Положення про відділення

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Дане Положення про відділення розроблено на підставі Закону України “Про вищу освіту”, постанови Кабінету Міністрів України від 5.09.1996 р. №1074, нормативно-правових актів України з питань освіти та Статуту коледжу.

1.1. Відділення є основним структурним підрозділом ВМНЗ І рівня акредитації КЗОЗ “Богодухівський медичний коледж” з організації навчально-виховного процесу та забезпечення його відповідності чинним нормативним актам Міністерства освіти та науки, Міністерства охорони здоров’я України і об’єднує навчальні групи однієї або кількох спеціальностей, методичний і навчальний підрозділи відповідно до загальної структури управління коледжем.

1.2. Відділення в своїй роботі керується Конституцією України, Законами України, наказами і розпорядженнями Президента України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, нормативними документами Міністерства охорони здоров’я, Міністерства освіти та науки України, Статутом коледжу, наказами та розпорядженнями директора, діючими у коледжі стандартами, положеннями та іншими внутрішніми нормативними документами, а також цим Положенням.

1.3. Керівництво відділення здійснюється завідувачем відділення, який призначається директором коледжу з числа працівників, що мають вищу медичну або педагогічну освіту зі стажем роботи не менше 5 років.

1.4. Завідувач відділення є членом педагогічної, адміністративної та методичної рад коледжу.

1.5. Завідувач відділення несе відповідальність за всю роботу відділення і звітує про свою діяльність перед директором коледжу та його заступником з навчальної роботи.

1.6. Робота відділення проводиться згідно плану, який складається на навчальний рік і затверджується заступником директора з навчальної роботи.

2. ЗМІСТ, ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ВІДДІЛЕННЯ

2.1. Основними завданнями відділення є:

 • забезпечення організації навчально-виховного процесу;
 • забезпечення виконання навчальних планів спеціальностей і програм;
 • організація та контроль навчально-методичної діяльності викладачів;
 • забезпечення виконання державного замовлення на підготовку спеціалістів.

2.2. Мета функціонування відділення:

 • реалізація роботи, пов’язаної з організацією та забезпеченням навчального процесу у відповідності до вимог;
 • забезпечення контролю за дотриманням вимог та строків виконання навчального процесу студентами коледжу;
 • організація контролю за поточною та підсумковою успішністю студентів;
 • організація зарахування, переводу, відрахування та поновлення студентів.
 • організація стипендіального забезпечення студентів, які навчаються за кошти державного бюджету;
 • контроль за виконанням розкладу занять викладачами і студентами;
 • внесення змін в основний розклад по заміні викладачів, відсутніх з поважних причин;
 • забезпечення єдиного порядку документування;
 • підготовка та передача в архів документів у встановленому порядку;
 • розробка і впровадження в коледжі нормативно-методичних документів, направлених на оптимізацію роботи по навчанню студентів;
 • подача звітності в інші організації у встановленому порядку і в строки, що визначені іншими розпорядчими документами;
 • забезпечення заходів щодо евакуації студентів у випадку надзвичайних ситуацій;
 • контроль за виконанням інструктажів з техніки безпеки в навчальних групах;
 • забезпечення виконання законодавства України щодо захисту прав неповнолітніх.

2.3. У відповідності до задач, відділення коледжу виконує наступні функції:

 • прийом документів студентів нового набору від приймальної комісії;
 • оформлення навчальних карт студентів нового набору;
 • розподіл студентів нового набору по навчальним групам;
 • підготовка та оформлення навчальної документації (студентські квитки, залікові книжки, алфавітна книга, журнали навчальних занять, зведені відомості та інше);
 • підготовка проектів наказів: розподіл по навчальних групах, призначення старост навчальних груп, перевід студентів на наступний курс, призначення на стипендію;
 • фактичне виконання місячного педагогічного навантаження викладачів коледжу;
 • виконання викладачами річного педагогічного навантаження.

3. ДОКУМЕНТАЦІЯ ВІДДІЛЕННЯ

3.1. На відділенні ведеться наступна документація:

 • журнали навчальних занять;
 • алфавітна книга студентів;
 • відомості успішності студентів;
 • навчальні картки студентів;
 • плани роботи і звіти про роботу відділення;
 • відомості обліку педагогічних годин;
 • матеріали розкладу навчальних занять;
 • облік видачі направлень для відпрацювання пропущених занять студентами;
 • облік видачі екзаменаційних відомостей викладачам-екзаменаторам.

4. ПРАВА ВІДДІЛЕННЯ

4.1. Представляти коледж за його дорученням у відносинах з закладами освіти, підприємствами та організаціями.

4.2. Одержувати від викладачів і циклових комісій необхідну для поточної роботи інформацію.

4.3. Готувати та вносити проекти наказів щодо організації навчально-виховного процесу.

4.4. Скликати наради старост груп, студентів, викладачів для розгляду питань, пов’язаних з основною діяльністю відділення.

4.5. Спільно з предметними (цикловими) комісіями розробляти та надавати до адміністрації коледжу пропозиції щодо формування обсягів прийому та випуску за державним замовленням на підготовку спеціалістів.

5. ФІНАНСУВАННЯ ВІДДІЛЕННЯ

5.1. Витрати на утримання відділення проводяться за рахунок видатків, передбачених у кошторисі коледжу.

5.2. Умови оплати праці та розміри посадових окладів працівників відділення затверджується в штатному розписі коледжу.

 

 

Завідувач відділенням                                                                          Л.В.Назаренко