Положення про бібліотеку

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Бібліотека коледжу є його обов’язковим структурним підрозділом, який здійснює бібліотечно-інформаційне, культурно-просвітницьке забезпечення навчально-виховного процесу як в урочний, так і в позаурочний час. Свою діяльність організовує спільно з педагогічним колективом, відповідно до планів роботи і регламентуючої документації, що затверджується директором коледжу.

1.2. У своїй діяльності бібліотека керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про бібліотеки і бібліотечну справу», «Про національну програму інформатизації», нормативними актами Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури і туризму України з питань бібліотечної справи, статутом і правилами внутрішнього розпорядку навчального закладу та Положенням про бібліотеку.

1.3.Своєю діяльністю бібліотека сприяє реалізації державної політики у галузі освіти і культури, дотримуючись принципів гуманізму і демократизму, пріоритету загальнолюдських цінностей і моралі.

1.4. Навчальний заклад забезпечує правові, організаційні, фінансові та матеріальні умови, необхідні для функціонування бібліотеки, зокрема, належне зберігання, використання і поповнення її фондів, комп'ютеризацію та технічне оснащення бібліотеки.

1.5. Порядок доступу до бібліотечних фондів та інформаційних ресурсів, перелік основних послуг і умови їх надання визначаються правилами користування бібліотекою, які затверджуються директором навчального закладу і складаються на основі Типових правил користування бібліотекою.

1.6.Положення визначає рівень базисних вимог до бібліотеки коледжу з врахуванням профільних (медичних) особливостей та змісту роботи.

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

2.1.Забезпечення повного, якісного і оперативного бібліотечно- бібліографічного та  інформаційного  обслуговування студентів, викладачів, працівників навчального закладу згідно з їх інформаційними  запитами  на основі широкого   доступу  до бібліотечних та інформаційних ресурсів.

2.2. Формування бібліотечного  фонду  відповідно  до  профілю вищого навчального закладу І – ІІ рівня акредитації та інформаційних потреб читачів.

2.3. Сприяння вихованню гармонійної, морально досконалої особистості, свідомої свого громадянського обов'язку, відкритої до інтелектуального, духовного і творчого розвитку.

2.4. Пропагування та розкриття за допомогою всіх бібліотечно-інформаційних засобів змісту загальнолюдських цінностей, культурно-історичної, духовної та наукової спадщини, ідеї національного державотворення.

2.5. Створення електронних баз даних, організація та ведення довідково-бібліографічного апарату з використанням як традиційних, так і новітніх інформаційних технологій.

2.6. Розширення номенклатури бібліотечних послуг, удосконалення традиційних і впровадження нових бібліотечних форм і методів роботи на  основі новітніх інформаційних технологій та комп'ютеризації інформаційно-бібліотечних процесів.

2.7. Виховання інформаційної культури користувачів, прищеплення їм навичок роботи з інформаційними ресурсами як на традиційних, так і на електронних носіях.

2.8. Координація співпраці бібліотеки з предметними (цикловими) комісіями викладачів коледжу. Взаємодія з бібліотеками інших навчальних закладів.

3. ЗМІСТ РОБОТИ

3.1. Бібліотека формує універсальний, з врахуванням профілю бібліотечний фонд, який відповідає змісту навчання в коледжі, його інформаційним і виховним функціям, запитам та інтересам користувачів, забезпечує його належне розміщення, облік і зберігання. В фонди включаються: довідково-енциклопедичні, інформаційні видання з питань методики навчання, психології, підручники, навчальні посібники і дидактичні матеріали, художня література, періодичні видання, роботи викладачів коледжу, матеріали на електронних носіях.

3.1.1. Здійснює організацію, раціональне розміщення та облік основних і додаткових бібліотечних фондів, їх зберігання та реєстрацію.

3.1.2. Систематично аналізує склад та використання бібліотечного фонду, веде роботу з його популяризації.

3.1.3. Обслуговує користувачів у режимі абонементу та читального залу.

3.2. Формує і веде довідково-бібліографічний апарат, використовуючи традиційні носії інформації з метою багатоаспектного бібліографічного розкриття бібліотечного фонду.

3.2.2. Вивчає інформаційні потреби викладачів здійснює диференційоване обслуговування користувачів, використовуючи різні форми і методи індивідуальної, групової і масової роботи.

3.3. Засобами бібліотечної роботи популяризує книгу і читання, підвищує престиж освіченості і культурності, виходячи як з потреб суспільства, так і з природних прагнень особистості.

3.3.1. Складає і готує списки літератури на допомогу навчально-виховній роботі коледжу, виконує довідкову й інформаційну роботу шляхом масового, групового та індивідуального інформування.

3.3.2. Веде роботу з популяризації бібліотечно-бібліографічних знань серед студентів за допомогою проведення бесід, організації книжкових виставок, лекцій, бібліотечних уроків, надання індивідуальних і групових консультацій тощо.

3.3.3. Спільно з викладачами проводить читацькі конференції, літературні та музичні вечори, зустрічі з видатними особистостями, презентації книг та інші масові заходи.

3.3.4. Організовує та бере участь у науково-пошуковій та краєзнавчій роботі, що пов’язана з книгою, навчальним підручником та іншою формою інформації.

3.4. В межах своєї діяльності бере участь у навчально-виховному процесі в організації загальних, групових, масових заходів, виставках та оглядах, передбачених планом роботи.

3.5. Сприяє використанню у навчальному процесі сучасних електронних навчальних матеріалів по всім дисциплінам, що знаходяться в фондах.

3.6. Вивчає і впроваджує в практику роботи кращий досвід бібліотек навчальних закладів.

4. УПРАВЛІННЯ. СТРУКТУРА ТА ШТАТИ.

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

4.1.Загальне керівництво, створення необхідних умов для здійснення якісної та ефективної роботи, контроль за діяльністю бібліотеки, прийом на роботу бібліотечних працівників здійснює директор коледжу.

4.2. Забороняється використовувати приміщення бібліотеки для робіт не передбачених завданнями бібліотеки.

4.3. За організацію роботи бібліотеки, бібліотечних процесів несе безпосередньо відповідальність бібліотечний працівник, який підпорядковується директору коледжу та заступнику директора з питань гуманітарної освіти та виховання, є членом педагогічного колективу і входить до складу педагогічної ради закладу.

4.4. Бібліотечний працівник повинен мати спеціальну бібліотечну або педагогічну освіту. Коло посадових обов’язків бібліотечного працівника визначається на підставі посадових інструкцій. Посадові оклади визначаються відповідно до діючих схем в межах асигнувань, передбачених на заробітну плату, відповідно кваліфікаційним вимогам.

4.5. Виконання робіт бібліотечним працівником, не передбачених даним Положенням оплачується додатково або компенсується додатковим вихідним.

4.6. Режим роботи бібліотеки встановлюється директором коледжу відповідно до внутрішнього трудового розпорядку з урахуванням змінності навчання. Один раз на місяць в бібліотеці встановлюється санітарний день.

4.7. Щоденно дві години робочого дня виділяється на виконання внутрішньої бібліотечної роботи.

4.8. Бібліотечний працівник забезпечує облік, зберігання і використання всіх одиниць фонду згідно з відповідними інструктивними матеріалами Міністерства освіти і науки України і Міністерства культури та мистецтв України, несе відповідальність за збереження фонду згідно з чинним законодавством.

4.9. Бібліотека працює згідно з планом роботи, затвердженим заступником директора з питань гуманітарної освіти та виховання коледжу та погодженим головою профспілкового комітету. План є складовою частиною плану навчально-виховної роботи коледжу. Річний звіт бібліотеки є складовою частиною річного звіту коледжу.

4.10. Керівництво коледжу забезпечує гарантоване фінансування і комплектування бібліотечних інформаційних ресурсів (згідно з діючими нормами забезпечення літературою навчального процесу) за рахунок загального і спеціального фондів, виділяє бібліотеці відповідно до діючих норм необхідні службові і виробничі приміщення, забезпечує комп’ютерною технікою, технічним обладнанням і устаткуванням.

5. ПРАВА, ОБОВ’ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

5.1.Бібліотека має право:

         5.1.1. Визначати зміст та форми своєї діяльності залежно від завдань зазначених у даному Положенні.

         5.1.2. Розробляти правила користування бібліотекою та іншу регламентуючу документацію, що затверджується директором коледжу.

         5.1.3. Визначати згідно з правилами користування бібліотекою вид і розмір компенсаційного збитку, нанесеного користувачем.

         5.1.4. На вільний доступ до інформації, пов’язаної із завданнями, що стоять перед бібліотекою, а саме: до навчальних програм, планів роботи  навчального закладу, його структурних підрозділів.

5.2.Бібліотечні працівники мають право:

         5.2.1.На підтримку з боку адміністрації коледжу в організації підвищення кваліфікації працівників бібліотеки, створення необхідних умов самоосвіти, забезпечення участі в роботі методичних об’єднань, семінарів з питань бібліотечно-інформаційної та культурно-просвітницької роботи.

         5.2.2. На атестацію згідно нормативних актів Міністерств освіти і культури України.

            5.2.3. На щорічну відпустку згідно з законом України «Про відпустки» за відпрацьований рік.

         5.2.4. Працівники бібліотеки мають право на доплату за вислугу років у порядку встановленому Кабінетом Міністрів України.

5.3. Бібліотечні працівники несуть відповідальність за:

         5.3.1. Виконання трудових відносин згідно з законодавчо-нормативними актами про працю в Україні та колективним договором педагогічного коледжу.

         5.3.2. Збереження бібліотечних фондів згідно з діючими законодавчими актами.

         5.3.3. Співробітники бібліотеки, з вини яких завдано шкоди бібліотечному фонду, несуть матеріальну відповідальність згідно з чинним законодавством України.

5.4.Бібліотека зобов’язана:

         5.4.1. Обслуговувати читачів згідно з правилами користування бібліотекою.

         5.4.2. Не використовувати відомості про читачів бібліотеки та їх читацькі інтереси з будь-якою метою, без їхньої згоди.

         5.4.3. Звітуватись про свою роботу перед педагогічною та методичною радою медичного коледжу.