Правила прийому 2017

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Правила прийому розроблені Приймальною комісією КЗОЗ “Богодухівський медичний коледж” (далі — Приймальна комісія) відповідно до Умов прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2017 році, затверджених Наказом Міністерства освіти і науки України 14.04.2017 № 599, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 13.05.2017 р. № 610/30478.

2. Комунальний заклад охорони здоров’я “Богодухівський медичний коледж” (далі — Коледж) оголошує прийом на підготовку фахівців для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу.

3. Провадження освітньої діяльності КЗОЗ “Богодухівський медичний коледж” здійснюється відповідно до:

1) Ліцензії Міністерства освіти і науки України серія АВ №552214 від 11.08.2010 року;

2) Акту узгодження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста, затвердженого Міністерством освіти і науки України в грудні 2015 року.

3) Сертифікатів про акредитацію Міністерства освіти і науки України:

 • серія НД-1 № 2177899 від 14.12.2015 року, термін дії сертифіката до 01.07.2025 року.

 • серія НД-1 № 2177898 від 14.12.2015 року, термін дії сертифіката до 01.07.2025 року.

За вищевказаними сертифікатами про акредитацію КЗОЗ “Богодухівський медичний коледж” здійснює прийом вступників на спеціалізації для здобуття кваліфікації — фельдшер, сестра медична, як складових спеціальності 223 Медсестринство.

4. У цих Правилах прийому терміни вживаються в таких значеннях:

 • вступне випробування - оцінювання підготовленості вступника для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, що проводиться у формі зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту, співбесіди з конкурсних предметів;

 • вступний іспит - форма вступного випробування, яка передбачає перевірку рівня знань, умінь та навичок вступника з конкурсного предмета;

 • вступник - особа, яка подала заяву про допуск до участі в конкурсі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста;

 • Єдина державна електронна база з питань освіти (далі - Єдина база) - автоматизована система збирання, верифікації, оброблення, зберігання та захисту даних, у тому числі персональних, щодо надавачів та отримувачів освітніх послуг з метою забезпечення потреб фізичних або юридичних осіб;

 • квота-1 - визначена частина загального обсягу регіонального замовлення, яка може бути використана для прийому вступників, що мають право на вступ на основі вступних іспитів;

 • конкурсна пропозиція (конкурс) - пропозиція коледжу щодо прийому вступників на певну спеціальність (одну або декілька спеціалізацій в межах спеціальності), денну форму навчання. Розрізняють основні та небюджетні конкурсні пропозиції;

 • конкурсний бал - комплексна оцінка досягнень вступника, до якої входять результати вступних випробувань та інші показники, що обраховують відповідно до цих Правил прийому до коледжу(далі - Правила прийому). Конкурсний бал при розрахунках округлюється з точністю до 0,01;

 • конкурсний відбір - процедура відбору вступників на конкурсні пропозиції на основі конкурсних балів відповідно до цих Правил (на конкурсній основі) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста;

 • конкурсний предмет - навчальний предмет, рівень навчальних досягнень з якого враховується при проведенні конкурсного відбору на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста;

 • основна конкурсна пропозиція (основний конкурс) - конкурсна пропозиція з визначеною кількістю місць для навчання за регіональним замовленням (загальний обсяг регіонального замовлення);

 • право на зарахування за квотою-1 - право вступника, передбачене законами, щодо зарахування на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за квотою-1, що реалізується відповідно до цих Правил;

 • право на першочергове зарахування до коледжу - право вступника, передбачене законом, щодо зарахування на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за регіональним замовленням за спеціальністю галузі знань 22 «Охорона здоров’я» в разі укладення ним угоди про відпрацювання не менше трьох років у сільській місцевості і селищах міського типу, що реалізується відповідно до цих Правил;

 • рейтинговий список вступників - список вступників за черговістю зарахування на навчання на конкурсну пропозицію, що формується відповідно до Правил прийому;

 • співбесіда - форма вступного випробування, що передбачає перевірку рівня знань, умінь та навичок вступника з конкурсного предмета (предметів), за результатами якого приймається протокольне рішення щодо надання вступнику рекомендації до зарахування;

 • технічна помилка - помилка, допущена уповноваженою особою приймальної комісії з питань прийняття та розгляду електронних заяв під час внесення даних вступника або заяви до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку.

5. Прийом на навчання здійснюється в межах ліцензованого обсягу за спеціальністю 223 Медсестринство відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266.

Ліцензований обсяг при зарахуванні для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста обліковується за календарний рік, який триває з 01 січня по 31 грудня.

6. Прийом вступників на навчання до КЗОЗ “Богодухівський медичний коледж” проводиться на конкурсні пропозиції:

 • лікувальна справа (фельдшер) — на основі базової загальної середньої освіти;

 • сестринська справа (сестра медична) — на основі базової загальної середньої освіти;

 • сестринська справа (сестра медична) — на основі повної загальної середньої освіти.

7. Для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста приймаються:

 • особи, які здобули базову загальну середню освіту, - для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за денною формою навчання одночасно із здобуттям повної загальної середньої освіти;

 • особи, які здобули повну загальну середню освіту.

Для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за іншою спеціальністю приймаються особи, які здобули раніше такий освітньо-кваліфікаційний рівень чи ступінь вищої освіти або мають повну загальну середню освіту та здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, ступінь вищої освіти не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план.

Вступники приймаються на навчання на перший курс. Особи, які здобули повну загальну середню освіту приймаються на перший курс (зі скороченим строком навчання). Для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за іншою спеціальністю особи можуть вступати на другий або старші курси (перший курс, у тому числі зі скороченим терміном навчання).

8. Особливості прийому до навчальних закладів осіб, місцем проживанняяких є територія проведення антитерористичної операції (на період їїпроведення) або які переселилися з неї після 01 січня 2017 року, визначаютьсяПорядком прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції(на період її проведення), затвердженим наказом Міністерства освіти і наукиУкраїни від 21 червня 2016 року No 697, зареєстрованим у Міністерстві юстиціїУкраїни 01 липня 2016 року за No 907/29037.

9. На підставі Правил прийому КЗОЗ “Богодухівський медичний коледж” до 15 червня 2017 року заповнює інформаційні таблиці Єдиної бази.

Основні конкурсні пропозиції для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста вносяться до Єдиної бази не пізніше 20 червня 2017 року, а відповідні загальні обсяги регіонального замовлення впродовж двох днів після їх отримання.

10. Освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста може бути здобутий за кошти державного (місцевого) бюджету лише один раз, крім випадків, передбачених законодавством.

Не допускається одночасне навчання на денній формі навчання за двома чи більше спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами) за кошти державного (місцевого) бюджету, крім випадків, передбачених законодавством.

11. Організацію прийому вступників до КЗОЗ “Богодухівський медичний коледж” здійснює приймальна комісія, склад якої затверджується наказом директора коледжу. Головою приймальної комісії призначається директор КЗОЗ “Богодухівський медичний коледж”. Приймальна комісія діє згідно з положенням про приймальну комісію КЗОЗ “Богодухівський медичний коледж”, затвердженим педагогічною радою коледжу відповідно до Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за №1353/27798. Положення про приймальну комісію коледжу оприлюднюється на веб-сайті коледжу.

Директор коледжу забезпечує дотримання законодавства України, у тому числі цих Правил, а також відкритість та прозорість роботи приймальної комісії.

Рішення приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є підставою для видання відповідного наказу директором коледжу та виконання процедур вступної кампанії.

Усі питання, пов’язані з прийомом до навчального закладу, вирішуються приймальною комісією на її засіданнях. Рішення приймальної комісії оприлюднюються на веб-сайті коледжу в день їх прийняття або не пізніше наступного дня після їх прийняття.

 ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРИЙОМУ ДО КОЛЕДЖУ

1. Правила прийому в 2017 році розробляються відповідно до законодавства України, затверджуються педагогічною радою коледжу до 10 червня 2017 року, розміщуються на веб-сайті коледжу і вносяться до Єдиної бази. Правила прийому діють до 31 грудня 2017 року.

 2. Правила прийому оприлюднюються державною мовою.

3. Порядок роботи Приймальної комісії (дні тижня та години):

1) з 01 липня 2017 року по 30 серпня 2017 року

 • з понеділка по п’ятницю з 9-00 до 16-00,

 • в суботу з 09-00 до 13-00

 • неділя — вихідний

Примітка: порядок роботи Приймальної комісії 14.07.2017р., 01.08.2016р., 07.08.2017р., 08.08.2017 р. до 18-00 години.

 • з 01 вересня 2017 року по 30 вересня 2017 року — згідно графіку роботи Коледжу.

4. Для вступників, які потребують поселення у гуртожиток під час вступу, гарантовано надається 60 місць.Направлення на поселення в гуртожиток здійснюється Приймальною комісією за заявою вступника. Поселення вступників до гуртожитку проходить відповідно до Положення про гуртожиток.

Абітурієнти, яким надано місце у гуртожитку, мають право користуватися приміщеннями культурно-побутового призначення, обладнанням і майном гуртожитку. Абітурієнти, яким було надане місце у гуртожитку, зобов’язані виконувати Правила внутрішнього розпорядку у гуртожитку, своєчасно сплачувати за проживання, підтримувати чистоту і порядок у своїй кімнаті та місцях загального користування, дбайливо ставитися до майна гуртожитку, відшкодовувати заподіяні матеріальні збитки відповідно до законодавства, дотримуватися правил техніки безпеки та пожежної безпеки. Абітурієнти, які отримали на вступних випробуваннях бал, нижчий від мінімального, залишають в установленому порядку місце в гуртожитку протягом трьох діб з дня оголошення результатів випробування.

5. Роботи вступників, не прийнятих на навчання, що виконані ними навступних іспитах, співбесідах, зберігаються не менше одного року, потім знищуються, про що складається акт.

6. Надання рекомендацій до зарахування на навчання за рахунок коштівфізичних або юридичних осіб в межах ліцензованих обсягів здійснюється завсіма заявами, поданими вступниками.

ІІІ. КОНКУРСНИЙ ВІДБІР

1. Конкурсний відбір для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста здійснюється за результатами вступних випробувань:

 • для вступу на основі базової загальної середньої освіти - у формі вступних іспитів, або співбесіди в передбачених цими Правилами випадках;

 • для вступу на основі повної загальної середньої освіти - у формі зовнішнього незалежного оцінювання, вступних іспитів або співбесіди в передбачених цими Правилами випадках. У 2017 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2016 та 2017 років.

2. Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного бала, який розраховується відповідно до цих Правил прийому.

3. Спеціальні умови щодо участі у конкурсному відборі при вступі для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста мають особи:

 • визнані інвалідами війни відповідно до пунктів 10-14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

 • яким Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" надане право на прийом без екзаменів до державних вищих закладів освіти за результатами співбесіди;

 • визнані учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", у тому числі ті, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України;

 • діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа;

 • які в 2017 році не брали участі в основній та додатковій сесіях зовнішнього незалежного оцінювання з певного(их) навчального(их) предмета(ів) через наявність захворювання або патологічного стану, зазначеного в Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837 (за умови подання до приймальної комісії КЗОЗ “Богодухівський медичний коледж” одного з документів, зазначених у підпункті 1 пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 "Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, або копії такого документа);

 • яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в 2017 році в зовнішньому незалежному оцінюванні через неможливість створення особливих (спеціальних) умов (за умови подання до приймальної комісії КЗОЗ “Богодухівський медичний коледж” копії медичного висновку за формою первинної облікової документації № 086-3/о "Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання", затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, що завірений підписом секретаря регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти і печаткою регіонального центру оцінювання якості освіти, та відповідного витягу з протоколу засідання регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти);

 • звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) після 30 листопада 2016 року;

 • громадяни України, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення), територія населенихпунктів на лінії зіткнення або які переселилися з неї після 01 січня 2017 року;

 • громадяни України, які проживають на тимчасово окупованій території абоякі переселилися з неї після 01 січня 2017 року;

 • громадяни України, які в рік вступу здобули повну загальну середню освіту за кордоном.

Особи, зазначені в абзацах другому — четвертому цього пункту, мають право на зарахування за співбесідою.

Особи, зазначені в абзацах п’ятому, шостому, дев’ятому, дванадцятому цього пункту, мають право на участь у конкурсному відборі тільки за результатами вступних іспитів або тільки зовнішнього незалежного оцінювання 2016 або 2017 року.

Особи, зазначені в абзаці сьомому цього пункту, мають право на участь у конкурсному відборі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання 2016 або 2017 року або вступних іспитів з певного(их) навчального(их) предмета(ів), з якого (яких) не брали участь в основній та додатковій сесіях зовнішнього незалежного оцінювання 2017 року.

Особи, зазначені в абзаці восьмому цього пункту, мають право на участь у конкурсному відборі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання 2016 року або вступних іспитів.

Особи, зазначені в абзаці десятому цього пункту, мають право на участь у конкурсному відборі на навчання на основі базової або повної загальної середньої освіти за результатами вступних іспитів та/або зовнішнього незалежного оцінювання до навчальних закладів на території Луганської і Донецької областей та навчальних закладів у структурі переміщених вищих навчальних закладів, визначених відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21 червня 2016 року No 697, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 липня2016 року за No 907/29037.

Особи, зазначені в абзаці одинадцятому цього пункту, мають право научасть у конкурсному відборі на навчання на основі базової або повноїзагальної середньої освіти за результатами вступних іспитів та/або зовнішньогонезалежного оцінювання до навчальних закладів у структурі уповноваженихвищих навчальних закладів, визначених відповідно до Порядку прийому дляздобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, які проживають натимчасово окупованій території України, затвердженого наказом Міністерстваосвіти і науки України від 24 травня 2016 року No 560, зареєстрованого вМіністерстві юстиції України 31 травня 2016 року за No 795/28925.

 ІV. ПРАВО ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА НА РІЗНІ ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ НАВЧАННЯ

1. Фінансування навчання здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста у КЗОЗ “Богодухівський медичний коледж” здійснюється:

 • за рахунок видатків місцевого бюджету (регіональне замовлення);

 • за кошти фізичних або юридичних осіб (на умовах контракту).

2. Громадяни України мають право безоплатно здобувати освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста у КЗОЗ “Богодухівський медичний коледж” на конкурсній основі відповідно до стандартів освіти, якщо цей освітньо-кваліфікаційний рівень громадянин здобуває вперше за кошти державного або місцевого бюджету.

Особи, які здобули повну загальну середню освіту за кошти державного або місцевого бюджету, можуть вступати для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі базової загальної середньої освіти лише за кошти фізичних або юридичних осіб.

3. Громадяни України, які не завершили навчання за державним або регіональним замовленням за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста, мають право повторного вступу для безоплатного здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня у КЗОЗ “Богодухівський медичний коледж” за умови відшкодування до державного або місцевого бюджету коштів, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, відповідно до Порядку відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 року № 658.

4. Громадяни України мають право безоплатно здобувати освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за другою спеціальністю у КЗОЗ “Богодухівський медичний коледж”, якщо вони:

 • за станом здоров’я втратили можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії, та в інших випадках, визначених законом;

 • мають направлення на навчання, видане державним (регіональним) замовником відповідно до законодавства.

  5. Спеціальні умови на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за регіональним замовленням мають:

 • особи, зазначені в абзацах другому — третьому пункту 3 розділу ІІІ цих Правил;

 • особи, зазначені в абзацах четвертому-сьомому пункту 3 розділу ІІІ цих Правил;

 • особи, зазначені в абзаці одинадцятому пункту 3 розділу ІІІ цих Правил;

 • діти із сімей: осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ України, поліцейських, які загинули або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі в антитерористичній операції, захищаючи незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України; осіб, які добровільно забезпечували (або добровільно залучалися до забезпечення) проведення антитерористичної операції (у тому числі здійснювали волонтерську діяльність) та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час забезпечення проведення антитерористичної операції (у тому числі волонтерської діяльності), перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення; осіб, які, перебуваючи у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, за умови, що в подальшому такі добровольчі формування були включені до складу Збройних Сил, МВС, Національної гвардії та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів; осіб, які, перебуваючи у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету, територіальної цілісності України, але в подальшому такі добровольчі формування не були включені до складу Збройних Сил, МВС, Національної гвардії та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів, загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час виконання такими добровольчими формуваннями завдань антитерористичної операції у взаємодії із Збройними Силами, МВС, Національною гвардією та іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями та правоохоронними органами, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення; військовослужбовців (резервістів, військовозобов’язаних) та працівників Збройних Сил, Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, Держспецтрансслужби, військовослужбовців військових прокуратур, осіб рядового та начальницького складу підрозділів оперативного забезпечення зон проведення антитерористичної операції ДФС, поліцейських, осіб рядового, начальницького складу, військовослужбовців, працівників МВС, Управління державної охорони, Держспецзв’язку, ДСНС, ДПтС, інших утворених відповідно до законів військових формувань, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, а також дітям із сімей працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися до забезпечення проведення антитерористичної операції та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час забезпечення проведення антитерористичної операції безпосередньо в районах та у період її проведення; осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності;

 • діти, один з батьків яких помер внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції;

 • діти учасників бойових дій на території інших держав, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час воєнних дій та конфліктів на території інших держав, а також внаслідок захворювання, пов'язаного з перебуванням на території інших держав під час цих дій та конфліктів;

 • особи, у яких один з батьків (усиновлювачів) був військовослужбовцем, який загинув чи визнаний судом безвісно відсутнім при виконанні ним обов’язків військової служби;

 • особи з інвалідністю І, ІІ груп та діти з інвалідністю віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю;

 • інваліди з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, хворі внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу (категорія 1) та особи, які постійно проживали у зоні безумовного (обов’язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення (категорія 2);

 • діти осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

 • шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менше ніж три роки, а також протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти особи, батьки яких є шахтарями та мають стаж підземної роботи не менше ніж 15 років або які загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали інвалідами I або II групи;

 • особи, які є внутрішньо переміщеними особами відповідно до Закону України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб";

 • особи, зазначені в абзаці одинадцятому пункту 3 розділу ІІІ цих Правил.

 • Особи, зазначені в абзаці другому цього пункту, мають право на зарахування на основі базової чи повної загальної середньої освіти за регіональним замовленням, якщо вони рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди на основну конкурсну пропозицію.

 • Особи, зазначені в абзаці третьому цього пункту, мають право на зарахування на основі базової чи повної загальної середньої освіти за регіональним замовленням в межах квоти-1, що визначена в пункті 9 цього розділу.

 • Особи, які вступають на основі базової чи повної загальної середньої освіти, зазначені в абзацах четвертому — одинадцятому цього пункту, мають право на переведення на вакантні місця регіонального замовлення в порядку, передбаченому цими Правилами, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на основну конкурсну пропозицію.

 • Особи, зазначені в абзаці чотирнадцятому цього пункту, допускаються до участі в конкурсному відборі на місця регіонального замовлення на основі повної загальної середньої освіти в разі вступу за результатами зовнішнього незалежного оцінювання 2017 року.

 • Особи, зазначені в абзацах другому, третьому цього пункту, не зараховані на навчання за результатами співбесіди чи в межах квоти-1, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах відповідно до конкурсного бала.

6. Прийом на навчання за регіональним замовленням здійснюється на спеціальність 223 Медсестринство на денну форму навчання, згідно до Плану прийому студентів до медичних (фармацевтичних) коледжів, училтщ та інститутів медсестринтсва на 2017 рік (місцевий бюджет) погоджений заступником Міністра охорони здоров’я України від 05 січня 2017 року.

7. Обсяг прийому за кошти фізичних або юридичних осіб на основні конкурсні пропозиції визначається коледжем у межах різниці між ліцензованим обсягом та загальним обсягом регіонального замовлення. Цей обсяг може коригуватись з урахуванням фактичного виконання державного замовлення.

8. Квоти-1 встановлюються коледжем в кількості одного місця загального обсягу регіонального замовлення за основними конкурсними пропозиціями і оголошуються одночасно з оголошенням загального обсягу регіонального замовлення.

 ІV. СТРОКИ ПРИЙОМУ ЗАЯВ ТА ДОКУМЕНТІВ, КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ ТА ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ

1. Щодо вступу на основі базової загальної середньої освіти за денною формою навчання:

1) прийом заяв та документів, визначених розділом VІ цих Правил, починається 01 липня та закінчується 14 липня о 18.00 год.;

2) вступні іспити та співбесіди проводяться з 15 липня до 22 липня;

3) рейтинговий список вступників, які вступають на основі вступних випробувань (у тому числі за співбесідою, квотами-1), із зазначенням рекомендованих до зарахування формується на основі конкурсного бала за кожною конкурсною пропозицією з повідомленням про отримання чи неотримання ними права на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за регіональним замовленням та оприлюднюється не пізніше 12.00 год. 24 липня;

4) вступники, які отримали рекомендації до зарахування, мають виконати вимоги до зарахування на місця регіонального замовлення, визначені абзацом п’ятим пункту 2 розділу VIІI цих Правил, до 12.00 год. 29 липня;

5) зарахування вступників відбувається:

 • за регіональним замовленням - не пізніше 12.00 год. 31 липня;

 • за кошти фізичних або юридичних осіб - не пізніше 30 серпня.

6) переведення на вакантні місця регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на основі базової загальної середньої освіти (у межах цих Правил прийому), проводиться не пізніше 07 серпня.

2. Щодо вступу на основі повної загальної середньої освіти за денною формою навчання:

1) реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження додатків до документів про повну загальну середню освіту починається 29 червня та закінчується о 18.00 год. 25 липня (за бажанням);

2) прийом заяв та документів, визначених розділом VІ цих Правил, починається 12 липня;

3) прийом заяв та документів закінчується:

 • о 18.00 год. 01 серпня - для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів;

 • о 18.00 год. 08 серпня - для осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання.

4) вступні іспити проводяться з 02 до 07 серпня;

5) співбесіди проводяться з 02 до 04 серпня;

6) списки осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди, з повідомленням про отримання чи неотримання ними права на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за регіональним замовленням, оприлюднюються не пізніше 12.00 год. 05 серпня. Вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування на місця регіонального замовлення до 18.00 год. 07 серпня, а також подати письмову заяву про виключення з конкурсу на інші місця регіонального замовлення. Зарахування цієї категорії вступників за регіональним замовленням відбувається не пізніше 12.00 год. 08 серпня. Зараховані особи впродовж 08 серпня виключаються з конкурсу на інші місця регіонального замовлення;

7) рейтинговий список вступників, які вступають на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та вступних іспитів (у тому числі за квотами-1), із зазначенням рекомендованих до зарахування формується на основі конкурсного бала за кожною конкурсною пропозицією з повідомленням про отримання чи неотримання ними права на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за регіональним замовленням та оприлюднюється не пізніше 12.00 год. 09 серпня;

8) вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування на місця регіонального замовлення до 12.00 год. 12 серпня;

9) зарахування вступників відбувається:

 • за регіональним замовленням - не пізніше 12.00 год. 14 серпня;

 • за кошти фізичних або юридичних осіб - не пізніше 30 вересня.

VІ. ПОРЯДОК ПРИЙОМУ ЗАЯВ ТА ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ УЧАСТІ У КОНКУРСНОМУ ВІДБОРІ ДО КЗОЗ “БОГОДУХІВСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ”

1. Вступники для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста подають заяви в паперовій формі.

Вступники на основі повної загальної середньої освіти за денною формою навчання з 12 до 26 липня включно можуть подати заяви також і в електронній формі.

Не можуть подавати заяви в електронній формі особи, які:

 • мають спеціальні умови на участь у конкурсному відборі при вступі для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі повної загальної середньої освіти (визначені пунктом 3 розділу IІI цих Правил);

 • мають право на зарахування за квотами-1 (визначені пунктом 5 розділу ІV цих Правил);

 • мають розбіжності в прізвищі, імені, по батькові, даті народження, статі або громадянстві у документі, що посвідчує особу, в документі про повну загальну середню освіту та у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання.

2. Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі он-лайн та розглядається приймальною комісією коледжу згідно з Порядком подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів України в 2017 році, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2016 року № 1236, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23 листопада 2016 року за № 1516/29646.

Коледж створює консультаційний центр при приймальній комісії для надання допомоги вступникам при поданні заяв в електронній формі.

3. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії коледжу та реєструється уповноваженою особою приймальної комісії в Єдиній базі в день її прийняття.

4. У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності (спеціалізації) та форми навчання.

Під час подання заяв на основні конкурсні пропозиції вступники обов’язково зазначають один з таких варіантів:

 • "претендую на участь в конкурсі на місця регіонального замовлення і на участь в конкурсі на місця за кошти фізичних або юридичних осіб у випадку неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за регіональним замовленням";

 • "претендую на участь в конкурсі виключно на місця регіонального замовлення";

 • "претендую на участь в конкурсі виключно на місця за кошти фізичних або юридичних осіб".

5. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали:

 • документа, що посвідчує особу;

 • військового квитка або посвідчення про приписку - для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);

 • документа державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього;

 • сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

 • документів, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами-1 (за наявності);

 • вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України або переселилися з неї після 01 січня 2017 року, а також вступники, які проживають на території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, або переселилися з неї після 01 січня 2017 року, подаютьдокументи з урахуванням особливостей, визначених абзацами тринадцятим,чотирнадцятим пункту 3 розділу ІІІ цих Правил.

У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень подається довідка державного підприємства "Інфоресурс" про його здобуття, у тому числі без подання додатка документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

6. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 • копію документа, що посвідчує особу;

 • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього;

 • копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;

 • медичну довідку за формою 0-86о та форму щеплення;

 • копію ідентифікаційного коду.

У заяві в паперовій формі передбачається згода вступника на обробку персональних даних.

Інші копії документів подаються вступником, якщо це визначено особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів.

Оригінали документів для участі в конкурсі подаються вступником лише один раз (виконання вимог до зарахування).

7. Копії документів, що засвідчують спеціальні умови особи щодо участі у конкурсному відборі при вступі для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, передбачені пунктом 3 розділу ІІІ цих Правил, або право на зарахування за квотами-1, передбачене пунктом 5 розділу ІV цих Правил, подаються вступником особисто при поданні документів у паперовій формі у визначені цими Правилами терміни. Неподання або несвоєчасне подання документів, що засвідчують спеціальні умови особи на участь у конкурсному відборі, унеможливлює реалізацію таких спеціальних умов.

8. Копії документів, що засвідчують спеціальні умови на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за державним замовленням для осіб, визначених абзацами п'ятим-одинадцятим пункту 5 розділу ІV цих Правил, подаються вступником особисто одночасно з виконанням вимог для зарахування на місця регіонального замовлення, визначених пунктом 1 розділу ІХ цих Правил, або при укладанні договору про надання освітніх послуг між КЗОЗ “Богодухівський медичний коледж” та фізичною (юридичною) особою. Неподання або несвоєчасне подання документів, що засвідчують спеціальні умови на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за регіональним замовленням, унеможливлює реалізацію таких спеціальних умов.

9. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією коледжу. Копії документа, що посвідчує особу, військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

10. Приймальна комісія здійснює перевірку підстав для отримання спеціальних умов щодо участі в конкурсному відборі при вступі для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста та спеціальних умов щодо здобуття зазначеного освітньо-кваліфікаційного рівня за регіональним замовленням.

Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту, поданого в паперовій формі (обчислює в разі відсутності), затверджує його своїм рішенням і вносить інформацію про середній бал документа про освіту до Єдиної бази. У разі подання вступником заяви в електронній формі приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту на підставі його сканованої копії (фотокопії).

11. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до коледжу протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в Єдиній базі або отримання результатів вступних випробувань, але не пізніше дня завершення прийому документів. Оприлюднення поточних рейтингових списків вступників здійснюється на веб-сайті коледжу на підставі даних, внесених до Єдиної бази.

12. Факт ознайомлення вступника з правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної освітньої програми (спеціальності), а також факт наявності/відсутності підстав для участі у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, зарахування за квотою-1 фіксуються в заяві вступника і підтверджуються його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі.

13. Заява, зареєстрована в Єдиній базі, може бути скасована коледжем на підставі рішення приймальної комісії до дати закінчення прийому документів на навчання за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в Єдиній базі. Приймальна комісія повідомляє вступникові про своє рішення в день його прийняття, після чого вступник може подати нову заяву.

Виправлення технічних помилок відбувається до дати включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання.

Вступник має право до дати закінчення подання електронних заяв скасувати у власному електронному кабінеті подану ним раніше заяву, зареєстровану та допущену до конкурсу у навчальних закладах.

14. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі - Документ), обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504 "Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за № 614/27059.

 VІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ

1. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються результати вступних іспитів з української мови (перший предмет) та біології (другий предмет).

2. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються бали сертифіката(ів) зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних іспитів) з української мови та літератури (перший предмет) та біології або хімії (другий предмет).

3. Конкурсний бал розраховується як сума балів за вступні випробування та середнього бала додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень з урахуванням коефіцієнта 1,10 для осіб, які маютьправо на першочергове зарахування до медичних і педагогічних навчальнихзакладів, та додаткових балів за особливі успіхи та/або за успішне закінченняпідготовчих курсів:

1) вага бала за особливі успіхи (призери ІV етапу Всеукраїнськихучнівських олімпіад з базових предметів; призери ІІІ етапу Всеукраїнськогоконкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академіїнаук України) становить 5 % максимального конкурсного бала.

У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень його середній бал вважається таким, що відповідає мінімально можливому значенню.

4. Результати вступних іспитів для вступників на основі повної загальної середньої освіти оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів, на основі базової загальної середньої освіти - від 1 до 12 (додаток 1).

5. Програми вступних випробувань затверджуються головою приймальної комісії коледжу не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів.

Вступні іспити для вступників на основі повної загальної середньої освіти проводяться за програмами зовнішнього незалежного оцінювання осіб, які бажають здобувати освіту на основі повної загальної середньої освіти.

6. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого правилами прийому мінімального рівня (на основі БЗСО — 4 бали, на основі ПЗСО — 100 балів), а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються. Перескладання вступних випробувань не допускається.

7. Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені коледжем, розглядає апеляційна комісія цього коледжу, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом директора коледжу.

Головою апеляційної комісії призначається заступник директора з навчальної роботи, який несе персональну відповідальність за виконання покладених на комісію завдань і здійснення нею своїх функцій. Склад апеляційної комісії формується з числа провідних педагогічних працівників коледжу та вчителів системи загальної середньої освіти регіону, які не є членами предметних екзаменаційних комісій та комісій для проведення співбесіди коледжу. Апеляція на результати вступних випробувань подається особисто вступником у день оголошення результатів, але не пізніше ніж за добу до оголошення списку вступників рекомендованих до зарахування. Апеляційні заяви від інших осіб, в тому числі родичів абітурієнтів, не приймаються і не розглядаються. Апеляція розглядається на засіданні апеляційної комісії в день її подання не пізніше наступного робочого дня після її подання. Апеляція розглядається тільки в присутності абітурієнта. Додаткове опитування вступника при розгляді апеляції не допускається. Під час розгляду апеляції сторонні особи, в тому числі члени відповідних предметних та інших комісій приймальної комісії коледжу, за винятком вступника, апеляція якого розглядається, на засідання апеляційної комісії не допускаються. Апеляції на результати проведення співбесіди з абітурієнтами, які мають на це право, приймаються і розглядаються в день співбесіди.

8. Відомості щодо результатів вступних випробувань вносяться до Єдиної бази.

9. Рішенням приймальної комісії результати вступного іспиту з конкурсного предмета щодо вступу на певну конкурсну пропозицію можуть бути зараховані для участі в конкурсному відборі на іншу конкурсну пропозицію в коледжі.

10. У разі зміни балів з конкурсних предметів сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання за результатами апеляцій приймальні комісії після відповідного повідомлення Єдиної бази вносять відповідні зміни в документацію, перераховують конкурсний бал.

 VІІІ. РЕЙТИНГОВІ СПИСКИ ВСТУПНИКІВ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАРАХУВАННЯ

1. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності:

 • вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди;

 • вступники, які мають право на зарахування за квотами;

 • вступники, які мають право на зарахування на загальних умовах.

2. Вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди, впорядковуються за алфавітом.

У межах інших зазначених в пункті 1 цього розділу категорій рейтинговий список вступників впорядковується:

 • за конкурсним балом від більшого до меншого;

 • за середнім балом додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень від більшого до меншого.

Якщо встановлені в третьому, четвертому абзацах цього пункту додаткові правила не дають змоги визначити послідовність вступників у рейтинговому списку, приймальна комісія ухвалює відповідне рішення самостійно на підставі аналізу поданих вступниками документів та вносить його до Єдиної бази.

3. У рейтинговому списку вступників зазначаються:

 • прізвище, ім’я та по батькові вступника;

 • конкурсний бал вступника (крім зарахованих за співбесідою);

 • ознака підстав для зарахування за результатами співбесіди, вступних іспитів, квоти-1.

4. Рейтингові списки формуються приймальною комісією з Єдиної бази та оприлюднюються у повному обсязі на веб-сайті коледжу.

5. Списки вступників, рекомендованих до зарахування за регіональним замовленням за кожною конкурсною пропозицією, формуються приймальною комісією за даними Єдиної бази та затверджуються рішенням приймальної комісії, оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційному стенді приймальної комісії та веб-сайті коледжу відповідно до строків, визначених у розділі V цих Правил.

У списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються такі самі дані, що і в рейтинговому списку вступників відповідно до пункту 3 цього розділу.

6. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стенді приймальної комісії коледжу.

Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування також розміщується на веб-сайті коледжу та відображається у кабінеті вступника в Єдиній базі.

Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись повідомлення засобами електронного та мобільного зв’язку відповідно до правил прийому.

 ІХ. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА ВСТУПНИКІВ НА ОБРАННЯ МІСЦЯ НАВЧАННЯ

1. Особи, які подали заяви в паперовій або в електронній формі та беруть участь у конкурсному відборі на місця регіонального замовлення, після прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування відповідно до строку, визначеного розділом V цих Правил, зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця регіонального замовлення, а саме: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, військовий квиток або приписне свідоцтво (для військовозобов’язаних), оригінали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та/або інших документів, визначених цими Правилами, до приймальної комісії коледжу. Подані оригінали документів зберігаються у КЗОЗ “Богодухівський медичний коледж” протягом усього періоду навчання. Особи, які подали заяви в електронній формі, крім того, зобов’язані підписати власну заяву, роздруковану приймальною комісією.

2. Особи, які в установлені строки, визначені розділом V цих Правил, не виконали вимог для зарахування на місця регіонального замовлення, втрачають право в поточному році на зарахування на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня за регіональним замовленням, крім випадків, визначених у розділах ХІ та ХІІ цих Правил.

3. Порядок реалізації права вступників на обрання місця навчання за кошти фізичних або юридичних осіб визначається правилами прийому.

Х. КОРИГУВАННЯ СПИСКУ РЕКОМЕНДОВАНИХ ДО ЗАРАХУВАННЯ

1. Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування на місця державного (регіонального) замовлення, визначених в пункті 1 розділу ІХ цих Правил.

2. Рішення щодо участі вступників у конкурсі на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб з числа тих, яким було анульовано або не надано рекомендацію до зарахування на навчання за регіональним замовленням, приймається за заявою вступника у довільній формі, що подається до приймальної комісії коледжу та долучається до його особової справи.

3. Вступники, рекомендовані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб, зобов’язані виконати вимоги для зарахування відповідно до пункту 1 розділу ІХ цих Правил.

Договір про надання освітніх послуг між КЗОЗ “Богодухівський медичний коледж” та фізичною (юридичною) особою укладається після видання наказу про зарахування. У разі якщо договір не буде укладено протягом двох тижнів з дати видання наказу про зарахування, наказ про зарахування цієї особи скасовується. Оплата навчання здійснюється згідно з договором, укладеним сторонами.

4. Порядок коригування списку рекомендованих до зарахування на місця за кошти фізичних або юридичних осіб визначається правилами прийому.

5. При одночасному навчанні за кількома спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами) та формами навчання, крім двох денних, одна з яких за державним або регіональним замовленням, оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання зберігаються у навчальному закладі за місцем навчання за державним замовленням протягом усього строку навчання.

При одночасному навчанні за кількома спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами) та формами навчання, крім двох денних, за кошти фізичних або юридичних осіб оригінали вищезазначених документів зберігаються в одному з навчальних закладів на вибір студента протягом усього строку навчання. Довідка про зберігання оригіналів документів видається на вимогу студента навчальним закладом, у якому вони зберігаються.

ХІ. ПЕРЕВЕДЕННЯ НА ВАКАНТНІ МІСЦЯ РЕГІОНАЛЬНОГО ЗАМОВЛЕННЯ ОСІБ, ЯКІ ЗАРАХОВАНІ НА НАВЧАННЯ ЗА КОШТИ ФІЗИЧНИХ АБО ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

1. КЗОЗ “Богодухівський медичний коледж” самостійно надає рекомендації вступникам в межах форми навчання та місць, на які були надані рекомендації до зарахування до коледжу за відповідною спеціальністю, в порядку, визначеному пунктом 3 розділу VIІ цих Правил, та анулює їх в порядку, визначеному пунктом 1 розділу Х цих Правил.

2. Правом переведення на вакантні місця регіонального замовлення користуються особи, які не отримували рекомендації до зарахування на місця регіонального замовлення для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в порядку, визначеному пунктом 3 розділу VII цих Правил.

3. Переведення на вакантні місця регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб, здійснюється в такій послідовності:

1) особи, щодо яких діють спеціальні умови на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за регіональним замовленням, визначені абзацами п’ятим - восьмим пункту 5 розділу ІV цих Правил, незалежно від конкурсного бала;

2) особи, щодо яких діють спеціальні умови на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за регіональним замовленням, передбачені абзацами другим, третім, дев’ятим-дванадцятим пункту 5 розділу ІV цих Правил, у разі, якщо отриманий ними конкурсний бал менший мінімального, який вимагається для отримання рекомендації до зарахування на місця державного замовлення за цією конкурсною пропозицією за загальним конкурсом в порядку, передбаченому пунктом 3 розділу VІI цих Правил, не більше ніж на 40 балів на основі повної загальної середньої освіти (на 5 балів на основі базової загальної середньої освіти);

3) особи, щодо яких діють спеціальні умови на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за регіональним замовленням, передбачені абзацом четвертим та тринадцятим пункту 5 розділу ІV цих Правил, за умови, що отриманий ними конкурсний бал менший мінімального, який вимагається для отримання рекомендації до зарахування на місця державного замовлення за цією конкурсною пропозицією за загальним конкурсом в порядку, визначеному пунктом 3 розділу VІI цих Правил, не більше ніж на 20 балів на основі повної загальної середньої освіти (на 3 бали на основі базової загальної середньої освіти);

4) особи, які не отримали право на місця за регіональним замовленням в порядку, передбаченому пунктом 5 розділу VIІІ цих Правил.

Переведення на вакантні місця регіонального замовлення осіб, зазначених в підпунктах 1 - 4 цього пункту, проводиться за умови відсутності непереведених осіб попередньої категорії або їх письмової відмови від переведення та в послідовності від вищого до нижчого місця в рейтинговому списку в межах кожної із зазначених категорій.

У разі відсутності достатньої кількості місць для переведення на вакантнімісця державного (регіонального) замовлення осіб, зазначених в підпункті 1цього пункту, навчальний заклад використовує для цього вакантні місцядержавного (регіонального) замовлення з інших спеціальностей цієї галузі, а заїх відсутності – інших галузей знань цієї або іншої форми навчання (післяпереведення на вакантні місця державного замовлення осіб, зазначених впідпункті 1 цього пункту, за відповідними спеціальністю та формою навчання),про що негайно повідомляє відповідного державного (регіонального)замовника.

Невикористані після цього місця державного (регіонального) замовленнявважаються такими, що не розміщені в цьому навчальному закладі. Навчальнийзаклад повідомляє державного (регіонального) замовника про їх кількість урозрізі спеціальностей (спеціалізацій) та форм навчання.

У разі відсутності достатньої кількості місць для переведення на вакантнімісця державного (регіонального) замовлення осіб, зазначених в підпункті 1цього пункту, навчальний заклад надсилає державному (регіональному) замовнику запит на виділення додаткових місць державного (регіонального)замовлення за рахунок повернутих. Рішення щодо використання цих місцьприймає конкурсна комісія державного (регіонального) замовника.

 XІІ. НАКАЗ ПРО ЗАРАХУВАННЯ, ДОДАТКОВИЙ КОНКУРС, ЗАРАХУВАННЯ ЗА РАХУНОК ЦІЛЬОВОГО ПІЛЬГОВОГО ДЕРЖАВНОГО КРЕДИТУ

1. Накази про зарахування на навчання видаються директором КЗОЗ “Богодухівський медичний коледж” на підставі рішення приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються в Єдиній базі та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії та веб-сайті коледжу у вигляді списку зарахованих у строки, визначені розділом V цих Правил.

2. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване приймальною комісією у разі виявлення порушень з боку вступника, визначених пунктом 5 розділу XІІІ цих Правил.

Зараховані особи можуть бути вилучені з наказу про зарахування до КЗОЗ “Богодухівський медичний коледж” за власним бажанням, відраховані з КЗОЗ “Богодухівський медичний коледж” за власним бажанням. Документи, подані такими особами, повертаються їм не пізніше наступного дня після подання заяви про відрахування.

3. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з КЗОЗ “Богодухівський медичний коледж”, про що видається відповідний наказ.

4. На звільнене(і) в порядку, передбаченому пунктами 2, 3 цього розділу, місце (місця) може проводитись додатковий конкурсний відбір з числа осіб, які брали участь у конкурсі на цю конкурсну пропозицію. У разі відсутності таких претендентів на звільнені місця дозволяється зараховувати осіб з конкурсних пропозицій КЗОЗ “Богодухівський медичний коледж” за умови збігу конкурсних предметів шляхом перенесення заяви (за згодою особи) на іншу конкурсну пропозицію.

Додатковий конкурсний відбір проводиться до 15 вересня. При цьому накази про зарахування таких осіб формуються і подаються до Єдиної бази до 18.00 год. 19 вересня.

 XІІІ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДКРИТОСТІ ТА ПРОЗОРОСТІ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ПРИЙОМУ ДО КЗОЗ “БОГОДУХІВСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ”

1. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу масової інформації). Порядок акредитації журналістів у приймальній комісії визначається правилами прийому.

2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки України із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою приймальних комісій. Громадські організації, яким таке право надано Міністерством освіти і науки України, можуть направляти на засідання приймальних комісій своїх спостерігачів. Приймальна комісія зобов’язана створити належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надати їм можливість ознайомлення з документами, що надаються членам комісії, до засідання.

3. КЗОЗ “Богодухівський медичний коледж” зобов’язаний створити умови для ознайомлення вступників з ліцензією на здійснення освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію відповідної спеціальності (напряму підготовки, освітньої програми). Правила прийому, відомості про ліцензований обсяг та обсяг прийому за регіональним замовленням за кожною конкурсною пропозицією (спеціальністю, освітньою програмою), у тому числі про кількість місць, що виділені для вступу за квотами, оприлюднюються на веб-сайті коледжу не пізніше робочого дня, наступного після затвердження/погодження чи отримання відповідних відомостей.

4. Голова приймальної комісії оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання, в особливих випадках - не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюється на веб-сайті коледжу.

5. Подання вступником недостовірних персональних даних, даних про здобуту раніше освіту, недостовірних відомостей про наявність права на зарахування за квотами, за співбесідою, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для скасування наказу про його зарахування.

6. Інформування громадськості про ліцензований обсяг, обсяг місць, що фінансуються за регіональним замовленням, вартість навчання за спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами), перебіг подання заяв щодо вступу, рекомендування до зарахування та зарахування до КЗОЗ “Богодухівський медичний коледж” здійснюється інформаційними системами, в тому числі системою "Конкурс", на підставі даних Єдиної бази.

 

 

 

 

Додаток 1

 до Правил прийому

 на навчання для здобуття

 освітньо-кваліфікаційного рівня

 молодшого спеціаліста в 2017 році

 (пункт 4 розділу VІ)

 

ТАБЛИЦЯ 
переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100200

 

1

100

 

4

120

 

8

160

1,1

100

 

4,1

121

 

8,1

161

1,2

100

 

4,2

122

 

8,2

162

1,3

100

 

4,3

123

 

8,3

163

1,4

100

 

4,4

124

 

8,4

164

1,5

100

 

4,5

125

 

8,5

165

1,6

100

 

4,6

126

 

8,6

166

1,7

100

 

4,7

127

 

8,7

167

1,8

100

 

4,8

128

 

8,8

168

1,9

100

 

4,9

129

 

8,9

169

2

100

 

5

130

 

9

170

2,1

101

 

5,1

131

 

9,1

171

2,2

102

 

5,2

132

 

9,2

172

2,3

103

 

5,3

133

 

9,3

173

2,4

104

 

5,4

134

 

9,4

174

2,5

105

 

5,5

135

 

9,5

175

2,6

106

 

5,6

136

 

9,6

176

2,7

107

 

5,7

137

 

9,7

177

2,8

108

 

5,8

138

 

9,8

178

2,9

109

 

5,9

139

 

9,9

179

3

110

 

6

140

 

10

180

3,1

111

 

6,1

141

 

10,1

181

3,2

112

 

6,2

142

 

10,2

182

3,3

113

 

6,3

143

 

10,3

183

3,4

114

 

6,4

144

 

10,4

184

3,5

115

 

6,5

145

 

10,5

185

3,6

116

 

6,6

146

 

10,6

186

3,7

117

 

6,7

147

 

10,7

187

3,8

118

 

6,8

148

 

10,8

188

3,9

119

 

6,9

149

 

10,9

189

 

 

 

7

150

 

11

190

 

 

 

7,1

151

 

11,1

191

 

 

 

7,2

152

 

11,2

192

 

 

 

7,3

153

 

11,3

193

 

 

 

7,4

154

 

11,4

194

 

 

 

7,5

155

 

11,5

195

 

 

 

7,6

156

 

11,6

196

 

 

 

7,7

157

 

11,7

197

 

 

 

7,8

158

 

11,8

198

 

 

 

7,9

159

 

11,9

199

 

 

 

 

 

 

12

200