (тарифної ставки) (Додаток № 3).

         4.10. Виплачувати педагогічним працівникам матеріальну допомогу на оздоровлення в розмірі посадового окладу під час надання основної щорічної відпустки (ст. 57 Закону України “Про освіту”).

         Надавати іншим працівникам коледжу, які не відносяться до педагогічних працівників, матеріальну допомогу, у тому числі на оздоровлення, у сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік, крім матеріальної допомоги на поховання, у межах фонду заробітної плати.

         Здійснювати за погодженням з профспілковою стороною преміювання працівників коледжу згідно з Положенням про преміювання.

         4.11. Проводити атестацію керівників, викладачів, лаборантів в установлені законодавством строки.

         4.12. Виплачувати викладачам коледжу, які направляються до закладів післядипломної освіти для підвищення кваліфікації середню заробітну плату згідно із законодавством.

         4.13. Виплачувати заробітну плату двічі на місяць через проміжок часу, що не перевищує 16-ти календарних днів, а саме: 10 (аванс) та 25 числа остаточний розрахунок.

         Розмір заробітної плати за першу половину місяця (авансу) установити в розмірі не менше оплати за фактично відпрацьований час з розрахунку тарифної ставки (посадового окладу) працівника.

         Виплачувати заробітну плату напередодні в разі, коли день її виплати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем.

         4.14. Своєчасно ознайомлювати всіх працівників з умовами оплати праці. Зміни умов виплати заробітної плати працівникам коледжу здійснювати лише за їх особистою письмовою згодою.

         4.15. Виплачувати заробітну плату працівникам за весь час щорічної відпустки в терміни виплати заробітної плати.

         4.16. Здійснювати індексацію заробітної праці працівників за умови, що величина індексу споживчих цін перевищила поріг індексації 101 відсоток у порядку, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 № 1078 «Про індексацію грошових доходів населення».

         4.17. Заробітну плату виплачувати в першочерговому перед іншими платежами порядку.

         4.18. У разі затримки виплати заробітної плати надати профспілковій стороні інформацію про наявність коштів на рахунку коледжу.

         4.19. Не приймати в односторонньому порядку рішень, які змінюють установлені в колективному договорі умови  оплати праці.  Повідомляти працівників  запровадження нових і зміну чинних норм праці не пізніше, ніж за два місяці до такого запровадження чи змін.

         4.20. При кожній виплаті заробітної плати повідомляти працівників про загальну суму заробітної плати з розшифровкою за видами виплат: розміри й підстави нарахувань, утримань, суму зарплати, що належить до виплати.

         4.21. Відповідно до ст.15 Закону України «Про оплату праці» погоджувати з профспілковим комітетом умови оплати праці в коледжі.

Профспілковий комітет зобов’язується:

         4.22. Оперативно розглядати всі звернення членів  первинної профспілкової організації й роботодавця з питань оплати праці і доходів працівників та у встановленому порядку вирішувати порушені питання.

         4.23. Здійснювати громадський контроль за додержанням трудового законодавства, норм колективного договору з питань оплати праці, вживати заходів щодо недопущення порушень та їх усунення.

         У разі виявлення порушень з питань оплати праці ініціювати  притягнення винних осіб до відповідальності згідно із законодавством.

         4.24. Здійснювати захист і представництво членів первинної профспілкової організації з питань оплати праці у відповідних інстанціях, у тому числі в судах.

         4.25. Надавати членам первинної профспілкової організації безкоштовні консультації з питань оплати праці.

5. ОХОРОНА ПРАЦІ

Адміністрація зобов’язується:

         5.1. З метою створення здорових та безпечних умов праці удосконалювати механізм безперервного функціонування ефективної системи управління охороною праці в закладі відповідно до вимог ст. 13 Закону України «Про охорону праці».

         5.2. Під час укладання трудового договору проінформувати працівника під розписку про умови праці та про наявність на його робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, можливі наслідки їх впливу на здоров’я та про права працівника на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до законодавства і колективного договору.

         5.3. Не допускати до роботи працівників, у т.ч. посадових осіб, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з охорони праці.

         5.4. Проводити під час прийняття на роботу та періодично інструктажі на робочих місцях з питань охорони праці, надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також правил поведінки та дій при виникненні аварійних ситуацій, пожеж і стихійних лих не рідше одного разу в 6 місяців, а на роботах з підвищеною небезпекою, не рідше, як один раз на 3 місяці.

         5.5. Проводити оперативний контроль з охорони праці та виробничої санітарії (згідно графіку).

         5.6. Забезпечити виконання Комплексних заходів щодо встановлення нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійного захворювання, аваріям і пожежам (Додаток № 4)

         5.7. Відраховувати кошти до фонду охорони праці у розмірі не менше 0,2% від фонду оплати праці. Використовувати кошти фонду за погодженням з профспілковим комітетом тільки на виконання заходів з охорони праці відповідно чинному законодавству.

         5.8. Своєчасно проводити атестацію робочих місць за умовами праці, згідно з розробленим за участю профкому графіком, та за її результатами вжити заходів щодо покращення умов праці, медичного обслуговування, оздоровлення працівників та надання їм відповідних пільг і компенсацій за роботу в цих умовах.

         5.9. Забезпечити безоплатно працівників закладу милом, а також миючими і знешкоджуючими засобами, відповідно до встановлених норм, (а також тих працівників, які працюють на роботах пов’язаних із забрудненням додатково милом (Додаток № 5).

         5.10. Забезпечити безоплатно працівників закладу, які працюють на роботах із шкідливими та небезпечними умовами праці, а також пов’язаних із забрудненням, або на роботах у несприятливих температурних умовах, спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами  індивідуального та колективного захисту, відповідно до встановлених норм. Забезпечувати своєчасну заміну , або ремонт спецодягу, спецвзуття (Додаток № 6).

         5.11. Забезпечувати охорону праці жінок відповідно до законодавства України.

         5.12. Не допускати вагітних жінок до виконання всіх робіт, пов’язаних з використанням комп’ютерної техніки.

         5.13. Щорічно проводити профілактичні медогляди всіх працюючих жінок лікарем гінекологом з необхідними бактеріоскопічним та цитологічним обстеженням, а також огляд мамолога жінок, віком після 40 років.

         5.14. Створювати для інвалідів умови праці відповідно до рекомендацій медико-соціальної експертної комісії та індивідуальних програм реабілітації. При необхідності, організовувати їх перенавчання або перекваліфікацію. Допускати залучення інвалідів до надурочних робіт і робіт у нічний час тільки за їх згодою та відповідно до рекомендації МСЕК.

         5.15. Здійснювати, за рахунок коштів закладу проведення щорічного обов’язкового медичного огляду працівників коледжу.

         5.16. Забезпечити виконання рекомендацій і висновків медичної комісії за результатами медичного огляду працівників.

         5.17. Не допускати до роботи працівників, які без поважних причин ухиляються від обов’язкового медичного огляду.

         5.18. На час проходження працівниками періодичного медичного огляду зберігати за ними місце роботи (посаду) і середній заробіток на встановлений час проходження медогляду.

         5.19. Проводити переведення працівників за станом здоров’я, згідно з медичним висновком, за їх згодою, на легшу роботу тимчасово, або без обмеження строку на іншу роботу. Оплату праці у таких випадках проводити згідно законодавства.

         5.20. Забезпечити умови праці, обладнання робочих місць, режим праці та відпочинку при роботі з комп’ютерною технікою відповідно до законодавства.

         5.21. Зберігати середній заробіток за працівником за період простою, якщо створилась виробнича ситуація небезпечна для його життя чи здоров’я, яка виникла не з вини працівника. Факт такої ситуації підтверджується спеціалістом з охорони праці за участю профкому.

         5.22. Забезпечити виконання заходів щодо підготовки приміщень до роботи в осінньо-зимовий період у термін до 01 вересня поточного року. Забезпечити температурний режим у приміщеннях коледжу відповідно до санітарно-гігієнічних вимог.

         5.23. Забезпечити відповідно до законодавства, здійснення загальнообов’язкового державного соціального страхування працівників від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, які спричинили втрату працездатності.

         5.24. За працівниками, які втратили працездатність у зв’язку з нещасним випадком на виробництві, зберігати місце роботи та середню зарплату на весь період відновлення працездатності без визнання їх в установленому порядку інвалідами. У разі неможливості виконання потерпілим попередньої роботи, забезпечити відповідно до медичних рекомендацій працевлаштування.

         5.25. Забезпечити складання Акту за формою Н-1 у терміни встановлені чинним законодавством України.

         5.26. Проводити щоквартально за участю профспілкової організації аналіз причин нещасних випадків, профзахворювань, аварій на виробництві. Розробляти заходи щодо зниження та профілактики травматизму і професійних захворювань та забезпечувати їх обов’язкове виконання.

         5.27 Проводити щоквартально аналіз причин захворюваності з тимчасовою втратою працездатності (ТВП), розробляти та вживати комісією з соціального страхування спільно зі службою охорони праці та профкомом, заходи, щодо зниження та профілактики захворюваності і невиробничого травматизму. Забезпечити диспансерним лікарським наглядом працівників із хронічними захворюваннями, інвалідів та ветеранів праці.

         5.28. Створити (сприяти роботі) комісію з охорони праці в коледжі за рішенням трудового колективу, за участю, пропорційно, представників адміністрації і профспілкового комітету, відповідно до Типового положення, затвердженого Державним комітетом України по нагляду за охороною праці.

         5.29. Забезпечити організаційно-методичне керівництво роботою служби охорони праці, розроблення необхідної нормативно-технічної документації і введення її в дію.

         5.30. Розробити за участю профкому Положення про систему стимулювання охорони праці в коледжі.

         За поданням профкому, комісії з охорони праці або керівника структурного підрозділу заохочувати ініціативних працівників, уповноважених трудового колективу з питань охорони праці за активну участь у здійсненні заходів з підвищення безпеки та поліпшення умов праці, збільшення розміру винагороди та підсумками кварталу (року).

Профспілковий комітет зобов’язується:

         5.31. Здійснювати громадський контроль за дотриманням адміністрацією законодавства про охорону праці, створення безпечних і нешкідливих умов праці, належних виробничих та санітарно-побутових умов, забезпеченням працівників спецодягом, спецвзуттям, іншими засобами індивідуального та колективного захисту, виконання заходів, передбачених у цьому колективному договорі та нормативних документах.

         У разі виявлення порушень вимагати їх усунення.

         5.32. Представляти інтереси працівників у вирішенні питань охорони праці, у випадках визначених законодавством, вносити до адміністрації відповідні подання.

         5.33. У разі загрози життю або здоров’ю працівників, вимагати від адміністрації негайного припинення робіт на робочих місцях у структурних підрозділах (відділеннях) на час, необхідний для усунення цієї загрози.

         5.34. Здійснювати контроль за наданням пільг і компенсацій за роботу в шкідливих і небезпечних умовах, відшкодуванням шкоди, заподіяної здоров’ю працівника.

         5.35. Брати участь:

         5.35.1. У розробці програм, положень, нормативно-правових документів з питань охорони праці в закладі.

         5.35.2. В організації навчання працюючих з питань охорони праці.

         5.35.3. У проведенні атестації робочих місць, за її результатами вносити пропозиції щодо покращення умов праці, медичного обслуговування, оздоровлення працівників, надання їм відповідних пільг і компенсацій.

         5.35.4. У розслідуванні нещасних випадків, профзахворювань, аварій складанні актів про нещасний випадок на виробництві, готувати свої висновки і надавати пропозиції, представляти інтереси потерпілого.

         5.36. Заслуховувати на засіданнях профкому звіт адміністрації в особі роботодавця (або його представника), про виконання ним законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці. При необхідності направляти подання роботодавцю чи органу вищого рівня та до органів державного нагляду з питань додержання законодавства про працю.

         5.37. Представляти інтереси застрахованих осіб з питань соціального страхування, захисту індивідуальних та колективних прав і інтересів членів профспілки.

         5.38. Систематично перевіряти виконання керівниками пропозицій комісії з питань охорони праці, громадських інспекторів з охорони праці, домагатись їх максимальної реалізації.

         5.39. Регулярно виносити на розгляд зборів (конференцій), засідань профкомів питання щодо стану охорони праці.

         5.40. За порушення Закону та нормативних актів про охорону праці ініціювати питання щодо притягнення винних до відповідальності.

6. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВИХ ПОТРЕБ ПРАЦІВНИКІВ

         Сторони зобов’язуються:

         6.1. Нарахування і здійснення контролю виплат працівникам зі збереженням середньої заробітної плати і забезпечення допомогою у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, вагітністю, пологами та похованням здійснювати відповідно до законодавства.

         6.2. Двічі на рік аналізувати стан захворюваності співробітників та здійснювати заходи з ліквідації причин захворюваності.

         6.3. Здійснювати контроль за роботою комісії з соціального страхування відповідно до Положення про комісію із соціального страхування в коледжі та за цільовим використанням коштів Фонду соціального страхування.

         6.4. Надавати працівникам пільгові путівки для санаторно-курортного лікування відповідно до рішення Комісії соціального страхування коледжу за наявності у них медичних показань.

         6.5. Забезпечити дітей працівників закладу подарунками до новорічних свят.

         6.6. Організувати «Новорічні ранки»  дітям працівників віком до 12 років, а працівникам закладу – урочистості з нагоди Нового року, 8 березня, професійних свят – Дня медичного працівника, Дня працівника освіти.

         6.7. Проводити періодичне обов’язкове диспансерне обстеження працівників один раз на рік згідно з наказом та затвердженим графіком.

Адміністрація зобов’язується:

         6.8. Створити належні умови для діяльності комісії з соціального страхування на випадок тимчасової непрацездатності на підприємстві. Забезпечити участь членів профкому, як представників застрахованих осіб, у роботі комісії закладу із загальнообов’язкового державного соціального страхування. Забезпечити гласність роботи комісії при розподілі путівок. Сприяти організації санаторно-курортного лікування.

         6.9. Забезпечити збереження архівних документів, згідно яких здійснюється оформлення пенсій, інвалідності, отримання пільг і компенсацій, в терміни визначені законодавством.

         6.10. Надавати право жінкам, які мають дітей віком до 15 років, а також багатодітним матерям, матерям, які мають дитину-інваліда використовувати щорічну відпустку в літній період (травень-вересень).

         6.11. Надавати право на щорічну відпустку в один і той самий період подружжям, які працюють в коледжі.

         Профспілковий комітет зобов’язується:

         6.12. Надавати матеріальну допомогу членам профспілкової організації закладу у випадку їх складного фінансового становища (тяжка хвороба, крадіжка, пожежа, смерть дружини, чоловіка. дитини, батьків, сестри, брата, на навчання, протезування) за рішенням профспілкового комітету.

         6.13. Надавати матеріальну допомогу (цінний подарунок) членам профспілкової організації коледжу в зв’язку з ювілейними датами 50,55,60,65,70,75 років.

         6.14. Сприяти проведенню оздоровлення, сімейного відпочинку та лікування працівників, організовувати оздоровлення дітей працівників у дитячих таборах.

         6.15. Надавати матеріальну допомогу на оздоровлення дітей працівників коледжу або пільгові путівки до дитячих оздоровчих таборів за рахунок наявних коштів та за рішенням профспілкового комітету.

         6.16. Організувати проведення культурно-масових, фізкультурних і оздоровчих заходів для працівників коледжу та членів їх сімей.

         6.17. Ознайомлювати членів трудового колективу з новими нормативними актами з питань житлового законодавства, соціального страхування та пенсійного забезпечення, надавати консультативну й методичну допомогу з питань соціального захисту.

7. ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОФСПІЛКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

Адміністрація зобов’язується:

7.1. Забезпечувати реалізацію прав та гарантій діяльності профкому, встановлених законодавством, не допускати втручання в діяльність, обмеження прав профкому або перешкоджання їх здійсненню.

         7.2. Для забезпечення діяльності профспілкового комітету, проведення профспілкових зборів працівників, для ведення культурно-освітньої, спортивної, оздоровчої роботи, надавати безкоштовно приміщення з усім необхідним обладнанням, зв’язком, опалення, освітленням, прибиранням, а також оргтехніку, канцтовари, необхідні для роботи профорганізації.

         Забезпечувати профспілковій організації можливість розміщувати власну інформацію у приміщеннях і на території коледжу в доступних для працівників місцях. надавати профкому всю необхідну інформацію з питань, що є предметом цього колективного договору.

         7.3. За наявності письмових заяв працівників, які є членами профспілки, щомісячно і безоплатно перерахувати на рахунок профспілки членські профспілкові внески із заробітної плати працівників відповідно до укладеного договору в термін виплати заробітної плати. Адміністрація не вправі затримувати перерахування зазначених коштів, чи використовувати їх не за призначенням.

         7.4. Членам виборних профспілкових органів, які не звільнені від своєї виробничої роботи, надати вільний від роботи час із збереженням середнього заробітку для виконання громадських обов’язків в інтересах колективу, а також на час їх професійного навчання.

         На час профспілкового навчання, проведення статутних заходів працівникам, обраним до складу виборних профспілкових органів, щорічно надавати додаткову оплачувану відпустку тривалістю 6 календарних днів.

         Якщо виконання громадських обов’язків пов’язане з виїздом у відрядження, то витрати, пов’язані з цим, здійснювати за рахунок коштів коледжу.

         7.5. Членів виборних профспілкових органів звільняти від роботи з оплатою у розмірі середнього заробітку на час участі, як делегатів, на конференціях, що скликаються профспілками, а також у роботі пленумів та президій.

         7.6. Забезпечувати членам виборного профспілкового органу коледжу та представникам профспілкових органів вищого рівня можливість безперешкодно відвідувати та оглядати місця роботи, ознайомлюватися з документами, що стосуються трудових прав та інтересів працівників.

         7.7. Не застосовувати до працівників, обраних до складу профорганів, дисциплінарних стягнень без погодження з відповідними профорганами.

         Не допускати звільнення з ініціативи  адміністрації працівників, які обиралися до складу профспілкових органів, на протязі одного року після закінчення виборних повноважень, крім випадків повної ліквідації закладу, виявленої невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок стану здоров’я, який перешкоджає продовженню даної роботи, або вчинення працівником дій, за які законодавством передбачена можливість звільнення з роботи.

7.8. Розглядати протягом 7 днів вимоги і подання профспілкових органів щодо усунення порушень законодавства про працю та колективного договору, невідкладно вживати заходів до їх усунення.

7.9. На вимогу профспілкової сторони надавати в тижневий термін відповідні документи, інформацію та пояснення, що стосується додержання законодавства про працю і охорону праці, оплати праці працівників, соціально-економічного розвитку закладу, організації та виконання колективного договору.

8. СОЦІАЛЬНІ ПРАВА ТА ГАРАНТІЇ СТУДЕНТІВ

Конференція трудового колективу коледжу доручає профспілковому бюро студентів представляти та захищати інтереси студентів.

1. Організація навчального процесу

Адміністрація зобов'язується:

8.1.1. Забезпечити діяльність коледжу згідно з Законами України «Про вищу освіту», «Основи законодавства України про охорону здоров'я» в частині створення належних умов для реалізації прав і можливостей студентів на здобуття освіти, відповідно до їх покликання, інтересів та здібностей, отримання знань, відповідно сучасного рівня розвитку науки та галузі медицини.

8.1.2. Дотримуватись встановленої тривалості облікових одиниць навчального часу:

 • академічна година - 40 хвилин;
 • навчальний день - не більше 8 академічних годин;
 • навчальний тиждень не більше 36 академічних годин;
 • навчальний рік - не більше 40 навчальних тижнів.

Встановлювати перерву між навчальними заняттями тривалістю не менше 10 хвилин.

8.1.3. Планувати та організовувати навчально-виховний процес, складати розклад занять, графіки консультацій та іспитів, дотримуючись норм навчального навантаження. Рівномірно розподіляти навчальний час з урахуванням думки профспілкового бюро студентів.

Не допускати випадків проведення занять у вихідні дні за винятком переносу робочих днів за рішенням Уряду.

8.1.4. Розробляти Правила внутрішнього розпорядку, вносити до них зміни та доповнення за участю профспілкового бюро студентів.

8.1.5. Підтримувати в належному стані навчально-виробничу базу та надавати студентам право безоплатно користуватися нею. Укомплектувати бібліотечний фонд коледжу в достатній кількості необхідними посібниками, підручниками, словниками, іншою літературою, в тому числі - електронною, яку потребує навчальний процес, та забезпечити його поповнення і оновлення.

8.1.6. Забезпечити зв'язок коледжу з базовими та іншими навчальними закладами, застосовуючи сучасні інформаційні технології.

8.1.7. Планування і розподіл бюджетних та позабюджетних коштів, які передбачені безпосередньо для студентів, проводити за участю профспілкового бюро студентів.

8.1.8. Надавати студентам можливість брати участь у конференціях, олімпіадах, конкурсах тощо, які проводяться в коледжі та за його межами.

8.1.9. Надавати відпустки студентам протягом навчального року згідно їх заяви, у зв'язку з:

 • одруженням - тривалістю до 3-х календарних днів;
 • народженням дитини (батькові) - тривалістю до 3-х  календарних днів;
 • смертю рідних по крові або шлюбу - тривалістю до 2-х календарних днів;
 • здачею іспитів та заліків в іншому учбовому закладі.

8.1.10. Надавати встигаючим студентам, які мають дітей, за їх заявою, право на вільне відвідування теоретичних занять протягом року після народження дитини.

8.1.11. Не відраховувати студентів без отримання на це попередньої згоди профспілкового комітету студентів.

8.1.12. Забезпечити безумовне виконання нормативних актів, які регламентують проходження студентами виробничої та переддипломної практики, щодо обов'язків навчального закладу.

8.1.13. Забезпечити студентам, що навчаються за державним замовленням, на час проходження виробничої технологічної практики, отримання робочого місця відповідно до обраної спеціальності, та з оплатою згідно з діючим законодавством.

         8.1.14. Організувати факультативний курс лекцій "Профспілка та соціальне партнерство", "Профспілка та молодь", "Кому потрібна профспілка" тощо.

Профбюро зобов'язується:

8.1.15. Брати участь у розробці нормативних актів щодо удосконалення
навчально-виховного процесу та сприяти підвищенню якості підготовки
спеціалістів.

8.1.16 Брати участь у розробці Правил внутрішнього розпорядку коледжу і студентського гуртожитку, та здійснювати громадський контроль за їх дотриманням студентами.

8.1.17. Брати участь у закріпленні аудиторного фонду за академічними групами.

8.1.18. Своєчасно розглядати подання адміністрації на відрахування студентів. Розглядати випадки порушення студентами дисципліни, норм поведінки, скоєння правопорушень на зборах навчальних груп, засіданнях профбюро та профкому, студентських радах гуртожитків. Брати участь у роботі комісії з попередження правопорушень.

8.1.19. Заслуховувати на зборах студентського активу звіти членів профкому та представників адміністрації коледжу з проблем студентства.

8.1.20. Здійснювати громадський контроль за розподілом і використанням бюджетних та позабюджетних коштів, які передбачені безпосередньо для студентів.

8.1.21. Здійснювати правовий захист студентів коледжу згідно з чинним законодавством.

2. Охорона здоров'я студентів

Адміністрація зобов'язується:

8.2.1. Забезпечити вчасну підготовку навчальних аудиторій, кабінетів, виробничих приміщень і гуртожитків до нового навчального року та дотримання в них відповідно до санітарних норм температурного, повітряного, світлового і питного режиму.

Враховувати пропозиції студентів щодо поліпшення умов навчання і побуту.

8.2.2. Створити безпечні і нешкідливі умови проведення учбового процесу, виконання практичних та лабораторних робіт, у разі потреби забезпечувати студентів засобами індивідуального захисту та спецодягом.

8.2.3. Проводити інструктаж з правил безпеки перед проведенням студентами всіх видів практичних та лабораторних робіт.

8.2.4 Забезпечити участь представника студентської профспілки у роботі комісій з розслідування нещасних випадків, що сталися зі студентами під час навчально-виховного процесу.

8.2.5. Забезпечити студентам, які постраждали внаслідок нещасного випадку, що стався з ними, коли вони були залученні до будь-яких робіт під час, перед або після занять; під час занять, коли вони набували професійних навичок; у період проходження виробничої практики (стажування), виконання робіт в закладах охорони здоров'я чи на інших підприємствах, виплату всіх видів компенсацій, передбачених Законом України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності".

8.2.6. При опрацюванні заходів щодо попередження випадків травмування та ушкодження здоров'я студентів, підвищення рівня безпеки навчально-виховного процесу та побуту, враховувати пропозиції профспілкового комітету студентів.

8.2.7. Забезпечити проведення щорічно безоплатного медичного огляду та флюорографічного обстеження всіх студентів коледжу. Сприяти проведенню медичними закладами профілактичних щеплень студентів від грипу та вірусного гепатиту.

8.2.8. Здійснювати аналіз захворюваності студентів та спільно з профспілковим комітетом розробляти заходи, спрямовані на зміцнення здоров'я учнівської молоді.

8.2.9. Забезпечити у коледжі роботу медичного пункту для надання першої медичної допомоги студентам, які її потребують.

8.2.10. Забезпечити учбово-виробничі приміщення і лабораторії аптечками першої медичної допомоги та при необхідності поповнювати їх.

8.2.11. За участі представників базових закладів охорони здоров'я, інших установ та організацій систематично проводити серед студентів виховну роботу щодо формування здорового способу життя, розвитку духовності та профілактичної роботи стосовно подолання шкідливих звичок і захисту моралі.

8.2.12. Створити належні умови харчування студентів, забезпечити безперебійну роботу  буфету. Графіки їх роботи погоджувати з профспілковим комітетом студентів. Контролювати якість виготовлених блюд, дотримання санітарних норм під час приготування їжі та зберігання харчових продуктів спільно з профспілковим комітетом студентів.

8.2.13. З метою здешевлення вартості харчування студентів, розглянути можливість за рахунок коштів, отриманих від госпрозрахункової діяльності, безкоштовного надання приміщень (з освітленням та опаленням, гарячою та холодною водою) у користування підприємствам громадського харчування, які обслуговують студентів коледжу й розташовані безпосередньо у цих закладах або гуртожитках.

Профбюро зобов'язується:

8.2.14. Брати участь у роботі комісій з розслідування нещасних випадків, що сталися зі студентами під час навчально-виховного процесу.

8.2.15. Надавати пропозиції щодо поліпшення умов навчання і побуту студентів, зміцнення здоров'я учнівської молоді.

8.2.16. Брати участь у розробці заходів щодо попередження випадків травмування та ушкодження здоров'я студентів, підвищення рівня безпеки навчально-виховного процесу та побуту.

8.2.17. Проводити періодичні обстеження умов виконання лабораторних робіт та практичних занять на їх відповідність нормам охорони праці.

3. Стипендіальне забезпечення та матеріальне заохочення студентів

Адміністрація зобов'язується:

8.3.1. Виплачувати стипендії студентам відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 950 від 08.08.2001 року "Про затвердження Порядку призначення виплат та розмірів стипендіального забезпечення учнів, студентів..." з урахуванням подальших Постанов Уряду.

8.3.2. Призначати студентам, які успішно здали екзаменаційну сесію, стипендію, розмір якої встановлювати згідно з Положенням про стипендії.

8.3.3. Виплачувати стипендії у встановлених розмірах всім студентам, яким її призначено, не пізніше 25 числа кожного місяця.

8.3.4. У разі виникнення передумов щодо порушення терміну виплати стипендії інформувати профспілковий комітет студентів про причини та заходи, що вживаються для виправлення ситуації.

Використання коштів фонду соціальної допомоги студентам проводити згідно з Положенням, затвердженим адміністрацією та погодженим з профспілковим комітетом студентів.

8.3.5. Надавати грошову підтримку студентам, які стали переможцями або домоглися особистих успіхів на олімпіадах, турнірах, творчих змаганнях, конкурсах. Умови її виплати та розмір визначати відповідним Положенням, яке розробити спільно з профспілковим комітетом студентів.

8.3.6. Передбачити матеріальне заохочення студентів, які беруть активну участь у громадському житті коледжу: старост, членів профкому, профоргів та фізоргів навчальних груп, учасників художньої самодіяльності, переможців спортивних змагань тощо.

8.3.7. Надавати матеріальну допомогу окремим студентам з урахуванням особливих обставин та за клопотанням профспілкового комітету студентів.

8.3.8. Виплачувати студентам, за. клопотанням профспілкового комітету, допомогу в розмірі стипендії у разі смерті батьків, при наявності економії коштів стипендіального фонду.

Профбюро зобов'язується:

8.3.9. Захищати права студентів, домагатися від відповідних органів виконавчої влади та місцевого самоврядування своєчасного перерахування коштів на виплату стипендій.

8.3.10. Брати участь у роботі комісій з призначення стипендій.

8.3.11. Здійснювати облік студентів-сиріт, студентів, які залишилися без піклування батьків, студентів-інвалідів, студентів, які мають дітей та студентів з малозабезпечених сімей, та сприяти вирішенню питань їх матеріальної підтримки та соціального захисту.

Здійснювати контроль щодо надання названим категоріям студентів пільг та гарантій, передбачених чинним законодавством і цією Угодою.

8.3.12. Здійснювати громадський контроль за використанням коштів фонду соціальної допомоги студентам.

8.3.13. Клопотати перед адміністрацією щодо надання матеріальної допомоги студентам, які попали у скрутне становище, з урахуванням обставин.

8.3.14. Спільно з адміністрацією здійснювати захист інтересів студентів у відповідних організаціях.

4. Організація відпочинку та дозвілля студентів

Адміністрація зобов'язується:

8.4.1. Надати студентам право безоплатно користуватися спортивними спорудами та обладнанням коледжу для проведення тренувань, оздоровчих занять, змагань та інших спортивно-оздоровчих заходів у вільний від навчання час, відповідно до графіка роботи секцій та спортивних споруд.

8.4.2. Забезпечити проведення Студентської спартакіади, першості коледжу з легкої атлетики, волейболу, баскетболу, настільного тенісу, гирьового спорту, турнірів з шашок та шахів, інше.

Забезпечити участь студентів коледжу в змаганнях обласної галузевої спартакіади, Всеукраїнської студентської спартакіади, що проводить ЦК Профспілки, інших спортивних заходах різних рівнів.

         8.4.3. Сприяти розвитку художньої самодіяльності, у тому числі шляхом:

 • виділення коштів на придбання музичних інструментів, сценічних костюмів тощо;
 • участі творчої молоді в обласних галузевих фестивалях-конкурсах, що проводить обласна галузева профспілка в рамках Гранд-проекту «Овація»;
 • надання транспорту дія поїздок студентів, учасників самодіяльних колективів на фестивалі конкурси міського, обласного та Всеукраїнського рівнів.

8.4.4. Сприяти організації та проведенню в коледжі культурно-масових заходів, присвячених святковим датам: Новорічних та Різдвяних свят, 8 Березня, Дня студента, Дня медичного працівника, організації вечорів відпочинку у навчальних групах, засідань "Клубу КВК" тощо.

8.4.5. Сприяти здійсненню під час канікул туристичних подорожей та екскурсій.

Профбюро зобов'язується:

8.4.6. Організовувати відпочинок студентської молоді, розвивати різноманітні форми організації дозвілля студентів та спортивно-оздоровчої роботи.

8.4.7. Взяти на себе відповідальність за збереження матеріальної бази спортивно - культурних об'єктів.

8.4.8. Разом із адміністрацією здійснювати розподіл місць у гуртожитку та поселення студентів відповідно до діючого Положення.

8.4.9. Забезпечити керівництво роботи студентської ради у гуртожитку.

8.4.10. Брати участь у формуванні загонів для ремонту матеріальної бази коледжу.

5. Гарантії діяльності профбюро студентів

Адміністрація зобов'язується:

8.5.1. Безоплатно надавати для роботи та проведення зборів членів профспілки приміщення з необхідним обладнанням, опаленням, освітленням, прибиранням, охороною, засобами зв'язку та оргтехнікою.

8.5.2. При наявності письмових заяв студентів, які є членами профспілки, щомісячно і безоплатно утримувати з стипендії та протягом 3 банківських днів перераховувати на рахунок профспілкового комітету профспілкові внески у розмірах, визначених Статутом профспілки.

8.5.3. Надавати профспілковому бюро студентів документи та погоджувати з ним проекти всіх наказів та розпоряджень, які стосуються соціального захисту або зачіпають інтереси студентів.

8.5.4. Включати представника профбюро студентів до рад і комісій з питань соціального розвитку коледжу.

9. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ

Відповідальність сторін:

З метою забезпечення реалізації положень цього договору, здійснення контролю за його виконанням сторони зобов’язуються:

9.1. Забезпечити постійний контроль за виконанням колективного договору, оперативно вживати заходи впливу до тих, хто допускає невиконання зобов’язань.

9.2. Забезпечити здійснення контролю за виконанням положень колективного договору робочою комісією представників Сторін, яка веде переговори з його укладення.

9.3. Надавати повноважним представникам Сторін на безоплатній основі наявну інформацію та документи, необхідні для здійснення контролю за виконанням договору.

Результати перевірки виконання зобов’язань договору оформлювати відповідним актом, який доводити до відома Сторін договору.

9.4. Особи, що представляють адміністрацію чи профком, винні в ненаданні інформації, необхідної для ведення колективних переговорів і здійснення контролю за виконанням колективного договору, несуть відповідальність згідно із чинним законодавством.

9.5. Двічі на рік (серпень, лютий) спільно аналізувати хід виконання колективного договору, заслуховувати звіти сторін про реалізацію взятих  зобов’язань на загальних зборах (конференції) трудового колективу.

9.6. У разі несвоєчасного виконання зобов’язань колективного договору, аналізувати причини та вжити термінові заходи щодо забезпечення їх реалізації.

9.7. Сторони, з вини яких порушено чи не виконано зобов’язання щодо колективного, несуть відповідальність згідно із чинним законодавством.

9.8. Колективний договір укладено в трьох примірниках, що зберігаються у кожної із Сторін та в органі, який проводить реєстрацію і мають однакову юридичну силу.

 

 

Директор КЗОЗ “Богодухівський                                Голова профспілкового

медичний коледж”                                                         комітету

 

___________ А.Ф.Глазунова                                        __________А.А.Павленко

«____»_______________2014 р.                       «_____»_______________2014 р.

 

 

Додаток № 1

 

 

 

ПЕРЕЛІК

професій і посад працівників, роботи яких виконуються в особливих умовах, що дає право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці, та її тривалість

 

№ п/п

 

Найменування професій та посад

 

Тривалість додаткової відпустки (днів)

 

1.

Прибиральниця службових приміщень, зайнята прибиранням санвузлів

4

2.

Двірник, зайнятий прибиранням загальних убиралень

4

 

 

 

 

Директор коледжу                                             А.Ф.Глазунова

 

Голова профкому                                               А.А.Павленко

 

Додаток № 2

 

 

 

ПЕРЕЛІК

посад працівників з ненормованим робочим днем, яким надається щорічна додаткова відпустка, та її тривалість

 

№ п/п

 

Найменування професій та посад

 

Тривалість додаткової відпустки (днів)

 

1.

Керівник установи

3

2.

Головний бухгалтер

7

3.

Завідувач господарством

4

4.

Секретар-друкарка

7

5.

Лаборант

4

6.

Касир

6

7.

Бухгалтер

6

8.

Комендант

4

9.

Черговий по гуртожитку

4

10.

Водій

7

11.

Бібліотекар

4

 

 

 

Директор  коледжу                                            А.Ф.Глазунова

 

Голова профкому                                               А.А.Павленко

 

Додаток № 3

 

 

 

ПЕРЕЛІК

професій і посад працівників, роботи яких виконуються в особливих умовах, що дає право на надання доплати до основного посадового окладу відповідно постанови КМУ від 22.08.2005 р. №790 п.3 під. 3Г

 

№ п/п

Найменування професій та посад

Кількість

 

Надбавка

1.

Прибиральниця службових приміщень, зайнята прибиранням санвузлів

1

10%

2.

Двірник, зайнятий прибиранням загальних убиралень

1

10%

 

 

 

 

Директор  коледжу                                            А.Ф.Глазунова

 

Голова профкому                                               А.А.Павленко

 

 

Додаток 4

 

КОМПЛЕКСНІ ЗАХОДИ ПО ОХОРОНІ ПРАЦІ НА 2014-2018 РОКИ

 

№ п/п

Заходи

Вартість робіт

(грн.)

Строк виконання

Відповідальний

1.

Забезпечити працівників спеціальним одягом та засобами індивідуального захисту.

500

Протягом року

Завідувач господарством

2.

Направити на навчання осіб, які працюють на дільницях з підвищеною безпекою

 

Протягом року

Відповідальний за охорону праці

3.

Придбати вогнегасники у достатній кількості, провести інструктажі по правилах користування вогнегасниками.

1000

Протягом року

Завідувач господарством

4.

Електроосвітлювану мережу перевірити на опір, придатність ізоляції електропроводки для безпечного використання.

1500

Протягом року

Завідувач господарством

5.

Проводити інструктажі по техніці безпеки на робочих місцях, та поводження з електронагрівальними приладами в гуртожитку, та протипожежній безпеці.

 

Протягом року

Відповідальний за охорону праці

6.

Забезпечити технічну справність службового автомобіля, проводити щоденний медичний контроль водія, з проведенням інструктажу по безпеці руху та виконання вимог ПДР України.

5000

Протягом року

Завідувач господарством, водій, відповідальний медпрацівник

7.

Довести до відома студентів і співробітників схеми евакуації в випадку пожежі. Провести інструктаж про надання першої необхідної медичної допомоги.

 

Протягом року

Куратори груп, завідувач господарством

 

 

 

        Директор коледжу                                               А.Ф.Глазунова

 

        Голова профкому                                                 А.А.Павленко

Додаток № 5

 

 

ПЕРЕЛІК

професій і посад працівників КЗОЗ «Богодухівський медичний коледж», робота яких пов'язана із забрудненням та яким безкоштовно видається мило по 300-400 гр. на місяць відповідно до ст. 165 КзпП України

 

Найменування  професій, посад

Кількість осіб

Найменування підрозділів

1.

Прибиральниця

1

Адміністративно-господарча частина

2.

Водій автомобіля

1

Адміністративно-господарча частина

3.

Бібліотекар

1

Учбова частина

4.

Лаборант

8

Учбова частина

5.

Двірник

1

Адміністративно-господарча частина

6.

Робітник з обслуговування поточного ремонту будівель, споруд

1

Адміністративно-господарча частина

7.

Викладач фізики, хімії, біології

3

Учбова частина

8.

Черговий по гуртожитку

4

Адміністративно-господарча частина

 

Всього:

19

 

 

Вартість витрат — 1000 грн.

 

 

 

 

 

Відповідальний за охорону праці                               Ю.М.Забашта     

 

Додаток № 6

 

 

 

ПЕРЕЛІК

професій і посад працівників КЗОЗ «Богодухівський медичний коледж», яким безкоштовно видається спецодяг та інші засоби індивідуального захисту відповідно до існуючих норм

 

№ п/п

 

Найменування професій,

посад

Кількість

Найменування спецодягу, спецвзуття, інших засобів

Строк зносу

1.

Прибиральниця

1

Халат бавовняний

1 рік

Гумові рукавиці

1 тиж.

2.

Двірник

1

Халат бавовняний

1 рік

Рукавиці брезентові

1 місяць

3.

Бібліотекар

1

Халат бавовняний

1 рік

4.

Лаборант

8

Халат бавовняний

1 рік

5.

Комірник

1

Халат бавовняний

1 рік

6.

Робітник

1

Халат бавовняний

1 рік

Рукавиці брезентові

1 місяць

7.

Завідувач господарством

1

Халат бавовняний

1 рік

8.

Комендант

1

Халат бавовняний

1 рік

 

 

 

Вартість витрат — 1000 грн.

 

 

 

 

 

Відповідальний за охорону праці                                 Ю.М.Забашта

 

Додаток до п. 2.29

колективного договору

 

 

 

СКЛАД КОМІСІЇ ПО ТРУДОВИМ СПОРАМ

 

Шигимага А.В. – голова комісії, голова ЦК загально-освітніх дисциплін;

Павленко А.А. – заступник голови комісії, голова профкому, завідувач практикою;

Забашта Ю.М. – завідувач господарством;

Радченко А.П. – головний бухгалтер;

 

 

 

 

Директор коледжу                                             А.Ф.Глазунова

 

Голова профкому                                               А.А.Павленко

Додаток до п. 6.3

колективного договору

 

 

 

СКЛАД КОМІСІЇ З ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ

 

Білаш В.І. – голова комісії, заступник директора з навчальної роботи;

Авєльцева Н.М. - заступник голови, викладач;

Павленко А.А. –  голова профкому, завідувач практикою;

Назаренко Л.В. –  завідувач відділенням;

Смородська Н.А. - голова батьківського комітету;

Близнюк В. - студентка гр. Л-20;

Рудакова Я. - студентка гр. Л-21.

 

 

 

Директор коледжу                                             А.Ф.Глазунова

 

Голова профкому                                               А.А.Павленко

Додаток до п. 9.2.

колективного договору

 

 

СКЛАД КОМІСІЇ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОНАННЯМ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ

 

Сербіна О.В. – голова комісії, заступник директора з питань гуманітарної освіти та виховання;

Шигимага А.В. – голова ЦК загально-освітніх дисциплін;

Забашта Ю.М. – завідувач господарством;

Сусло Н.О. – бібліотекар;

Семенюк І.В. - секретар-друкарка.

 

 

Директор коледжу                                                  А.Ф.Глазунова

 

 

 

Голова профкому                                                   А.А.Павленко

 

                                                                  ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                  Директор КЗОЗ “Богодухівський

                                                                  медичний коледж”

                                                                  ______________ А.Ф.Глазунова

                                                                  “___”_________________ 2014р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА

ВНУТРІШНЬОГО РОЗПОРЯДКУ

КЗОЗ “БОГОДУХІВСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ”

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Відповідно до Конституції громадяни України мають право на працю, тобто на одержання гарантованої роботи з оплатою праці відповідно до її кількості та якості і не нижче встановленого державою мінімального розміру, включаючи право на вибір професії, роду занять і роботи відповідно до покликання, здібностей, професійної підготовки, освіти та з урахуванням суспільних потреб.

В Коледжі трудова дисципліна грунтується на свідомому і сумлінному виконанні працівниками своїх трудових обов'язків і є необхідною умовою організації ефективної праці і навчального процесу. Рівень трудової дисципліни забезпечується методами переконання та заохочення до сумлінної праці. До порушників дисципліни застосовуються заходи дисциплінарного та громадського впливу.

1.1. Метою цих Правил є визначення обов'язків, що передбачені нормами, які встановлюють внутрішній розпорядок у Коледжі, для  викладачів, працівників i студентів.

1.2. Правила внутрiшнього розпорядку КЗОЗ Богодухівський медичний коледж складені на основі типових правил внутрішнього розпорядку для працiвникiв навчально-виховних закладів системи Міністерства освіти України (затверджені наказом Мiнiстра освіти й науки України № 455 вiд 20.12.93 р.), статуту, у вiдповiдностi з діючим законодавством i нормами КЗпП.

1.3. Всi питання, пов'язанi iз застосуванням правил внутрiшнього розпорядку, розв'язують директор та заступники директора в межах наданих їм повноважень, а у випадках, передбачених дiючим законодавством i правилами внутрішнього розпорядку, спільно або за погодженням з профспілковим комітетом.

Дані Правила обов'язкові до виконання  викладачами, працівниками, студентами і всіма іншими особами, що працюють в Коледжі .

1.4. Правила внутрішнього розпорядку повинні сприяти дотриманню навчальної дисципліни, раціональному використанню навчального часу, поліпшенню якості навчального процесу.

1.5. Правила внутрішнього розпорядку КЗОЗ «Богодухівський медичний коледж»  затверджуються директором коледжу за погодженням з профспілкою.

2. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ І ЗВІЛЬНЕННЯ З РОБОТИ

2.1. Порядок прийняття i звільнення працiвникiв коледжу.

Для роботи в коледжі приймаються за трудовими договорами, контрактами або на конкурсній основі вiдповiдно до  законодавства ст. 24 КЗпП.  Вiд осiб, якi приймаються на роботу в коледж адмiнiстрацiя зобов'язана вимагати документи, передбачені  законодавством:

 • подання трудової книжки, оформленої у встановленому порядку;
 • пред’явлення паспорта, диплома або іншого документа про освіту чи професійну підгготовку;
 • пред’явлення військового квитка для військовослужбовців, звільнених із Збройних Сил України, Служби безпеки України, Прикордонних військ України, Цивільної оборони України, Управління охорони вищих посадових осіб України, інших військових формувань, створених відповідно до законодавства України, та військовослужбовців. Звільнених із Збройних Сил колишнього союзу РСР і Збройних Сил держав — учасниць СНД;
 • особи, які влаштовуються на роботу, що вимагає спеціальних знань, зобов’язані подати відповідні документи про освіту чи  професійну підготовку (диплом, атестат, посвідчення), копії яких завіряються директором коледжу і залишаються в особовій справі працівника;
 • особи, які приймаються на роботу, зобов’язані подати медичний висновок про відсутність протипоказань для роботи в коледжі.

При укладанні трудового договору забороняється від осіб, які поступають на роботу, відомості про їх партійну та національну приналежність, походження та документи, подання яких не передбачено законодавством (п.6 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти та науки України від 10.04.2000 р. № 73).

2.2. Працівники коледжу можуть працювати за сумісництвом згідно  законодавства.

2.3. Прийняття працiвникiв на роботу оформляється наказом директора коледжу. Працiвник ознайомлюється з наказом під розпис.

2.4. Приймаючи працівника на роботу або при переведенні на іншу посаду згідно з ст. 29. КЗпП директор зобов'язаний:

 1. ознайомити працівника з посадовою інструкцією, умовами праці, роз'яснити його права та обов'язки пiд розпис;
 2. ознайомити працівника з правилами внутрішнього розпорядку та особливостями навчального процесу в Коледжі;

III. визначити працiвниковi робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами;

IV. проінструктувати працівника та ознайомити з правилами техніки безпеки, протипожежної охорони та іншими правилами з охорони праці.

2.5. На осіб, які пропрацювали понад п'ять днів, ведуться трудові книжки.

На тих, хто працює за сумісництвом, трудові книжки ведуться за основним місцем роботи. На осіб, які працюють на умовах погодинної оплати, трудова книжка ведеться за умови, якщо ця робота є основною.

Запис у трудову книжку відомостей про роботу за сумісництвом проводиться за бажанням працівника за місцем основної роботи.

Ведення трудових книжок здійснюється згідно з Інструкцією (затвердженою спільним наказом Мінпраці, Мінюсту і Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.1993 р. № 58).

Трудові книжки працівників зберігаються в коледжі як документи суворої звітності.

Відповідальність за організацію ведення обліку, зберігання і видачу трудових книжок покладається на інспектора кадрів коледжу.

2.6. Припинення трудового договору (контракту) здійснюється згiдно з ст. 36-39, 40,41 КЗП. Припинення трудового договору оформлюється наказом директора Коледжу. Днем звільнення вважається останній день роботи. Адмiнiстрацiя зобов'язана в день звільнення видати працiвниковi трудову книжку i провести з ним кінцевий розрахунок.

2.7. Розірвання трудового договору з ініціативи адміністрації допускається у випадках, передбачених законодавством та умовами контракту.

Звільнення педагогічних працівників у зв'язку із скороченням обсягу роботи може мати місце тільки в кінці навчального року.

Звільнення педагогічних працівників за результатами атестації, а також у випадках ліквідації закладу освіти, скорочення кількості або штату працівників здійснюється у відповідності з законодавством.

2.8. Порядок прийому, переводу, відрахування та поновлення студентів проводиться наказом по Коледжу у вiдповiдностi до нормативних документів Міністерства освіти і науки України.

3. ОСНОВНI ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ АДМIНIСТРАЦIЇ КОЛЕДЖУ

3.1. Директора має наступні основні права:

 • реалізовувати освітні програми відповідно до одержаної ліцензії;
 • самостійно розробляти і затверджувати правила прийому в частині, що не суперечить законодавству, і порядку прийому, встановленому Міністерством освіти і науки України;
 • вимагати від осіб, які навчаються в Коледжі дотримання ними Статуту, Правил внутрішнього розпорядку, Правил пожежної безпеки, Правил проживання в гуртожитку, наказів Директора і інших локальних нормативних актів Коледжу, виконання ними обов'язків, наведених в пункті 4 даних Правил, дбайливого відношення до майна Коледжу;
 • притягати осіб, які навчаються в Коледжі до дисциплінарної і матеріальної відповідальності в порядку, встановленому законодавством України, Статутом КЗОЗ «Богодухівський медичний коледж», Правилами внутрішнього розпорядку і інших нормативних документів Коледжу;
 • приймати локальні нормативні акти Коледжу.

3.2. Адміністрація Коледжу зобов'язана керуватися і дотримуватися Конституції, законодавства України, нормативних документів Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров ' я України,Статуту КЗОЗ «Богодухівський медичний коледж»,  Правил внутрішнього розпорядку та інших нормативних документів Коледжу.

3.3. Адміністрація Коледжу зобов’язана:

 • забезпечувати необхідні організаційні та економічні умови для проведення навчально-виховного процесу на рівні державних стандартів якості освіти, для ефективної роботи викладачів та працівників Коледжу відповідно до їхньої спеціальності чи кваліфікації;
 • визначати викладачам та працівникам Коледжу робочі місця, своєчасно доводити до відома розклад занять, забезпечувати їх необхідними засобами роботи;
 • удосконалювати навчально-виховний процес, впроваджувати в практику кращий досвід роботи, пропозиції викладачів та працівників спрямовані на поліпшення роботи Коледжу;
 • видавати заробітну плату педагогічним та іншим працівникам та стипендію студентам у встановлені строки. Надавати відпустки всім працівникам Коледжу відповідно до поданої заяви;
 • дотримуватись законодавства, активно використовувати засоби щодо вдосконалення управління, зміцнення договірної та трудової дисципліни;
 • додержуватись умов колективного договору, чуйно ставитись до повсякденних потреб викладачів, працівників і  студентів Коледжу, забезпечувати надання їм установлених пільг і привілеїв;
 • організувати харчування студентів і працівників закладу освіти;
 • своєчасно подавати центральним органам державної виконавчої влади встановлену статистичну і бухгалтерську звітність, а також інші необхідні відомості про роботу і стан Коледжу;
 • своєчасно розглядати та впроваджувати пропозиції викладацького складу та інших працівників і студентів, спрямовані на покращення роботи коледжу,  впроваджувати в життя рішення педагогічної та методичної ради коледжу;
 • покращувати умови праці, дотримуватися законодавства про працю, забезпечувати належне технічне обладнання всіх робочих місць та створювати умови роботи вiдповiдно до правил охорони праці, правил техніки безпеки та санітарних норм;
 • забезпечувати утримування у справному технічному стані приміщень, системи обігрівання, освітлення, вентиляції, обладнання, створювати нормальні умови для зберігання верхнього одягу працiвникiв коледжу та студентів;
 • постійно контролювати дотримання викладачами, працівниками, студентами, іншими співробітниками трудової та навчальної дисципліни, вимог техніки безпеки, санiтарiї та гiгiєни працi, протипожежної охорони. Забезпечувати своєчасне надання відпусток усім працівникам коледжу.
 1. доводити до відома педагогічних працівників у кінці навчального року (до надання відпустки) педагогічне навантаження в наступному навчальному році;

III. у встановлені строки бухгалтерія зобов’язана виплачувати заробітну плату викладачам, працівникам та стипендію студентам коледжу;

IV. своєчасно проводити атестацію працiвникiв, яка передбачена нормативними документами, вирішувати питання заохочення кращих працiвникiв, забезпечувати поширення передового досвіду. Організовувати підвищення квалiфiкацiї працiвникiв коледжу;

 1. сприяти створенню в колективі творчої атмосфери, підтримувати i розвивати iнiцiативу i активність працiвникiв, повною мірою використовуючи виробничі наради; своєчасно розглядати критичні зауваження викладачів, інших працiвникiв та студентів i повідомляти їх про прийнятi рішення та вжиті заходи.

VI. виконувати обов'язки передбачені колективним договором, уважно відноситися до потреб i запитів викладачів та працівників коледжу, студентів, дбати про їх житлово-побутові умови.

 1. VII.       всебічно підтримувати і розвивати ініціативу і активність студентів і інших осіб, що навчаються і працюють в Коледжі, сприяти їхній участі в управлінні Коледжом, повною мірою використовуючи збори, конференції та інші форми суспільної діяльності

4. ОСНОВНІ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПРАЦIВНИКIВ КОЛЕДЖУ

4.1. Педагогічні працівники мають право на:

 • захист професійної честі та гідності;
 • вільний вибір методів та засобів навчання в межах затверджених навчальних планів;
 • індивідуальну педагогічну діяльність;
 • участь у громадському самоврядуванні Коледжу;
 • участь в об’єднаннях громадян;
 • підвищення кваліфікації, перепідготовку, вільний вибір змісту, програм, форм навчання, закладів освіти, установ та організацій, що здійснюють підвищення кваліфікації і перепідготовку;
 • позачергову атестацію з метою отримання відповідної професійної категорії, педагогічного звання, відповідно до законодавства України;
 • забезпечення житлом у порядку, встановленому законодавством;

4.2. Загальні обов'язки працівників коледжу:

 • сумлінно виконувати службові обов’язки, покладені на них трудовою угодою;
 • працювати чесно і сумлінно, дотримуватися дисципліни праці, своєчасно і точно виконувати розпорядження адміністрації, встановлені норми праці, використовувати весь робочий час для продуктивної праці, не допускати дій, що заважають іншим працівникам виконувати їх службові обов'язки;
 • дотримуватися Правил внутрішнього трудового розпорядку Коледжу, вимог охорони праці, забезпечення безпеки праці і пожежної безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці, передбачені відповідними правилами і інструкціями, працювати у виданому спецодягу, спецвзутті, користуватися необхідними засобами індивідуального і колективного захисту;
 • вживати заходи до негайного усунення причин і умов, що перешкоджають або утрудняють нормальну роботу, і негайно повідомляти про це адміністрацію Коледжу;
 • дотримуватися встановленого порядку зберігання матеріальних цінностей і документів;
 • утримувати своє робоче місце, устаткування і пристосування і передавати їх наступному працівнику в порядку, чистоті і справному стані, а також дотримуватися в приміщеннях і на території коледжу чистоти;
 • поводитися гідно, не користуватися ненормативною лексикою, дотримуватися Статуту коледжу, Правил внутрішнього трудового розпорядку і гуртожитку;
 • негайно повідомляти адміністрацію Коледжу або безпосереднього керівника про виникнення ситуації, що представляє загрозу життю і здоров'ю людей, збереження майна Коледжу.

4.3. Викладачі коледжу зобов'язаний:

 • дотримуватися виконання розкладу занять та графіків консультацій з студентами;
 • вести на високому науковому рiвнi навчальну i методичну роботу за своєю спецiальнiстю;
 • сприяти культурному i духовному розвитку студентів;
 • поглиблювати теоретичні i практичні знання, вдосконалювати методику проведення занять зі студентами;
 • підвищувати педагогічну майстерність, один раз в п'ять років пройти один із видів підвищення кваліфікації
 • надавати допомогу студентам в органiзацiї їх самостійної роботи, керувати дослідною роботою студентів;
 • постійно у навчальному процесі та поза ним здійснювати виховну роботу у студентському середовищі;
 • дотримуватися норм етики і моралі, загальнолюдських та християнських принципів взаємин, вести себе з честю, дотримуватись правил спілкування, утримуватись вiд дiй, якi б заважали іншим працівникам виконувати свої службові обов'язки.

4. 4. Викладачі коледжу повинні:

 • забезпечувати умови для засвоєння студентами навчальних програм на рівні обов'язкових державних вимог, сприяти розвиткові здібностей студентів;
 • настановленням та особистим прикладом утверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, відданості, патріотизму, гуманізму, доброти, стриманості, працелюбства, поміркованості, інших доброчинностей;
 • виховувати повагу до батьків, жінки, культурно-національних, духовних, історичних цінностей України, країни походження, державного і соціального устрою, цивілізації, відмінних від власних, дбайливе ставлення до навколишнього середовища;
 • готувати до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;
 • додержувати педагогічної етики, моралі, поважати гідність студента;
 • захищати молодь від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, іншим шкідливим звичкам;
 • постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність і загальну культуру.

4.5. Перелік обов'язкiв (робiт), якi виконує кожен працівник за своєю спецiальнiстю, квалiфiкацiєю чи посадою визначається посадовими інструкціями та умовами контракту, положеннями затвердженими в установленому порядку, а також квалiфiкацiйними довідками посад службовців i тарифно-квалiфiкацiйними довiдками робiт i професiй робiтникiв.

5. ОСНОВНI ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТУДЕНТІВ, ЩО НАВЧАЮТЬСЯ В КОЛЕДЖІ

5. 1. Студенти, що навчаються в Коледжі мають право на:

 • вибір форми навчання;
 • безпечні і нешкідливі умови навчання, побуту та праці;
 • трудову діяльність у позанавчальний час;
 • обрання навчальних дисциплін за спеціальністю в межах, передбачених освітньо-професійною програмою підготовки та робочим навчальним планом;
 • на академічну відпустку за станом здоров’я та за сімейних обставин тощо;
 • складання екзаменів та заліків достроково при виконанні всіх вимог, передбачених навчальними програмами;
 • участь у діяльності органів громадського самоврядування Коледжу та відділень, педагогічної ради Коледжу, органів студентського самоврядування;
 • участь у формуванні індивідуального навчального плану;
 • моральне та матеріальне заохочення за успіхи в навчанні та активну участь у дослідній роботі;
 • канікулярну відпустку тривалістю не менше ніж вісім календарних тижнів;
 • на пільговий проїзд у транспорті, а також на забезпечення гуртожитком у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
 • на отримання стипендій відповідно до порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
 • представляти свої статті для публікації в коледжанську газету «Ескулап»;
 • пільги соціального характеру, що надаються тим, хто навчається в Коледжі відповідно до законодавства.

5.2. Студенти, що навчаються в Коледжі зобов'язанi:

 • виконувати розпорядження викладачів, адміністрації, органів студентського самоврядування;
 • додержуватися законів України, Статуту та правил внутрішнього розпорядку Коледжу;
 • систематично i глибоко оволодівати теоретичними знаннями i практичними навичками за обраною спецiальнiстю;
 • виконувати графік навчального процесу та вимоги навчального плану;
 • вiдвiдувати навчальні заняття i виконувати у встановлені терміни усi види завдань, передбачені навчальними планами i програмами;
 • дотримуватись правил внутрішнього розпорядку коледжу та правил поселення й проживання в гуртожитку коледжу;
 • акуратно відноситися до власності коледжу, (інвентар, навчальне обладнання, книги, прилади, приміщення), а також до своїх документів (студентський квиток тощо). Без дозволу адмiнiстрацiї нiчого не виносити iз лабораторій, навчальних та інших приміщень;
 • дотримуватися норм етики і моралі, вести себе з честю, утримуватись вiд дiй, якi б заважали іншим студентам чи працівникам коледжу виконувати свої службовi обов'язки.
 • підтримувати чистоту i порядок в приміщеннях, дотримуватися морально-етичних правил поведінки і спілкування;
 • у разі пропуску занять студенти зобов'язанi повідомити про це куратора, завідувача відділення  вказавши причини пропуску занять;
 • у разі хвороби надати довідку за встановленою формою;
 • під час навчальних занять студенти зобов'язані уважно слухати викладача, не розмовляти і не займатися сторонніми справами, виконувати всі вказівки викладача;
 • при відповідях вставати та сідати лише з дозволу викладача;
 • заходити та виходити з аудиторії студенти можуть лише з дозволу викладача;
 • дозволяється користуватися мобільним телефоном лише під час встановленних навчальною частиною перерв;
 • дотримуватися встановленої норми одягу (шапочка, халат). Довжина халата повинна бути не вище середини коліна.

5.3. Під час занять в лабораторіях, кабінетах до клінічної та клінічної підготовки, виробничої та переддипломної практики студенти повинні користуватися лише тими інструментами, приладами та іншими посібниками, які вказані керівником заняття, поводитися з ними дбайливо та дотримуватися техніки безпеки.

5.4. У разі нанесення збитку майну Коледжа (зокрема майно третіх осіб, за яке Коледж несе відповідальність) студент відшкодовує його в порядку передбаченому чинним законодавством України.

6. НАВЧАЛЬНИЙ ПОРЯДОК

6.1. У Коледжі встановлюється п’ятиденний навчальний тиждень з двома вихідними.

6.2. Час початку занять і розклад занять студентів затверджується наказом директора.

Тривалість навчальної пари - 1година 20 хвилин, перерви 10, 20 та 30 хвилин.

Примітка:недопрацьований час відпрацьовується на консультаціях.

6.3. Навчальні заняття Коледжу проводяться за розкладом і відповідно до навчальних планів і програм.

Навчальний розклад складається на семестр і вивішується не пізніше, ніж за 3 робочих дня до початку кожного семестру.

6.4. Контроль за дотриманням розкладу навчальних занять і виконанням індивідуальних планів навчально-методичної, дослідної роботи здійснюється заступником директорами з навчальної роботи, завідувачем відділеннями, завідувачем практикою, головами ЦК Коледжу. Скорочення тривалості канікул, встановлених навчальними планами, не допускається.

6.5. Забороняється переривати навчальні заняття, входити і виходити з аудиторій під час їх проведення.

6.6. Для проведення практичних занять в аудиторіях, лабораторіях, кабінетах доклінічної підготовки,  клініках група ділиться на підгрупи, десятки. Склад студентських підгруп, десяток формується в установленому порядку.

6.7. Зі студентів групи наказом директора  на навчальний рік призначається староста. Староста групи працює під керівництвом куратора групи та завідувача відділеннями. У функції старости входять:

 • своєчасне складання відповідної звітної документації;
 • слідкування за станом навчальної дисципліни в групі на лекціях, семінарах і практичних заняттях, а також за збереженням навчального устаткування і інвентарю;
 • інформування куратора групи, або завідувача відділеннями про відсутність студента на заняттях;
 • представлення інтересів студентів групи у Студентській раді Коледжу;
 • своєчасна організація отримання студентами групи підручників і навчальних посібників;
 • сповіщення студентів про зміни, що вносяться в розклад учбових занять;
 • призначення на кожен день чергових групи;
 • спільно з куратором організація роботи активу груп;
 • участь в організації та проведенні масових і інших заходів.

         Розпорядження старости в межах вказаних вище функцій обов'язкові для всіх студентів групи.

         7. РОБОЧИЙ ЧАС І ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ

7.1. За органiзацiю роботи всiх структурних пiдроздiлiв Коледжу вiдповiдають керiвники вiдповiдних пiдроздiлiв.

7.2. Функцiональнi обов'язки кожного пiдроздiлу та його працівників регламентуються відповідним положенням i службовими інструкціями працiвникiв, якi розробляютья адміністрацією Коледжу.

7.3. В Коледжі для працівників установлюється п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями.

Тривалість щоденної роботи керівного, навчально-допоміжного і адміністративно-господарського персоналу:

 • понеділок, вівторок, середа, четвер – з 8.00 до 17.00,
 • п’ятниця – з 8.00 до 16.00,
 • перерва на обід – з 12.00 до 12.45

7.4. Робочий час викладача визначається обсягом його навчальних, методичних, наукових та організаційних обов’язків у поточному навчальному році. Тривалість робочого часу викладача з повним обсягом обов’язків становить не більше 1548 годин на навчальний рік при середньо-тижневій тривалості 36 годин. Робота за сумiсництвом повинна виконуватись у вiльний вiд основної роботи час.

7.5. Обсяг навчальних занять, доручених для проведення конкретному викладачеві, виражений в академічних годинах, визначає навчальне навантаження викладача.

7.6. Контроль за виконанням графiку роботи викладачiв покладаєть­ся на завiдуючого відділеннями.

7.7. Контроль за дотриманням розкладу занять i виконанням iндивiдуальних планiв викладачами здiйснюється навчальним вiддiлом. Результати всіх видів контролю враховуються при визначенні рейтингу викладача.

7.8. Час початку занять студентів й роботи працiвникiв навчально-допоміжного і адміністративно-господарського персоналу встановлюється щорiчно.

За погодженням з профспiлковою органiзацiєю окремим працівникам i групам робiтникiв може встановлюватись інший час початку i кінця роботи.

7.9. Графiк роботи працiвникiв навчальних i адмiнiстративних пiдроздiлiв розробляється керівниками пiдроздiлiв, виходячи з умов забезпечення навчального процесу i затверджується директором коледжу.

7.10. Про неявку на роботу з поважних причин працiвник повинен повiдомити керiвника пiдроздiлу, який  зобов'язаний терміново вжити заходів щодо його заміни іншим педагогом чи працівником.

7.11. Працiвники, що з'явилися на роботу в нетверезому станi, до роботи не допускаються i питання про можливiсть їх подальшої роботи вирiшується адмiнiстрацiєю Коледжу згiдно чинного законодавства.

7.12. Залучення працівників до робiт в позаурочний час можна здiйснювати в виняткових випадках, передбачених законодавством і лише з погодженням із профспілковою організацією коледжу. Проведення занять, екзаменiв, залiкiв в вихiднi днi не вважається позаурочною роботою.

7.13. Директор коледжу, або уповноважені ним особи залучають педагогічних працівників до чергування в коледжі. Графік чергування складає заступник директора з питань гуманітарної освіти та виховання.

Забороняється залучати до чергування у вихідні і святкові дні вагітних жінок і матерів, які мають дітей віком до трьох років. Жінки, які мають дітей-інвалідів або дітей віком від трьох до чотирнадцяти років, не можуть залучатись до чергування у вихідні і святкові дні без їх згоди.

7.14. Під час канікул, що не збігаються з черговою відпусткою, директор коледжу, або уповноважені ним особи залучають педагогічних працівників до педагогічної та організаційної роботи в межах часу, що не перевищує їх навчального навантаження до початку канікул.

7.15. Черговiсть надання щорiчних основних вiдпусток регулюється адмiнiстрацiєю за погодженням профспілкового комiтету. Викладачi користуються пріоритетним правом на отримання відпустки в лiтнiй період. Графік відпусток складається не пiзнiше 5 січнякожного року i доводиться до відома всiх працiвникiв коледжу.

7.16. Педагогічним працівникам забороняється:

 • змінювати на свій розсуд розклад занять і графіки роботи;
 • продовжувати, або скорочувати тривалість занять і перерв між ними;
 • передоручати виконання трудових обов’язків.

7.17. В робочий час забороняється:

 • залучати працiвникiв для виконання громадських доручень;
 • скликати збори, наради, засiдання пов'язанi з громадською роботою;
 • направляти працiвника без його особистої згоди на виконання робiт не передбачених його посадовою iнструкцiєю.

Підстава: п.27.1.-3: Наказ №161 від 2 червня 1993 року «Про затвердження Положення про організацію навчального процесу в вищих навчальних закладах»

7.18. Кожен працівник Коледжу може піти з роботи в робочий час за справами служби, через хворобу чи за інших поважних причин тільки з дозволу директора чи його заступників.

8. ВИМОГИ ДО ДОТРИМАННЯ ПОРЯДКУ В ПРИМIЩЕНЯХ ТА НА ТЕРИТОРІЇ КОЛЕДЖУ

8.1. Вiдповiдальнiсть за забезпечення нормальних умов працi у навчальних приміщеннях (наявність справних меблів та обладнання, підтримання чистоти та нормальної температури, справне освітлення тощо) несе відповідальність завідувач господарською частиною.

8.2. За утримання у справності обладнання лабораторій та кабінетів, підготовку навчальних матеріалів до занять несуть відповідальність лаборанти, завідувачі кабінетів та лабораторій; куратори груп, відповідно до наказу про закріплення аудиторій за групами.

8.3. Охорона будівель, майна i вiдповiдальнiсть за їх протипожежний стан покладається наказом директора  на завідувача  господарською частиною.

8.4. Ключi вiд усiх примiщень коледжу повинні знаходитись в чергового по корпусу i видаватися за списком згідно наказу.

8.5. Працівники, якi отримують ключі i здають їх, повинні розписуватись у вiдповiдному журналі i проставляти час. Виносити ключі з корпусу i використовувати iншi категорично забороняється.

8.6. Вiдповiдальними за дотримання належного порядку, чистоти i збереження майна пiд час проведення занять є викладачi, якi їх проводять та старости груп.

8.7. В примiщеннi Коледжу забороняється:

 • ходити в верхньому одязі, в головних уборах, шортах, пляжних костюмах;
 • голосно розмовляти, шуміти, бігати по коридорах,  пiд час проведення занять;
 • відчиняти двері і входити в аудиторію під час занять, знімати верхній одяг в аудиторіях, користуватися під час занять мобільными телефонами, радіоприймачами тощо;
 • знаходитися на території Коледжу в стані алкогольного, наркотичного або іншого токсичного сп'яніння, розпивати спиртні і слабкоалкогольні напої, грати в азартні ігри, лихословити;
 • забруднювати приміщення, зокрема приліплювати гумки, робити подряпини та написи на стінах та столах, тощо ;
 • курити у всіх приміщеннях коледжу;
 • проводити агітацію політичну та релігійного змісту;
 • проводити масові заходи в приміщеннях Коледжу без дозволу адміністрації;
 • приводити в приміщення Коледжу домашніх тварин;
 • самовільно заходити до службових приміщень структурних підрозділів;
 • заходити в аудиторії з їжею, напоями та зберігати в них харчові продукти;
 • співи, гра на музичних інструментах під час навчального процесу.

8.8. Тексти правил внутрiшнього розпорядку, графiки прийому вiдвiдувачiв, години для самостiйної роботи студентiв розміщуються на спеціальних стендах бiля вiдповiдних примiщень.

8.9. Адміністрація Коледжу організує охорону учбового закладу, збереження устаткування, інвентарю і іншого майна, а також підтримку необхідного порядку в будівлях і на території Коледжу.

8.10. Абітурієнт під час здачі іспитів пропускається за оформленими екзаменаційними листами.

8.11. З метою виконання вимог Правил внутрішнього розпорядку в Коледжі у святкові дні призначаються чергові по коледжу, з числа адміністрації. Всі розпорядження відповідальних чергових осіб, що знаходяться на території Коледжу, підлягають виконанню у обов'язковому порядку і, особливо, при ліквідації загрози виникнення надзвичайних ситуацій.

9. ЗАОХОЧЕННЯ ЗА УСПІХИ В РОБОТІ I НАВЧАННІ

9.1. За зразкове виконання своїх службових обов’язкiв, довготривалу бездоганну працю та iншi досягнення в роботі, а також успіхи в навчанні, активній громадській роботі, до співробітників i студентів можуть застосовуватися заохочення, передбачені законодавством.

9.2. Заохочення оголошується наказом директора Коледжу, доводиться до відома співробітників i студентів на зборах колективу чи груп студентів з відповідним оформленням записів у трудових книжках.

9.3. Для заохочення працівників коледжу до зростання якості роботи використовуються різні форми матеріального та морального стимулювання праці й навчання.

9.4. З метою матеріального стимулювання кращих працiвникiв та студентів використовується економія фонду заробітної плати та стипендіального фонду, який спрямовується на преміювання та соціальні виплати.

9.5. Матеріальне стимулювання викладачів, працiвникiв та студентів здійснюється на основi  Положення про матеріальну допомогу та преміювання, за погодженням профкому.

10. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ТРУДОВОЇ ТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

10.1. За порушення трудової та навчальної дисципліни адмiнiстрацiєю коледжу можуть бути застосованi дисциплінарні, адмiнiстративнi та матерiальнi, стягнення від попередження, догани, суворої догани і до виселення з гуртожитку, звільнення з роботи чи виключення з коледжу (залежно від характеру порушень) за погодженням з профкомом.

10.2. При застосуванні стягнення повинна враховуватися тяжкість провини, обставини, за яких скоєно вчинок, попередня робота та поведінка працівника (студента).

10.3. Наказ про застосування стягнення оголошується співробітнику пiд розпис, а в необхідних випадках доводиться до відома колективу.

10.4. До застосування дисциплінарного стягнення адміністрація повина зажадати від порушника трудової дисципліни письмові пояснення. У випадку відмови працівника дати письмові пояснення складається відповідний акт.

10.5. Дисциплінарне стягнення застосовується не пізніше ніж через один місяць з дня виявлення провини і не пізніше ніж через шість місяців з дня його здійснення, не враховуючи часу хвороби і канікул. Не допускається відрахування студента, що навчається в Коледжі під час його хвороби, канікул, академічної відпустки або відпустки по вагітності і пологам. Якщо студент протягом року з дня накладення стягнення не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то вона вважається такою, що не піддавався дисциплінарному стягненню.

10.6. Студенти можуть бути відраховані з Коледжу:

10.6.1. За власним бажанням, зокрема у зв'язку з переводом до іншого навчального закладу.

10.6.2. За ініціативою адміністрації, зокрема:

 • наявність академічної заборгованості на початок семестру;
 • систематичні пропуски занять без поважних причин;
 • підробка документів, що видаються Коледжем: залікових і екзаменаційних відомостей, направлень, довідок тощо;
 • одноразове грубе порушення дисципліни (знаходження на території в стані алкогольного, наркотичного або іншого токсичного сп'яніння, хуліганські дії стосовно студентів, викладачів, працівників та ін.. осіб);
 • гра в карти, інші азартні ігри на території ;
 • лихослів'я, вживання ненормативної лексики;
 • повторне затримання за куріння в недозволеному місці.
 • навмисне псування або розкрадання майна Коледжу;
 • порушення Правил пожежної безпеки та електробезпеки, яке могло б призвести до тяжких наслідків.

10.7. Питання про відрахування студентів розглядаються на засіданні педагогічної ради за участю викладачів, які безпосередньо працювали з цими студентами.

11. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ ПРАВИЛ ВНУТРIШНЬОГО РОЗПОРЯДКУ I ВВЕДЕННЯ ЇХ В ДІЮ

11.1. Правила внутрішнього розпорядку обговорюються і приймаються на зборах колективу КЗОЗ «Богодухівський медичний коледж».

 

ПОГОДЖЕНО                                          ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова ППО Богодухівського                  Директор КЗОЗ “Богодухівський

медичного коледжу                                  медичний коледж”

____________ А.А.Павленко                    ______________ А.Ф.Глазунова

“___”________________ 2014р.               “___”_________________ 2014р.

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

 

про порядок призначення виплати та  розміри заробітної плати

по КЗОЗ «Богодухівський медичний коледж»

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це Положення розроблене на підставі інстукції № 102 від 15.04.1993р. “Про порядок обчислення заробітної плати” із змінами та доповненнями, наказу Міністерства освіти і науки України № 557 від 26.09.2005р. “Про упорядкування умов праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ”, постанови Кабінету Міністрів України № 682 від 03.05.2007 р. “Про введення тарифних коефіцієнтів єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів по оплаті праці робітників закладіві організацій окремих галузей бюджетної сфери, передбачених по ІІ етапу”, постанови Кабінету Міністрів України № 643 від 20.04.2007р. “Про затвердження розмірів підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) та додаткові оплати за окремі види педагогічної діяльності у співвідношенні до тарифної ставки”, постанови Кабінету Міністрів України №1096 від 25.08.2004 р. «Розмір доплати за окремі види педагогічної діяльності», постанови Кабінету Міністрів України №1298 від 30.08.2002 р. «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», постанови Кабінету Міністрів України №790 від 22.05.2005р. «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов КМУ з питань оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери».

1.2. Дія цього Положення поширюється на викладачів, співробітників та сумісників КЗОЗ «Богодухівський медичний коледж», які отримують заробітну плату за рахунок коштів загального фонду обласного бюджету та спеціального фонду.

1.3. Умови оплати праці, ставки заробітної плати, посадові оклади,  передбачені цим Положенням, застосовуються при обчисленні заробітної плати у КЗОЗ «Богодухівський медичний коледж».

Зазначені в Положенні тарифні розряди є державними гарантіями мінімальних рівнів оплати праці для конкретних професійно-кваліфікаційних груп працівників, які перебувають у трудових відносинах з КЗОЗ «Богодухівський медичний коледж», при додержанні встановленої законодавством про працю тривалості робочого часу та виконанні працівником посадових обов'язків (норм праці).

1.4. Адміністрація КЗОЗ «Богодухівський медичний коледж» вирішує такі питання в галузі організації та оплати праці:

 • затверджує структуру й штати, встановлює посадові оклади й ставки заробітної плати згідно з розрядами Єдиної тарифної сітки;
 • встановлює надбавки за високі творчі й виробничі досягнення залежно від особистого внеску кожного працівника в межах фонду заробітної плати (фонду оплати праці);
 • встановлює працівникам доплати за суміщення професій (посад), розширення зони обслуговування чи збільшення обсягів виконуваних робіт, а також за виконання поряд з основною роботою обов'язків тимчасово відсутніх працівників без обмеження розмірів цих доплат та переліків суміщуваних професій (посад) за рахунок і в межах фонду заробітної плати (фонду оплати праці);
 •  залучатє до читання окремих лекцій і проведення занять зі студентами висококваліфікованих спеціалістів з погодинною оплатою праці за рахунок і в межах фонду заробітної плати (фонду оплати праці);
 •  передбачає у кошторисі закладу витрати на преміювання, надання матеріальної допомоги працівникам коледжу, а також стимулювати творчу працю викладачів та співробітників, у розмірах не менше 2 відсотків планового фонду заробітної плати.

1.5. Визначення ставок (окладів) працівників за розрядами тарифної сітки провадиться з урахуванням їхніх кваліфікаційних вимог.

1.6. Посадові оклади встановлюються керівником на основі діючих кваліфікаційних вимог і тарифних розрядів працівників відповідної кваліфікації з наступною атестацією та тарифікацією згідно з чинним законодавством.

1.7. Ставки заробітної плати й посадові оклади педагогічних працівників встановлюються директором КЗОЗ «Богодухівський медичний коледж» при тарифікації за наслідками атестації.

1.8. Тарифікаційні списки встановленої форми затверджуються за погодженням із профспілковим комітетом не пізніше 5 вересня і подаються підпорядкованому органу управління.

1.9. Зміна розмірів ставок заробітної плати й посадових окладів протягом року провадиться:

 • при зміні розміру мінімальної заробітної плати - з дня прийняття рішення урядом;
 • при здобутті освіти або поновленні документа про освіту - з дня подання відповідного документа;
 • при отриманні відповідної категорії за наслідками атестації - з дня прийняття рішення атестаційною комісією;
 • при присвоєнні звань, що дають право на підвищення ставок і посадових окладів, - з дня присвоєння.

1.10. Якщо право на зміну розміру ставки заробітної плати (посадового окладу) настає в період перебування працівника у відпустці чи під час тимчасової непрацездатності, на підвищенні кваліфікації, стажуванні,  нарахування заробітної плати за новими ставками (посадовими окладами)  здійснюється з дня виникнення такого права.

1.11. Відповідальність за своєчасне і правильне встановлення працівникам ставок заробітної плати, посадових окладів, обчислення заробітної плати покладається на директора та головного бухгалтера коледжу.

2. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ОСВІТИ

2.1. Освіта педагогічних працівників визначається на підставі дипломів,  свідоцтв, атестатів або посвідчень про закінчення навчального закладу незалежно від спеціальності, яку вони отримали після закінчення навчального закладу (за винятком тих випадків, коли це окремо обумовлено).

2.2. Працівники закладу освіти при втраті документів про освіту  можуть їх поновити в порядку, визначеному чинним законодавством.

2.3. У випадках,  пов'язаних зі стихійним лихом, війною тощо, якщо працівник може пред'явити документи, які побічно свідчать про здобуту ним освіту (реєстраційні записи, списки колишніх студентів навчальних закладів,  записи в атестатах на звання вчителя та інші), ставка заробітної плати  (посадовий оклад) цього працівника визначається на підставі цих документів.

3. РОЗПОДІЛ ПЕДАГОГІЧНИХ ТА КЕРІВНИХ ПРАЦІВНИКІВ УСТАНОВ ОСВІТИ ЗА РОЗРЯДАМИ ЄДИНОЇ ТАРИФНОЇ СІТКИ

 

Посада

Тарифний розряд

Директор

15

Заступник директора з навчальної роботи

На 5% менше 15 тариф.розряду

Заступник директора з виховної роботи

На 15% менше 15 тариф.розряду

Завідувач відділення

12

Викладачі штатні

9-12

 

 

 

 

АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКИЙ, НАВЧАЛЬНО-ДОПОМІЖНИЙ ПЕРСОНАЛ, РОБІТНИКИ ТА СЛУЖБОВЦІ

 

Посада

Тарифний розряд

Головний бухгалтер

На 10% менше 15 тариф.розряду

Завідувач господарства

8

Касир

5

Секретар-друкарка

5

Лаборант

5

Інспектор з кадрів

5

Бібліотекар 1 категорії

12

Інженер з охорони праці

7

Методист

12

Комендант

5

Гардеробник

1

Водій легкового автомобіля

2

Комірник

2

Робітник

2

Двірник

1

Черговий по гуртожитку

3

Опалювач

2

Прибиральниця службових приміщень

2

Сторож

2

 

4. ПІДВИЩЕННЯ СТАВОК ТА ОКЛАДІВ. ДОДАТКОВА ОПЛАТА ПРАЦІ

Підвищення окладів, додаткова оплата праці за класне керівництво, перевірку зошитів та письмових робіт, за керівництво предметними, цикловими та методичними комісіями, відділеннями, завідування навчальними кабінетами

4.1. З метою підвищення престижності праці педагогічних працівників викладачам, директору та заступникам директора, посади яких віднесені до посад педагогічних працівників, виплачується надбавка в розмірі 20 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати) згідно постанови Кабінету Міністрів України №1130 від 05.10.2009 р.

4.2. Також проводяться виплати педагогічним працівникам надбавок за вислугу років щомісячно у відсотках до посадового окладу (ставки заробітної плати) залежно від стажу педагогічної роботи у таких розмірах: понад 3 роки - 10 відсотків, понад 10 років - 20 відсотків, понад 20 років - 30 відсотків - згідно постанови Кабінету Міністрів України №78 від 31.01.2001 р.

4.3. Згідно постанови Кабінету Міністрів України №643 від 20.04.2007 р. в КЗОЗ «Богодухівський медичний коледж» підвищується оклад :

 • на 15 відсотків - за  педагогічне звання  викладач-методист;
 • на 10 відсотків – за роботу в коледжі;
 • здійснюється доплата за кабінети обчислювальної техніки, викладачам та іншим працівникам, на яких покладено обслуговування цієї техніки, провадиться доплата в розмірі 5 - 10 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати). Конкретний розмір доплати встановлюється директором коледжу за погодженням з профспілковим комітетом;
 • за завідування навчальними кабінетами або лабораторіями провадиться додаткова оплата в розмірі 10 - 15 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати) за погодженням з профспілковим комітетом. Конкретний розмір доплати встановлюється директором коледжу;
 • директору і заступникам директора, учні яких проживають у гуртожитках, здійснюється додаткова оплата в розмірі 10 відсотків посадового окладу.
 • за кураторство груп в розмірі 20% ставки заробітної плати (посадового окладу).
 • викладачам в період перебування учнів на виробничій, переддипломній і навчальній практиці, якщо вона продовжується більше ніж місяць і проводиться за межами того населеного пункту, де розташований навчальний заклад, а також у випадку випуску учнів в місяць, що передує червню, додаткова оплата за кураторство не проводиться за місяць відсутності учнів. Викладач може здійснювати кураторство лише в одній групі.
 • за перевірку зошитів та письмових робіт з мови та літератури в розмірі 20%, математики - 15%, іноземної мови - 10%. Зазначена доплата встановлюється залежно від педагогічного навантаження викладача.
 • за керівництво предметними, цикловими та методичними комісіями  в розмірі 10 - 15 відсотків ставки заробітної плати. Конкретний розмір доплат установлюється директором коледжу за погодженням з профспілковим комітетом.

4.4. Згідно постанови Кабінету Міністрів України №1096 від 25.08.2004р. викладачам КЗОЗ «Богодухівський медичний коледж»  провадиться додаткова оплата:

Додаткова оплата праці за суміщення професій і посад, не пов'язаних з педагогічною роботою, надбавки за високі творчі та виробничі досягнення в роботі, преміювання, інші види додаткової оплати

4.5. Адміністрація КЗОЗ «Богодухівський медичний коледж» має право згідно постанови КМУ №790 від 22.08.2005 р. в межах фонду заробітної плати (фонду оплати праці) встановлювати за погодженням з профспілковим комітетом надбавки працівникам у розмірі до 50 відсотків посадового окладу:

 • за виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання);
 • за складність та напруженність у роботі. Граничний розмір надбавок для одного працівника не повинен перевищувати 50 відсотків посадового окладу. У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни зазначені надбавки скасовуються або зменшуються.

4.6. Встановлювати доплати:

4.6.1. У розмірі 50 відсотків посадового окладу:

 • за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників;
 • за суміщення професій;
 • за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт;

4.6.2. У розмірі 40 відсотків годинної тарифної ставки за роботу в нічний час, якщо вищий розмір не визначено законодавством, за кожну годину роботи з 10 години вечора до 6 години ранку;

4.6.3. За використання в роботі дезінфікувальних засобів, а також працівникам, які зайняті прибиранням туалетів,- у розмірі 10 відсотків посадового окладу;

4.6.4. Водієві автотранспортного засобу – надбавка за класність (І клас) - 25 відсотків тарифної ставки за відпрацьований час.

4.7. Преміювання працівників здійснюється у відповідності з положеннями про преміювання, які затверджуються директором за погодженням з профспілковим комітетом.

4.8. Розміри матеріальної допомоги працівникам визначаються директором коледжу за погодженням з профспілковим комітетом.

4.9. Директору розмір премії і матеріальної допомоги встановлюються за погодженням з профспілковим комітетом і підпорядкованим органом управління.

5. ПОРЯДОК НАРАХУВАННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ПРАЦІВНИКАМ

5.1. Оплата праці педагогічних працівників КЗОЗ «Богодухівський медичний коледж» провадиться виходячи із встановлених ставок заробітної плати (посадових окладів) з врахуванням підвищень, фактичного обсягу педагогічної роботи, доплат та надбавок.

5.2. Навчальне навантаження викладачами та іншими педагогічними працівниками розподіляється директором коледжу за погодженням з профспілковим комітетом залежно від кількості годин, передбачених навчальними планами, наявності відповідних педагогічних кадрів та інших конкретних умов, що склались у коледжі.

5.3. Навчальне навантаження викладачам визначається один раз на рік до початку навчального року.

Порядок встановлення розмірів ставок заробітної плати та посадових окладів

5.4. Середня місячна заробітна плата викладачам визначається шляхом множення годинної ставки викладача на встановлений йому обсяг річного навантаження і ділення цього добутку на 10 навчальних місяців. Годинна ставка обчислюється шляхом ділення місячної ставки заробітної плати на середньомісячну норму навчального навантаження (72 години). Встановлена середньомісячна заробітна плата виплачується викладачу за роботу протягом навчального року, включаючи час роботи в період канікул, що не збігається з відпусткою.

5.5. Викладачам, які стали до роботи протягом навчального року, середня місячна заробітна плата визначається шляхом множення годинної ставки цього викладача на обсяг навчального навантаження, що припадає на повні навчальні місяці, які залишились до кінця навчального року, і ділення цього добутку на кількість цих же місяців. Заробітна плата за неповний робочий місяць у цьому випадку виплачується за фактичну кількість годин за годинними ставками.

5.6. При підвищенні ставки у зв'язку зі зміною розряду, освіти тощо середньомісячна заробітна плата визначається шляхом множення нової годинної ставки на обсяг річного навантаження, встановленого на початку навчального року при тарифікації, і ділення цього добутку на 10 навчальних місяців.

5.7. У випадках, коли викладачі у відповідності з діючим законодавством або з незалежних від них причин звільняються від навчальних занять (відпустка, відрядження, тимчасова непрацездатність, відволікання учнів на сільгоспроботи, зимові канікули тощо), встановлений їм обсяг річного навантаження зменшується на 1/10 частину за кожний повний місяць відсутності на роботі або відсутності занять із зазначених причин (за неповний місяць - виходячи з відповідної кількості робочих днів.

5.8. Встановлена викладачам на початку навчального року середня місячна заробітна плата в зазначених випадках зменшуватись не повинна. Години викладацької роботи, виконані викладачем протягом навчального року зверх зменшеного річного навантаження, оплачуються додатково за годинними ставками після виконання зменшеного навчального навантаження.

5.9. Зменшення навчального навантаження не проводиться за час відрядження викладача, а також за час чергової відпустки, якщо навчальний процес триває протягом всього календарного року і відпустка в зв'язку з цим може надаватись не тільки в період літніх канікул. Якщо протягом навчального року навчальне навантаження викладача зменшується з незалежних від нього причин (зміни в навчальних планах, злиття груп тощо), до кінця навчального року йому виплачується середня місячна заробітна плата, встановлена на початку цього навчального року, за умови довантаження іншою організаційно-педагогічною роботою.

5.10. Працівники підприємств, організацій і установ можуть залучатись до викладацької роботи в КЗОЗ «Богодухівський медичний коледж» тільки на умовах погодинної оплати. При цьому розмір годинної ставки визначається шляхом ділення місячної ставки на середньомісячну норму навчального навантаження (72 години).

5.11. Обчислення середнього заробітку для оплати щорічних відпусток викладачів проводиться із розрахунку їх заробітної плати (в діючому порядку його обчислення) за даний навчальний рік (включаючи доплати та надбавки, оплату за години, що виконані понад встановлене річне навантаження, середній заробіток, що зберігається за діючим законодавством), а також допомоги по тимчасовій непрацездатності.

 

ПОГОДЖЕНО                                                                    ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова ППО Богодухівського                                       Директор КЗОЗ “Богодухівський

медичного коледжу                                                          медичний коледж”

____________ А.А.Павленко                                         ______________ А.Ф.Глазунова

“___”________________ 2014р.                                    “___”_________________ 2014р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

 

про порядок морального і матеріального заохочення та розміри преміювання

працівників коледжу

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

         1.1. Положення про порядок морального і матеріального заохочення та розміри преміювання працівників КЗОЗ «Богодухівський медичний коледж» розроблено відповідно до ст. 143 і 144 КЗпП України та п. 4 постанови Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2001 року № 134 «Про впорядкування умов оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери».

         1.2. Положення запроваджується з метою підвищення матеріальної зацікавленості співробітників у поліпшенні якості навчально-виховного процесу і наукової роботи, професійної підготовки і виховання студентів, використання творчого потенціалу викладацького персоналу та інших працівників вищого навчального закладу, зміцнення та збереження матеріально-технічної бази університету.

         1.3. Підставою для преміювання працівника служить сумлінне виконання функціональних посадових обов’язків, проведення на високому науково-методичному рівні занять, створення та видання навчально-методичних посібників, підручників та монографій, вагомі успіхи у науково-дослідній роботі, активна участь у громадському житті та інше за умов відсутності порушень, упущень та недоліків у роботі.

         1.4. Положення про порядок морального і матеріального заохочення та розміри преміювання працівників коледжу, передбачена ним система, показники і умови заохочення поширюється на всіх працівників коледжу, які працюють за трудовим договором і підпорядковуються Правилам внутрішнього розпорядку працівників коледжу.

         Положення не поширюється на працівників, які працюють за умовами погодинної оплати праці і сумісництва.

         1.5. Заохочення, в тому числі преміювання працівників коледжу здійснюється відповідно до їх внеску в загальні результати роботи коледжу за навчальний рік.

         1.6. В окремих випадках з урахуванням особистого внеску кожного працівника заохочення застосовується:

 • за виконання особливо важливої роботи (наприклад: за підготовку студентів до участі в конкурсах, олімпіадах, видання методичного посібника тощо - може бути виплачена одноразова премія);
 • з нагоди ювілейних дат та на честь святкових дат, відзначення успіхів коледжу Департаментом охорони здоров’я;
 • для відзначення ветеранів праці коледжу у зв’язку із святами та їх ювілейними датами.

         1.7. До працівників коледжу можуть застосовуватись будь-які заохочення, що містяться в затверджених колективом правилах внутрішнього розпорядку.

         1.8. Кожен працівник, на якого поширюється дія цього Положення, зобов’язаний:

 1. належно виконувати покладені на нього обов’язки, передбачені Статутом, договором, колективним договором, посадовою інструкцією та Правилами внутрішнього розпорядку;
 • працювати чесно і сумлінно;
 • дотримуватися законодавства про освіту, про вищу освіту і працю;
 • виконувати рішення Департаменту охорони здоров’я, а також загальних зборів, наказів і розпоряджень директора коледжу;
 • дотримуватися вимог постанов, правил, програм, планів, положень, статутів, інструкцій, методичних рекомендацій та інших нормативно-правових актів, що діють в системах освіти та охорони здоров’я України;
 • виконувати вимоги правил і норм з охорони та гігієни праці, техніки безпеки, санітарії, пожежної безпеки і охорони навколишнього природного середовища (довкілля) тощо;
 • бережливо ставитися до майна, підручників, посібників і обладнання коледжу, його матеріальних цінностей і фінансових ресурсів, забезпечення їх збереження і раціонального використання, вжиття заходів до запобігання розкраданням та псуванню;

2. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ФОНДУ МАТЕРІАЛЬНОГО ЗАОХОЧЕННЯ

         2.1. Фонд матеріального заохочення (преміювання), стимулювання творчої праці,педагогічного новаторства керівних і педагогічних працівників утворюється згідно з кошторисом бюджетного фінансування та позабюджетних коштів, що становлять до 2% планового фонду заробітної плати.

         2.2. Виплата премії здійснюється при наявності економії фонду заробітної плати і преміального фонду. Економія фонду оплати праці — це різниця між затвердженим у кошторисі фондом оплати праці і фактично використаним. Зазначена економія, як правило, спрямовується на преміювання працівників коледжу.

         2.3. Видатки на преміювання передбачаються в кошторисі коледжу.

         2.4. Загальна сума виплати заохочення не може перевищувати суму коштів, визначену на ці цілі кошторисом.

         2.5. Граничний розмір виплати заохочення в розрахунку на одну особу за календарний рік не може перевищувати двох посадових окладів (тарифних ставок).

3. ВИДИ І ПОРЯДОК ЗАОХОЧЕННЯ

         3.1. За зразкове виконання обов’язків, передбачених пунктом 1.8. цього Положення, тривалу і бездоганну роботу в коледжі, якісну підготовку медичних фахівців чи створення умов для підготовки спеціалістів, новаторство, високоякісну, чесну та сумлінну працю, інші досягнення в роботі застосовуються, окрім надбавок і доплат, такі заохочення:

 • оголошення подяки;
 • нагородження Почесною грамотою;
 • нагородження цінним подарунком;
 • виплата премії;
 • дострокове зняття дисциплінарного стягнення.

         3.2. Правилами внутрішнього розпорядку, Колективним договором, угодою сторін, Статутом коледжу можуть бути передбачені інші заходи заохочення. Допускається одночасне застосування декількох видів заохочення, наприклад: нагородження Почесною грамотою і виплата премії.  Крім того, педагогічним працівникам надається щорічна грошова винагорода в розмірі до одного посадового окладу (ставки заробітної плати) за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків у порядку, що встановлюється на підставі абзацу дев’ятого частини першої ст. 57 Закону України «Про освіту», постанов Кабінету Міністрів України № 898 від 05.06.2000 р., № 78 від 31.01.2001 р., № 1222 від 19.08.2002 р. і виплачується за окремим положенням, доданим до Колективного договору.

         3.3. Оголошення подяки застосовуються директором коледжу за погодженням з профспілковим комітетом коледжу. Інші заохочення, в тому числі: визначення розміру премії, цінного подарунку, дострокове зняття дисциплінарного стягнення тощо - застосовуються спільно з профкомом коледжу.

         3.4. Заохочення (преміювання) директора коледжу здійснюється Департаментом охорони здоров’я за поданням профспілковим комітетом коледжу.

         3.5. Заохочення оголошуються в наказі, доводяться до відома всього колективу коледжу в урочистій обстановці і заносяться до трудових книжок працівників у відповідності з правилами їх ведення.

         3.6. Заохочення не може бути застосовано до працівників протягом строку дії дисциплінарного стягнення. Якщо працюючий не допустив нового порушення трудової дисципліни і проявив себе як сумлінний працівник, то стягнення може бути зняте до закінчення одного року. Якщо воно достроково зняте не було чи рік з дня його накладення ще не минув, заходи заохочення до нього не застосовуються.

         3.7. Виплати заохочення окремим працівникам коледжу можуть провадитися за результатами виконання особливо важливого завдання, досягнення у конкурсі, олімпіаді, ремонті коледжу тощо. При застосуванні заохочень забезпечується поєднання морального і матеріального стимулювання праці. Періодичність заохочення не повинна бути частішою, ніж один раз на семестр.

         3.8. Працівникам, які успішно і добросовісно виконують свої трудові обов’язки, надаються в першу чергу переваги і пільги в галузі соціально-культурного обслуговування. Таким працівникам надаються також переваги при просуванні по роботі, присвоєнні педагогічних звань: «викладач-методист» тощо.

         3.9. За особливі трудові заслуги працівники представляються вищим органам до заохочення і нагородження орденами, медалями, почесними грамотами, нагрудними значками, до присвоєння почесних звань: «Заслужений працівник освіти України», «Заслужений працівник фізичної культури і спорту України», «Заслужений працівник охорони здоров’я» та інших.

         3.10. Трудовий колектив може застосовувати за успіхи у праці заходи громадського заохочення, піднімати клопотання про моральне і матеріальне заохочення новаторів освіти; висловлювати думку про кандидатури, які представляються до державних нагород; установлювати додаткові пільги і переваги за рахунок коштів, виділених в установленому порядку для заохочення осіб, які тривалий час добросовісно працюють у галузі освіти.

4. ПОКАЗНИКИ ПРЕМІЮВАННЯ І РОЗМІР ПРЕМІЇ

         4.1. За результатами роботи за навчальний рік, рейтингу оцінювання педагогічних працівників розмір премії визначається за такими показниками:

 • дотримання виконавчої і трудової дисципліни;
 • високий професіоналізм;
 • новаторство в праці;
 • тривалу бездоганну роботу в коледжі;
 • особистий внесок у розвиток коледжу;
 • за зразкове виконання своїх трудових обов’язків;
 • своєчасність та якість підготовки листів, звітів, розписів, графіків, тарифікаційних списків, кваліфікаційних характеристик, довідкових та аналітичних матеріалів;
 • зразкове ведення і своєчасне заповнення журналів, іншої облікової документації;
 • активну громадську діяльність;
 • за інші досягнення в роботі, передбачені Правилами внутрішнього трудового розпорядку коледжу.

         4.2. За результатами роботи за навчальний рік розмір премії конкретному працівникові визначається за показниками, зазначеними в пункті 4.1. та залежно від особистого внеску в загальні кінцеві результати роботи і не обмежується максимальними розмірами індивідуальних премій для кожного працівника у межах наявних коштів на оплату праці.

         4.3. Преміювання з нагоди ювілейних дат та на честь святкових дат коледжу директора та заступників директора, викладачів та співробітників здійснюється за підсумками навчального року в кожному конкретному випадку за наказом директора:

 • з нагоди святкування Дня медичного працівника, Дня працівника освіти та ін.
 • з нагоди святкування особистих ювілейних дат (50-річчя, 60-річчя та 70-річчя).
 • з нагоди нагородження Почесною грамотою Міністерства охорони здоров’я згідно з Положенням про Почесну грамоту МОЗ України; Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України, згідно з Положенням про Почесну грамоту МОН України, Почесною грамотою Департаменту охорони здоров’я (у розмірі від 1 до 5 посадових окладів за рахунок фонду економії заробітної плати).

         4.4. Премії не виплачують працівникам за час відпусток усіх видів, тимчасової непрацездатності, навчання з метою підвищення кваліфікації, в тому числі за кордоном, а також в інших випадках, коли згідно з  законодавством виплати провадяться виходячи із середньої заробітної плати.

         4.5. Працівникам, які звільнилися з роботи протягом семестру, за який провадиться преміювання, премії не виплачуються, за винятком працівників, які вийшли на пенсію, звільнилися за станом здоров’я або згідно з пунктом 1 частини першої статті 40 КЗпП України за скороченням чисельності чи штату працівників або перейшли в порядку переведення на роботу в інший навчальний заклад.

         4.6. У разі несвоєчасного виконання або неналежної організацію виконання завдань у встановлені терміни безпосередніми виконавцями та заступниками директора коледжу, на яких було покладено виконання завдань премія зменшується:

 • на 5 відсотків - за порушення терміну виконання одного завдання від 1 до 3 днів;
 • на 10 відсотків - за порушення терміну виконання одного завдання більше, ніж на 3 дні;

         4.7. У разі несвоєчасного виконання та неналежної організації виконання у встановлені терміни наказів директора коледжу, рішень педагогічної ради, загальних зборів, положень і норм Колективного договору, за порушення терміну виконання одного завдання більше ніж на 5 днів - розмір визначеної премії зменшується безпосереднім виконавцям на 15 відсотків.

         4.8. У разі невиконання у встановлені терміни завдань із причин, що не залежать від виконавця, питання щодо зменшення розміру премії вирішується директором коледжу за погодженням з профкомом на підставі наявних документів про облік виконання завдань і довідок про хід виконання Колективного договору. При відсутності таких матеріалів розмір встановленої премії зменшується на такий же відсоток керівнику (працівнику), який відповідає за його організацію відповідно до функціональних повноважень (посадової інструкції).

         4.9. Всі порушення підсумовуються і встановлюється загальний відсоток зменшення премії. Загальне зменшення розміру премії одному працівникові за несвоєчасне виконання та неналежну організацію виконання у встановлені терміни контрольних завдань не може перевищувати 50 відсотків розміру нарахованої премії за відповідний період.

         4.10. Пропозиції про зменшення розміру премії працівникам, які не забезпечили своєчасного та якісного виконання завдань, програми або навчально-виховного плану, розпорядку дня, розпису занять, графіків відпусток, чергувань, утримання приміщень в належному санітарному стані, підготовки статистичних, довідкових та аналітичних матеріалів тощо вносяться на розгляд профкому директором коледжу.

         4.11. Працівникам, які допустили порушення трудової дисципліни:

 • запізнення на роботу більше, ніж на 15 хвилин, премія зменшуються на 15 відсотків;
 • запізнення на роботу більше, ніж на одну годину, розмір премії зменшується на 50 відсотків;

         4.12. Працівники можуть бути позбавлені премії до 100 відсотків за невчасне або неналежне виконання показників, передбачених пунктом 4.1., систематичне невиконання без поважних причин обов’язків, покладених на працівника договором, Правилами внутрішнього розпорядку, прогул (в тому числі відсутність на роботі більше трьох годин протягом робочого дня) без поважних причин, появу на роботі в нетверезому стані, в стані наркотичного або токсичного сп’яніння, вчинення за місцем роботи розкрадання (в тому числі дрібного) майна коледжу чи вчинення аморального проступку.

         4.13. Пропозиції про преміювання працівників, а також щодо зменшення розміру премії подаються директору коледжу не пізніше 10 числа місяця наступного подання премії.

5. ПРЕМІЮВАННЯ ЗА ВИКОНАННЯ ОСОБЛИВО ВАЖЛИВОЇ РОБОТИ

         5.1. Преміювання за виконання особливо важливої роботи або з нагоди ювілейних дат та на честь святкових дат здійснюється в кожному конкретному випадку з а пропозицією директора коледжу і за погодженням з профкомом.

         5.2. Витрати на преміювання за виконання особливо важливої роботи здійснюються за рахунок фонду преміювання, утвореного відповідно до пункту 2.1. цього Положення в межах наявних коштів на оплату праці.

6. ПОРЯДОК І ТЕРМІНИ ПРЕМІЮВАННЯ

         6.1. Преміювання проводиться за рахунок коштів бюджету та спеціального фонду бюджету при наявності коштів, що заплановані на ці цілі.

         6.2. Для преміювання співробітника або студента коледжу керівники структурних підрозділів повинні подати на ім’я директора письмове звернення з проханням преміювати співробітника або студента та вказати, за який вид роботи або досягнення надається премія:

 • заступник директора з НР — на викладачів, голів циклових комісій, зав.відділення, кураторів груп, методиста, бібліотекаря;
 • завідувач практикою — на завідуючих кабінетами та лабораторіями, методичних керівників, керівників стедентських гуртків, лаборантів;
 • завідувач господарством — на технічний та обслуговуючий персонал;
 • завідувач відділенням, куратори груп, керівники гуртків та секцій — на студентів.

         6.3. За деякі успіхи в роботі, якісне виконання доручень, допомогу у вирішенні складних господарських та інших питань директор може преміювати за власною ініціативою.

         6.4. Попередньо питання про преміювання повинні бути узгоджені з профспілковим комітетом коледжу.

         6.5. Бухгалтерія коледжу відповідно до загального фонду оплати праці розраховує загальну суму коштів, що спрямовується на преміювання працівників. При цьому:

 • 90 відсотків зазначеної суми виділяється для преміювання працівників структурних підрозділів закладу пропорційно до їх фонду заробітної плати за посадовими окладами (тарифними ставками), доплатами і надбавками та фактично відпрацьованого часу;
 • 10 відсотків зазначеної суми виділяється для стимулювання працівників, які забезпечили вагомий особистий внесок у загальні результати роботи.

         6.6. До розрахунків обсягу фонду матеріального заохочення включаються всі виплати, що враховуються під час обчислення середньої заробітної плати в усіх випадках її збереження, зазначено в п. 3 розділу III Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.95 р. N 100 (100-95-п).

         6.7. Премії для обчислення середнього заробітку включаються в заробіток того місяця, на який вони припадають згідно з розрахунковою відомістю на заробітну плату.

         6.8. Премія виплачується не пізніше терміну виплати заробітної плати за другу половину місяця, що настає за звітним кварталом (семестром), на підставі наказу.

 

 

 

РЕЙТИНГОВА ОЦІНКА ПЕДАГОГІЧНОГО ПРАЦІВНИКА

 

№ п/п

Назва

Бали

 

Організаційна робота

 

1.

Організація та участь у проведенні педрад, методоб’єднань, нарад.

1-10

2.

Зав.кабінетом

1-5

3.

Керівництво ЦК

1-10

4.

Керівництво гуртком

1-10

5.

Ведення навчальних журналів

1-10

 

Науково-методична робота

 

1.

Створення методичного забезпечення:

 

 

лекцій

1-15

 

семінарських занять

1-15

 

практичних занять

1-15

 

самостійної роботи студентів

1-10

 

робочих навчальних планів

1-5

2.

Підготовка комп’ютерного контролю при викладанні дисциплін

5-10

3.

Складання:

 

 

завдань для проведення модульного та підсумкового контролю

1-5

 

завдань для проведення тестового контролю

1-5

 

екзаменаційних білетів

1-5

4.

Розробка і впровадження наочних навчальних посібників (схем, діаграм, стендів, слайдів, кодограм, таблиць...)

5-20

5.

Створення та використання навчальних відеофільмів

20

6.

Вивчення і впровадження передового досвіду

10-20

7.

Керівництво пошуковою, науково-дослідною, творчою роботою

1-20

8.

Проведення:

 

 

відкритих занять

5-10

 

відкритих виховних годин

5-10

 

тематичних вечорів з дисципліни

5-10

9.

Проведення та участь в

 

 

олімпіадах

5-10

 

науково-практичних конференціях:

коледжанських

10-15

 

інших навчальних закладів

20

10.

Написання робіт:

 

 

у фахових виданнях

5-10

 

у методично-наукових збірниках

5-10

11.

Підготовка експонатів на виставки педагогічного досвіду та технічної творчості молоді:

 

 

коледжу

15

 

базового медичного коледжу

10

 

Культурно-виховна робота

 

1.

Участь в організації та проведенні позанавчальних виховних заходів

1-5

2.

Участь в організації та проведенні вечорів відпочинку

1-5

3.

Участь у спортивних заходах

5-10

4.

Організація виховної роботи в студентському колективі:

 

 

ведення документації куратора

1-5

 

організація самоврядування в групі

1-5

 

участь куратора групи і студентів в громадському житті

1-5

 

активність групи

1-5

 

успішність

1-5

 

якість знань

1-5

 

відвідування занять

1-5

 

дотримання правил внутрішнього розпорядку

1-5

5.

Робота з бібліотекою

5-10

6.

Робота в гуртожитку

5-10

7.

Робота з батьками

1-5

8.

Індивідуальна робота зі студентами

5-10

 

Робота з підвищення кваліфікації

 

1.

Підвищення кваліфікації

 

 

ФПК

1-5

 

стажування

1-5

 

самоосвіта

10-15

 

Громадська робота

 

1.

Участь у громадських організаціях

15-20

2.

Участь в проведенні внутрішньоколеджанських заходів для співробітників

15-20

3.

Чергування в корпусі

10-15

4.

Виконання правил внутрішнього розпорядку

знімається 10 балів

 

ПОГОДЖЕНО                                          ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова ППО Богодухівського                  Директор КЗОЗ “Богодухівський

медичного коледжу                                  медичний коледж”

____________ А.А.Павленко                    ______________ А.Ф.Глазунова

“___”________________ 2014р.               “___”_________________ 2014р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

 про виплату грошової винагороди

педагогічним працівникам

за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

         1.1. Положення складене на підставі абзацу дев’ятого частини першої 1.2. статті 57 Закону України «Про освіту», постанов Кабінету Міністрів України № 898 від 05.06.2000 р., № 78 від 31.01.2001 р., № 1222 від 19.08.2002 р. з метою стимулювання творчої, сумлінної праці, педагогічного новаторства.

         1.2. Щорічна грошова винагорода – це самостійний вид матеріального заохочення педагогічних працівників, тому Положення про надання щорічної грошової винагороди, на відміну від Положення про преміювання працівників, поширюється лише на педагогічних працівників навчального закладу. Воно діє протягом чинності зазначених вище законодавчих і нормативно-правових актів, з урахуванням специфіки навчального закладу, може включати в себе додаткові критерії, крім визначених у пункті 2 Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.06.2000 р. № 898.

         1.3. Персональна відповідальність за дотримання цього Положення покладається на директора коледжу, а громадський контроль за його дотриманням - на профспілковий комітет коледжу.

         1.4. Рішення про надання щорічної грошової винагороди директору і працівникам коледжу приймає Департамент охорони здоров’я (п.4 Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.06.2000 р. № 898) за Положенням, затвердженим її керівником за погодженням з профспілковимкомітетом коледжу.

2. УМОВИ І ПОКАЗНИКИ РОБОТИ ДЛЯ НАДАННЯ ЩОРІЧНОЇ ГРОШОВОЇ ВИНАГОРОДИ ПЕДАГОГІЧНИМ ПРАЦІВНИКАМ

         2.1. Обов’язковими умовами для розгляду питання про надання педагогічному працівнику щорічної грошової винагороди є:

 • добросовісне ставлення до виконання своїх функціональних обов’язків;
 •  дотримання вимог законодавства про працю, правил з техніки безпеки, гігієни праці і протипожежної охорони, Правил внутрішнього трудового розпорядку та інших нормативно-правових актів, що регламентують його трудову діяльність;
 • постійне підвищення професійного рівня, педагогічної майстерності, загальної культури;
 • забезпечення умов для засвоєння студентами обов’язкових вимог щодо змісту, рівня та обсягу освіти, сприяння розвиткові здібності  студентів;
 • утвердження особистим прикладом поваги до принципів загальнолюдської моралі, правди, справедливості, доброти, гуманізму, працелюбства, поміркованості та інших доброчинностей;
 • додержання педагогічної етики, моралі, гідності студента;

         2.2. Педагогічним працівникам надається щорічна грошова винагорода, за роботу за рік, за такі показники у роботі:

 • висока результативність у професійній підготовці і вихованні молоді, підготовку і участь студентів у міських, районних, обласних і республіканських предметних олімпіадах, творчих і пошукових конкурсах;
 • використання ефективних форм і методів навчання та виховання, педагогічне новаторство, впровадження передового педагогічного досвіду і новітніх технологій навчання;
 • створення належних матеріально-технічних та санітарно-гігієнічних умов для навчання і виховання  студентів;
 • проведення ефективної позааудиторної роботи зі студентами, розвиток їх творчих здібностей і нахилів;
 • організація спільної роботи педагогічної і батьківської громадськості щодо підвищення виховання якості професійної підготовки студентів;
 • налагодження співпраці з з вищими навчальними закладами ІІІ-ІV рівня акредитації, спортивними клубами, центрами художньої і технічної творчості;
 • активна громадська робота і т.п. (Оскільки грошова винагорода віднесена до фонду оплати праці, то конкретний перелік показників для надання щорічної грошової винагороди визначається директором, виходячи зі специфіки, умов і завдань коледжу, та за погодженням з первинною організацією Профспілки, як це передбачено ст.12 КЗпП України при укладанні колективного договору).

3. ПОРЯДОК НАДАННЯ ЩОРІЧНОЇ ГРОШОВОЇ ВИНАГОРОДИ

         3.1. Щорічна грошова винагорода виплачується в межах загальних коштів, передбачених кошторисом на оплату праці працівників коледжу.

         3.2. Розмір щорічної грошової винагороди не може перевищувати одного посадового окладу (ставки заробітної плати) і обчислюється з урахуванням доплат до заробітної плати за:

 • звання «викладач-методист»;
 • роботу в коледжі.

         3.3. Грошова винагорода відповідно до цього положення видається педагогічним працівникам на підставі наказу директора коледжу і може виплачуватися до закінчення календарного року, наприклад, до Дня вчителя.

         3.4. Конкретний розмір грошової винагороди кожному педагогічному працівнику встановлюється за погодженням з профспілковим комітетом в залежності від його особистого внеску в підсумки діяльності коледжу.

         3.5. Нарахування і виплата грошової винагороди провадиться бухгалтерією коледжу.

         3.6. Працівникам, які поступили на роботу в коледж протягом року в порядку переводу, до трудового стажу включається попередня педагогічна робота в іншому навчальному закладі, що дає право на щорічну грошову винагороду в розмірі до одного посадового окладу (ставки заробітної плати) за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов'язків.

         3.7. Щорічна грошова винагорода може бути виплачена також педагогічним працівникам коледжу, які пропрацювали неповний календарний рік і звільнилися з роботи з поважних причин: у зв’язку з призовом до лав Збройних Сил України, виходом на пенсію (за віком, по інвалідності), народженням дитини, вступом до вищого навчального закладу, навчанням на курсах підвищення кваліфікації з відривом від виробництва за направленням коледжу, переходом на виборну посаду, направленням у закордонне відрядження; у разі повернення на роботу в коледж у зв’язку з закінченням служби в лавах Збройних Сил України.

         3.8. Особам, звільненим протягом року за особистим бажанням і за порушення трудової дисципліни або внаслідок притягнення до кримінальної відповідальності, винагорода не виплачується.

         3.9. Педагогічні працівники, які допустили порушення трудової дисципліни, законодавства про працю, правил техніки безпеки, вчинили аморальні проступки і мають дисциплінарні стягнення, а також несумлінно ставляться до виконання своїх функціональних обов’язків, повністю позбавляються щорічної грошової винагороди. За інші проступки педагогічні працівники можуть позбавлятися грошової винагороди частково. Позбавлення грошової винагороди повністю або частково проводиться лише за той період (рік), в якому мало місце упущення у роботі.

КРИТЕРІЇ

ОЦІНЮВАННЯ РОБОТИ ПЕДАГОГІВ КОЛЕДЖУ

ПРИ РОЗПОДІЛІ ВИНАГОРОДИ ЗА СУМЛІННУ ПРАЦЮ

         1. Виконання функціональних обов’язків.

 • рівень проведення занять, годин спілкування, виховних заходів;
 • відповідальність за збереження майна, чистоту й порядок у навчальному кабінеті під час занять, дотримання вимог техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної охорони;
 • поповнення матеріально-технічної бази навчального кабінету;
 • підготовка студентів до участі в олімпіадах, конкурсах, змаганнях, результативність виступу;
 • культура спілкування (педагогічний такт, уміння вести діалог).

         2. Виконавська дисципліна.

 • своєчасний прихід на роботу;
 • своєчасний початок та кінець занять;
 • чергування по коледжу;
 • своєчасна здача звітів, планів, журналів і под.;
 • своєчасне проходження медичного огляду;
 • своєчасне заповнення інформації про пропуски студентами занять;
 • обов’язковість присутності на педрадах, нарадах, організаційних засіданнях.

         3. Методична робота.

 • участь у роботі педагогічної ради коледжу;
 • участь у загальноколеджанських методичних заходах (педради, семінари, предметні тижні, декади);
 • участь у загальноміських методичних заходах;
 • проведення відкритих занять, позааудиторних заходів;
 • участь у конкурсах професійної майстерності, змаганнях;
 • підготовка узагальнених матеріалів.

         4. Виховна робота.

 • участь групи у загальноколеджанських та загальноміських заходах;
 • робота з батьками;
 • індивідуальна робота зі студентами, що потребують особливої уваги;
 • проведення роботи зі студентами щодо збереження науково-матеріальної бази;
 • позааудиторна робота з предмету (гуртки, змагання).

         5. Ведення ділової документації.

 • журнали груп, гурткової роботи;
 • календарно-тематичні плани, плани виховної роботи;
 • особові справи учнів.

         6. Виконання громадських доручень.

 • активна участь у суспільному житті коледжу та міста.

Зміни та доповнення 2014

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Доповнити другий абзац пункту 1.1.:

Положення і норми договору розроблені на основі Кодексу законів про працю України, Законів України «Про колективні договори і угоди», «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», «Про охорону праці», «Про оплату праці», «Про відпустки», «Основи законодавства про охорону здоров’я України», «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків», інших актів законодавства, Генеральної, Галузевої та Територіальної угод.

2. РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН. РЕЖИМ ПРАЦІ ТА ВІДПОЧИНКУ.

Доповнити пункт 2.14. підпунктом 2.14.1.:

2.14.1. Дотримуватися основних напрямів державної політики щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків:

◦  недопущення дискримінації за ознакою статі;

◦  забезпечення рівної участі жінок та чоловіків у прийнятті суспільно важливих рішень;

◦  виховання і пропаганду серед трудового колективу культури ґендерної рівності, поширення просвітницької діяльності у цій сфері.

Доповнити пункт 2.32. Додатком № 7 (Графік щорічних відпусток працівників на 2014 р.).

2.32. Черговість надання щорічних оплачуваних відпусток визначати графіком, складеним у відповідності до вимог і положень ст. 10 Закону України «Про відпустки», затвердженим адміністрацією за погодженням з профспілковим комітетом не пізніше 5 січня поточного року та доведенням до відома всіх працівників в 10 денний термін з дня затвердження (Додаток № 7).

4. ОПЛАТА ПРАЦІ

Доповнити пункт 4.1. третім абзацом:

Адміністрація зобов’язується:

4.1. Встановлювати працівникам коледжу конкретні розміри посадових окладів на підставі діючих умов оплати праці працівників бюджетної сфери за тарифними розрядами та коефіцієнтами Єдиної тарифної сітки, затвердженими постановою Кабінету міністрів України від 30.08.2002  № 1298 (із змінами, внесеними згідно з Постановами Кабінету Міністрів України) відповідно до займаних посад, кваліфікації працівників та з урахуванням складності і умов праці.

         Своєчасно складати, узгоджувати з профспілковим комітетом та затверджувати штатний розпис.

         Перераховувати до Богодухівської ОДПІ ГУМіндоходів у Харківській області відповідно до Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” від 08.07.2010р. та Положення про Міністерство доходів і зборів України, затвердженого Указом Президента України від 18 березня 2013 року №141 єдиний внесок — 36,3 відсотка суми нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, що визначаються відповідно до Закону України “Про оплату праці”.

         У пункті 4.13. замінити другий абзац:

         4.13. Виплачувати заробітну плату двічі на місяць через проміжок часу, що не перевищує 16-ти календарних днів, а саме: 10 (аванс) та 25 числа остаточний розрахунок.

         Відповідно до пп. 2 п.1, пп. 2 п.2 розд. І Закону від 23.09.2010 р.          № 2559-VІ передбачено, що розмір зарплати за першу половину місяця повинен становити не менше оплати за фактично відпрацьований час із розрахунку тарифної ставки (посадового окладу) працівника з урахуванням надбавок.

5. ОХОРОНА ПРАЦІ

Замінити Додаток № 4 до пункту 5.6.:

Адміністрація зобов’язується:

         5.6. Забезпечити виконання Комплексних заходів щодо встановлення нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійного захворювання, аваріям і пожежам (Додаток № 4).

        

Додаток 4

КОМПЛЕКСНІ ЗАХОДИ ПО ОХОРОНІ ПРАЦІ НА 2014 РІК

№ з/п

Найменування заходів (робіт)

Вартість робіт,

тис. грн

Ефективність заходів

Строк

виконання

Особи,

відповідальні

за виконання

Асигновано

Фактичні витрати

Планується

Досягн. рсзульт.

 

 

2

3

4

5

6

7

8

1.

Придбання електролампочок

1000

1000

Забезпечення світлового режиму

 

Протягом року

Завгосп Забашта Ю.М.

2.

Частковий ремонт водопроводу

1500

1500

Забезпечення водою

 

Протягом року

Завгосп Забашта Ю.М.

3.

Утеплення теплотраси

1000

1000

Забезпечення теплового режиму в кімнатах

 

Протягом року

Завгосп Забашта Ю.М.

4.

Придбати вогнегасники у достатній кількості, провести інструктажі по правилах користування вогнегасниками.

1000

1000

Виконання вимог безпеки життєдіяльності

 

Протягом року

Завгосп Забашта Ю.М.

5.

Електроосвітлювальну мережу перевірити на опір, придатність ізоляції електропроводки для безпечного використання.

1500

1500

Виконання вимог безпеки життєдіяльності

 

Протягом року

Завгосп Забашта Ю.М.

6.

Забезпечити технічну справність службового автомобіля, проводити щоденний медичний контроль водія, з проведенням інструктажу по безпеці руху та виконання вимог ПДР України.

5000

5000

Виконання вимог техніки безпеки

 

Протягом року

Завгосп Забашта Ю.М.

 

        Директор коледжу                                               А.Ф.Глазунова

 

        Голова профкому                                                 А.А.Павленко

 

 

Зміни та доповнення 2015

ПРОФЕСІЙНА СПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

БОГОДУХІВСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФСПІЛКИ  ПРАЦІВНИКІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

 

Первинна профспілкова організація

працівників Богодухівського медичного коледжу

Професійної спілки працівників охорони здоров’я України

 

ПРОТОКОЛ

зборів Первинної профспілкової організації

працівників Богодухівського медичного коледжу

Професійної спілки працівників охорони здоров’я України

від 19 березня 2015 року                м.Богодухів                                        № 3

Перебуває на обліку 53 члени профспілки працюючих та 293 студентів

Присутні на зборах 48 членів профспілки працюючих та 275 студентів

Голова зборів – Павленко А.А.

Секретар зборів – Ковалівська Л.А.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про внесення змін та доповнень до Колективного договору на 2015 рік

 

1. СЛУХАЛИ:

Павленко А.А., яка запропонувала розробити зміни та доповнення та внести їх до Колективного договору на 2015 рік.

ВИСТУПИЛИ:

Білаш В.І. яка наголосила, що Колективний договір має бути доповнений змінами відповідно до методичних рекомендацій первинним профспілковим організаціям для врахування при проведенні колективних переговорів із роботодавцями під час укладання нових або перегляду діючих колективних договорів у 2015 році.

ПОСТАНОВИЛИ:
Внести зміни та доповнення до Колективного договору на 2015 рік.

Результати голосування:

За – 323

Проти – 0

Утримались – 0

 

Голова Первинної профспілкової організації працівників

Богодухівського медичного коледжу

Професійної спілки працівників охорони здоров’я України                                        А.А.Павленко

 

Секретар                                                                                                                            Л.А.Ковалівська

2. РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН. РЕЖИМ ПРАЦІ ТА ВІДПОЧИНКУ.

Замінити Додаток №7 (Графік щорічних відпусток працівників на 2015р.) пункту 2.32.

4. ОПЛАТА ПРАЦІ

Доповнити пункт 4.1. четвертим та п’ятим абзацом і Додатком №8 (Штатний розпис):

Адміністрація зобов’язується:

4.1. Встановлювати працівникам коледжу конкретні розміри посадових окладів на підставі діючих умов оплати праці працівників бюджетної сфери за тарифними розрядами та коефіцієнтами Єдиної тарифної сітки, затвердженими постановою Кабінету міністрів України від 30.08.2002  № 1298 (із змінами, внесеними згідно з Постановами Кабінету Міністрів України) відповідно до займаних посад, кваліфікації працівників та з урахуванням складності і умов праці.

         Своєчасно складати, узгоджувати з профспілковим комітетом та затверджувати штатний розпис (Додаток № 8).

         Перераховувати до Богодухівської ОДПІ ГУМіндоходів у Харківській області відповідно до Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” від 08.07.2010р. та Положення про Міністерство доходів і зборів України, затвердженого Указом Президента України від 18 березня 2013 року №141 єдиний внесок — 36,3 відсотка суми нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, що визначаються відповідно до Закону України “Про оплату праці”.

         Нараховувати, утримувати та сплачувати (перераховувати) військовий збір до бюджету в порядку, установленому ст.168 ПКУ у розмірі 1,5%.

         Врахувати, що на 2015 рік Законом України “Про Державний бюджет України на 2015 рік” від 28.12.2014 р. № 80-VІІІ встановлені наступні розміри мінімальної заробітної плати:

         в місячному розмірі: з 1 січня — 1218 грн., з 1 грудня — 1378 грн.

5. ОХОРОНА ПРАЦІ

Доповнити 5 розділпунктом 5.31:

Адміністрація зобов’язується:

         5.31. Виконувати зміни внесені до Закону України № 77-  VIII  від 28.12.2014 про соціальний захист у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, вагітністю та пологами, від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, охорони життя та здоров’я:

- змінено розмір допомоги по тимчасовій непрацездатності відповідно до ст. 24 ( у попередньому Законі ст. 37):

- допомога по тимчасовій непрацездатності виплачується застрахованим особам залежно від страхового стажу в таких розмірах:

1) 50 % середньої заробітної плати (доходу) - застрахованим особам, які мають страховий стаж до трьох років;

2) 60 % середньої заробітної плати (доходу) - застрахованим особам, які мають страховий стаж від трьох до п’яти років;

3) 70 % середньої заробітної плати (доходу) - застрахованим особам, які мають страховий стаж від п’яти до восьми років;

4) 100 % середньої заробітної плати (доходу) - застрахованим особам, які мають страховий стаж понад вісім років;

5) 100 % середньої заробітної плати (доходу) - застрахованим особам, віднесеним до 1-4 категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; одному з батьків або особі, що їх замінює та доглядає хвору дитину віком до 14 років, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи; ветеранам війни; донорам.

3. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАЙНЯТОСТІ

         Доповнити пункт 3.4. четвертим абзацом

Адміністрація зобов’язується:

         3.4. При вивільненні працівників у зв’язку зі змінами в організації праці (п.1 ст. 40 КЗпП України) дотримуватись вимог законодавства щодо переважного права на залишення на роботі окремих категорій працівників (ст. 42 КЗ пП.).

         Попереджати працівника про його вивільнення в письмовій формі під розписку не пізніше ніж за два місяці.

         За бажанням працівника та на підставі особистої заяви звільнення за скороченням штатів може бути проведене достроково, до спливу двомісячного строку після попередження.

         Забезпечити надання додаткових пільг та компенсацій працівникам, які приймають або приймали участь в АТО, та членам їх родин. Працівникам, призваним на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, але не більше одного року, зберігати місце роботи, посаду і компенсувати середній заробіток. Виплата таких компенсацій із бюджету в межах середнього заробітку проводиться за рахунок коштів Державного бюджету України в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Додаток 7

 

            ПОГОДЖЕНО                                                                                ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова профспілкового комітету                                                  Директор КЗОЗ

працівників Богодухівського                                                         “Богодухівський медичний

медичного коледжу                                                                         коледж”

____________ А.А.Павленко                                                         ___________ А.Ф.Глазунова

“__”______________ 2015 р.                                                          “__”______________2015 р.

 

 

ГРАФІК ЩОРІЧНИХ ВІДПУСТОК ПРАЦІВНИКІВ

НА 2015 РІК

№ з/п

Структурний підрозділ

Прізвище, ініціали працівників

Посада

Місяць

1

Апарат управління

Глазунова А.Ф.

Директор

Травень

Вересень

Білаш В.І.

Заступник директора з навчальної роботи

Липень

Сербіна О.В.

Заступник директора з питань гуманітарної освіти та виховання

Липень

Назаренко Л.В

Завідувач відділення

Липень

Павленко А.А.

Завідувач практикою

Липень

2

Навчально-допоміжний персонал

Радченко А.П.

Головний бухгалтер

Серпень

Листопад

Забашта Ю.М.

Завідувач господарства

Жовтень

 

Грачова С.І.

 

Касир

Квітень

Червень

Вересень

Семенюк І.В.

Секретар - друкарка

Вересень

Грудень

Заратуйко А.О.

Інспектор з кадрів

Липень

Сусло Н.О.

Бібліотекар

Липень

Шигимага І.О.

Методист

Липень

Шевцова В.М.

Комендант

Серпень

Іншина Т.М.

Лаборант

Липень

Ковалівський А.В.

лаборант

Липень

Березюк О.А.

лаборант

Липень

Сич А.А.

лаборант

Липень

Шуба Р.М.

лаборант

Липень

Коваленко В.П.

лаборант

Липень

Піпченко М.Є.

лаборант

Червень

Островська А.М.

лаборант

Липень

3

Господарчо-обслуговуючий персонал

Геращенко В.М.

Водій легкового автомобіля

Серпень

Пилипенко М.Д.

Комірник

Вересень

Шуба М.І.

Робітник

Червень

Андрєєв А.В.

Двірник

Липень

Колжикова  Н.І.

Прибиральниця

Квітень

Коваленко Л.Ф.

Черговий по гуртожитку

Травень

Бережна К.О.

Черговий по гуртожитку

Червень

Іншина Н.Б.

Черговий по гуртожитку

Серпень

Бабенко М.О.

Черговий по гуртожитку

Липень

Міщенко М.В.

Сторож

Червень

Колжиков А.Є.

Сторож

Липень

Троценко М.П.

Сторож

Травень

4

Педагогічний персонал

 

Викладачі

Липень

Серпень

5

Спецрозрахунок

Вакуленко Л.С.

Бухгалтер

Травень

Серпень

 

ПРОФЕСІЙНА СПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

БОГОДУХІВСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФСПІЛКИ  ПРАЦІВНИКІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

 

Первинна профспілкова організація

працівників Богодухівського медичного коледжу

Професійної спілки працівників охорони здоров’я України

 

ПРОТОКОЛ

зборів Первинної профспілкової організації

працівників Богодухівського медичного коледжу

Професійної спілки працівників охорони здоров’я України

від 31 травня 2017 року                м.Богодухів                                        № 3

Перебуває на обліку 56 члени профспілки працюючих та 271 студентів

Присутні на зборах 45 членів профспілки працюючих

Голова зборів – Павленко А.А.

Секретар зборів – Ковалівська Л.А.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про внесення змін в розділ 4 Оплата праці  Колективного договору на 2017 рік

 

1. СЛУХАЛИ:

Павленко А.А., яка запропонувала внести зміни в розділ 4 Оплата праці Колективного договору на 2017 рік

 

ВИСТУПИЛИ:

Назаренко Л.В., яка довела до відома присутніх, що до профспілкового комітету надійшли звернення від співробітників коледжу з проханням про зміни строків видачі заробітньої плати з 20 числа (аванс) на 15 число та з 5 числа (заробітня плата) місяця  наступного за розрахунковим на 30 число поточного місяця.

 

ПОСТАНОВИЛИ:

Внести зміни до Колективного договору на 2017 рік.

 

Результати голосування:

За – 45

Проти – 0

Утримались – 0

 

Голова Первинної профспілкової організації працівників

Богодухівського медичного коледжу

Професійної спілки працівників охорони здоров’я України                                        А.А.Павленко

 

 

Секретар                                                                                                                            Л.А.Ковалівська

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Доповнити пункт 1.13. новим абзацом

«Невід’ємною частиною Колективного договору є доатки до нього».

 2. РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН. РЕЖИМ ПРАЦІ ТА ВІДПОЧИНКУ

 Замінити Додаток до п. 2.29 колективного договору (Склад комісії по трудовим спорам)

1. Доповнити такими пунктами:

         2.46. При змінних роботах режим роботи встановлюється графіками змінності, що затверджуються керівником за погодженням з профспілковим комітетом і завчасно доводяться до відома працівників.

         2.47. Напередодні святкових і неробочих днів тривалість роботи працівників, крім працівників, зазначених у статті 51 КЗпП України, скорочується на одну годину.

         2.48. Узгоджувати з профспілковою стороною будь-які зміни тривалості робочого дня (тижня), режиму праці, запровадження нових режимів роботи в закладі, в окремих підрозділах, для категорій або окремих працівників, повідомляти працівників про такі зміни за два місяці до їхнього запровадження.

         2.49. Забезпечити тривалість робочого часу відповідно до вимог Кодексу Законів про працю України.

         2.50. Встановити скорочену тривалість робочого часу для категорій працівників, визначених законодавством (ст. 51 КЗпП).

         2.51. На підставі обґрунтованого прохання працівника про встановлення неповного робочого часу та за умови не погіршення в зв’язку з цим якості роботи закладу, встановлювати неповний робочий день чи неповний робочий тиждень.

         На прохання вагітної жінки, жінки, яка має дитину віком до чотирнадцяти років або дитину-інваліда, в тому числі таку, що знаходиться під її опікуванням, або здійснює догляд за хворим членом сім’ї відповідно до медичного висновку встановлювати неповний робочий день або неповний робочий тиждень в обов’язковому порядку з оплатою праці пропорційно відпрацьованого часу (ст. 56 КЗпП).

         2.52. Категорії працівників, яким не може бути додержана встановлена щоденна або тижнева тривалість робочого часу (сторожі, чергові по гуртожитку, сезонні опалювачі), встановити підсумований облік робочого часу за рік (ст. 61 КЗпП).

         2.53. Надурочні роботи застосовувати у виняткових випадках, визначених чинним законодавством України і ч. 3 та 5 ст. 62 КЗпП України лише за відповідним дозволом профспілкового комітету та з дотриманням вимог ст. 63-65 КЗпП України стосовно заборони залучення до надурочних робіт та граничних норм їх застосування.

         2.54. Залучати на роботу окремих працівників у вихідні дні лише у виняткових випадках, що визначаються законодавством та за погодженням з Профкомом.

         Робота у вихідний день може компенсуватися, за згодою сторін, наданням іншого дня відпочинку або у грошовій формі у подвійному розмірі (ст. 72 КЗпП).

         Робота у святкові чи неробочі дні в межах місячної норми робочого часу може компенсуватися за погодженням з Адміністрацією згідно статті 107 КЗпП.

2.55. Дотримуватися вимог законодавства щодо обмеження залучення окремих категорій працівників до надурочних робіт, роботи в нічний час та вихідні дні.

2. ЗамінитиДодаток №7 (Графік щорічних відпусток працівників на 2017р.) пункту 2.32.

 4. ОПЛАТА ПРАЦІ

 1. Доповнити вступним абзацом:

«Бюджетні кошти та власні надходження Коледжу, що передбачені його Статутом, першочергово повинні використовуватись на оплату праці з нарахуваннями, виплату стипендії, оплату комунальних послуг, а також на господарське управління Коледжем. Видатки на капітальний ремонт приміщень та придбання обладнання і предметів довгострокового користування можуть передбачатися лише за умови забезпечення коштами невідкладних витрат та відсутності заборгованості з виплати заробітної плати.»

2. Доповнити пункт 4.1. такими словами:

«Постановою КМУ «Про оплату праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 28.12.2016 № 1037»

та двома абзацами:

«Встановлювати розмір посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери відповідно до постанов Кабінету Міністрів України.

Визначати розміри посадових окладів (тарифних ставок) за тарифними розрядами Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів шляхом множення окладу (ставки) працівника 1 тарифного розряду на відповідний тарифний коефіцієнт»

Замінити Додаток 8 (Штатний розпис).

 3. Пункт 4.3. доповнити абзацом:

«Здійснювати підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати): керівним та педагогічним працівникам Коледжу на 10 відсотків за роботу в певних типах начальних закладів.»

4. Пункт 4.6. доповнити абзацом:

«Здійснювати оплату праці за роботу у надурочний час, у святкові, неробочі та вихідні дня у розмірі подвійної годинної ставки чи денної ставки.»

5. Пукт 4.13. викласти в такій редакції:

«Виплачувати заробітну плату двічі на місяць через проміжок часу, що не перевищує 16 календарних днів, а саме: 20-го числа поточного місяця — аванс та 5-го числа наступного місяця — остаточний розрахунок.»

6. Пункт 4.20. доповнити двома абзацами:

«Здійснювати: утримання профспілкових внесків від членів профспілки в розмірі 1% від усіх видів заробітної платні, надбавок, доплат та премій безготівковим розрахунком через бухгалтерію Коледжу за наявності письмових заяв співробітників, які є членами профспілки.

Члени профспілки, які не виявили бажання сплачувати за безготівковим розрахунком, а також непрацюючі пенсіонери сплачують внески в касу профспілкового комітету за окремою відомістю, жінки, які припинили роботу у зв’язку з відпусткою по догляду за дитиною не сплачують профспілкові внески.»

 8.СОЦІАЛЬНІ ПРАВА ТА ГАРАНТІЇ СТУДЕНТІВ

 3. Стипендіальне забезпечення та матеріальне заохочення студентів

1. Пункт 8.3.1. викласти в такій редакції:

«Виплачувати стипендії студентам відповідно до Постанов Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 №1045 “Деякі питання виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів” із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 8 лютого 2017 року №81, від 28.12.2016 №1047 “Про розміри стипендій у державних та комунальних навчальних закладах, наукових установах” із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 25.01.2017 р. №32, від 28.12.2016 р. №1050 “Деякі питання стипендіального забезпечення”»

та доповнити Додатком 9 (Положення про порядок призначення і виплати стипендій в КЗОЗ “Богодухівський медичний коледж”, Додатком 10 (Порядок забезпечення матеріальною допомогою та здійснення матеріального заохочення), Додатком 11 (Порядок формування рейтингу успішності студентів КЗОЗ “Богодухівський медичний коледж” для призначення академічних стипендій).

 

Замінити Додаток 2 (Перелік посад працівників з ненормованим робочим днем, яким надається щорічна додаткова відпустка, та її тривалість).

 

         Замінити Додаток до п. 6.3 колективного договору (Склад комісії з питань соціального страхування).

 

         Замінити Додаток до п. 9.2. колективного договору (Склад комісії по контролю за виконанням колективного договору).

 

Замінити Правила внутрішнього розпорядку КЗОЗ “Богодухівський медичний коледж”.

 

Внести зміни до Положення про порядок призначення виплати та розміри заробітної плати по КЗОЗ “Богодухівський медичний коледж”:

        

         3. Розподіл педагогічних та керівних працівників установ освіти за розрядами єдиної тарифної сітки.

         1. Внести зміни до таблиць:

Посада

Тарифний розряд

Директор

14

Заступник директора з навчальної роботи

На 5% менше 14 тариф.розряду

Заступник директора з виховної роботи

На 5% менше 14 тариф.розряду

Завідувач відділення

11

Завідувач практикою

11

Викладачі штатні

9-12

 

Адміністративно-господарський, навчально-допоміжний персонал, робітники та службовці

Посада

Тарифний розряд

Головний бухгалтер

На 10% менше 14 тариф.розряду

Завідувач господарства

8

Адміністратор ЄДЕБО

7

Бухгалтер

8, 9

Секретар-друкарка

5

Лаборант

5

Інспектор з кадрів

5

Бібліотекар

8

Інженер з охорони праці

7

Методист

9

Завідувач гуртожитку

7

Гардеробник

1

Водій легкового автомобіля

2

Комірник

2

Робітник

2

Двірник

1

Черговий по гуртожитку

3

Сезонний опалювач

2

Прибиральниця службових приміщень

2

Сторож

2

         5. Порядок нарахування заробітної плати працівникам

         1. Доповнити новими пунктами:

         5.4. Встановити розмір оплати праці за виконану працівником місячну (годинну) норму праці — 3200 грн. (ст. 8 Закону України “Про Державний бюджет України на 2017 рік”).

         5.5. Встановити розмір посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1-го тарифного розряду ЄТС на рівні прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня календарного року — 1600 грн.. Посадові оклади решти працівників з ЄТС з 2-го по 25-й тарифний розряд обчислюють шляхом множення 1600 на відповідний тарифний коефіцієнт (Постанова КМУ №1037 від 28.12.2016р.)

Тарифний розряд

Тарифний коефіцієнт

1

1,00

2

1,09

3

1,18

4

1,27

5

1,36

6

1,45

7

1,54

8

1,64

9

1,73

10

1,82

11

1,97

12

2,12

13

2,27

14

2,42

15

2,58

16

2,79

17

3,00

18

3,21

19

3,42

20

3,64

21

3,85

22

4,06

23

4,27

24

4,36

25

4,51

 

         5.6. При обчисленні розміру заробітної плати працівників для забезпечення її мінімального розміру:

         Включати:

 • Основна зарплата, зокрема винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці за тарифними ставками (окладами), відрядними розцінками та посадовими окладами.
 • Доплати і надбавки до тарифних ставок окладів за:

         - суміщення професій (посад);

         - розширення зони обслуговування або збільшення обсягу робіт;

         - виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника;

         - інтенсивність праці;

         - керівництво бригадою;

         - високу професійну майстерність;

         - класність водіям (машиністам) транспортних засобів;

         - високі досягнення в роботі;

         - виконання особливо важливої роботи на певний срок;

         - знання і використання в роботі іноземної мови;

         - допуск до державної таємниці;

         - дипломатичні ранги, персональні звання службових осіб, ранги державних службовців, кваліфікаційні класи суддів;

         - науковий ступінь;

- роботу у святкові і вихідні дні тощо.

 • Премії (щомісячні, квартальні тощо) і винагороди, у тому числі за вислугу років, які мають систематичний характер.
 • Винагороди за підсумками роботи за рік, щорічні винагороди за вислугу років (стаж роботи).

         Не включати:

 • Доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я (до таких виплат насамперед відносять доплату за роботу в шкідливих умовах праці за умовами атестації робочого місця, доплату за використання дезинфікуючих засобів);
 • Доплата за роботу в нічний час;
 • Доплата за роботу в надурочний час;
 • Надбавка за роз’їзний характер роботи;
 • Премії до ювілейних і святкових дат;
 • Відпускні (компенсація за невикористану відпустку);
 • Лікарняні, декретні;
 • Оплата простою;
 • Оплата працівникам, які залучаються до виконання державних або громадських обов’язків, якщо вони виконуються в робочий час;
 • Оплата курсів підвищення кваліфікації виходячи з середньої зарплати;
 • Матеріальна допомога (на оздоровлення, для вирішення соціально-побутових питань);
 • Сума вихідної допомоги при припиненні трудового договору;
 • Індексація зарплати;
 • Винагорода за ЦПД. Така виплата не пов’язана з трудовими відносинами, тому на неї не поширюються норми трудового законодавства, а отже, винагороду за ЦПД не враховують у складі загальної суми доходів, які порівнюють з рівнем МЗП, навіть якщо роботи за ЦПД виконує працівник установи.
 • Зарплата на роботі за внутрішнім сумісництвом. Підсумовувати зарплату за основним місцем роботи із зарплатою на роботі за сумісництвом, у тому числі і внутрішнім, не потрібно. Вимогу щодо доплати до МЗП слід виконувати окремо за основним місцем роботи і окремо — на роботі за сумісництвом.

 

        

 

                                                                                               ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                                               Директор КЗОЗ “Богодухівський

                                                                                               медичний коледж”

                                                                                               ___________ А.Ф.Глазунова

                                                                                               “__”______________2017 р.

 

ПРАВИЛА

ВНУТРІШНЬОГО РОЗПОРЯДКУ

КЗОЗ “БОГОДУХІВСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ”

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відповідно до чинного законодавства України з метою забезпечення дотримання трудової дисципліни, підвищення якості та продуктивності праці, а також раціонального використання робочого часу працівниками комунального закладу охорони здоров'я “Богодухівський медичний коледж” (далі за текстом - "Коледж") запроваджуються ці правила внутрішнього трудового розпорядку.

1.2. Правила внутрішнього трудового розпорядку (далі за текстом - "Правила") мають на меті забезпечення чіткої організації праці, належних безпечних умов праці, підвищення її продуктивності та ефективності, раціональне використання робочого часу, зміцнення трудової дисципліни, сприяння дотриманню навчальної дисципліни, раціональному використанню навчального часу, поліпшенню якості навчального процесу.

1.3. Трудова дисципліна забезпечується створенням необхідних організаційних та економічних умов для нормальної високопродуктивної роботи, свідомим ставленням до праці, методами переконання, виховання, а також заохоченням за сумлінну працю. До працівників, що порушують трудову дисципліну, застосовуються заходи дисциплінарного і громадського впливу.

1.4. Всi питання, пов'язанi iз застосуванням правил внутрiшнього розпорядку, розв'язують директор та заступники директора в межах наданих їм повноважень, а у випадках, передбачених дiючим законодавством i правилами внутрішнього розпорядку, спільно або за погодженням з профспілковим комітетом.

Дані Правила обов'язкові до виконання  викладачами, працівниками, студентами і всіма іншими особами, що працюють в Коледжі .

1.5. Правила затверджуються директором Коледжу за погодженням з профспілкою відповідно до законодавства про працю, інших нормативних документів і є обов'язковими для виконання.

2. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ І ЗВІЛЬНЕННЯ З РОБОТИ

2.1. Працівники реалізують право на працю шляхом укладання трудових договорів (контрактів).

2.2. При прийнятті на роботу працівнику може бути встановлено випробування відповідно до вимог статей 26-28 КЗпП.

Контроль за проходженням випробування працівником покладають на безпосереднього керівника. У перший день роботи працівника безпосередній керівник:

 • складає план проходження випробування, в якому зазначає перелік завдань на період випробування, строки їх виконання, очікувані результати;
 • ознайомлює працівника з планом проходження випробування під підпис та надає йому примірник плану.

         Під час проходження випробування за необхідності безпосередній керівник подає директору доповідні записки. За результатами їх розгляду працівнику пропонують надати письмові пояснення.

         Якщо протягом строку випробування виявлено невідповідність працівника роботі, на яку його прийнято, безпосередній керівник працівника подає доповідну записку директору Коледжу не пізніше семи днів до закінчення випробування.

         Остаточне рішення про відповідність (невідповідність) працівника виконуваній роботі ухвалює директор Коледжу.

Якщо директор дійшов висновку про невідповідність працівника посаді (виконуваній роботі), він має право звільнити працівника протягом строку випробування, письмово попередивши його про це за три дні. Звільнення за результатами випробування оформляють наказом директора Коледжу на підставі пункту 11 статті 40 КЗпП.

2.3. Для роботи в коледжі приймаються за трудовими договорами, контрактами або на конкурсній основі вiдповiдно до законодавства ст. 24 КЗпП. Вiд осiб, якi приймаються на роботу в коледж адмiнiстрацiя зобов'язана вимагати документи, передбачені законодавством:

 • паспорт, диплом або інший документ про освіту чи професійну підгготовку;
 • трудову книжку, оформлену у встановленому порядку (крім осіб, які працевлаштовуються вперше або на умовах сумісництва);
 • свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне страхування (за наявності);
 • довідку державної податкової служби про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційного номера);
 • військовозобов’язані — військовий квиток або тимчасове посвідчення, видане замість військового квитка;
 • призовники — посвідчення про приписку до призовної дільниці;
 • особи з інвалідністю — довідку до акта огляду МСЕК та індивідуальну програму реабілітації.
  • особи, які влаштовуються на роботу, що вимагає спеціальних знань, зобов’язані подати відповідні документи про освіту чи  професійну підготовку (диплом, атестат, посвідчення), копії яких завіряються директором коледжу і залишаються в особовій справі працівника;
  • особи, які приймаються на роботу, зобов’язані подати медичний висновок про відсутність протипоказань для роботи в коледжі.

         Прийняття на роботу без подання зазначених документів не допускається.

         Особи, які мають право на пільги у сфері праці, при прийнятті на роботу подають підтвердні документи.

При укладанні трудового договору забороняється від осіб, які поступають на роботу, відомості про їх партійну та національну приналежність, походження та документи, подання яких не передбачено законодавством (п.6 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти та науки України від 10.04.2000р. № 73).

2.4. На виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 2297-VI при прийнятті на роботу працівника повідомляють про власника його персональних даних (Коледж), склад та зміст зібраних персональних даних, права у сфері захисту персональних даних, мету збору персональних даних та осіб, яким передаються або можуть передаватися персональні дані.

2.5. Працівники коледжу можуть працювати за сумісництвом та суміщенням згідно законодавства.

2.6. Прийняття працiвникiв на роботу оформляється наказом директора коледжу. Працiвник ознайомлюється з наказом під розпис.

2.7. Приймаючи працівника на роботу або при переведенні на іншу посаду згідно з ст. 29. КЗпП директор зобов'язаний:

 • ознайомити працівника з посадовою інструкцією, умовами праці, роз'яснити його права та обов'язки пiд розпис;
 • ознайомити працівника з Колективним договором, правилами внутрішнього розпорядку та особливостями навчального процесу в Коледжі;
 • визначити працiвниковi робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами;
 • проінструктувати працівника та ознайомити з правилами техніки безпеки, протипожежної охорони та іншими правилами з охорони праці.

2.8. На осіб, які пропрацювали понад п'ять днів, ведуться трудові книжки.

На тих, хто працює за сумісництвом, трудові книжки ведуться за основним місцем роботи. На осіб, які працюють на умовах погодинної оплати, трудова книжка ведеться за умови, якщо ця робота є основною.

Запис у трудову книжку відомостей про роботу за сумісництвом проводиться за бажанням працівника за місцем основної роботи.

Ведення трудових книжок здійснюється згідно з Інструкцією (затвердженою спільним наказом Мінпраці, Мінюсту і Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.1993 р. № 58).

Трудові книжки працівників зберігаються в коледжі як документи суворої звітності.

Відповідальність за організацію ведення обліку, зберігання і видачу трудових книжок покладається на інспектора з кадрів коледжу.

2.9. Припинення трудового договору (контракту) здійснюється згiдно з ст.7, ст.36-39, 40, 41 КЗпП. Припинення трудового договору оформлюється наказом директора Коледжу. Днем звільнення вважається останній день роботи. Адмiнiстрацiя зобов'язана в день звільнення видати працiвниковi трудову книжку i провести з ним кінцевий розрахунок.

2.10. Розірвання трудового договору з ініціативи адміністрації допускається у випадках, передбачених законодавством та умовами контракту.

Звільнення педагогічних працівників у зв'язку із скороченням обсягу роботи може мати місце тільки в кінці навчального року.

Звільнення педагогічних працівників за результатами атестації, а також у випадках ліквідації закладу освіти, скорочення кількості або штату працівників здійснюється у відповідності з законодавством.

2.11. У разі звільнення з ініціативи роботодавця працівнику видають засвідчену копію наказу про звільнення.

         В інших випадках засвідчену копію наказу про звільнення видають на вимогу працівника.

         2.12. У разі переведення на іншу посаду або звільнення працівник має передати справи іншому працівнику, визначеному безпосереднім керівником або директором.

         Передавання справ і майна засвідчують актом, який складають у двох примірниках. Один примірник акта видають працівнику, який звільняється чи переводиться на іншу посаду, інший — зберігають у справах структурного підрозділу.

         2.13. У разі звільнення відділ кадрів видає працівнику обхідний листок із переліком структурних підрозділів та позначками, керівники яких підрозділів повинні засвідчити відсутність заборгованості. Працівник має здати заповнений і підписаний обхідний листок до відділу кадрів не пізніше дня звільнення.

2.14. У разі зміни матеріально відповідальної особи (звільнення, переведення, тимчасова відсутність), встановлення факту крадіжки або зловживань, псування цінностей тощо проводять інвентаризацію в порядку, встановленому наказом директора.

2.15. Порядок прийому, переводу, відрахування та поновлення студентів проводиться наказом по Коледжу у вiдповiдностi до нормативних документів Міністерства освіти і науки України.

 3. ОСНОВНI ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ КОЛЕДЖУ

         3.1. Права та обов'язки працівників Коледжу визначаються Законодавством про працю України, цими Правилами, Положеннями про структурні підрозділи, трудовими договорами, посадовими (робочими) інструкціями, іншими локальними нормативними актами Коледжу.

         3.2. Педагогічний працівник має право на:

 • вимагати від Адміністрації своєчасного забезпечення роботою згідно з професією та кваліфікацією відповідно до укладеного трудового договору.
 • на належні, безпечні та здорові умови праці;
 • вимагати від Адміністрації надання відповідно до чинних норм спецодягу, спецвзуття, засобів індивідуального захисту, лікувально-профілактичного харчування тощо;
 • на заробітну плату відповідно до укладеного трудового договору;
 • звертатися до роботодавця з пропозиціями щодо поліпшення організації праці та виробництва, підвищення ефективності виробництва;
 • оскаржувати дисциплінарне стягнення в порядку, встановленому законодавством;
 • користуватись іншими правами, передбаченими законодавством.
 • захист професійної честі, гідності;
 • вільний вибір форм, методів, засобів навчання, виявлення педагогічної ініціативи;
 • індивідуальну педагогічну діяльність;
 • підвищення кваліфікації, перепідготовку, вільний вибір змісту, програм, форм навчання, закладів освіти, установ та організацій, що здійснюють підвищення кваліфікації і перепідготовку;
  • позачергову атестацію з метою отримання відповідної професійної категорії, педагогічного звання, відповідно до законодавства України;
  • участь у громадському самоврядуванні.

         3.3. Педагогічний працівник Коледжу повинен:

 • забезпечувати умови для засвоєння студентами навчальних програм на рівні обов'язкових державних вимог, сприяти розвиткові здібностей студентів;
 • настановленням та особистим прикладом утверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, відданості, патріотизму, гуманізму, доброти, стриманості, працелюбства, поміркованості, інших доброчинностей;
 • виховувати повагу до батьків, жінки, культурно-національних, духовних, історичних цінностей України, дбайливе ставлення до навколишнього середовища;
 • готувати до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;
 • додержувати педагогічної етики, моралі, поважати гідність студентів;
 • захищати дітей, молодь від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, іншим шкідливим звичкам;
 • поглиблювати теоретичні i практичні знання, вдосконалювати методику проведення занять зі студентами;
 • підвищувати педагогічну майстерність, один раз в п'ять років пройти один із видів підвищення кваліфікації
 • надавати допомогу студентам в органiзацiї їх самостійної роботи, керувати дослідною роботою студентів;
 • постійно у навчальному процесі та поза ним здійснювати виховну роботу у студентському середовищі;
 • постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність і загальну культуру.
 • дотримуватися норм етики і моралі, загальнолюдських та християнських принципів взаємин, вести себе з честю, дотримуватись правил спілкування, утримуватись вiд дiй, якi б заважали іншим працівникам виконувати свої службові обов'язки.

                 3.4. Працівник зобов'язаний:

 • сумлінно виконувати обов’язки, покладені на нього трудовим договором, цими Правилами та іншими законодавчими й нормативними актами.
 • виконувати накази, розпорядження та доручення директора.
 • своєчасно прибувати на робоче місце та починати роботу, перебувати на робочому місці протягом робочого часу, за винятком перерв для відпочинку та харчування.
 • повідомляти (за можливості — до початку робочого дня) безпосереднього керівника або відділ кадрів про причини відсутності на роботі письмово, засобами телефонного чи електронного зв’язку або іншим доступним способом. У разі недотримання працівником цієї вимоги складають акт про відсутність працівника на робочому місці.
 • надавати листок непрацездатності до відділу кадрів у перший робочий день після закінчення тимчасової непрацездатності.
 • надавати на вимогу працівника відділу кадрів військово-облікові документи для звірки з даними особових карток П-2.
 • повідомляти відділ кадрів протягом трьох робочих днів про зміну сімейного стану, місця проживання (перебування), про здобуття освіти.
 • дотримуватися вимог з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці та пожежної безпеки.
 • повідомляти відділ кадрів про намір достроково перервати відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного (шестирічного) віку не пізніше ніж за три робочих дні до бажаної дати виходу на роботу.
 • вживати заходів для негайного усунення причин та умов, що перешкоджають або ускладнюють нормальну роботу (простій, аварія), і терміново повідомляти про це безпосереднього керівника.
 • дбайливо ставитися до майна Коледжу, раціонально витрачати електроенергію, матеріали та інші матеріальні ресурси, вживати заходів щодо запобігання шкоді, яка може бути заподіяна Коледжу.
 • відшкодувати шкоду, заподіяну майну Коледжу винними діями під час виконання трудових обов’язків, у розмірі та в порядку, встановленому законодавством.
 • з повагою ставитися до колег, сприяти створенню позитивного психологічного клімату в колективі, підтримувати доброзичливі відносини з колегами, уникати дій, що заважають нормальній роботі колег, ображають їх, принижують честь і гідність, порушують роботу Коледжу, дотримуватися правил ділового етикету у взаєминах з колегами, студентами та відвідувачами.
 • дотримуватися чистоти й порядку на робочому місці та на території Коледжу.
 • зачиняти вікна та двері кабінету, вимикати світло, до того як залишити робоче місце в кінці робочого дня.
 • проходити у встановленому порядку попередні та періодичні медичні огляди;

         3.5. Перелік обов'язків (робіт), що виконує кожен працівник по своїй спеціальності (кваліфікації, посаді) визначається колективним договором, трудовим договором (контрактом), Статутом Закладу, цими Правилами, а також технічними правилами, посадовими (робочими) інструкціями і положеннями, затвердженими у встановленому порядку.

 4. ОСНОВНI ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ АДМIНIСТРАЦIЇ КОЛЕДЖУ

         4.1. Директор має право:

 • реалізовувати освітні програми відповідно до здобутої ліцензії;
 • вимагати від працівника належного виконання роботи відповідно до умов трудового договору, дотримання цих Правил, нормативних актів роботодавця, правил охорони праці, дбайливого ставлення до ввіреного йому майна;
 • притягати порушників трудової дисципліни до відповідальності;
 • вживати заходів для морального та матеріального заохочення за сумлінне дотримання вимог цих Правил;
 • контролювати дотримання працівниками трудової дисципліни;
 • самостійно розробляти і затверджувати правила прийому в частині, що не суперечить законодавству, і порядку прийому, встановленому Міністерством освіти і науки України;
 • вимагати від осіб, які навчаються в Коледжі дотримання ними Статуту, Правил внутрішнього розпорядку, Правил пожежної безпеки, Правил проживання в гуртожитку, наказів Директора і інших локальних нормативних актів Коледжу, виконання ними обов'язків, наведених в пункті 4 даних Правил, дбайливого відношення до майна Коледжу;
 • ·        притягати осіб, які навчаються в Коледжі до дисциплінарної і матеріальної відповідальності в порядку, встановленому законодавством України, Статутом КЗОЗ «Богодухівський медичний коледж», Правилами внутрішнього розпорядку і інших нормативних документів Коледжу;
 • приймати локальні нормативні акти Коледжу.

         4.2. Адміністрація Коледжу зобов'язана керуватися і дотримуватися Конституції, законодавства України, нормативних документів Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров ' я України, Статуту КЗОЗ «Богодухівський медичний коледж», Правил внутрішнього розпорядку та інших нормативних документів Коледжу.

         4.3. Адміністрація Коледжу зобов’язана:

 • забезпечувати необхідні організаційні та економічні умови для проведення навчально-виховного процесу на рівні державних стандартів якості освіти, для ефективної роботи викладачів та працівників Коледжу відповідно до їхньої спеціальності чи кваліфікації;
 • визначати викладачам та працівникам Коледжу робочі місця, своєчасно доводити до відома розклад занять, забезпечувати їх необхідними засобами роботи;
 • удосконалювати навчально-виховний процес, впроваджувати в практику кращий досвід роботи, пропозиції викладачів та працівників спрямовані на поліпшення роботи Коледжу;
 • видавати заробітну плату педагогічним та іншим працівникам та стипендію студентам у встановлені строки. Надавати відпустки всім працівникам Коледжу відповідно до поданої заяви;
 • дотримуватись законодавства, активно використовувати засоби щодо вдосконалення управління, зміцнення договірної та трудової дисципліни;
 • додержуватись умов колективного договору, чуйно ставитись до повсякденних потреб викладачів, працівників і  студентів Коледжу, забезпечувати надання їм установлених пільг і привілеїв;
 • організувати харчування студентів і працівників закладу освіти;
 • своєчасно подавати центральним органам державної виконавчої влади встановлену статистичну і бухгалтерську звітність, а також інші необхідні відомості про роботу і стан Коледжу;
 • своєчасно розглядати та впроваджувати пропозиції викладацького складу та інших працівників і студентів, спрямовані на покращення роботи коледжу,  впроваджувати в життя рішення педагогічної та методичної ради коледжу;
 • покращувати умови праці, дотримуватися законодавства про працю, забезпечувати належне технічне обладнання всіх робочих місць та створювати умови роботи вiдповiдно до правил охорони праці, правил техніки безпеки та санітарних норм;
 • забезпечувати утримування у справному технічному стані приміщень, системи обігрівання, освітлення, вентиляції, обладнання, створювати нормальні умови для зберігання верхнього одягу працiвникiв коледжу та студентів;
 • постійно контролювати дотримання викладачами, працівниками, студентами, іншими співробітниками трудової та навчальної дисципліни, вимог техніки безпеки, санiтарiї та гiгiєни працi, протипожежної охорони. Забезпечувати своєчасне надання відпусток усім працівникам коледжу.
 • доводити до відома педагогічних працівників у кінці навчального року (до надання відпустки) педагогічне навантаження в наступному навчальному році;
 • у встановлені строки бухгалтерія зобов’язана виплачувати заробітну плату викладачам, працівникам та стипендію студентам коледжу;
 • своєчасно проводити атестацію працiвникiв, яка передбачена нормативними документами, вирішувати питання заохочення кращих працiвникiв, забезпечувати поширення передового досвіду. Організовувати підвищення квалiфiкацiї працiвникiв коледжу;
 • сприяти створенню в колективі творчої атмосфери, підтримувати i розвивати iнiцiативу i активність працiвникiв, повною мірою використовуючи виробничі наради; своєчасно розглядати критичні зауваження викладачів, інших працiвникiв та студентів i повідомляти їх про прийнятi рішення та вжиті заходи.
 • ·       виконувати обов'язки передбачені колективним договором, уважно відноситися до потреб i запитів викладачів та працівників коледжу, студентів, дбати про їх житлово-побутові умови.
 • всебічно підтримувати і розвивати ініціативу і активність студентів і інших осіб, що навчаються і працюють в Коледжі, сприяти їхній участі в управлінні Коледжом, повною мірою використовуючи збори, конференції та інші форми суспільної діяльності.

 5. ОСНОВНI ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТУДЕНТІВ, ЩО НАВЧАЮТЬСЯ В КОЛЕДЖІ

         5. 1. Студенти, що навчаються в Коледжі мають право на:

 • вибір форми навчання;
 • безпечні і нешкідливі умови навчання, побуту та праці;
 • трудову діяльність у позанавчальний час;
 • обрання навчальних дисциплін за спеціальністю в межах, передбачених освітньо-професійною програмою підготовки та робочим навчальним планом;
 • на академічну відпустку за станом здоров’я та за сімейних обставин тощо;
 • складання екзаменів та заліків достроково при виконанні всіх вимог, передбачених навчальними програмами;
 • участь у діяльності органів громадського самоврядування Коледжу та відділень, педагогічної ради Коледжу, органів студентського самоврядування;
 • участь у формуванні індивідуального навчального плану;
 • моральне та матеріальне заохочення за успіхи в навчанні та активну участь у дослідній роботі;
 • канікулярну відпустку тривалістю не менше ніж вісім календарних тижнів;
  • на пільговий проїзд у транспорті, а також на забезпечення гуртожитком у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
  • на отримання стипендій відповідно до порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
  • представляти свої статті для публікації в коледжанську газету «Ескулап»;
  • пільги соціального характеру, що надаються тим, хто навчається в Коледжі відповідно до законодавства.

         5.2. Студенти, що навчаються в Коледжі зобов'язанi:

 • виконувати розпорядження викладачів, адміністрації, органів студентського самоврядування;
 • додержуватися законів України, Статуту та правил внутрішнього розпорядку Коледжу;
 • систематично i глибоко оволодівати теоретичними знаннями i практичними навичками за обраною спецiальнiстю;
 • виконувати графік навчального процесу та вимоги навчального плану;
 • вiдвiдувати навчальні заняття i виконувати у встановлені терміни усi види завдань, передбачені навчальними планами i програмами;
 • дотримуватись правил внутрішнього розпорядку коледжу та правил поселення й проживання в гуртожитку коледжу;
 • акуратно відноситися до власності коледжу, (інвентар, навчальне обладнання, книги, прилади, приміщення), а також до своїх документів (студентський квиток тощо). Без дозволу адмiнiстрацiї нiчого не виносити iз лабораторій, навчальних та інших приміщень;
 • дотримуватися норм етики і моралі, вести себе з честю, утримуватись вiд дiй, якi б заважали іншим студентам чи працівникам коледжу виконувати свої службовi обов'язки.
 • підтримувати чистоту i порядок в приміщеннях, дотримуватися морально-етичних правил поведінки і спілкування;
 • у разі пропуску занять студенти зобов'язанi повідомити про це куратора, завідувача відділення  вказавши причини пропуску занять;
 • у разі хвороби надати довідку за встановленою формою;
 • під час навчальних занять студенти зобов'язані уважно слухати викладача, не розмовляти і не займатися сторонніми справами, виконувати всі вказівки викладача;
 • при відповідях вставати та сідати лише з дозволу викладача;
 • заходити та виходити з аудиторії студенти можуть лише з дозволу викладача;
 • дозволяється користуватися мобільним телефоном лише під час встановленних навчальною частиною перерв;
 • дотримуватися встановленої норми одягу (шапочка, халат). Довжина халата повинна бути не вище середини коліна.

         5.3. Під час занять в лабораторіях, кабінетах до клінічної та клінічної підготовки, виробничої та переддипломної практики студенти повинні користуватися лише тими інструментами, приладами та іншими посібниками, які вказані керівником заняття, поводитися з ними дбайливо та дотримуватися техніки безпеки.

         5.4. У разі нанесення збитку майну Коледжа (зокрема майно третіх осіб, за яке Коледж несе відповідальність) студент відшкодовує його в порядку передбаченому чинним законодавством України.

 6. НАВЧАЛЬНИЙ ПОРЯДОК

          6.1. У Коледжі встановлюється п’ятиденний навчальний тиждень з двома вихідними.

         6.2. Час початку занять і розклад занять студентів затверджується наказом директора.

Тривалість навчальної пари - 1година 30 хвилин, перерви 5 (між півпарами), 10, 20 та 30 хвилин.

         6.3. Навчальні заняття Коледжу проводяться за розкладом і відповідно до навчальних планів і програм.

Навчальний розклад складається на семестр і вивішується не пізніше, ніж за 3 робочих дня до початку кожного семестру.

         6.4. Контроль за дотриманням розкладу навчальних занять і виконанням індивідуальних планів навчально-методичної, дослідної роботи здійснюється заступником директорами з навчальної роботи, завідувачем відділеннями, завідувачем практикою, головами ЦК Коледжу. Скорочення тривалості канікул, встановлених навчальними планами, не допускається.

         6.5. Забороняється переривати навчальні заняття, входити і виходити з аудиторій під час їх проведення.

         6.6. Для проведення практичних занять в аудиторіях, лабораторіях, кабінетах доклінічної підготовки, клініках група ділиться на підгрупи, десятки. Склад студентських підгруп, десяток формується в установленому порядку.

         6.7. Зі студентів групи наказом директора  на навчальний рік призначається староста. Староста групи працює під керівництвом куратора групи та завідувача відділеннями. У функції старости входять:

 • своєчасне складання відповідної звітної документації;
 • слідкування за станом навчальної дисципліни в групі на лекціях, семінарах і практичних заняттях, а також за збереженням навчального устаткування і інвентарю;
 • інформування куратора групи, або завідувача відділеннями про відсутність студента на заняттях;
 • представлення інтересів студентів групи у Студентській раді Коледжу;
 • своєчасна організація отримання студентами групи підручників і навчальних посібників;
 • сповіщення студентів про зміни, що вносяться в розклад учбових занять;
 • призначення на кожен день чергових групи;
 • спільно з куратором організація роботи активу груп;
 • участь в організації та проведенні масових і інших заходів.

Розпорядження старости в межах вказаних вище функцій обов'язкові для всіх студентів групи.

 7. РОБОЧИЙ ЧАС І ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ

7.1. За органiзацiю роботи всiх структурних пiдроздiлiв Коледжу вiдповiдають керiвники вiдповiдних пiдроздiлiв.

7.2. Функцiональнi обов'язки кожного пiдроздiлу та його працівників регламентуються відповідним положенням i службовими інструкціями працiвникiв, якi розробляютья адміністрацією Коледжу.

7.3. В Коледжі для працівників, що працюють на ставку встановлюється п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями.

Тривалість щоденної роботи керівного, навчально-допоміжного і адміністративно-господарського персоналу:

 • понеділок, вівторок, середа, четвер – з 8.00 до 17.00,
 • п’ятниця – з 8.00 до 16.00,
 • перерва на обід – з 12.00 до 12.45

         Для працівників, що працюють на 1,5 ставки встановлюється шестиденний робочий тиждень з одним вихідним днем.

         7.4. Працівники мають право на регламентовані перерви для відпочинку тривалістю 10 хв. після кожної години роботи за комп’ютером (входять до робочого часу) — для виконання вправ для зняття зорової втоми, санітарно-гігієнічного призначення.

         7.5. У разі перенесення робочих днів відповідно до рекомендацій Кабінету Міністрів України та статті 67 КЗпП робота провадиться за зміненим графіком.

День, роботу з якого перенесено, може припадати на період відпустки або тимчасової непрацездатності. Якщо цей період закінчується до робочої суботи, працівник виходить на роботу в суботу на загальних підставах, відповідно до зміненого графіка роботи.

         Якщо нового працівника прийнято після дня, роботу з якого перенесено, але до робочої суботи, він також виходить на роботу в суботу за зміненим графіком.

         7.6. Не пізніше трьох робочих днів після роботи у вихідний (святковий, неробочий) день працівник має подати на ім’я директора Коледжу заяву з проханням надати інший день відпочинку із зазначенням конкретної дати відпочинку. Строк подання заяви автоматично продовжується у разі відсутності працівника на роботі з поважних причин (хвороба, відрядження, відпустка тощо) на строк такої відсутності.

         Інший день відпочинку працівник має використати протягом двох тижнів після дати роботи у вихідний (святковий, неробочий) день. День відпочинку може бути використано пізніше у разі хвороби працівника, перебування його у відпустці, відрядженні або у випадку виробничої необхідністі тощо.

         7.7. Скорочена тривалість робочого часу встановлюється:

         7.7.1. Для працівників віком від 16 до 18 років - 36 годин на тиждень, для осіб віком від 15 до 16 років (учнів віком від 14 до 15 років, які працюють в період канікул) - 24 години на тиждень.

         7.7.2. Для працівників, зайнятих на роботах з шкідливими умовами праці, - не більш, як 36 годин на тиждень.

         7.8. Напередодні святкових і неробочих днів тривалість роботи працівників, скорочується на одну годину як при п'ятиденному, так і при шестиденному робочому тижні.

         7.9. Нічним вважається час з 10 години вечора до 6 години ранку.

         7.10. Тривалість перерви в роботі між змінами має бути не меншою подвійної тривалості часу роботи в попередній зміні (включаючи і час перерви на обід). Призначення працівника на роботу протягом двох змін підряд забороняється.

         7.11. Категорії працівників, яким не може бути додержана встановлена щоденна або тижнева тривалість робочого часу (сторожі, чергові по гуртожитку, сезонні опалювачі), встановити підсумований облік робочого часу за рік (ст. 61 КЗпП).

         7.12. Робочий час викладача визначається обсягом його навчальних, методичних, наукових та організаційних обов’язків у поточному навчальному році. Тривалість робочого часу викладача з повним обсягом обов’язків становить не більше 1548 годин на навчальний рік при середньо-тижневій тривалості 36 годин. Робота за сумiсництвом та суміщенням повинна виконуватись у вiльний вiд основної роботи час.

         7.13 Обсяг навчальних занять, доручених для проведення конкретному викладачеві, виражений в академічних годинах, визначає навчальне навантаження викладача.

         7.14. Контроль за виконанням графiку роботи викладачiв покладається на завiдуючого відділеннями.

         7.15. Контроль за дотриманням розкладу занять i виконанням iндивiдуальних планiв викладачами здiйснюється навчальним вiддiлом. Результати всіх видів контролю враховуються при визначенні рейтингу викладача.

         7.16. Час початку занять студентів й роботи працiвникiв навчально-допоміжного і адміністративно-господарського персоналу встановлюється щорiчно.

За погодженням з профспiлковою органiзацiєю окремим працівникам i групам робiтникiв може встановлюватись інший час початку i кінця роботи.

         7.17. Графiк роботи працiвникiв навчальних i адмiнiстративних пiдроздiлiв розробляється керівниками пiдроздiлiв, виходячи з умов забезпечення навчального процесу i затверджується директором коледжу.

         7.18. Про неявку на роботу з поважних причин працiвник повинен повiдомити керiвника пiдроздiлу, який  зобов'язаний терміново вжити заходів щодо його заміни іншим педагогом чи працівником.

         7.19. Працiвники, що з'явилися на роботу в нетверезому станi, до роботи не допускаються i питання про можливiсть їх подальшої роботи вирiшується адмiнiстрацiєю Коледжу згiдно чинного законодавства.

         7.20. Залучення працівників до робiт в позаурочний час можна здiйснювати в виняткових випадках, передбачених законодавством і лише з погодженням із профспілковою організацією коледжу. Проведення занять, екзаменiв, залiкiв в вихiднi днi не вважається позаурочною роботою.

         7.21. Директор коледжу, або уповноважені ним особи залучають педагогічних працівників до чергування в коледжі. Графік чергування складає заступник директора з вихованної роботи.

Забороняється залучати до чергування у вихідні і святкові дні вагітних жінок і матерів, які мають дітей віком до трьох років. Жінки, які мають дітей-інвалідів або дітей віком від трьох до чотирнадцяти років, не можуть залучатись до чергування у вихідні і святкові дні без їх згоди.

         7.22. Під час канікул, що не збігаються з черговою відпусткою, директор коледжу, або уповноважені ним особи залучають педагогічних працівників до педагогічної та організаційної роботи в межах часу, що не перевищує їх навчального навантаження до початку канікул.

         7.23. Черговiсть надання щорiчних основних вiдпусток регулюється адмiнiстрацiєю за погодженням профспілкового комiтету. Викладачi користуються пріоритетним правом на отримання відпустки в лiтнiй період. Графік відпусток складається не пiзнiше 5 січнякожного року i доводиться до відома всiх працiвникiв коледжу.

         7.24. Педагогічним працівникам забороняється:

 • змінювати на свій розсуд розклад занять і графіки роботи;
 • продовжувати, або скорочувати тривалість занять і перерв між ними;
 • передоручати виконання трудових обов’язків.

         7.25. В робочий час забороняється:

 • залучати працiвникiв для виконання громадських доручень;
 • скликати збори, наради, засiдання пов'язанi з громадською роботою;
 • направляти працiвника без його особистої згоди на виконання робiт не передбачених його посадовою iнструкцiєю.

Підстава: п.27.1.-3: Наказ №161 від 2 червня 1993 року «Про затвердження Положення про організацію навчального процесу в вищих навчальних закладах»

         7.26. Кожен працівник Коледжу може піти з роботи в робочий час за справами служби, через хворобу чи за інших поважних причин тільки з дозволу директора чи його заступників.

 8. ВИМОГИ ДО ДОТРИМАННЯ ПОРЯДКУ В ПРИМIЩЕНЯХ ТА НА ТЕРИТОРІЇ КОЛЕДЖУ

         8.1. Вiдповiдальнiсть за забезпечення нормальних умов працi у навчальних приміщеннях (наявність справних меблів та обладнання, підтримання чистоти та нормальної температури, справне освітлення тощо) несе відповідальність завідувач господарською частиною.

         8.2. За утримання у справності обладнання лабораторій та кабінетів, підготовку навчальних матеріалів до занять несуть відповідальність лаборанти, завідувачі кабінетів та лабораторій; куратори груп, відповідно до наказу про закріплення аудиторій за групами.

         8.3. Охорона будівель, майна i вiдповiдальнiсть за їх протипожежний стан покладається наказом директора  на завідувача  господарською частиною.

         8.4. Ключi вiд усiх примiщень коледжу повинні знаходитись в чергового по корпусу i видаватися за списком згідно наказу.

         8.5. Працівники, якi отримують ключі i здають їх, повинні розписуватись у вiдповiдному журналі i проставляти час. Виносити ключі з корпусу i використовувати iншi категорично забороняється.

         8.6. Вiдповiдальними за дотримання належного порядку, чистоти i збереження майна пiд час проведення занять є викладачi, якi їх проводять та старости груп.

         8.7. В примiщеннi Коледжу забороняється:

 • ходити в верхньому одязі, в головних уборах, шортах, пляжних костюмах;
 • голосно розмовляти, шуміти, бігати по коридорах,  пiд час проведення занять;
 • відчиняти двері і входити в аудиторію під час занять, знімати верхній одяг в аудиторіях, користуватися під час занять мобільными телефонами, радіоприймачами тощо;
 • знаходитися на території Коледжу в стані алкогольного, наркотичного або іншого токсичного сп'яніння, розпивати спиртні і слабкоалкогольні напої, грати в азартні ігри, лихословити;
 • забруднювати приміщення, зокрема приліплювати гумки, робити подряпини та написи на стінах та столах, тощо ;
 • курити у всіх приміщеннях коледжу;
 • проводити агітацію політичну та релігійного змісту;
 • проводити масові заходи в приміщеннях Коледжу без дозволу адміністрації;
 • приводити в приміщення Коледжу домашніх тварин;
 • самовільно заходити до службових приміщень структурних підрозділів;
 • заходити в аудиторії з їжею, напоями та зберігати в них харчові продукти;
 • співи, гра на музичних інструментах під час навчального процесу.

         8.8. Тексти правил внутрiшнього розпорядку, графiки прийому вiдвiдувачiв, години для самостiйної роботи студентiв розміщуються на спеціальних стендах бiля вiдповiдних примiщень.

         8.9. Адміністрація Коледжу організує охорону учбового закладу, збереження устаткування, інвентарю і іншого майна, а також підтримку необхідного порядку в будівлях і на території Коледжу.

         8.10. Абітурієнт під час здачі іспитів пропускається за оформленими екзаменаційними листами.

         8.11. З метою виконання вимог Правил внутрішнього розпорядку в Коледжі у святкові дні призначаються чергові по коледжу, з числа адміністрації. Всі розпорядження відповідальних чергових осіб, що знаходяться на території Коледжу, підлягають виконанню у обов'язковому порядку і, особливо, при ліквідації загрози виникнення надзвичайних ситуацій.

9. ЗАОХОЧЕННЯ ЗА УСПІХИ В РОБОТІ I НАВЧАННІ

         9.1. За зразкове виконання своїх обов'язків, тривалу і бездоганну роботу, новаторство в праці й за інші досягнення в роботі можуть застосовуватись заохочення, передбачені Правилами внутрішнього трудового розпорядку Коледжу:

 • оголошення подяки;
 • видача премії;
 • нагородження коштовним подарунком;
 • нагородження почесною грамотою.

         9.2. За досягнення високих результатів у навчанні й вихованні педагогічні працівники представляються до нагородження державними нагородами, присвоєння почесних звань, відзначення державними преміями, знаками, грамотами, іншими видами морального і матеріального заохочення.

         9.3. Заохочення оголошується наказом директора Коледжу, доводиться до відома співробітників i студентів на зборах колективу чи груп студентів з відповідним оформленням записів у трудових книжках.

         9.4. Працівникам, які успішно і сумлінно виконують свої трудові обов'язки, надаються в першу чергу переваги і соціальні пільги в межах своїх повноважень і за рахунок власних коштів Коледжу.

         9.5. З метою матеріального стимулювання кращих працiвникiв та студентів використовується економія фонду заробітної плати та стипендіального фонду, який спрямовується на преміювання та соціальні виплати.

         9.6. Матеріальне стимулювання викладачів, працiвникiв та студентів здійснюється на підставі Положення про матеріальну допомогу та преміювання, за погодженням профкому.

 10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ТРУДОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ

          10.1. Порушення трудової дисципліни, тобто невиконання чи неналежне виконання з вини працівника покладених на нього трудових обов'язків, спричиняє застосування заходів дисциплінарного чи суспільного впливу, а також застосування інших заходів, передбачених чинним законодавством.

         10.2. .За порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано тільки один з таких заходів стягнення:

 • догана;
 • звільнення.

         10.3. Звільнення як дисциплінарне стягнення може бути застосоване за такі порушення:

 • систематичне невиконання працівником без поважних причин обов’язків, покладених на нього трудовим договором або цими Правилами, якщо до працівника раніше вже застосовувалися заходи дисциплінарного стягнення (п. 3 ст. 40 КЗпП);
 • прогул, у т. ч. відсутність на роботі понад три години протягом робочого дня без поважних причин (п. 4 ст. 40 КЗпП);
 • поява на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп’яніння (п. 7 ст .40 КЗпП).

         За інші порушення трудової дисципліни застосовують догану.

         За кожне порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано лише одне дисциплінарне стягнення.

         10.3. При застосуванні стягнення повинна враховуватися тяжкість провини, обставини, за яких скоєно вчинок, попередня робота та поведінка працівника (студента).

         10.4. Наказ про застосування стягнення оголошується співробітнику пiд розпис, а в необхідних випадках доводиться до відома колективу.

         10.5. До застосування дисциплінарного стягнення працівник надає письмове пояснення проступку. Відмова надати пояснення не є перешкодою для застосування стягнення. Про факт відмови складають акт за підписом безпосереднього керівника, працівника відділу кадрів та члена профспілкового комітету.

         10.6. Директор застосовує дисциплінарне стягнення за фактом виявлення проступку, не пізніше одного місяця з дня виявлення, без урахування періодів звільнення працівника від роботи у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю або перебуванням у відпустці.

         Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців із дня вчинення проступку.

Не допускається відрахування студента, що навчається в Коледжі під час його хвороби, канікул, академічної відпустки або відпустки по вагітності і пологам. Якщо студент протягом року з дня накладення стягнення не буде підданий новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не піддавався дисциплінарному стягненню.

10.7. Дисциплінарне стягнення оголошують у наказі, з яким працівника ознайомлюють під підпис у триденний строк (не враховуючи час відсутності на роботі).

10.8. Якщо протягом року з дня накладення дисциплінарного стягнення працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, він вважатиметься таким, що не мав дисциплінарного стягнення.

Якщо працівник не припустився нового порушення трудової дисципліни і виявив сумління в роботі, стягнення може бути зняте до кінця року на підставі доповідної записки безпосереднього керівника та наказу директора.

10.9. Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення, перелічені в розділі 9 цих Правил, до працівника не застосовують.

         10.10. Студенти можуть бути відраховані з Коледжу:

         10.10.1. За власним бажанням, зокрема у зв'язку з переводом до іншого навчального закладу.

         10.10.2. За ініціативою адміністрації, зокрема:

 • наявність академічної заборгованості на початок семестру;
 • систематичні пропуски занять без поважних причин;
 • підробка документів, що видаються Коледжем: залікових і екзаменаційних відомостей, направлень, довідок тощо;
 • одноразове грубе порушення дисципліни (знаходження на території в стані алкогольного, наркотичного або іншого токсичного сп'яніння, хуліганські дії стосовно студентів, викладачів, працівників та ін. осіб);
 • гра в карти, інші азартні ігри на території ;
 • лихослів'я, вживання ненормативної лексики;
 • повторне затримання за куріння в недозволеному місці;
 • навмисне псування або розкрадання майна Коледжу;
 • порушення Правил пожежної безпеки та електробезпеки, яке могло б призвести до тяжких наслідків.

         10.11. Питання про відрахування студентів розглядаються на засіданні педагогічної ради за участю викладачів, які безпосередньо працювали з цими студентами, та представників студентської ради коледжу.

 11. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ ПРАВИЛ ВНУТРIШНЬОГО РОЗПОРЯДКУ I ВВЕДЕННЯ ЇХ В ДІЮ

         11.1. Правила внутрішнього розпорядку обговорюються і приймаються на зборах колективу КЗОЗ «Богодухівський медичний коледж».

         11.2. Правила внутрішнього розпорядку публікуються на сайті Коледжу у розділі “Публічна інформація”.


 

Додаток 7

 

            ПОГОДЖЕНО                                                                                ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова профспілкового комітету                                                  Директор КЗОЗ

працівників Богодухівського                                                         “Богодухівський медичний

медичного коледжу                                                                         коледж”

____________ А.А.Павленко                                                         ___________ А.Ф.Глазунова

“__”______________ 2017 р.                                                          “__”______________2017 р.

 

 ГРАФІК ЩОРІЧНИХ ВІДПУСТОК ПРАЦІВНИКІВ

НА 2017 РІК

№ з/п

Структурний підрозділ

Прізвище, ініціали працівників

Посада

Тривалість відпустки, к.дн.

Вид відпустки

Місяць

1

2

3

4

5

6

7

1

Апарат управління

Глазунова А.Ф.

Директор

56

 

Травень-червень, жовтень

Ковалівська Л.А.

Заступник директора з навчальної роботи

56

 

Квітень, липень- серпень

Сербіна О.В.

Заступник директора з виховної роботи

56

 

Липень-серпень

Назаренко Л.В

Завідувач відділення

56

 

Липень-серпень

Павленко А.А.

Завідувач практикою

56

 

Липень-серпень

2

Навчально- допоміжний персонал

Шигимага І.О.

Методист

56

 

Липень-серпень

Радченко А.П.

Головний бухгалтер

24

 

Червень,

серпень

Забашта Ю.М.

Завідувач господарства

24

 

Листопад

Грачова С.І.

Бухгалтер

24

 

Січень,

вересень

Семенюк І.В.

Секретар-друкарка

24

 

Серпень,

листопад

Рєпіна О.В.

Бібліотекар

24

 

Липень-серпень

Мошенська О.М.

Комендант

24

 

Липень

Сластін Т.М.

Лаборант

24

 

Серпень

Березюк О.А.

Лаборант

24

 

Липень-серпень

Сич А.А.

Лаборант

24

 

Липень - серпень

Шуба Р.М.

Лаборант

24

 

Липень - серпень

Коваленко В.П.

Лаборант

24

 

Липень - серпень

Несвіт Т.С.

Лаборант

24

 

Липень - серпень

Христис О.М.

Інженер з охорони праці

24

 

Вересень

3

Господарчо – обслуговуючий персонал

Геращенко В.М.

Водій легкого автомобіля

24

 

Серпень

Пилипенко М.Д.

Комірник

24

 

Грудень

Андрєєв А.В.

Двірник

24

 

 

Кочнева О.Є.

Прибиральниця

24

 

Липень-

серпень

Коваленко Л.Ф.

Чергова по гуртожитку

24

 

Червень

Бережна К.О.

Чергова по гуртожитку

24

 

Липень

Іншина Н.Б.

Чергова по гуртожитку

24

 

Серпень

Бабенко М.О.

Чергова по гуртожитку

24

 

Травень

Міщенко М.В.

Сторож

24

 

Липень

Колжиков А.Є.

Сторож

24

 

Червень

Троценко М.П.

Сторож

24

 

Травень

4

Педагогічний персонал

 

Викладачі

56

 

Липень-

серпень

5

Спецрозрахунок

Вакуленко Л.С.

Бухгалтер

24

Щорічна відпустка

Травень

10

Додаткова відпустка

Серпень

Горбик Н.В.

Адміністратор ЄДЕБО

24

 

Квітень, вересень

 

Додаток № 2

ПЕРЕЛІК

посад працівників з ненормованим робочим днем, яким надається щорічна додаткова відпустка, та її тривалість

№ п/п

Найменування професій та посад

Тривалість додаткової відпустки (днів)

1.

Керівник установи

3

2.

Головний бухгалтер

7

3.

Завідувач господарством

7

4.

Секретар-друкарка

7

5.

Адміністратор ЄДЕБО

7

6.

Бухгалтер

7

7.

Водій

7

 

 

Директор коледжу                                             А.Ф.Глазунова

  Голова профкому                                                        А.А.Павленко

 

Додаток до п. 2.29

колективного договору

 

 

СКЛАД КОМІСІЇ ПО ТРУДОВИМ СПОРАМ

 Павленко А.А. – голова комісії, голова профкому;

Сербіна О.В. – заступник голови комісії, заступник директора з виховної роботи;

Забашта Ю.М. – завідувач господарством;

Радченко А.П. – головний бухгалтер;

Сластін Т.М. - член профкому.

  

 

Директор коледжу                                             А.Ф.Глазунова

 

Голова профкому                                               А.А.Павленко

 

 

Додаток до п. 6.3

колективного договору

 

СКЛАД КОМІСІЇ З ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ

 

Ковалівська Л.А. – голова комісії, заступник директора з навчальної роботи;

Авєльцева Н.М. - заступник голови, викладач;

Павленко А.А. – голова профкому, завідувач практикою;

Назаренко Л.В. – завідувач відділенням;

Смородська Н.О. - голова батьківського комітету;

Маслій Катерина - студентка гр. Л-30;

Ключка Вікторія. - студентка гр. Л-31.

 

Директор коледжу                                             А.Ф.Глазунова

 Голова профкому                                               А.А.Павленко

 

 

Додаток до п. 9.2.

колективного договору

 

СКЛАД КОМІСІЇ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОНАННЯМ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ

 Сербіна О.В. – голова комісії, заступник директора з питань гуманітарної освіти та виховання;

Шигимага А.В. – голова ЦК загально-освітніх дисциплін;

Забашта Ю.М. – завідувач господарством;

Рєпіна О.В. – бібліотекар;

Семенюк І.В. - секретар-друкарка.

 

Директор коледжу                                                  А.Ф.Глазунова

 

Голова профкому                                                   А.А.Павленко

 

                                                                                                                                Додаток 9

 

            ПОГОДЖЕНО                                                                     ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова первинної профспілкової                                      Директор КЗОЗ “Богодухівський

організації працівників                                                       медичний коледж”

Богодухівського медичного коледжу

_____________ А.А.Павленко                                           _______________ А.Ф.Глазунова

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ПРИЗНАЧЕННЯ І ВИПЛАТИ СТИПЕНДІЙ В КЗОЗ “БОГОДУХІВСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ”

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

         1.1. Це Положення розроблено відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 року №882 “Питання стипендіального забезпечення” та 28 грудня 2016 р. № 1050 “Деякі питання стипендіального забезпечення”.

         1.2. Дія цього Положення поширюється на студентів, які навчаються у КЗОЗ “Богодухівський медичний коледж” (далі — Коледж) за регіональним (державним) замовленням за рахунок коштів загального фонду місцевого (державного) бюджету за денною формою навчання.

         1.3. Особам, визначеним пунктом 1.2 цього Положення, призначаються такі стипендії:

         1) академічні:

         2) соціальні — на підставі законів, що встановлюють державні пільги і гарантії щодо призначення соціальних стипендій для окремих категорій громадян.

         1.4. Правила призначення академічних стипендій у Коледжі розробляються відповідно до цього Положення, затверджуються його педагогічною радою за погодженням з органом студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією працівників  Богодухівського медичного коледжу, а також оприлюднюються не пізніше ніж за тиждень до початку навчального семестру.

         Для вирішення питань щодо призначення та позбавлення академічної або соціальної стипендії (у тому числі спірних), надання матеріальної допомоги студентам заохочення кращих з них за успіхи у навчанні, участь у громадській, спортивній і науковій діяльності наказом директора коледжу утворюються стипендіальні комісії.

         До складу стипендіальної комісії входять директор коледжу, головний бухгалтер, заступник директора з навчальної роботи, заступник директора з виховної роботи, завідуючий відділенням, представники органів студентського самоврядування, первинної профспілкової організації працівників Богодухівського медичного коледжу. При цьому кількість осіб, які представляють у стипендіальній комісії органи студентського самоврядування та первинних профспілкових організацій осіб, які навчаються, повинна становити не менше ніж 50 відсотків складу стипендіальної комісії.

         У своїй роботі стипендіальна комісія керується законами та іншими нормативно-правовими актами, що визначають права і обов’язки осіб, які навчаються, цим Положенням, статутом Коледжу.

         За поданням стипендіальної комісії директор коледжу затверджує реєстр осіб, яким призначаються стипендії, в разі, коли рішення стипендіальної комісії не суперечить вимогам законодавства та правилам призначення стипендій Коледжу.

         1.5. Стипендії виплачуються один раз на місяць.

         Студентам стипендія призначається з першого числа місяця, що настає після закінчення семестрового контролю згідно з навчальним планом, на період до визначення результатів наступного семестрового контролю, крім випадків, зазначених у цьому Положенні.

         У разі коли строк закінчення навчання особи, яка отримує академічну або соціальну стипендію, настає до закінчення місяця або стипендіат вибуває з коледжу до закінчення строку навчання, їм виплачується стипендія у повному обсязі за останній місяць навчання.

         У період тимчасової непрацездатності, підтвердженої довідкою закладу охорони здоров’я, особа отримує академічну або соціальну стипендію у призначеному їй розмірі.

         На час проходження практики або провадження іншої трудової діяльності з дозволу навчального закладу стипендіат зберігає право на отримання стипендії.

         Стипендіатам, призваним на військову службу у зв’язку з оголошенням мобілізації, протягом строку перебування на військовій службі виплачується стипендія у розмірі, встановленому згідно з цим Положенням за результатами навчання в останньому перед призовом навчальному семестрі.

         Студентам коледжу, які відповідно до наказу директора коледжу поновлені на навчання за регіональним (державним) замовленням, у разі наявності у них права на призначення соціальної стипендії така стипендія призначається за процедурою та у строки, визначені цим Положенням.

         1.6. У разі коли студент коледжу має право на безоплатне харчування, але коледж не має змоги його забезпечити, особі виплачується академічна або соціальна стипендія без урахування зменшення її розміру згідно з харчуванням.

         Стипендіатам, які мають дітей віком до трьох років і продовжують навчання за денною формою (з відривом від виробництва), виплачуються щомісячна грошова допомога, передбачена законодавством, і стипендія, призначена згідно з цим Полеженням.

         1.7. З метою підвищення життєвого рівня та заохочення за успіхи у навчанні, участь у громадській, спортивній і науковій діяльності Коледж має право надавати матеріальну допомогу та заохочення студентам коледжу, які навчаються за регіональним (державним) замовленням за денною формою навчання за рахунок коштів, передбачених у кошторисі Коледжу, затвердженому у встановленому порядку.

         Порядок використання коштів, передбачених для надання матеріальної допомоги та заохочення, розробляється Коледжем та затверджується його педагогічною радою.

         Стипендіальна комісія приймає рішення щодо надання матеріальної допомоги та заохочення окремо щодо кожної особи і кожної виплати.

         1.8. Студентам коледжу, які навчалися за регіональним (державним) замовленням і перебувають в академічній відпустці за медичними показаннями відповідно до наказу директора коледжу в межах коштів, передбачених у кошторисі коледжу, затвердженого у встановленому порядку, щомісяця виплачується допомога у розмірі 50 відсотків мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії.

         Студентам коледжу з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, особам з їх числа, а також особам, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, допомога виплачується у розмірі соціальної стипендії, яку вони отримували до початку академічної відпустки за медичними показаннями.

         Зазначеним у цьому пункті особам, які хворіють на туберкульоз, допомога виплачується протягом 10 місяців з дня настання тимчасової непрацездатності у подвійному розмірі.

         1.9. Особи, які згідно із Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” мають пільги під час призначення стипендії, за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті на здійснення заходів з ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, виплачується додаткова соціальна стипендія у сумі — 150 гривень.

2. АКАДЕМІЧНІ СТИПЕНДІЇ

         2.1. Академічними стипендіями є:

         1) стипендії, засновані Президентом України, Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України (у тому числі іменні), які призначаються студентам коледжів за результатами навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем “молодший спеціаліст”, розміри та порядок призначення яких визначаються окремими нормативно-правовими актами;

         2) ординарні (звичайні) академічні стипендії;

         3) стипендії у підвищеному розмірі студентам коледжу, які досягли особливих успіхів у навчанні.

         Розмір академічних стипендій для студентів коледжу визначається виходячи з установленого Кабінетом Міністрів України розміру мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії для студентів навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації з урахуванням успішності стипендіата.

         У разі коли стипендіат має право на призначення кількох академічних стипендій, виплачується одна стипендія найбільшого розміру, якщо інше не передбачене законодавством.

         2.2. Коледж у межах коштів, передбачених для виплати стипендій, призначає академічні стипендії студентам коледжу згідно з рейтингом успішності (далі — рейтинг), що складається на підставі об’єктивних та прозорих характеристик, прямих вимірів навчальних досягнень здобувачів вищої освіти з кожної дисципліни і до якого включаються всі студенти, які навчаються на певному відділенні за денною формою навчання за відповідними курсом та спеціальністю (напрямом підготовки).

         Рейтинг студентів коледжу, які навчаються на одному відділенні коледжу за денною формою навчання за відповідними курсом та спеціальністю (напрямом підготовки), оприлюднюється на офіційному веб-сайті коледжу не пізніше ніж через три робочих дні після прийняття відповідного рішення стипендіальною комісією.

         Особа, яка протягом попереднього навчального семестру отримувала академічну стипендію і внаслідок тимчасової непрацездатності, підтвердженої довідкою закладу охорони здоров’я, не склала семестровий контроль у строк, визначений навчальним планом, має право на отримання академічної стипендії у розмірі мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії. Рішенням директора коледжу таким особам встановлюється строк ліквідації академічної заборгованості, але не більш як місяць з дня припинення тимчасової непрацездатності, після чого питання призначення академічної стипендії такій особі вирішується на загальних підставах відповідно до цього Положення. У разі коли особі призначена академічна стипендія, здійснюється перерахунок коштів та виплата академічної стипендії у повному обсязі. Якщо стипендіат втратить право на призначення академічної стипендії, виплата такої стипендії припиняється, відшкодування коштів, отриманих такою особою під час ліквідації академічної заборгованості, не здійснюється.

         2.3. Порядок формування рейтингу у Коледжі:

         Порядок формування рейтингу визначається правилами призначення стипендій, затвердженими педагогічною радою коледжу відповідно до цього Положення за погодженням з органом студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією працівників Богодухівського медичного коледжу.

         При цьому повинні бути дотримані такі обов’язкові вимоги:

         - затвердження і оприлюднення порядку формування рейтингу здійснюється не пізніше ніж за тиждень до початку нового навчального року. Протягом навчального року зміни до такого порядку не вносяться;

         - рейтинг, відповідно до якого студентам коледжу призначаються і виплачуються академічні стипендії протягом першого року навчання до першого семестрового контролю, формується на підставі конкурсного бала, отриманого ними під час вступу до коледжу. Рейтинги, відповідно до яких студентам коледжу призначаються і виплачуються академічні стипендії протягом наступних навчальних семестрів, складаються за результатами останнього навчального семестру за кожним відділенням, курсом і за кожною спеціальністю (напрямом підготовки) на підставі успішності з кожної дисципліни з урахуванням участі у науковій діяльності, громадському житті та спортивній діяльності. При цьому складова успішності повинна становити не менше 90 відсотків рейтингового бала. Процедура визначення рейтингового бала, що визначає місце особи у рейтингу, є однаковою для студентів, які навчаються на одному відділенні, курсі за однією спеціальністю (напрямом підготовки);

         - навчальні досягнення (успішність) з вивчення дисципліни визначаються у балах, які встановлюються згідно з критеріями оцінювання, визначеними відповідними цикловими комісіями залежно від обсягу та складності навчального матеріалу, трудомісткості підготовки, інтегрованості з іншими курсами або темами, наявності творчої компоненти тощо для кожного виду навчальних занять, що передбачає оцінювання, та кожного контрольного заходу, що передбачений навчальним планом;

- визначається діапазон балів, що їх може отримати особа, яка на дату закінчення семестрового контролю згідно з навчальним планом протягом навчального семестру не виконала вимог навчального плану з певної дисципліни за мінімальними критеріями. Встановлюється, що особи, які відповідають зазначеним критеріям, мають незадовільні результати навчання (за п’ятибальною системою — “1”, “2”, а за дванадцятибальною - “1”, “2”, “3”);

         до рейтингу не включаються особи, які:

         - протягом навчального семестру до початку поточного семестрового контролю з будь-якої дисципліни набрали меншу кількість балів, ніж визначена у коледжі межа незадовільного навчання. Рішенням директора коледжу таким особам може встановлюватися строк, протягом якого вони можуть покращити результати навчання, але не більш як до дати початку наступного навчального семестру згідно з навчальним планом за відповідною спеціальністю (напрямом підготовки). У разі коли у визначений строк академічна заборгованість не ліквідована, студент підлягає відрахуванню з числа осіб, які навчаються за державним замовленням;

         - станом на перше число місяця, що настає після закінчення семестрового контролю згідно з навчальним планом, мають академічну заборгованість;

         - під час семестрового контролю здійснювали повторне складення контрольних заходів з метою покращення отриманих раніше оцінок;

         - до дати завершення семестрового контролю, визначеного навчальним планом, не склали семестровий контроль з будь-якої дисципліни.

         Перед початком підведення підсумків кожного семестрового контролю педагогічна рада коледжу з урахуванням видатків на стипендіальне забезпечення, затверджених коледжем у встановленому порядку, визначає однаковий для всіх відділень, курсів та спеціальностей (напрямів підготовки) ліміт стипендіатів, яким буде призначатися академічна стипендія за результатами такого семестрового контролю. Цей показник встановлюється у відсотках (у діапазоні від 40 до 45) фактичної кількості студентів денної форми навчання, які навчаються за регіональним (державним) замовленням на певному відділенні, курсі за певною спеціальністю (напрямом підготовки) станом на перше число місяця, наступного за датою закінчення семестрового контролю згідно з навчальними планами для відповідних відділень, курсів та спеціальностей (напрямів підготовки).

         Перед початком підведення підсумків семестрового контролю за другий семестр відповідного навчального року також встановлюється ліміт осіб, які зараховані на перший рік навчання і яким до першого семестрового контролю буде призначатися академічна стипендія на підставі конкурсного бала, здобутого під час вступу до коледжу.

         2.4. Академічна стипендія у мінімальному розмірі призначається:

         студентам коледжу, які в межах ліміту стипендіатів, визначеного відповідно до абзацу дванадцятого пункту 2.3 цього Положення, згідно з рейтингом займають вищі позиції;

         студентам коледжу першого року навчання до першого семестрового контролю на підставі конкурсного бала, отриманого під час вступу до коледжу, в межах ліміту стипендіатів, визначеного відповідно до абзацу тринадцятого пункту 2.3 цього Положення.

         2.5. Розмір академічної стипендії, призначеної згідно з пунктом 2.4 цього Положення призначається відповідно до абзацу третього пункту 1 Постанови Кабінету Міністрів України №1047 від 28 грудня 2016 року “Про розміри стипендій у державних та комунальних навчальних закладах, наукових установах” у разі, коли за результатами навчання студенти коледжу відповідно до рішення стипендіальної комісії коледжу займають найвищі рейтингові позиції і мають право на призначення академічних стипендій за особливі успіхи у навчанні.

3. СОЦІАЛЬНІ СТИПЕНДІЇ

         3.1. Соціальна стипендія у розмірі та порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, в обов’язковому порядку виплачується студентам коледжу, які за результатами навчального семестру не мають академічної заборгованості, незадовільних результатів навчання, включені до рейтингу відповідно до цього Положення та належать до однієї з таких категорій:

         1) діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа, а також особи, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків;

         2) особи, які згідно із Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” мають пільги під час призначення стипендії;

         3) особи, які відповідно до статті 5 Закону України “Про підвищення престижності шахтарської праці” мають право на призначення соціальних стипендій;

         4) особи, яким Законом України “Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підтримки учасників бойових дій та їхніх дітей, дітей, один із батьків яких загинув у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або під час масових акцій громадянського протесту, дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи, для здобуття професійно-технічної та вищої освіти” гарантується призначення соціальної стипендії.

         3.2. Особи, зазначені у пункті 3.1 цього Положення, які вперше претендують або поновлюють право на призначення соціальної стипендії, подають до стипендіальної комісії у встановленому порядку відповідне письмове звернення із зазначенням дати та документи, що підтверджують їх право на отримання пільг та гарантій на стипендіальне забезпечення згідно з нормативно-правовими актами.

         Якщо стипендіальна комісія вперше розглядає питання про призначення особі соціальної стипендії і при цьому заявник має право на призначення соціальної стипендії одночасно за кількома підставами, визначеними пунктом 3.1 цього Положення, за вільним вибором особи у письмовому зверненні зазначається тільки одна підстава для призначення тільки однієї соціальної стипендії.

         Стипендіальна комісія протягом трьох робочих днів з дня отримання письмового звернення приймає рішення щодо наявності в особи права на отримання стипендії. У разі прийняття стипендіальною комісією позитивного рішення відповідна соціальна стипендія виплачується з дати звернення.

         3.3. У разі коли за результатами навчання успішність студентів, зазначених у пункті 3.1 цього Положення становить 10—12 балів за дванадцятибальною або 5 балів за п’ятибальною шкалою оцінювання з кожної дисципліни, отриманих під час семестрового контролю, студенти коледжу відповідно до абзацу дванадцятого пункту 2.3 цього Положення займають найвищі рейтингові позиції і мають право на призначення академічних стипендій за особливі успіхи у навчанні у межах установленого ліміту стипендіатів, додатково до соціальної стипендії, що виплачується таким особам згідно з пунктом 3.1 цього Положення, за рахунок коштів, передбачених коледжем для виплати академічних стипендій, студенту коледжу виплачуються кошти, що складають різницю між розміром академічної стипендії, що призначається студентам коледжу, які займають у рейтингу найвищі позиції і мають право на призначення академічних стипендій за особливі успіхи у навчанні, та розміром соціальної стипендії, що виплачується у встановленому законодавством порядку Мінсоцполітики особам, які належать до окремих категорій громадян, яким на підставі законодавчих актів надані державні пільги і гарантії з виплати соціальних стипендій.

         3.4. Особам, зазначеним у пункті 3.1 цього Положення, які мають право на призначення соціальних стипендій згідно з цим Положенням, розмір соціальної стипендії, визначеної відповідно до пунктів 3.1 і 3.3 цього Положення збільшується студентам коледжу, які є інвалідами по зору і слуху, — на 50 відсотків мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії.

  

                                                                                   Розглянуто Педагогічною радою

                                                                                   КЗОЗ “Богодухівський медичний коледж”

                                                                                   Протокол № 4 від 23 січня 2017 р.

                                                             

                                                                                                                                  Додаток 10

 

 

ПОГОДЖЕНО                                                                     ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова первинної профспілкової                                      Директор КЗОЗ “Богодухівський

організації працівників                                                       медичний коледж”

Богодухівського медичного коледжу

_____________ А.А.Павленко                                           _______________ А.Ф.Глазунова

 

 

ПОРЯДОК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАТЕРІАЛЬНОЮ ДОПОМОГОЮ ТА ЗДІЙСНЕННЯ МАТЕРІАЛЬНОГО ЗАОХОЧЕННЯ

 

         1.1. Матеріальна допомога для студентів розподіляється за видами згідно з Додатком №1 цього Порядку.

         1.2. Для надання матеріальної допомоги встановлюється наступний порядок:

         1.2.1. Студент коледжу, що потребує надання матеріальної допомоги, звертається до кураторів із заявою на ім’я директора встановленого зразка.

         1.2.2. Заява на отримання матеріальної допомоги повинна бути мотивована (за видами матеріальної допомоги), а також підтверджена документами, які зазначають стан студента, (відповідними пунктами 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 Додатку №1).

         1.3. Копії підтверджуючих документів надаються нотаріально завіреними або завіряються інспектором відділу кадрів за пред’явлення оригіналів.

         1.4. Здійснення матеріального заохочення студентів, у разі їх особистих досягнень у навчанні, громадській, культурній, спортивній та науковій діяльності, відбувається за поданням від заступників директора з навчальної та виховної роботи та профспілкового комітету коледжу.

         1.5. Заяви студентів та подання розглядаються стипендіальною комісією. Комісією здійснюється перевірка правильності оформлення наданих документів та встановлення рекомендованих розмірів матеріальної допомоги.

         У разі відсутності зауважень, заяви передаються голові профспілки на погодження.

         1.6. За результатами розгляду стипендіальною комісією заяв студентів та подання від кураторів груп складається Протокол засідання стипендіальної комісії згідно Додатку №3, який підписуються присутніми на засіданні членами комісії.

         1.7. На заявах студентів, подання кураторів груп, активу груп головою стипендіальної комісії коледжу робиться відмітка про результати розгляду комісією (із посиланням на номер і дату протоколу засідання комісії), яка засвідчується його підписом.

         1.8. На підставі Протоколу засідання стипендіальної комісії заступник директора з виховної роботи вносить проект наказу про призначення матеріальної допомоги та заохочення студентів, який передається (разом з Протоколом) на узгодження голові первинної профспілкової організації коледжу, головному бухгалтеру.

         1.9. Заяви студентів, подання, за якими комісіями прийнято позитивне рішення зберігаються протягом 1 (одного) календарного року в заступника директора з виховної роботи у справі “Надання матеріальної допомоги”. Після закінчення терміну зберігання заяви знищуються.

         1.10. Заяви студентів, за якими комісіями прийнято негатевне рішення, зберігаються протягом 1 (одного) календарного року в заступника директора з виховної роботи у справі “Відмови у наданні матеріальної допомоги”. Після закінчення терміну зберігання заяви знищуються.

         1.11. Всі спірні питання з приводу призначення матеріальної допомоги, вирішуються адміністрацією коледжу спільно з профспілкою та студентською радою коледжу.

                                

Додаток № 1 до Порядку

 

Види матеріальної допомоги та матеріального заохочення студентів КЗОЗ “Богодухівський медичний коледж”, рекомендовані розміри виплат та перелік документів, які додаються до заяв

 

№ з/п

Види матеріальної допомоги або здійснення заохочення

Розмір матеріальної допомоги або матеріального заохочення студентам (грн.)

Підстава (документи, які додаються до заяви для отримання матеріальної допомоги)

1.

Матеріальна допомога у разі смерті одного з батьків

В межах стипендії

Копія свідоцтва про смерть одного з батьків

2.

Матеріальна допомога у разі народження дитини

В межах стипендії

Копія свідоцтва про народження дитини

3.

Матеріальна допомога у разі загострення захворювання або одержання травми

В межах стипендії

Виписка з історії хвороби, надана закладом охорони здоров’я, або довідка з травмпункту

4.

Матеріальна допомога у разі, якщо студент має статус дитини-сироти, або дитини, що залишилась без піклування батьків

В межах стипендії

1. Копія свідоцтва про народження;

2. Копії свідоцтв про смерть батьків (одного з них) або копії рішень судових органів про позбавлення батьків (одного з них) батьківських прав;

3. Копія рішення місцевого органу виконавчої влади про встановлення опіки, піклування (якщо такий факт мав місце);

4. Довідка з дитячого будинку або школи-інтернату для дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків (якщо такий факт мав місце);

5. Копія свідоцтва про розлучення батьків (якщо такий факт мав місце) і документ про визнання матері (батька) таким, що один виховує дитину (дітей)

5.

Матеріальна допомога у разі, якщо студент має статус інваліда

В межах стипендії

1. Копія пенсійного посвідчення

6.

Матеріальна допомога у разі, якщо студент з багатодітної сім’ї

В межах стипендії

1. Довідка з ЖЕКу про склад сім’ї;

2. Довідки з місць роботи працюючих членів сім’ї про розмір їх заробітної плати

7.

Матеріальна допомога у разі, якщо один із студентів мають дітей

В межах стипендії

1. Копія свідоцтва про одруження або копія сторінки паспорта, яка містить відомості про сімейний стан;

2. Копія свідоцтва про народження дитини;

3. Довідка з місця роботи чоловіка (дружини) про розмір його (її) заробітної плати

8.

Матеріальна допомога у разі, якщо студенти є одинокими матерями (батьками) і самі виховують дитину (дітей)

В межах стипендії

1. Копія свідоцтва про народження дитини;

2. Копія сторінки паспорта, яка містить відомості про сімейний стан

9.

Матеріальне заохочення студентів за досягнення у навчанні, громадській, культурній, спортивній, науковій діяльності та з метою підвищення життєвого рівня

В межах стипендії

1. Подання від циклових комісій, активу груп списків кандидатів із зазначенням їх особистих досягнень у навчанні, громадській, культурній, спортивній та науковій діяльності

         Матеріальна допомога надається студентам, що навчаються за рахунок державного бюджету, із загального фонду в разі наявності коштів.

 

 Додаток № 2 до Порядку

 

 

                                                                                   Директору КЗОЗ “Богодухівський

                                                                                   медичний коледж”

                                                                                   Глазуновій А.Ф.

                                                                                   студента(ки)_____________________курсу

                                                                                   ____________________________________

                                                                                   спеціальність______________ група_____

                                                                                   № залікової книжки___________________

                                                                                   джерело фінансування навчання — кошти

                                                                                   ____________________________________

                                                                                          (державного бюджету, юридичних осіб, фізичних осіб)

                                                                                   ____________________________________

                                                                                                      (прізвище, ім’я, по батькові)

 

ЗАЯВА

             Прошу надати мені матеріальну допомогу за рахунок коштів, передбачених для виплати стипендій студентам у зв’язку з:

_____________________________________________________________________________

(обставини та причини для надання матеріальної допомоги за видами)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

До заяви додаю: _______________________________________________________________

(навести перелік документів)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

“___” _________________ 20____р.                                                          _________________

                                                                                                                                  (підпис)

 

 

Витяг з Протоколу №____                                                             Погоджено:

від “___”_________20___р.

засідання стипендіальної комісії                                                   Голова профкому коледжу

по наданню матеріальної допомоги

“Надати (відмовити у наданні)

Матеріальну допомогу у розмірі______ грн.”

 

Голова комісії__________(_______________)                              ____________А.А.Павленко

Додаток № 3 до Порядку

 

Протокол №_____

від “___” _______________20___р.

 

Засідання стипендіальної комісії коледжу

по наданню матеріальної допомоги та матеріального заохочення студентів за

20__/20__ навчальний рік

 

            Стипендіальна комісія коледжу ____________________________________ у складі:

                                                                                               (назва факультету)

 

            Голова комісії___________________________________________________________;

                                                                                   (прізвище, ініціали)

           

            Члени комісії__________________; ___________________; ____________________;

                                          (прізвище, ініціали)                              (прізвище, ініціали)                      (прізвище, ініціали)

                                    _________________; ___________________; _____________________;

 

розглянула заяви студентів про надання їм матеріальної допомоги та здійснення матеріального заохочення:

 

№ з/п

П.І.Б. студента

Курс

Спец.

Група

№ залікової книжки

Джерело фінансування навчання

 

 

 

 

 

 

 

 

            Розглянувши заяви вищезазначених студентів комісія,

 

ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

            1. Надати студентам, що навчаються за рахунок деравного бюджету матеріальну допомогу за рахунок коштів, передбачених для надання матеріальної допомоги студентам КЗОЗ “Богодухівський медичний коледж”:

 

№ з/п

П.І.Б. студента

Розмір матеріальної допомоги (грн.)

 

 

 

 

            2. Надати студентам що навчаються на умовах контракту матеріальну допомогу за рахунок коштів, передбачених дя надання матеріальної допомоги студентам

 

 

№ з/п

П.І.Б. студента

Розмір матеріальної допомоги (грн.)

 

 

 

 

            3. Надати студентам, що навчаються за рахунок державного бюджету та на умовах контракту, матеріальне заохочення за рахунок коштів, передбачених для матеріального заохочення студентів:

 

№ з/п

П.І.Б. студента

Розмір матеріального заохочення (грн.)

 

 

 

 

            4. Відмовити студентам у наданні матеріальної допомоги та матеріальному заохоченні:

 

№ з/п

П.І.Б. студента

Причина відмови

 

 

 

 

 

Голова комісії______________________(____________________)

 

Члени комісії _______________________(_____________________)

                        _______________________(_____________________)

                        _______________________(_____________________)

                        _______________________(_____________________)

 

 

“Зауважень до оформлення протоколу не маю”

 

 

 

 

 

Голова профспілки___________________________ Павленко А.А.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                  Додаток 11

 

 

ПОГОДЖЕНО                                                                     ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова первинної профспілкової                                      Директор КЗОЗ “Богодухівський

організації працівників                                                       медичний коледж”

Богодухівського медичного коледжу

_____________ А.А.Павленко                                           _______________ А.Ф.Глазунова

 

 

 

ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ РЕЙТИНГУ УСПІШНОСТІ СТУДЕНТІВ КЗОЗ “БОГОДУХІВСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ” ДЛЯ ПРИЗНАЧЕННЯ АКАДЕМІЧНИХ СТИПЕНДІЙ

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Порядок формування рейтингу успішності студентів КЗОЗ “Богодухівський медичний коледж” (далі - Коледж) для призначення академічних стипендій (далі – Порядок) розроблено відповідно до Порядку призначення і виплати стипендій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 р. № 882 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1050) (далі – Порядок КМУ).

2. Правила призначення академічних стипендій у Коледжі затверджуються його педагогічною радою за погодженням з органом студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією працівників Богодухівського медичного коледжу, а також оприлюднюються не пізніше ніж за тиждень до початку навчального семестру.

3. Цей Порядок не стосується академічних стипендій осіб:

- які навчаються згідно з угодами, укладеними між навчальними закладами та фізичними або юридичними особами, стипендії яким можуть виплачуватися за рахунок коштів таких осіб, якщо це передбачено умовами укладеної угоди;

 

4. Коледж має право відступити від положень цього Порядку і врегулювати відповідні питання на власний розсуд за умови дотримання положень Закону України «Про вищу освіту» та відповідних актів Кабінету Міністрів України.

ІІ. СТИПЕНДІАЛЬНИЙ ФОНД

1. Коледж щомісячно розраховує стипендіальний фонд для призначення академічних стипендій на основі рейтингу успішності студентів з урахуванням:

розмірів академічних стипендій, затверджених у встановленому порядку Кабінетом Міністрів України; 

видатків на виплату академічних стипендій, затверджених Коледжу у встановленому порядку;

затвердженого директором коледжу реєстру осіб, яким в установленому порядку призначені академічні стипендії за результатами останнього навчального семестру, та їх успішності;

реєстру осіб, які відповідно до рішення директора коледжу протягом певного періоду зберігають право на отримання академічних стипендій.

2. Місячний обсяг стипендіального фонду Коледжу повинен забезпечувати виплату академічних стипендій:

встановленому ліміту стипендіатів;

за особливі успіхи у навчанні, у тому числі, заснованих Президентом України, Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, розміри та порядок призначення яких визначаються окремими нормативно-правовими актами;

особам, призваним на військову службу у зв’язку з оголошенням мобілізації, протягом строку перебування на військовій службі, і яким виплачується академічна стипендія у розмірі, встановленому за результатами навчання в останньому перед призовом навчальному семестрі;

особам, які протягом попереднього навчального семестру отримували академічну стипендію і внаслідок тимчасової непрацездатності, підтвердженої довідкою закладу охорони здоров’я, не склали семестровий контроль у строк, визначений навчальним планом; а також, перерахунок коштів та виплату академічної стипендії у повному обсязі в разі її призначення після ліквідації академічної заборгованості  після припинення тимчасової непрацездатності;

3. Стипендіальний фонд для призначення академічних стипендій на основі рейтингу успішності студентівКоледжу розраховується щомісячно з урахуванням:

- видатків на стипендіальне забезпечення, затверджених Коледжу у встановленому порядку;

- раніше сформованих зобов’язань з виплати академічних стипендій студентам;

- зобов’язань з виплати академічних стипендій студентам, сформованих у поточному місяці.

4. До раніше сформованих належать зобов’язання з виплати академічних стипендій студентам:

- раніше сформовані на основі рейтингу успішності студентів;

- перед особами, призваними на військову службу у зв’язку з оголошенням мобілізації, протягом строку перебування на військовій службі, яким виплачується стипендія у розмірі, встановленому за результатами навчання в останньому перед призовом навчальному семестрі;

- перед особами, які протягом попереднього навчального семестру отримували академічну стипендію і внаслідок тимчасової непрацездатності, підтвердженої довідкою закладу охорони здоров’я, не склали семестровий контроль у строк, визначений навчальним планом, а також в разі призначення академічної стипендії після ліквідації академічної заборгованості, якщо здійснюється перерахунок коштів та виплата академічної стипендії у повному обсязі за попередні місяці;

- щодо заборгованості з виплати стипендій, яка не була виплачена на початок поточного місяця.

При розрахунку стипендіального фонду враховується припинення зобов’язань з виплати академічних стипендій студентам у встановлених законодавством випадках.

5. До зобов’язань з виплати академічних стипендій студентам, сформованих у поточному місяці, належать:

- сформовані в поточному місяці на основі рейтингу успішності студентів за результатами семестрового контролю до місяця, в якому закінчується складання наступного семестрового контролю або закінчення навчання включно, або на поточний місяць;

- сформовані в поточному місяці перед особами, які мають право на призначення академічної стипендії після ліквідації академічної заборгованості до місяця, в якому закінчується складання наступного семестрового контролю або закінчення навчання включно, або на поточний місяць;

- сформовані в поточному місяці перед особами, які були раніше призвані на військову службу у зв’язку з оголошенням мобілізації, якщо таким студентам було призначено академічну стипендію за результатами семестрового контролю, який передував перериванню навчання, до місяця завершення наступного семестрового контролю включно або завершення навчання, а також в інших випадках, передбачених законодавством.

ІІІ. ЛІМІТ СТИПЕНДІАТІВ

1. Ліміт стипендіатів визначає частку студентів денної форми навчання, які навчаються за регіональним (державним) замовленням на певному  відділенні, курсі за певною спеціальністю (напрямом підготовки), і набувають право на призначення академічної стипендії до місяця завершення наступного семестрового контролю включно або завершення навчання.

Розрізняють такі види лімітів стипендіатів:

- загальний ліміт стипендіатів - однаковий для всіх відділень, курсів та спеціальностей (напрямів підготовки) ліміт стипендіатів, яким буде призначатися академічна стипендія за результатами семестрового контролю на основі здобутого ними рейтингового бала, включаючи академічну стипендію за особливі успіхи в навчанні;

ліміт стипендіатів-відмінників, яким буде призначатись академічна стипендія за особливі успіхи в навчанні на основі здобутого ними рейтингового бала (може встановлюватись різний для відділень, курсів та спеціальностей (напрямів підготовки));

ліміт першокурсників-стипендіатів, які зараховані на перший рік навчання і яким до першого семестрового контролю буде призначатися академічна стипендія на підставі конкурсного бала, здобутого під час вступу до Коледжу.

Ліміти стипендіатів встановлюються педагогічною радою Коледжу перед початком підведення підсумків кожного семестрового контролю. Ліміт першокурсників-стипендіатів встановлюється до 1 липня попереднього навчального року.

2. Загальний ліміт стипендіатів встановлюється у відсотках (у діапазоні від 40 до 45) фактичної кількості студентів денної форми навчання, які навчаються за регіональним (державним) замовленням на певному  відділенні, курсі за певною спеціальністю (напрямом підготовки) станом на перше число місяця, наступного за датою закінчення семестрового контролю згідно з навчальними планами для відповідних відділень, курсів та спеціальностей (напрямів підготовки).

3. Конкретна кількість стипендіатів (включаючи академічну стипендію за особливі успіхи в навчанні) визначається стипендіальною комісією на певному відділенні, курсі за певною спеціальністю (напрямом підготовки) шляхом округлення до цілого числа в бік зменшення добутку ліміту стипендіатів на фактичну кількість студентів денної форми навчання, які навчаються за регіональним (державним) замовленням на певному  відділенні, курсі за певною спеціальністю (напрямом підготовки) станом на перше число місяця, наступного за датою закінчення семестрового контролю або приступили до навчання через десять днів після його початку (для першокурсників).

4. Перевищення лімітів стипендіатів припускається в разі призначення академічної стипендії після ліквідації академічної заборгованості, повернення до навчання студентів після академічної відпустки з медичних підстав, по закінченню відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, з догляду за дитиною, а також раніше призваним на військову службу у зв’язку з оголошенням мобілізації, оскільки призначення академічних стипендій цим категоріям студентів не може бути підставою для перегляду рішень про призначення академічних стипендій іншим особам.

5. З урахуванням наявних видатків на стипендіальне забезпечення ліміт стипендіатів і ліміт стипендіатів-відмінників може підвищуватись рішенням стипендіальної комісії Коледжу строком на один місяць з наданням права окремим студентам на призначення академічної стипендії (заміну академічної стипендії на академічну стипендію за особливі успіхи в навчанні) в поточному місяці.

ІV. РЕЙТИНГ УСПІШНОСТІ

1. Порядок формування рейтингу успішності у Коледжі включається до Положення призначення стипендій у КЗОЗ “Богодухівський медичний коледж” відповідно до Порядку КМУ.

2. Рейтинг успішності студентів першого року навчання усіх ступенів освітньо-кваліфікаційних рівнів до першого семестрового контролю, формується на підставі конкурсного бала, отриманого ними під час вступу на навчання.

3. Рейтинги успішності студентів для призначення академічних стипендій на наступні навчальні семестри, складаються за результатами останнього семестрового контролю за кожним відділенням, курсом і за кожною спеціальністю (напрямом підготовки) на підставі підсумкових оцінок з дисциплін та звітів з практики з урахуванням участі у  науково-дослідницькій діяльності, громадському житті та спортивній діяльності. Перелік показників оцінювання навчальних досягнень включає всі екзаменаційні оцінки з обов’язкових дисциплін, а також може включати екзаменаційні оцінки з вибіркових дисциплін, оцінки за диференційовані заліки, захисти практик тощо. Перелік таких показників встановлюється педагогічною радою Коледжу не пізніше початку семестру.

4. До рейтингу успішності включаються всі студенти, які навчаються на певній спеціальності (напрямі підготовки) та курсі в межах відділення за денною формою навчання, крім осіб, які:

протягом навчального семестру до початку семестрового контролю або під час семестрового контролю отримали незадовільну підсумкову оцінку або не з’явились на контрольний захід без поважної причини з будь-якої дисципліни, звіту з практики, у тому числі в разі успішного повторного складання контрольного заходу з метою покращення отриманої раніше оцінки;

до дати завершення семестрового контролю, визначеної навчальним планом, не склали семестровий контроль з будь-якої дисципліни, практики, крім випадку, передбаченого абзацом п’ятим пункту другого розділу ІІ цього Порядку.

5. Рейтинговий бал студента розраховується за формулою:

,

де: – максимальна оцінка за навчальні досягнення (5 або 10-12 балів), визначається Порядоком формування рейтингу успішності у вищому навчальному закладі;

 – додатній ваговий коефіцієнт -ї дисципліни, практики;

 – підсумкова оцінка студента з -ї дисципліни, практики;

 – сума вагових коефіцієнтів дисциплін, практик;

 – максимально можлива оцінка з дисципліни за шкалою оцінювання Коледжу;

b – додатковий бал за участь у науково-дослідницькій діяльності, громадському житті, творчій та спортивній діяльності. (Додаток №1)

У вагових коефіцієнтах можуть враховуватись інші характеристики обсягу та складності навчального матеріалу, трудомісткості підготовки, інтегрованості з іншими курсами або темами, наявність творчої компоненти тощо.

Для розрахунку додаткового балу  повинен бути сформуваний перелік основних досягнень, що враховуються в рейтингу, а також визначено бали, що надаються за кожне з таких досягнень. Додаткові бали  встановлюються з урахуванням рівня досягнень та особистого внеску студента.

Якщо сума балів студента за участь у науково-дослідній діяльності, громадському житті, творчій та спортивній діяльності перевищує визначене Коледжем максимальне значення, то його додатковий бал встановлюється рівним цьому максимальному значенню.

6. У рейтингу успішності студенти впорядковуються за незростанням рейтингового балу.

У разі важливості розташування студентів у рейтингу для призначення стипендій, вища позиція надається особі з більшим значенням складової за навчальні досягнення. При неможливості визначення місця в рейтингу за цим показником рішення ухвалює стипендіальна комісія.

7. Рейтинг оприлюднюється на офіційному веб-сайті Коледжу не пізніше ніж через три робочих дні після його затвердження стипендіальною комісією.

 

Розглянуто Педагогічною радою

КЗОЗ “Богодухівський медичний коледж”

Протокол № 4 від 23 січня 2017 р.

 

 

 

Додаток № 4 до Порядку

Розподіл додаткових відсотків до рейтингового балу успішності студентів за участь в науковій роботі, громадській та спортивній діяльності

1.Старости — до 2%.

2. Регіональна студентська конференція, регіональна олімпіада (конкурс, турнір) — до 2%.

3. Професійний конкурс, коледжанська студентська конференція — до 2%.

4. Коледжанські заходи — до 2%.

5. Спортивні змагання (районні, обласні) — до 2%.

 

  

 Розглянуто Педагогічною радою

КЗОЗ “Богодухівський медичний коледж”

Протокол № 4 від 23 січня 2017 р.